BBY 305 Belge Yönetimi-Ders Notları
BBY 305 BELGE YÖNETİMİ DERSİ
YARARLANILACAK KAYNAKLAR LİSTESİ
Fahrettin Özdemirci’nin yazılarına erişmek için:
http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/odemirci
KİTAPLAR
Özdemirci, F., Bayram, Ö. G., Torunlar, M., Saraç, S. ve Yalçınkaya, B. Elektronik belge
yönetimi ve arşivleme sistemi: Geçiş süreci ve uygulama yönetimi. Ankara: 2013.
Özdemirci, Fahrettin, Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç. Üniversiteler için belge
yönetimi ve arşiv sistemi-işlemleri (BEYAS) el kitabı.- (Ankara: 2009).
BEYAS Terimler ve Tanımlar Sözlüğü. (Özdemirci, Fahrettin, Mehmet Torunlar ve Selvet
Saraç. Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi-işlemleri (BEYAS) el
kitabı.- (Ankara: 2009). İçinde 353-360.ss. arasında yer alan sözlük.
Özdemirci, Fahrettin. Kurum ve Kuruluşlarda Belge Üretiminin Denetlenmesi ve
Belge Yönetimi./ Fahrettin Özdemirci. (İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul
Şubesi, 1996).
Arşivcilik Terimleri Sözlüğü: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca,,
Hollandaca, Rusça ve İspanyolca Karşılıklarıyla / Türkçe hazl. Bekir Kemal Ataman.
İstanbul: Librairie de Pera, 1995.
MAKALELER- BİLDİRİLER
Özdemirci, F. - Ö. G. Bayram - & M. A. Ünal. ERM Implementation and Fature Directions
at Ankara University: A Case Study.
International Journal of Knowledge Society
Research (IJKSR), 4 (1), 2013, 1-11. pp. doi:10.4018/jksr.2013010101 http://www.igiglobal.com/article/erm-implementation-and-future-directions-at-ankara-university/84988
Bayram, Ö. - Özdemirci, F. & Güvercin, M. T."Developing Records Management Software
Applications and Managing Institutional Differences: A Comperative Study", Procedia–
Social
and
Behavioral
Sciences,
vol.
73
(2013),
526–533.pp.
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.086
Özdemirci, F. "Kurum Arşivlerinden Milli Arşive Kurumsallaşma Süreci ve Elektronik Belge
Yönetiminden E-Devlete", Arşiv Dünyası, 13 (2012), 38-44.
Aydın, C. ve Özdemirci, F. "Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve
Bütünlüğün Korunması", Bilgi Dünyası, 12:1 (2011), 105-127.
Bayram, Ö. G & Özdemirci, F. ―Introduction to Electronic Records Management
Management Application in Public Agencies‖. 21. Bobcatsss Symposium 23-25.01.2013.
Beytepe Congressium, Ankara. (Presentation).
Bayram, Ö. - F. Özdemirci and M. T. Güvercin. ―Developing Electronic Records
Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A
Comparative Study‖, The 2nd International Conference on Integrated Information, ICININFO. August 30 -September 3, 2012, Budapest, Hungarian, 2012. (Presentation).
1
BBY 305 Belge Yönetimi-Ders Notları
Özdemirci, F. - Ö. G. Bayram and M. A. Ünal. ―Mobile Approaches to Electronic Records
Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: Sample Practice
in Ankara University‖, 5th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2012, Rome,
Italy, June 20-22, 2012. (Paper).
Özdemirci, F. "e-Belge Yönetimi Paneli Sunumu: Ankara Üniversitesi BEYAS Çalışmaları",
31 Mart 2010 tarihinde 46. Kütüphane Haftası’nda yapılan sunum. Yer: Milli Kütüphane
Konferans Salonu.
Özdemirci, F. “Üniversitelerde e-İmza Kullanımı ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS) Uygulamaları: Ankara Üniversitesi Deneyimi”, TÜBİTAK II. Kamu SM E-imza
Platformu, 28 Kasım 2012, Ankara. (Sunum)
Bayram, Ö. - F. Özdemirci - Z. Şen. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde
Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme
Sistemi Çalışmaları”, Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici
Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir /Yaına hazırlayanlar:
F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. - Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012. (Bildiri
Metni).
Özdemirci, F.- Ö. Bayram- B. Yalçınkaya- M. Torunlar. “Üniversitelerde Elektronik Belge
Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M", Akademik
Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak, 2012. Elektronik olarak yayınlanmış ve basılı olarak
yayınlanacağı bildirilmiştir. İçinde: 115-122.ss. . (Bildiri Metni).
Özdemirci, F. “Arşivcilik ve Arşivlerin Geleceği: e-Dönüşüm Sürecinde e-Belge Yönetimi ve
e-Arşivler”,
45. Kütüphane Haftası VEKAM Türkiye’de Arşivler ve Arşivcilik
Uygulamaları, 2-3 Nisan 2009, Ankara, Bildiriler/ Yay. Hazl. ve Editör: B. Zeynep Önen,
Mehtap Türkyılmaz, Turgut Berkes. Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi,
2011.
Özdemirci, F. “Hesap Verebilirlik ve Belgeye Dayalı Yönetim” İşgücü Piyasasına Tek
Noktadan Giriş Projesi, Tematik Çalıştaylar Dizisi. Ankara: Ankara Ticaret Odası (ATO) 18
Ocak 2010.
Özdemirci, F. "e-Belge Yönetimi Paneli Sunumu: Ankara Üniversitesi BEYAS Çalışmaları",
31 Mart 2010 tarihinde 46. Kütüphane Haftası’nda yapılan sunum. Yer: Milli Kütüphane
Konferans Salonu.
Özdemirci, F. ve B. Yalçınkaya. “Belge Yönetiminde Değişim Süreci: e-Belgelere Çok
Yönlü Yaklaşım”, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki
Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği, 14-16 Ekim 2009, Ankara / Düzenleyenler: Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu.
Yayına Hazırlayanlar: Hülya Gürsoy ve Meral Güneş. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2009.
Özdemirci, F. and Ö. G. Bayram. ―Approaches of E-Records Management in E-State
Transformation Process in Turkey‖, Second World Summit on the Knowledge
2
BBY 305 Belge Yönetimi-Ders Notları
Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009.
Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2009, CCIS 49, pp. 395–403, 2009.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
Özdemirci, Fahrettin. "Government records and records management: Law on the right
to information in Turkey", Government Information Quarterly, 25:2 (2008), 303-312.
Özdemirci, Fahrettin. "Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)
Geliştirme
ve
Uygulama
Projesi:
Bir
İşbirliği
Örneği",
Balkan
ülkeleri
kütüphanelerarası bilgi-belge yönetimi ve işbirliği sempozyumu bildirileri, 05-07
Haziran 2008, Edirne/Türkiye / Yay. hazl. Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne:
Trakya Üniversitesi, 2008. İçinde 225-235.
Özdemirci, Fahrettin. ―Cumhuriyet Dönemi Milli Arşivimizin Örgütsel Yapılanma
Gereksinimleri‖, (38. ICANAS-Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 1015 Eylül 2007, Bilkent/Ankara) sunulan bildiri.
Özdemirci, Fahrettin. ― Kurumsal iletişim ve belge yönetimi= Institutional communication
and records management ‖ , I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim,
25–26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler). Yay. Hazl. Ayşe Üstün ve Ümit Konya.
İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007. İçinde 315-324.
Özdemirci,
Fahrettin.
"Üniversitelerde
Kütüphaneciliği, 21:2 (2007), 218-229.
Belge
Yönetimi
ve
Arşivler",
Türk
Özdemirci, Fahrettin. ―Bilgi edinme hakkı kanunu: Kamu belgelerinin yönetimi ve
arşivler‖, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan / Yayına hazırlayan Doğan
Atılgan.—Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü, 2004. İçinde 65- 77.
Özdemirci, Fahrettin. ―Kamu Yönetimini Yeniden Yapılandırma Çalışmaları ve Arşivler
Açısından Bir Değerlendirme‖, Yeniden Yapılanma ve Toplumsal Bütünleşme: 40.
Kütüphane Haftası Programı, 30 Mart- 04 Nisan 2004 : Ankara. /Düzl. Türk
Kütüphaneciler Derneği, 2004. İçinde, ―Yeniden Yapılanma ve Arşivler‖ Panelinde sunulan
Bildiri (31 Mart 2004, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü) Türk Kütüphaneciliği, 18:3
(2004)’te yayımlandı.
Özdemirci, Fahrettin. ―İlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir
değerlendirme‖, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003), 225-246.
Özdemirci, Fahrettin. "Arşivciliğe Felsefi Yaklaşım" I. Milli Arşiv Şurası: 20-21 Nisan
1998: Ankara / T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (Ankara: T.C.
Başbakanlık DAGM, 1998), 461-470.
Özdemirci, Fahrettin. ―e-Arşivlere Giden Yolda Belge Yönetim Birimleri‖ e-Türkiye
Sürecinde Kütüphaneler: 38. Kütüphane Haftası bildiriler, 25-31 Mart 2002 :
Ankara. Yay. Hazl. Ali Can  ve başkaları. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002.
İçinde, 126-141.
Özdemirci, Fahrettin, ―Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi‖ 21. Yüzyıla Girerken
Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19-20 Nisan 2001:Hatay). Ankara:
Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. İçinde, 179-186.
Özdemirci, Fahrettin. ―Arşivlerimizin Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri‖, Bilginin
serüveni: Dünü, bugünü, yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun
50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara / Yayını
hazl. Özlem Bayram... (ve başkaları). Ankara: TKD, 1999. İçinde, 366-383.
3
BBY 305 Belge Yönetimi-Ders Notları
Özdemirci, Fahrettin. "Organizasyonlarda Belge Yönetimi ve Toplam Kalite‖ Türk
Kütüphaneciliği, 13: 2 (1999), 101-111.
Özdemirci, Fahrettin. ―Teknolojik Gelişmelerin Belge Yönetimine Etkisi ve Arşivler‖ Türk
Kütüphaneciliği, 13: 1 (1999), 50-57.
Özdemirci, Fahrettin. ―Belge Kontrolü ve Belge Yönetimi‖ Yönetimde Verimlilik
Sempozyumu-97: 19-20 Haziran 1997: Konya. (Konya: T.C. Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1997), 163-174.
Özgür Külcü, ―Batıda Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler I:
Aydınlanmanın Başlangıcından Fransız Devrimine‖, Türk Kütüphaneciliği , 16 : 4
(2002).
Özgür Külcü, “Batı’da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler II:
Fransız Devrimi ve Arşivciliğe Etkisi”, Türk Kütüphaneciliği , 17 : 1 (2002).
Çiçek, Niyazi , ―ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Standartları'nda Evrak Üretimi ve
Yönetimi‖, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 2 (2000) (www.archimac.org ) adresinde (JAS)
ikonundan erişilebilir.
İcimsoy, Oğuz, ―Özelleştirme uygulamaları ve özelleştirilen kamu kuruluşlarının arşivleri
‖, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 2 (2000)
(www.archimac.org ) adresinde (JAS)
ikonundan erişilebilir.
Evans, Frank B. "Arşivciler ve Evrak Yöneticileri: Mukayeseli Bir İnceleme", Çev. Niyazi
Çiçek. Arşiv Araştırmaları Dergisi, 1 (1999), 79-90. (www.archimac.org ) adresinde
(JAS) ikonundan erişilebilir.
İcimsoy, Oğuz, “Appraisal and disposal of records with special reference to sampling
techniques‖, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 1 (1999), 79-90. (www.archimac.org )
adresinde (JAS) ikonundan erişilebilir.
Kandur, Hazma, ―Management of electronic records: Educating archivists and records
managers‖ Arşiv Araştırmaları Dergisi, 1 (1999), 79-90.
(www.archimac.org )
adresinde (JAS) ikonundan erişilebilir.
Türk Kütüphaneciliği, 1952—
Bilgi Dünyası, 2000 –
Arşiv Araştırmaları Dergisi, 1999 –
4
Download

Kaynaklar Listesi