Ústav etnológie SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2014
Bratislava
január 2015
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2014
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2014
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav etnológie SAV
Riaditeľ: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Zástupca riaditeľa: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Vedecký tajomník: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Predseda vedeckej rady: Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
Členovia snemu SAV: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava
http://www.uet.sav.sk
Tel.: 02 52964707 kl. 101
Fax: 02 52964/707
E-mail: [email protected], [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1946
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
25
8
17
0
2
24
21,2
18,7
Vedeckí pracovníci
20
7
13
0
2
19
16,7
16,7
Odborní pracovníci VŠ
3
1
2
0
0
3
2,5
2
Odborní pracovníci ÚS
2
0
2
0
0
2
2
0
Ostatní pracovníci
0
0
0
0
0
0
0
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2014 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere,
vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov
Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2014 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2014)
1
Správa o činnosti organizácie SAV
Rodová
skladba
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
1
6
0
0
1
3
3
Ženy
2
11
2
1
3
5
5
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
0
1
1
0
1
0
1
3
0
Ženy
0
1
2
1
3
1
0
4
2
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2014
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
52,4
52,9
52,9
Ženy
52,8
50,8
52,6
Spolu
52,6
51,5
52,7
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V roku 2014 nedošlo k žiadnym zmenám v základných údajoch o organizácii. Všetky časti
organizačnej štruktúry v roku 2014 ostali bez zmien. V oblasti vedecko-výskumného zamerania sa
organizácia riadila platným dokumentom Koncepcia aktivít výskumu a vývoja Ústavu etnológie SAV
na roky 2012 – 2015.
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Počet domácich projektov riešených v roku 2014
Čerpané financie
za rok 2014 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
spolu
pre
organizáciu
B
1
58877
58877
-
0
1
-
-
-
3. Projekty OP ŠF
0
0
-
-
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
0
0
-
-
-
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
2
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2014 financované VEGA
7
2. Projekty, ktoré boli r. 2014
financované APVV
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
3
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2b Počet návrhov domácich projektov podaných v roku 2014
Štruktúra projektov
1. Účasť na nových výzvach APVV
r. 2014
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2014
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení
projektu
-
1
-
Bratislava
Regióny
-
-
Účasť na výzve APVV v roku 2014
Socializmus v zrkadle súčasnej spoločnosti na všeobecnú výzvu APVV 2014; termín podania
žiadosti: 14. 11. 2014.
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2014
Tabuľka 2c Počet medzinárodných projektov riešených v roku 2014
Čerpané financie
za rok 2014 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
0
3
-
-
42149
0
0
-
-
-
2
1
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
A
B
0
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ a Horizont 2020 podané v roku 2014
Tabuľka 2d Počet projektov 7. RP EÚ a Horizont 2020 v roku 2014
A
B
Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
Počet podaných projektov
Horizont 2020
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B.
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok)
2.3.1. Základný výskum
Za najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v ÚEt SAV v roku 2014 považujeme dve
publikácie, ktoré vyšli v domácich vydavateľstvách.
a) Kolektívna vedecká monografia k jednej téme
POPELKOVÁ, Katarína a kolektív. Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava :
Ústav etnológie SAV, 2014. 320 s. Etnologické štúdie, 21. ISBN 978-80-970975-3-0.
Publikácia prezentuje výsledky základného výskumu súčasných sviatkov, ktorému sa venoval tím
etnológov v rokoch 2011–2013. Sviatky sa stali predmetom empirického skúmania ako sociálne
fenomény a ich analýza sa opiera o popisy autentických prejavov, konkrétneho prostredia a
spoločenských podmienok, v ktorých sa vyvíjajú. Cieľom etnológov bolo odhaliť, aký význam
majú sviatky pre súčasnú spoločnosť Slovenska a aké funkcie v nej plnia. Jednotlivé časti
publikácie sa venujú trom vybraným sviatkom – Výročie Slovenského národného povstania,
Vianoce, Halloween, samostatná časť sa zaoberá zákonodarstvom súvisiacim so sviatkami.
Publikovanie práce bolo podporené projektom VEGA č. 2/0088/14 Rituálne správanie ako
strategický nástroj skupinovej identifikácie : Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na
Slovensku.
b) Zásadné súhrnné dielo
DANGLOVÁ, Oľga. Modrotlač na Slovensku. Blueprint in Slovakia. Bratislava : ÚĽUV, ÚEt
SAV, 2014. 375 s. ISBN 978-80-896-12-0.
Toto dielo vychádza po dlhom čase ako zásadná súhrnná publikácia k problematike modrotlače ako
špecifického prvku kultúrneho dedičstva Slovenska. Autorka sa opiera o výsledky viacročného
systematického výskumu, ktoré dopĺňa publikovanými poznatkami. Nové textové a viaceré
unikátne obrazové údaje čerpá z Vedeckých archívov ÚEt SAV a zbierkových fondov slovenských
múzeí. Publikácia je bilingválna, v slovenskom a anglickom jazyku. Práca vznikla s podporou
vedeckého projektu VEGA č. 2/0096/14 Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia,
sociálne súvislosti.
2.3.2. Aplikačný typ
Z aplikačných výstupov ÚEt SAV za rok 2014 vyzdvihujeme odbornú identifikáciu
kultúrnych a spoločenských fenoménov a prípravu expertízy k nominačným spisom do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO (Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity) na národnej úrovni a na úrovni UNESCO. Expertíza
bola vypracovaná pre Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Koordinačným centrom tradičnej
ľudovej kultúry pri SĽUK-u. Vedecká pracovníčka ÚEt SAV Ľubica Voľanská pripravila podklady
5
Správa o činnosti organizácie SAV
pre nomináciu prvkov „Gajdy“ a „Gajdošská tradícia na Slovensku“ do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a zúčastnila sa stretnutia česko-slovenskej
expertnej skupiny pre prípravu nominačného spisu „Bábkarstvo“. V tejto súvislosti tiež absolvovala
viaceré medzinárodné rokovania a reprezentovala SR na stretnutí medzinárodného výboru
UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Paríži (Intergovernmental Committee of
of the States Parties to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage v
UNESCO Headquarters). Na stretnutí výboru bola kandidovaná ako zástupkyňa SR do
novovznikajúcej hodnotiacej komisie Evaluation Body pri Intergovernmental Committee of of the
States Parties to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Svetový kongres medzinárodnej organizácie Gypsy Lore society 2014 v Bratislave (Fakulta
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, 11.-13.9.2014)
Hlavný koordinátor: Ústav etnológie SAV
Spolupracujúce domáce inštitúcie: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Rómsky inštitút,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev.
Koordinátori projektu za SR za ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Lucia Ditmarová,
Marek Hojsík, Miroslava Hlinčíková, Natália Blahová, Kristína Bobeková, Ivana Šusterová,
Katarína Rabatinová.
Zahraniční koordinátori projektu: Elena Marushiaková (Institute of Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko), Vesselin
Popov (Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian
Academy of Sciences, Bulharsko), Fabian Jacobs (Sorbisches Institut, Bautzen, Nemecko), Sheila
Salo (USA).
6
Správa o činnosti organizácie SAV
Z medzinárodných projektov riešených na pracovisku vyzdvihujeme osobitne projekt zameraný na
prípravu svetového kongresu medzinárodnej spoločnosti orientovanej na rómske štúdiá (Gypsy
Lore Society - GLS).Táto medzinárodná spoločnosť vznikla vo Veľkej Británii v roku 1888.
Združuje odborníkov na rómske štúdiá z celého sveta a jej hlavným cieľom je vytvorenie platformy
na výmenu najnovších poznatkov a aktuálne diskusie odborníkov z rôznych disciplín.
Medzinárodný kongres sa koná každoročne v niektorej zo svetových metropolí: Washington, DC
(USA, 2000); Budapešť,(Maďarsko, 2002); Ann Arbor (Michigan, USA, 2003); Newcastle upon
Tyne (Anglicko, 2004); Granada (Španielsko, 2005); Helsinki (Fínsko, 2009); Lisabon
(Portugalsko, 2010); Graz (Rakúsko, 2011); Istanbul (Turecko, 2012); Glasgow (Škótsko, 2013).
Výbor GLS v roku 2012 pozval ÚEt SAV, aby sa stal hlavným koordinátorom jej svetového
kongresu v roku 2014. Kongres sa uskutočnil 11.-13.9.2014 na pôde FSEV za účasti
rekordných 200 účastníkov. Kongres priniesol ako nóvum aj tematické panely venované
aktuálnym spoločenským problémom alebo doteraz menej prebádaným témam (európske a národné
politiky voči Rómom, politická participácia Rómov, vzdelávanie, migrácia rómskych skupín,
inklúzia a integrácia, otázky pripisovanej etnicity a etiky zberu etnických dát, pôsobenie cirkví a
náboženských hnutí medzi Rómami a iné). Usporiadatelia konferencie sú presvedčení, že takéto
podujatia prispievajú k prehlbovaniu poznania a porozumenia historických, kultúrnych aj
sociálnych podobností a odlišností etnických skupín, ktoré už po stáročia žijú na území moderných
národných štátov.
Z kongresu vznikla recenzovaná kniha abstraktov (v printovej aj elektronickej podobe). Viac
informácií na
http://www.uet.sav.sk/?q=sk/svetovy-kongres-medzinarodnej-spolocnosti-pre-romske-studia-v-brati
slave.
7
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
Počet v r. 2014/ Počet v r. 2014/ Počet v r. 2014/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2013
2013
2013
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents Connect
(CCC)
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v časopisoch
neevidovaných v CCC
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
vydaných tlačou alebo na CD
a/ recenzované práce a publikované
pozvané príspevky
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED)
b/ nerecenzované práce
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
8
8/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
23 / 3
0/0
0/0
8/3
0/0
0/0
6/1
0/0
0/0
Správa o činnosti organizácie SAV
BEF, CEC, CED)
12. Vydané periodiká evidované v CCC
13. Ostatné vydané periodiká
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)
17. Heslá v Encyklopédii Beliana a iných
encyklopédiách a terminologických
slovníkoch
(BDA, BDB)
0
1
0
0
0
0
4/3
0/0
0/0
4/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale
vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr.
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
9
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
doplnky z r. 2012 doplnky z r. 2012
17 / 3
0/0
Citácie vo WoS (1.1, 2.1)
4/0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
1/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
153 / 0
0/0
indexoch (3, 4)
18 / 6
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň
údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr.
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
BLAHOVÁ, N. Folklórny súbor v krajanskom prostredí. [16 rkp. str]. Konferencia: Historické
aspekty života dolnozemských Slovákov. Organizátor: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v
Rumunsku. Nadlak, Rumunsko, 20.-23. 3. 2014.
BLAHOVÁ, N. Samospráva, neziskový sektor a verejnosť. Viac než nažívanie vedľa seba. [8 rkp.
str]. Konferencia: Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto. Organizátor: Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť a odkazprestarostu.sk. Bratislava, 24.-27. 3. 2014.
HLINČÍKOVÁ, M. Incorporation strategies of Vietnamese migrants and their community
formation in Bratislava, Slovakia. [15 rkp. str.]. Konferencia: The Global Vietnamese Diaspora:
transnational ties, cultural flows, political entanglements.Organizátor: Institute of Sociology, Polish
Academy of Science, Varšava. Varšava, Poľsko, 27.-28. 3. 2014.
HLINČÍKOVÁ, M. Social integration of Migrants in Bratislava, Slovakia: (in)visible actors in
local community. [20 rkp. str.]. Konferencia: Cross-border Migration and its Implications for the
Central European Area. Organizátori: Sociologický ústav SAV, MOST Unicef. Bratislava, 5.-7. 11.
2014.
LUTHER, D. Bratislava – mýtus socialistického mesta. [9 rkp. str.]. Konferencia: Mýty a realita
socialistických metropolí. Konceptualisace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou budoucnost.
Organizátor: FHS UK Praha v spolupráci s ÚEt SAV. Bratislava, 23.-24. 9. 2014.
PANCZOVÁ, Z. Obraz Žida v karikatúrach – na príklade časopisu Kocúr v období 1918 –
1938/Image of the Jew - journal Kocúr in 1918–1938. [18 rkp. str. vrátane obrázkov]. Seminár:
Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí./Aspects of Antisemitism in
Slovakia and Czech Lands during the 20th and 21st Century. Organizátori: Ústav etnológie SAV,
Dokumentačné stredisko holokaustu, Židovská náboženská obec v Bratislave. Bratislava, Panenská
4, 20. 11. 2014.
PANCZOVÁ, Z. Images of the Traitor and Enemy in humour and political caricatures in war-time
Slovakia: analysis of the magazine Kocúr. [6 rkp. str.]. Konferencia: Constructing the Other through
the prism of war. Contested images in Eastern Europe (1930s to 1950s). Organizátor: IAE PAN
Warsaw, UMK University; Estonian Literary Museum. Tartu, Estónsko, 7.-9. 5. 2014.
10
Správa o činnosti organizácie SAV
PANCZOVÁ, Z. Heroes and Anti-Heroes in Slovak Rumours and Conspiracy Theories. Case:
Štefánik vs Beneš. [6 rkp. str.] Konferencia: Perspectives on Contemporary Legend International
Society for Contemporary Legend Research. 32nd International Conference. Organizátor: Faculty
of Arts, Charles University in Prague, International Society for Contemporary Legend Research.
Praha, ČR, 3.-8. 6. 2014.
RATICA, D. Etnofolk WP2 – The summary of achieved results. Konferencia: ETNOFOLK M35
meeting. Praha, EÚ AV ČR. Praha, ČR, 28. 3. 2014.
SALNER, P. Mýtus strateného mesta. [7 rkp. str.]. Konferencia: Mýty a realita socialistických
metropolí. Konceptualisace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou budoucnost. Organizátor:
FHS UK Praha v spolupráci s ÚEt SAV. Bratislava, 23. 9. 2014.
SALNER, P. Antisemitizmus v každodennom živote (Slovensko 1970–1989). Seminár: Podoby
antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí./Aspects of Antisemitism in Slovakia
and Czech Lands during the 20th and 21st Century. Organizátori: Ústav etnológie SAV,
Dokumentačné stredisko holokaustu, Židovská náboženská obec v Bratislave. Bratislava, Panenská
4, 21. 11. 2014.
VOĽANSKÁ, Ľ. – HAMAR, J. Medzi politikou, vedou a nositeľmi. K implementácii UNESCO
Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. [7 rkp. str.]. Konferencia:
Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy II. (ochrana a
digitalizácia pamiatkového a múzejného fondu, archívneho a knižničného dedičstva, prezentačná
činnosť múzeí, práca s verejnosťou, legislatívne normy, podnety zo zahraničnej praxe...).
Organizátor: Katedra etnológie a muzeológie FiF UK, Bratislava. Bratislava 22.- 25. 10. 2014.
VOĽANSKÁ, Ľ. Narratives about Ageing in Cultural Context. Possible Borders of Old Age. [7 rkp.
str.]. Konferencia: Rethinking anthropologies. Organizátor: Etnologický ústav AV ČR Praha.
Praha, ČR, 25.-27. 5. 2014.
VOĽANSKÁ, Ľ. „To have a granny in one´s family is like to win the lotery...“. [7 rkp. str.].
Konferencia: Ageing, Anti-Ageing and Ageism: Construction and Politics of Being Old in Europe.
Organizátor: ESA (European Sociological Association) a Fachhochschule Kärntnen. Klagenfurt,
Nemecko, 17.-21. 9. 2014.
VRZGULOVÁ, M. Spomienky „divákov“ na holokaust: antisemitizmus, ľahostajnosť či
pragmatizmus? Seminár: Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21.
storočí./Aspects of Antisemitism in Slovakia and Czech Lands during the 20th and 21st Century.
Organizátori: Ústav etnológie SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu, Židovská náboženská
obec v Bratislave. Bratislava, Panenská 4, 21. 11. 2014.
ŠTOLCOVÁ, T. – ZAJONC, J. Interdisciplinary reconstruction of weaving on the warp-weighted
loom in the Hallstatt Period. North European Symposium for Archeological Textiles XII.
Oraganizátor: Naturhistorisches Museum Wien, Prähistorische Abteilung. Hallstatt, Rakúsko,
21.-24. 5. 2014.
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
BLAHOVÁ, N. Formy sociálnej a dobrovoľníckej práce v súčasnom mestskom prostredí. [ústna
prezentácia]. Vedecký seminár v rámci projektu VEGA – Občianske aktivity ako determinant
udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Organizátor: ÚEt SAV v spolupráci s IKSŠ
11
Správa o činnosti organizácie SAV
UMB. Banská Bystrica, 2.-3. 6. 2014.
BOBEKOVÁ, K. Význam a symbolika farieb v paremiológii. [15 obrazov ppt]. Workshop
pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského národného korpusu. Organizátor: SNK JÚĽŠ SAV.
Únovce pri Galante, 28.-30. 5. 2014.
BOBEKOVÁ, K. Dynamika vývoja konverzačných žánrov folklóru (príslovia, porekadlá, slogany,
frazeologizmy, nadávky a i.) – kultúrne dedičstvo Slovenska v európskom kontexte. [12 obrazov
ppt]. Doktorandská konferencia. Organizátor: ÚEt SAV. Bratislava, 13. 6. 2014.
DITMAROVÁ, L. Výskum súčasných povestí a fám v špecifickom prostredí: možnosti a
obmedzenia. [20 obrazov ppt]. Konferencia: Experimenty v teréne a etnografia: metodologické
prístupy. Organizátori: ÚEt SAV a SASA. Bratislava, 16.-17. 6. 2014.
DITMAROVÁ, L. Formy sociálnej a dobrovoľníckej práce v súčasnom mestskom prostredí. [ústna
prezentácia]. Vedecký seminár v rámci projektu VEGA – Občianske aktivity ako determinant
udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Organizátor: ÚEt SAV v spolupráci s IKSŠ
UMB. Banská Bystrica, 2.-3. 6. 2014.
GALLOVÁ-KRIGLEROVÁ, E. – HLINČÍKOVÁ, M. – CHUDŽÍKOVÁ, A. – SEKULOVÁ, M.
[13 rkp. str.]. Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní. Konferencia: 25 rokov premien Bratislavy.
Organizátor: Slovenská geografická spoločnosť pri SAV. Bratislava, 23.-24. 10. 2014.
KREKOVIČOVÁ, E. Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou. Prezentácia
výsledkov ústavného projektu (2011-2013). Odborný seminár ÚEt SAV. Organizátor: ÚEt SAV,
Bratislava. Bratislava, 20. 5. 2014.
LUTHER, D. Projekt VEGA Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta.
(Teoretické rámce problematiky.) [5 rkp. str.]. Vedecký seminár: Občianske aktivity ako
determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Organizátor: Ústav etnológie SAV v
spolupráci s IKSŠ UMB. Banská Bystrica, 2.-3. 6. 2014.
LUTHER, D. Premeny mestských priestorov. [3 rkp. str.]. Vedecký seminár: Občianske aktivity ako
determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Organizátor: Ústav etnológie SAV v
spolupráci s IKSŠ UMB. Banská Bystrica, 2.-3. 6. 2014.
PODOLINSKÁ, T. – KRIVÝ, V. Neskoromoderné náboženstvo na Slovensku, trendy a vzorce. [15
obrazov ppt]. Odborný seminár ÚEt SAV. Organizátor: ÚEt SAV, Bratislava. Bratislava, 2. 12.
2014.
PODOLINSKÁ, T. Verejná prezentácia výsledkov projektu VEGA 2/0014/11 (2011-2014) Rómovia
v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia. Seminár - verejná oponentúra
pred Radou záverečnej oponentúry. Organizátor: ÚEt SAV, Bratislava. Bratislava, 15. 12. 2014.
POPELKOVÁ, K. Sviatkový zákon z roku 1993 a slovenská spoločnosť v 21. storočí. [7 rkp. str.].
Odborný seminár ÚEt SAV: Prezentácia výsledkov projektu VEGA č. 2/0069/11 riešeného v ÚEt
SAV období 2011-2013. Organizátor: ÚEt SAV, Bratislava. Bratislava, 24. 6. 2014.
VOĽANSKÁ, Ľ. – HAMAR, J. UNESCO a filmy ako sprievodný materiál k zoznamom nehmotného
kultúrneho dedičstva. [7 rkp. str.]. Konferencia: Kultúrne dedičstvo z pohľadu etnológie
(dokumentácia, ochrana, revitalizácia a prezentácia) a Valné zhromaždenie NSS. Organizátor:
Národopisná spoločnosť Slovenska. Čadca, 14.-17. 10. 201.4
12
Správa o činnosti organizácie SAV
VOĽANSKÁ, Ľ. Demografická charakteristika južného Slovenska na základe výskumu rodiny v
rokoch 1967-1971. [10 rkp. str.]. Prezentácia projektu. Odborný seminár ÚEt SAV. Organizátor.
ÚEt SAV, Bratislava. Bratislava, 4. 11. 2014.
WIESNER, V. Formy aktivizmu v súčasnom mestskom prostredí. [prezentácia]. Vedecký seminár
v rámci projektu VEGA - Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta
(etnologický pohľad). Organizátor: ÚEt SAV v spolupráci s IKSŠ UMB. Banská Bystrica, 2.-3. 6.
2014.
ZAJONC, J. Halloween na Slovensku. [5 rkp. str.]. Odborný seminár ÚEt SAV: Prezentácia
výsledkov projektu VEGA č. 2/0069/11 riešeného v ÚEt SAV období 2011-2013. Organizátor: ÚEt
SAV, Bratislava. Bratislava, 24. 6. 2014.
ZAJONC, J. Sakrálny alebo náboženský textil alebo textílie? K názvosloviu jednej skupiny
textilných artefaktov. [7 rkp. str.]. Odborný seminár: Seminár historických sakrálnych textílií.
Organizátor: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v rámci projektu KEGA
001VŠVU-4/2014. Bratislava, 6. 11. 2014.
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
16
17
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
HRUSTIČ, T. Participation strategies of Romani representatives on political process in Slovakia.
[8 rkp. str.]. Konferencia: 2014 Annual Meeting of Gypsy Lore Society and Conference on Romani
Studies. Organizátor: ÚEt SAV, FSEV UK. Bratislava, 12. 9. 2014.
KREKOVIČOVÁ, E. K melodickej zložke piesní u Slovákov v Maďarsku (Porovnanie dvoch
piesňových korpusov). Konferencia: Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí.
Organizátor: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Békescsaba.
Békescsaba, Maďarsko, 9.-10. 10. 2014.
KREKOVIČOVÁ, E. Komická figúra Róma na Slovensku a jej zmeny v čase. Konferencia: 2014
Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. Organizátori: ÚEt
SAV a FSEV UK. Bratislava, 12. 9. 2014.
MANN, A. Dejiny záujmu o Rómov na Slovensku. [13 rkp. str.]. 2014 Annual Meeting of the Gypsy
Lore Society and Conference on Romani Studies. Organizátori: ÚEt SAV a FSEV UK. Bratislava,
12. 9. 2014.
PODOLINSKÁ, T. Redefinition of Romipen after Religious Conversion. [24 obrazov ppt].
Konferencia: 2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies.
Organizátori: ÚEt SAV, FSEV UK. Bratislava, 11. 9. 2014.
PODOLINSKÁ, T. – BAHNA, M. Late modern religiosity in Slovakia: Trends and patterns.
Conference: Religion in Vienna: Urban Trends in a European Context. Organizátor: Austrian
Academy of Sciences, Vienna Institute of demography. Wien, Rakúsko, 21. 11. 2014.
POPELKOVÁ, K. Slovakistika na Karlovej univerzite a slovenská etnológia: prepojenia a
inšpirácie. [7 rkp. str.]. Konferencia: Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska.
13
Správa o činnosti organizácie SAV
Medzinárodné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia odboru slovakistika na Filozofickej
fakulte Univerzity Karlovy v Praze. Organizátor: Katedra středoevropských studií FF UK v
spolupráci so Slovensko-českým klubom. Praha, ČR, Slovenský dom, 24. 10. 2014.
VOĽANSKÁ, Ľ. „Nákaza jednodetstva vniká aj do tela slovenského národa..." (Bazovský 1929), k
otázke obmedzenej reprodukcie na juhu Slovenska v prvej polovici 20. storočia a jej ekonomických
dôsledkov. [8 rkp. str.]. Konferencia: Historizace střední Evropy, sekcia Politické a ekonomické
krize z perspektivy kulturních dějin. Organizátor: Ústav historických věd Slezskej univerzity v
Opavě. Opava, ČR, 16. 10. 2014.
VRZGULOVÁ, M. Memories of the Holocaust. Bystanders in Slovakia. [16 rkp. str. + 15 tabúľ
ppt]. Medzinárodný workshop a konferencia: Jews and Gentiles in East Central Europe. Fakulta
sociálních věd, Univerzita Karlova Praha, 26. 5.-30. 5. 2014 workshop, 31. 5.-1. 6. 2014.
VRZGULOVÁ, M. Who Belongs the Slovak National Uprising to? [11 rkp. str + 14 tabúľ ppt].
Konferencia: Partisanen- und Aufstandsbewegungen während des Zweiten Weltkriegs. Der
Slowakische Nationalaufstand in vergleichender Perspektive. Organizátor: Collegium Carolinum.
Bad Wiessee, Nemecko, 6.-9. 11. 2014.
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
DANGLOVÁ, O. Modrotlač pod strechou slovenských inštitúcií. [8 rkp. str.].) Medzinárodné
kolokvium Príbeh modrotlače v 20. a 21. storočí. Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
v Bratislave, Craft Study Centrum Lindy Brassington, Farnhame, Veľká Británia. Bratislava, 23. 9.
2014.
LUTHER, D. Nehmotné kultúrne dedičstvo z pohľadu etnológie. [5 rkp. str.]. Vedecká konferencia:
Kultúrne dedičstvo z pohľadu etnológie (Dokumentácia, ochrana, revitalizácia a prezentácia).
Organizátor: Národopisná spoločnosť Slovenska. Čadca, 15.-17. 10. 2014.
PANCZOVÁ, Z. Obraz mešťana v slovenských humoristických časopisoch (1861-1945). 21 rkp.
strán vrátane obrázkov. Konferencia: Konflikt v meste, mesto v konflikte. Organizátor: Slovenská
historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny miest. Bratislava, 13. 11. 2014.
SLAVKOVSKÝ, P. Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku. 6 rkp. str.+ 10 fotografií.
Konferencia: Dopravné múzejníctvo, ochrana a revitalizácia pamiatok dopravy na Slovensku –
súčasný stav, problémy a perspektívy. Organizátor: Múzeum dopravy, Bratislava, 24. 6. 2014.
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
PODOLINSKÁ, T. „ANGEL VOICES“ - Religious Change from the Perspective of Insiders, v
rámci kurzu: European Policies towards Roma. Political Science Department, Missiouri State
University, Honors College, Springfield, USA, máj 2014.
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2014
-
14
Správa o činnosti organizácie SAV
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2h Experti hodnotiaci národné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Krekovičová Eva
APVV
VEGA
VEGA
VEGA
Luther Daniel
Salner Peter
Počet
hodnotených
projektov
3
1
1
1
2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana
Počet autorov hesiel: 0
2.10. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Ústav etnológie SAV je pracovisko základného výskumu v odbore etnológia. Na pracovisku sa
rozvíja i základný výskum v sociálnej antropológii a v porovnávacej religionistike.
V roku 2014 bolo pracovisko hlavným nositeľom 8 domácich projektov VEGA. V roku 2014 podal
jeden projekt VEGA úspešne záverečnú správu z riešenia projektu a prešiel verejnou oponentúrou.
Úspešne bol podaný nový VEGA projekt, ktorý hodnotiaca komisia VEGA ohodnotila v kategórii
A. Vysoko vyzdvihujeme, že v roku 2014 hodnotiaca Komisia VEGA č. 10 vyhodnotila z piatich
projektov VEGA úspešne skončených v roku 2013 tri ako mimoriadne úspešné.
Vedeckí pracovníci boli ďalej riešiteľmi viacerých medzinárodných projektov (spolu 6
multilaterálnych a bilaterálnych projektov). ÚEt SAV v apríli roku 2014 úspešne ukončil riešenie
medzinárodného projektu Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe ETNOFOLK (Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe) z
programu European Regional Development Fund (Príloha B, časť 6). ÚEt SAV, ako hlavný
koordinátor pre komunikačnú a diseminačnú aktivitu projektu ETNOFOLK, pripravil koncepciu a
zabezpečil prípravu dokumentárneho filmu „etnofolk.eu“ v trvaní 26 min. v anglickej, slovenskej a
maďarskej mutácii (titulky). Riešitelia projektu z ÚEt SAV sa zúčastnili na medzinárodnej
konferencii „Traditions of Folk Culture Today. Preservation and Capitalization“ (27. 3. 2014,
Praha). Projektový manažér D. Ratica pripravil a na podujatí ETNOFOLK M35 meeting v Prahe
(28. 3. 2014) predniesol príspevok „Etnofolk WP2 – The summary of achieved results“. Za
účelom naplnenia plánovaného rozsahu digitálnych záznamov bola v rámci ÚEt SAV vytvorená
zlúčená databáza v celkovom počte 118.172 záznamov. Zároveň bola pre účely portálu prevedená
konverzia digitálneho audia a videa do sieťových formátov (MP3 a MPEG4). Všetky digitálne
súbory boli zaslané do zložky centra technickej podpory projektu na spoluriešiteľskej inštitúcii AiP
Beroun na doplnenie portálu ETNOFOLK.
V roku 2014 zodpovedná riešiteľka za ÚEt SAV M. Vrzgulová pokračovala v riešení
medzinárodného projektu Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej
vojny (Crimes against Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and
Perpetrators). V roku 2014 sa priebežne realizovali terénne výskumy na tému „osudy židovských
obyvateľov Slovenska počas holokaustu“ v rôznych lokalitách Slovenska.
V rámci projektov národných agentúr bola v projekte VEGA Kontinuita a diskontinuita v
etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo (Continuity and Discontinuity
in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage) zodp. riešiteľky E. Krekovičovej
publikovaná vedecká monografia Z. Vanovičovej (2014): Autorita symbolu. (Etnologické štúdie
15
Správa o činnosti organizácie SAV
20). E. Krekovičová (ed.). Bratislava : Ústav etnológie SAV, Zingprint, 119 s. ISBN
798-80-970975-2-3. Končiaci projekt VEGA zodpovednej riešiteľky T. Podolinskej s názvom
Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia (Roma in Majority
Society: the Research of Models of Mutual Cohabitation) v roku 2014 pripravil a zorganizoval
svetový kongres GLS „2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Gypsy
Studies“ spolu s recenzovanou knihou abstraktov v anglickom jazyku. V projekte bol tiež
pripravený rozsiahly rukopis (viac ako 600 normostrán, 17 autorov) záverečnej publikácie s
názvom Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, T. Podolinská, T.
Hrustič (eds). Bratislava: ÚEt SAV, VEDA 2014. ISBN 978-80-224-1413-5. Rukopis bol prijatý na
publikovanie vo vydavateľstve VEDA. V pokračujúcom VEGA projekte zodpovednej riešiteľky K.
Popelkovej s názvom Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie:
Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku (Ritual Behaviour as a Strategic
Tool for Group Identification: the Social and Cultural Contexts of Contemporary Holidays in
Slovakia) bola v roku 2014 publikovaná kolektívna monografia K. Popelková a kolektív: Čo je to
sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014.320 s. ISBN:
978-80-970975-3-0. V rámci projektu VEGA Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos
reprezentácií politických a sociálnych zmien (Family Histories. Inter-Generational Transfer of
Representations of Political and Social Changes) zodpovednej riešiteľky M. Vrzgulovej sa
pripravila medzinárodná konferencia „Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21.
Storočí“, ktorá sa konala v novembri 2014 v Bratislave. V rámci pokračujúceho projektu VEGA
Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti (Cultural Heritage of
Slovakia: Material Production, Social Relations) zodpovedného riešiteľa Juraja Zajonca vyšla v
roku 2014 súhrnná knižná monografia autorky O. Danglovej: Modrotlač na Slovensku. Bratislava:
ÚĽUV, 2014. 375 s. ISBN 978-80-896-12-0. V tomto projekte bol v roku 2014 pripravený rukopis
syntetickej autorskej vedeckej monografie Petra Slavkovského: S nošou za industrializáciou
krajiny.
Významným výstupom projektu VEGA Občianske aktivity ako determinant udržateľného
rozvoja mesta (etnologický pohľad) (Civic Activities as a Determinant of the Sustainable City
Development (Ethnological View) zodpovedného riešiteľa D. Luthera je vedecká monografia Petra
Salnera: Požehnaný spravodlivý sudca : súčasné formy židovského pohrebu. Bratislava : Ústav
etnológie SAV, 2014. 183 s. ISBN 978-80-88997-56-6.
V roku 2014 bola T. Podolinská naďalej členkou projektu APVV-0864-12 zameraného na záchranu
svetového kultúrneho dedičstva v lokalite Uaxactún v Guatemale. V rámci projektu sa riešiteľka v
roku 2014 podieľala na organizovaní svetového kongresu a worskhopu „19th European Maya
Conference“, ktorý sa konal v novembri v Bratislave. V rámci projektu bude pokračovať v
etnografickom výskume v súlade s plánovanými cieľmi projektu.
V roku 2014 ÚEt SAV ako hlavné riešiteľské pracovisko pripravilo a podalo nový projekt APVV v
rámci všeobecnej výzvy r. 2014. Projekt bol podaný 13.11. 2014, agentúrou APVV zaregistrovaný
pod číslom APVV-14-0704 a názvom Socializmus v zrkadle súčasnej spoločnosti. Aktuálne
sociálne reprezentácie každodenného života v socializme na Slovensku.
V roku 2014 sa naďalej úspešne rozvíjala spolupráca ÚEt SAV s vládnymi a mimovládnymi
organizáciami v aplikačných projektoch, najmä v oblasti vzdelávania štátnej a miestnej správy vo
vzťahu k Rómom, Židom a k iným menšinám. Významnú oblasť popularizačných výstupov a
výstupov ÚEt SAV do spoločenskej praxe tvorila téma kultúrneho dedičstva.
16
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2014
Forma
Počet k 31.12.2014
Doktorandi
celkový počet
z toho
novoprijatí
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2014
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
0
8
0
2
0
2
1
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Spolu
0
9
0
2
0
2
1
0
0
0
Súhrn
9
2
2
1
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
0
0
0
0
0
0
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2014 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
interné
RNDr., Mgr.
štúdium
Tatiana
Mgr. Táňa
Filozofická
hradené 9 / 2010 8 / 2014 3.1.3 etnológia Bužeková PhD.,
Grauzelová
fakulta UKF
z
Ústav etnológie
prostrie
SAV
17
Správa o činnosti organizácie SAV
dkov
SAV
interné
štúdium
RNDr., Mgr.
hradené
Tatiana
Mgr. Monika
z
9 / 2010 8 / 2014 3.1.3 etnológia Bužeková PhD.,
Sirkovská
prostrie
Ústav etnológie
dkov
SAV
SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
18
Filozofická
fakulta UKF
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty
Názov študijného
programu (ŠP)
etnológia
etnológia
Názov študijného odboru
(ŠO)
etnológia
etnológia
Číslo ŠO
3.1.3
3.1.3
Univerzita/vysoká škola a
fakulta
Filozofická fakulta UK
Filozofická fakulta UKF
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc. (etnológia)
Oľga Danglová, CSc.
(etnológia)
PhDr. Gabriela Kiliánová,
CSc. (sociálna antropológia)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
(Sorbisches Institut e.V.,
Bautzen, Nemecko)
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
(Zentrum für
Kulturwissenschaften.
Universität Graz. Rakúsko, Graz)
Prof. PhDr. Rastislava Stoličná,
DrSc. (Wydzial etnologii a nauk
o edukacji, Universytet Śląski,
Katowice, Poľ)
PhDr. Gabriela Kiliánová,
CSc. (etnológia)
Doc. PhDr. Eva Krekovičová,
DrSc. (etnológia)
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
(religionistika)
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
(etnológia)
PhDr. Peter Salner, DrSc.
(etnológia)
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
(etnológia)
Prof. PhDr. Rastislava
Stoličná, DrSc. (etnológia)
19
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2014
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
11
3
8
0
Celkový počet hodín v r. 2014
217
33
204
0
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty,
univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
2
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
2
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
6
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
10
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
7
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
7
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
0
5
0
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Doktorandské štúdium
Ústav etnológie SAV realizoval v roku 2014 doktorandské štúdium (v dennej i externej forme) ako
externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s dvoma slovenskými univerzitami: Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre (odbor etnológia 3.1.3. akreditovaný od 30.7.2008, garant E.
Krekovičová) a Univerzitou Komenského v Bratislave (odbor etnológia 3.1.3. akreditovaný od
26.5.2010, garanti P. Salner, R. Stoličná, E. Krekovičová).
V školskom roku 2013/2014 doktorandský seminár I. a II. koncepčne a pedagogicky zabezpečovali
G. Kiliánová a T. Hrustič. Na záver akademického roka 2014 sa v ÚEt SAV konala spoločná
doktorandská konferencia pre poslucháčov doktorandského štúdia. V roku 2013 ÚEt SAV školil 13
doktorandov (2 v externej forme). Vysoko vyzdvihujeme, že v roku 2013 ukončili úspešnou
obhajobou štúdium 2 doktorandky (bližšie viď časť 3.1, 3.3. a Príloha A).
Pedagogická činnosť pracovníkov
Za pozitívny prvok v činnosti pracoviska považujeme skutočnosť, že pedagogická činnosť tvorí
dlhodobo dôležitú súčasť práce vedeckých pracovníkov ÚEt SAV. V roku 2014 pokračovala
pravidelná zahraničná pedagogická činnosť (Poľsko, Česká republika). V tomto roku bola T.
Podolinská v rámci svojej študijnej stáže na Honors College na Missouri State University prizvaná
20
Správa o činnosti organizácie SAV
prednášať na kurz European Policies towards Roma. Okrem vedeckých pracovníkov sa na
pedagogickej činnosti podieľali aj mladí vedeckí pracovníci T. Hrustič, S. Gyárfáš Lutherová, Z.
Sekeráková Búriková, Ľ. Voľanská. Viacerí doktorandi boli úspešne zapájaní do pedagogického
procesu v rámci individuálnych prednášok v pedagogickom kurikulu VŠ (V. Wiesner, M. Kusá, L.
Ditmarová, N. Blahová). Táto skutočnosť vytvára reálne predpoklady ďalšieho rozvíjania
pedagogických aktivít vedeckých pracovníkov a doktorandov ÚEt SAV. V roku 2014 pracovníci
ÚEt SAV na vysokých školách odprednášali sumárne 421 hodín prednášok a seminárov na
domácich VŠ a 33 hodín prednášok na zahraničných VŠ (bližšie viď časť 3.5, Tabuľka 3g a
Príloha D).
21
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2014
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Gypsy Studies, Bratislava,
FSEV UK, 11.09.-13.09.2014
Kongres sa uskutočnil 11.-13.9.2014 na pôde FSEV UK za účasti rekordných 200 účastníkov.
Tohtoročný kongres priniesol ako nóvum aj tematické panely, ktoré sa venovali aktuálnym
spoločenským problémom alebo doteraz menej prebádaným témam (európske a národné politiky
voči Rómom, politická participácia Rómov, vzdelávanie, migrácia rómskych skupín, inklúzia a
integrácia, otázky pripisovanej etnicity a etiky zberu etnických dát, pôsobenie cirkví a
náboženských hnutí medzi Rómami a iné). Usporiadatelia konferencie sú presvedčení, že podujatia
podobného typu prispievajú k prehlbovaniu poznania a porozumenia historických, kultúrnych aj
sociálnych podobností a odlišností etnických skupín, ktoré už po stáročia žijú na území moderných
národných štátov. Z kongresu vznikla recenzovaná kniha abstraktov (v printovej aj elektronickej
podobe).
Viac
informácií
o
kongrese,
program
a
kniha
abstraktov
na
http://www.uet.sav.sk/?q=sk/svetovy-kongres-medzinarodnej-spolocnosti-pre-romske-studia-v-brati
slave.
Medzinárodná konferencia Mýty a realita socialistických metropolí. Konceptualisace měst v boji o
novou přítomnost a šťastnou budoucnost, Bratislava, 12 účastníkov, 23.09.-24.09.2014
Medzinárodná konferenia bola výstupom projektu GA ČR P410/12/2390 Mýty a „realita“
středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy,
Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně. Koordinujúca inštitúcia FHV UK Praha, 2012-2016. Na
plnení cieľov tohto projektu sa spoluriešiteľsky zúčastňujú vedeckí pracovníci Ústavu etnológie
SAV D. Luther a P. Salner.
Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí, Bratislava, Panenská ul. 4,
20.11.-21.11.2014
Riešiteľské kolektívy dvoch VEGA-projektov riešených na pôde Ústavu etnológie SAV a
Dokumentačné stredisko holokaustu pripravili vedecké podujatie, ktorého cieľom je na základe
referátov vybranýchodborníkov - etnológov a historikov z Čiech a Slovenska charakterizovať z
pohľadu týchto disciplín vývin a prejavy antisemitizmu v rôznych historických obdobiach a
porovnať stav v oboch krajinách.
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2015
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
9
4
Počet členstiev
22
Správa o činnosti organizácie SAV
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
International Association for the Cognitive Science of Religion (IACSR) (funkcia: člen)
International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) (funkcia: člen)
Oľga Danglová, CSc.
Society International for Ethnology and Folklore - Working group on Cultural Heritage
(funkcia: členka)
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
European Academic Network on Romani Studies (funkcia: člen)
Gypsy Lore Society (funkcia: člen)
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
European Academy of Sciences and Arts, Salzburg (funkcia: členka)
European Association of Social Anthropologists (EASA) (funkcia: členka)
Finnish Literature Society (funkcia: čestná členka)
International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) (funkcia: členka)
Niederösterreichische Gesellschaft für Volkskunde (funkcia: členka)
Österreichische volkskundliche Gesellschaft (funkcia: dopisujúca členka)
Society International for Ethnology and Folklore (SIEF) (funkcia: členka)
Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) (funkcia: členka)
Kommision für Volksdichtung (KfV) Ballade Kommision bei SIEF (funkcia: členka)
Societé internationale d´ethnologie et de folklore (SIEF) (funkcia: členka)
Daniel Luther, CSc.
European Association of Social Anthropologists (EASA) (funkcia: člen)
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
International Society for Contemporary Legend Research (ISCLR) (funkcia: členka)
International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) (funkcia: členka)
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
European Academic Network on Romani Studies (funkcia: členka)
European Sociological Association (ESA) (funkcia: členka výboru Sociology of Religion Research Network 34)
Gypsy Lore Society (funkcia: členka)
International Society of Sociology of Religion (ISSR) (funkcia: členka)
23
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Česká asociace orální historie (funkcia: členka)
Folklor Fellows Communications (FFC), Fínsko, Turku (funkcia: členka)
International Oral History Association (IOHA) (funkcia: členka)
International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) (funkcia: členka)
Medzinárodný komitét slavistov - Medzinárodná komisia pre etnolingvistiku (funkcia: členka)
Medzinárodný komitét slavistov - Medzinárodná komisia slovanského folklóru (funkcia:
členka)
Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
International Commision for Ethnological Food Research SIEF (funkcia: členka)
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Czech Oral History Association (COHA) (funkcia: členka)
European Shoah Legacy Institute (ESLI) – Česká republika, Praha (funkcia: členka Advisory
Council in the Holocaust Education)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Vrzgulová Monika
Typ programu/projektu/výzvy
Rotschild Foundation for Europe
Počet
hodnotených
projektov
1
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
riešenia
Okrem výsledkov medzinárodnej spolupráce uvedených v bode 2.3. uvádzame, že ÚEt SAV
uzavrel v roku 2014 medziústavnú dohodu súvisiacu s riešením bilaterálneho projektu s
partnerským Etnografickým ústavom SAVU v Belehrade (Srbsko) (Transformácie kultúry a
spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty, 2014–2019). V zmysle
piateho bodu Dodatku k Dohode – spolupráca v oblasti vydávania časopisov a vydávania
vedeckých štúdií - srbskí partneri poslali príspevok do časopisu Slovenský národopis: Branislav
Pantović - Milesa Stefanović-Banović: Between Everyday Life and Nostalgia. Emigrants from
Serbia and Montenegro in Argentina. Bude publikovaný pravdepodobne v SN2/ 2015. Na svetovom
kongrese Gypsy Lore Society, konanom 11.-13. 9. 2014 v Bratislave, sa s referátom zúčastnila i
pracovníčka z partnerského pracoviska Etnografski institut SANU, S. Zlatanović.
V roku 2014 skončil bilaterálny rusko-slovenský projekt riešný od roku 2011. V rámci projektu sa
uskutočnili študijné pobyty M. Valentsovej z Inštitútu slavjanovedenja RAV v ÚEt SAV. Z.
Profantová z ÚEt SAV sa v októbri 2014 zúčastnila na medzinárodnej konferencii „Ľudová próza v
kontexte dejín slavistiky“ v Bratislave. V roku 2014 boli zrealizované rokovania medzi
zúčastnenými pracoviskami a ako pokračovanie spolupráce v tomto projekte bola pripravená a
podpísaná Dohoda o spolupráci platná od roku 2015.
V roku 2014 prebehli úspešné rokovania medzi slovenskými a bulharskými etnológmi o
možnostiach nadviazania na dlhoročnú bilaterálnu vedecko-výskumnú spoluprácu. Rokovania boli
ukončené prípravou spoločného projektu ÚEt SAV v Bratislave a Ústavom pre etnológiu a
24
Správa o činnosti organizácie SAV
folkloristiku s Etnografickým múzeom Bulharskej akadémie vied v Sofii s názvom Migrácia a
kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely), ktorý sa bude riešiť v období 2015–2017.
D. Luther a P. Salner ako riešitelia projektu GA ČR P410/12/2390 s názvom Mýty a „realita“
středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy,
Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii s referátom a v
septembri 2014 spoluorganizovali medzinárodnú konferenciu. D. Luther v rámci projektu pripravil
kapitolu do monografie: Mýtus socialistického mesta: príklad Bratislava. In B. Soukupová (ed.)
Mýty a realita socialistických metropolí. Konceptualisace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou
budoucnost. Praha: FHS UK, v tlači [21,5 rkp. str.].
V roku 2014 vyhovel ÚEt SAV trom zahraničným žiadostiam o odborné garantovanie
niekoľkomesačných výskumných pobytov na Slovensku.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
25
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
V oblasti vednej politiky v rámci ÚEt SAV sa riadime platným dokumentom Koncepcia aktivít
výskumu a vývoja Ústavu etnológie SAV na roky 2012 – 2015. ÚEt SAV plní všetky zákonom
stanovené aktivity v súlade s platnou zriaďovacou listinou.
ÚEt SAV sa v roku 2014 aktívne zapájal do pokračujúcich diskusií v súvislosti s transformáciou
ústavov SAV na vedecko-výskumné inštitúcie a to ako prostredníctvom svojej zástupkyne v Sneme
SAV (M. Vrzgulová), tak i prostredníctvom svojich štatutárok T. Podolinskej a K. Popelkovej v
rámci diskusií na Radách riaditeľov, resp. Odborných seminároch k transformácii v rámci 3.
oddelenia vied SAV.
K efektívnemu nastaveniu súčasnej vednej politiky v ÚEt SAV by prispelo kreovanie Akreditačnej
komisie pre nastávajúce obdobie a schválenie záväzne platných parciálnych indikátorov hodnotenia.
V tejto súvislosti upozorňujeme na problematiku nezohľadňovania edičných prác v rámci
doterajších akreditácií SAV. Editorstvo monografií a zborníkov je pritom pri rozdeľovaní financií z
MŠ pre Vysoké školy v SR bodovo hodnotené v tzv. skupine A2.
26
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Ústav sociálnej antropológie
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: členstvo v komisii
Zhodnotenie: T. Hrustič: oponovanie dizertačnej práce; G. Kiliánová: stála členka komisie pre
obhajobu dizertačných prác, študijný odbor 3.1.15 sociálna antropológia; T. Podolinská:
spolupráca pri príprave medzinárodnej konferencie Annual meeting and conference of Gypsy Lore
Society (11.-13.9. 2014, Bratislava); O. Danglová: oponentský posudok doktorandskej dizertačnej
práce;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra etnológie a muzeológie
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: pedagogická činnosť, práca v komisiách, posudková činnosť
Zhodnotenie: T. Hrustič, G. Kiliánová: od ZS 2011/2012 vedenie Doktorandského seminára pre
posluch. doktorand. štúdia v odbore etnológia (spoločný pre KEM FF UK a UEt SAV; G.
Kiliánová: príprava syláb PhD. seminára Metodológia etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie
I. ZS 2014/2015; G. Kiliánová, K. Popelková: členstvo v komisii pre dizert. skúšky; G. Kiliánová,
E. Krekovičová, P. Salner: členstvo v komisii pre štátne skúšky a obhajoby diplom. prác; O.
Danglová, R. Stoličná, P. Slavkovský, P. Salner, E. Krekovičová, G. Kiliánová, T. Podolinská:
členstvo v spoločnej odborovej komisii doktorand. štúdia; L. Ditmarová (D), E. Krekovičová, A.
Mann, P. Salner, V. Wiesner (D), M. Kusá (D): semestr. predn. a semin.; J. Zajonc, G. Kiliánová:
školenie doktorandov; K. Popelková, V. Wiesner (D): oponov. doktorand. projektov; K. Popelková,
J. Zajonc, N. Blahová (D): indiv. prednášky; K. Popelková, J. Zajonc (predseda poroty): účasť v
porote ŠVOK (9.4.2014); L. Ditmarová, V. Wiesner: oponovanie bakalár. prác;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra porovnávacej religionistiky
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: vedenie diplomantov, odborná oponentská a konzultačná činnosť
Zhodnotenie: T. Podolinská: vedenie diplomantky - úspešná obhajoba diplomovej práce; členstvo
v štátnicovej komisii; členstvo v odborovej komisii; členstvo v komisii pre prijímanie doktorandov;
spolupráca pri príprave a organizácii svetového kongresu (konferencia + workshop) 19th European
Maya Conference (17.-22.11.2014, Bratislava);
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra slovenského jazyka a literatúry
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: odborná posudková činnosť
Zhodnotenie: E. Krekovičová: posudok dizertačnej práce;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločná odborová komisia
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: odborná a pedagogická spolupráca
Zhodnotenie: členstvo v spoločnej komisii doktorandského štúdia pre odbor etnológia: R. Stoličná,
27
Správa o činnosti organizácie SAV
G. Kilánová, T. Podolinská, P. Salner;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra humánnej geografie a demografie
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: expertná posudková činnosť
Zhodnotenie: T. Podolinská: posudok rukopisu vedeckej monografie (Atlas konfesionality
obyvateľov Slovenska);
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UCM
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: posudková činnosť
Zhodnotenie: T. Podolinská, R. Stoličná: posudky projektov doktorandskej práce;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UKF
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra etnológie a etnomuzikológie
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: členstvo v komisii
Zhodnotenie: E. Krekovičová: členstvo v spoločnej odborovej komisii pre obhajoby PhD. prác; T.
Podolinská: členstvo v komisii pre doktorandské štúdium; Ľ. Voľanská: oponentský posudok
dizertačnej práce;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta UKF
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločná odborová komisia
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: odborná a pedagogická spolupráca
Zhodnotenie: R. Stoličná: členstvo v komisii doktorandského štúdia pre odbor etnológia a pre
odbor kulturológia;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra fotografie a nových médií
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: prednášková činnosť
Zhodnotenie: P. Salner, T. Hrustič: vyžiadaná individuálna prednáška;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra textilnej tvorby
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: pedagogická činnosť, práca v komisiách
Zhodnotenie: J. Zajonc: semestrálne prednášky a semináre; od roku 2014 spolupráca na riešení
projektu KEGA č. 001VŠVU-4/2014;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Filozofická fakulta
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: prednášková činnosť
Zhodnotenie: P. Salner: Vyžiadaná jednorázová prednáška v rámci cyklu Interdisciplinárne
dialógy;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulta
28
Správa o činnosti organizácie SAV
humanitných vied
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: spolupráca na medzinárodnom vedeckom projekte, editorská práca
Zhodnotenie: D. Luther, D. Ratica: spolupráca na riešení projektu CENTRAL EUROPE
3CE296P4 Etnofolk: “Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe”
(január-apríl 2014); D. Luther: spolupráca na riešení projektu VEGA 2/0024/14 Občianske aktivity
ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad), 2014-2016; P. Salner:
oponentský posudok dizertačnej práce; D. Luther: posudok na projekt Premeny dediny ako súčasť
žiadosti o grant MK SR;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Fakulta televíznej a filmovej tvorby, Ateliér
dokumentárneho filmu
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: konzultačná činnosť
Zhodnotenie: M. Kusá (D): poskytnutie konzultácie ku konceptu študentského publicistického
filmu;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Fakulta humanitních studií
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: pedagogická činnosť; odborná práca v redakcii časopisu
Zhodnotenie: D. Luther, P. Salner: členstvo v edičnej rade časopisu Urban People. Review of
Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication; A. Mann, P. Salner: semestrálne
prednášky; P. Salner, D. Luther: riešiteľská účasť vo vedeckom projekte GA ČR P 410/12/2390
(2012-2014); P. Salner: školenie doktorandky;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Prírodovedecká fakulta, katedra antropológie
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: prednášková činnosť
Zhodnotenie: P. Salner: vyžiadaná jednorázová prednáška;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poľsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Department of Ethnology and Cultural
Anthropology - príprava medzinárodnej vedeckej konferencie (apríl 2014)
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: štúdium národného kultúrneho dedičstva
Zhodnotenie: G. Kiliánová: členka prípravného výboru medzinárodnej konferencie The Works of
Oskar Koleber as National and European Heritage. Organizátori: Institute of Oskar Kolberg in
Poznan and Committee of Ethnological Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of
Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University, Polish Ethnological
Society;
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Missiouri State University, Honors College,
Springfield, USA
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Political Science Department
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: vyžiadané prednášky
Zhodnotenie: T. Podolinská: Vyžiadané problémové prednášky na tému Európske politiky voči
Rómom, počas letného semestra v rámci kurzu „European Policies towards Roma“ (marec-máj
29
Správa o činnosti organizácie SAV
2014);
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Centrum pre európsku politiku v Bratislave
Názov aplikácie/objekt výskumu: Séria prednášok v rámci projektu Centra pre európsku politiku
v Bratislave „Začíname rozhodovať o Európe“ (Ľ. Voľanská)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: Zámerom projektu bolo oboznámiť účastníkov-maturantov
(prvovoličov) s otázkami spoločných čŕt európskej kultúry, o ceste k demokracii a nevyhnutnosti
každodenného zápasu o demokraciu ako aj spôsobe, ako možno ovplyvňovať rozhodnutia
európskych orgánov občanmi jednotlivých členských krajín aj prostredníctvom volieb do
Európskeho parlamentu, marec – apríl 2014;
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Fulbrigt Commission Slovakia
Názov aplikácie/objekt výskumu: Slovakia in Europe - What do We Have in Common?
Prednáška (Ľ.Voľanská)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: Prednáška pre štipendistov Fulbrigt Commission Slovakia pre
akademický rok 2013/2014, 11.9.2014, 2 hodiny;
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Geometra Trenčín
Názov aplikácie/objekt výskumu: Prednáška a workshop Slovensko v Európe – dejiny a symboly
pre zamestnancov firmy (Ľ. Voľanská)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: Prednáška a workshop Slovensko v Európe – dejiny a symboly
pre zamestnancov firmy, 22.5.2014;
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom
Krtíši
Názov aplikácie/objekt výskumu: Odborný garant projektu Tradičná čipka v nových podobách (J.
Zajonc)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: Odborná činnosť spojená s projektom realizovaným v roku 2014
z dotácie MK SR
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Magistrát hl. m. Bratislava
Názov aplikácie/objekt výskumu: Vyzvaná účasť na porade na Magistráte hl. m. Bratislavy o
možnosti vybudovania pamätníka rómskeho holocaustu (13. 2. 2014), následne písomné vyjadrenie
ÚEt SAV (A. Mann)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: expertná konzultačná činnosť
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Mestský úrad Vráble
Názov aplikácie/objekt výskumu: Pietna slávnosť s odhalením pamätnej tabule pripomínajúcej
70. výročie deportácie Rómov (A. Mann)
30
Správa o činnosti organizácie SAV
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: MANN, A.: spolupráca na príprave (redakcia textu pamätnej
tabule, informačnej „skladačky“) a účasť na Pietnej slávnosti s odhalením pamätnej tabule
pripomínajúcej 70. výročie deportácie Rómov, referát: Rómovia na južnom Slovensku (1938-1945);
Vráble, park pri kostole (odhalenie pam. tabule), Mestský úrad (seminár), fotodokumentácia
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Občan, demokracia a zodpovednosť; Ženské kruhy mimovládne organizácie
Názov aplikácie/objekt výskumu: Výskumný projekt podporený finančným mechanizmom EHP
2009-2014 zameraný na ľudské práva žien pri pôrode (M. Hlinčíková)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: Hĺbkové rozhovory s 15 ženami, ktoré mali skúsenosť s
pôrodom v niektorej zo štátnych nemocníc. Prezentácia výsledkov výskumu na konferencii
Reprodukcia verzus produkcia – začarovaný kruh diskriminácie žien, 29.10.2014, Bratislava,
organizátor: Občan, demokracia a zodpovednosť Hlinčíková, M. – Sekulová, M. : Ľudské práva pri
pôrode. Prezentácia zistení z výskumu.
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Obec Mojmírovce
Názov aplikácie/objekt výskumu: Inštalácia výstavy „Úspešné Rómske ženy“ a „Rómovia v
Mojmírovciach“ , 13.9.2014 (A. Mann)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: Účasť na akcii „Vinobranie“ v obci Mojmírovce (okr. Nitra) inštalácia 2 výstav (v spolupráci s o. z. In Minorita), 13. 9. 2014;
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Názov aplikácie/objekt výskumu: pedagogická činnosť (L. Ditmarová (D))
Začiatok spolupráce: 2013
Stručný opis aplikácie/výsledku: Semestrálny cyklus prednášok a seminárov (spolu 15 hod.) s
názvom Žánre folklóru a folklórne oblasti 2 - tanec; prednáška, seminár a workshop "Hudobná a
tanečná folkloristika" v rámci akreditovaného ročného vzdelávacieho kurzu pre folkloristov základy etnochoreológie, tanečné regióny Slovenska (L. Ditmarová (D))
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Volkswagen Slovensko, a. s.
Názov aplikácie/objekt výskumu: Prednášky o Slovensku a jeho kultúre a interkultúrny seminár
pre Volkswagen Slovensko, a. s. v spolupráci s Centrom pre európsku politiku, občianske združenie
(Ľ. Voľanská)
Začiatok spolupráce: 2014
Stručný opis aplikácie/výsledku: odborná prednášková činnosť: trikrát opakovaná celodenná séria
prednášok (3x2 hod.a vedenie 2-hod. seminára (15.2., 7.6., 4.10.2014)
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV):
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
Agentúra FOCUS: výskumnícka spolupráca - marketingový prieskum spoločnosti Hartmann,
realizácia 9 hĺbkových interview; máj 2014, Bratislava (L. Ditmarová (D));
Člověk v tísni, medzinárodná mimovládna organizácia, Slovensko: odborná spolupráca - príprava a
lektorovanie na workshope pre rómsku mládež, Bardejov, 7.-9.5.2014 (T. Hrustič);
31
Správa o činnosti organizácie SAV
DFS Hájenka, občianske združenie: odborná spolupráca - hlasová pedagogička (L. Ditmarová (D));
Dokumentačné stredisko holokaustu, občianske združenie: odborné vedenie (M. Vrzgulová);
Dokumentačne stredisko holokaustu, občianske združenie: predseda kuratória (P. Salner);
EPIC, medzinárodná organizácia: odborná spolupráca - prednáška pre starostov a členov obecného
zastupiteľstva o možnostiach zamestnávania Rómov; Žilina, 27.2.2014 (T. Hrustič);
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha (ČR): oponentský posudok rukopisu publikácie (G.
Kiliánová);
FS Devín, občianske združenie: odborná spolupráca - tanečná pedagogička (L. Ditmarová (D));
Chronos, občianske združenie a vydavateľstvo: T. Podolinská - odborná spolupráca;
In Minorita, občianske združenie: (1) spolupráca na projekte a príprava výstavy „Rómovia vo
fotografii Jozefa Kolarčíka-Fintického, Príbehy z fotografií“ (odborná spolupráca a autor 27
pôvodných fotografií): vernisáž 8.4.2014, Krajské múzeum v Prešove, pod záštitou Márie
Jedličkovej, poverenej plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, spolupráca
na inštalácii výstavy, fotodokumentácia;(2) spolupráca na projekte Ma bisteren!- Nezabudnite!
príprava podujatia a referát na Pietnej slávnosti pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho
holocaustu, Pamätník SNP Banská Bystrica, 1.8.2014 (fotodokumentácia); spoluorganizácia
zájazdu na Pietnu slávnosť do Oswienczimu – Brzezinky, PL, 2.8.2014, 70. výročie likvidácie
„cigánskeho tábora“ (fotodokumentácia); pozvaná účasť do diskusie na kolokviu Pripomínanie
rómskeho holokaustu za posledných 10 rokov, Bratislava, 6.12.2014; (3) inštalácia výstav „Úspešné
Rómske ženy“ a „Rómovia v Mojmírovciach“ v obci Mojmírovce, 13.9.2014 (A. Mann);
Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou (ČR): recenzný posudok rukopisu monografie (E.
Krekovičová);
Nadácia Friedrich Ebert Stiftung: T. Podolinská - odborná spolupráca;
Nadácia Milana Šimečku, občianske združenie: editovanie [fjúzn] Spravodaja 2014 s témou
Susedstvo, ktorý vychádza každoročne v súvislosti s festivalom [fjúzn] organizovaným nadáciou
(http://issuu.com/fjuzn/docs/spravodaj_singles) (Ľ. Voľanská); členstvo v správnej rade (M.
Vrzgulová);
National demokratic institute for international affairs, medzinárodná mimovládna organizácia:
Slovenská republika: spolupráca a organizovanie školení pre rómskych kandidátov do volieb do
Europarlamentu (máj 2014); organizovanie školiacich workshopov pre politikov a rómskych
aktivistov (január, marec, jún 2014) (T. Hrustič);
Neziskový fond kultúrneho dedičstva MENORAH: získanie finančnej podpory 300.- € na grafickú
úpravu publikácie Požehnaný spravodlivý sudca (P. Salner); členstvo v správnej rade (M.
Vrzgulová);
Polska Akademia Nauk, Oddzial w Katowicach: vyžiadané expertné posúdenie rukopisu vedeckého
zborníka TRANSCARPHATICA II – Pogranicze – Sasiedztwo-Stereotypy. Przypadek
polsko-slowackich relacji. Polska akademia nauk. 137 strán textu (R. Stoličná);
32
Správa o činnosti organizácie SAV
Redakcia British Journal for Interdisciplinary Studies: oponentský posudok štúdie (M. Vrzgulová);
Redakcia časopisu Český lid: recenzný posudok štúdie (G. Kiliánová);
Redakcia časopisu Ethnologia Slavica et Slovaca: recenzný posudok štúdie (G. Kiliánová);
Redakcia časopisu Etnologické rozpravy: recenzný posudok štúdie (D. Luther)
Redakcia časopisu Polski rocznik muzykologiczny (Poľsko): recenzný posudok štúdie (E.
Krekovičová);
Redakcia časopisu RELIGIO, revue pro studium náboženství: recenzný posudok štúdie (T.
Podolinská);
Redakcia časopisu Speculum, SR: recenzný posudok štúdie (E. Krekovičová, A. Mann, K.
Popelková, Ľ.Voľanská);
Rómsky inštitút: spolupráca pri príprave medzinárodnej konferencie Gypsy Lore Annual Meeting
2014 (T. Podolinská, T. Hrustič);
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev (SSŠN), občianske združenie: spolupráca pri
príprave medzinárodnej konferencie Gypsy Lore Annual Meeting 2014 (T. Podolinská, T. Hrustič);
TransFúzia, občianske združenie: členstvo v kontrolnej komisii (V. Wiesner (D));
Veľvyslanectvo USA v SR (Bratislava): spolupráca pri organizovaní vedeckej prednášky prof. Iana
Hancocka z Texaskej Univerzity: “Understanding current situation of Roma through History”;
25.4.2014, Bratislava (T. Hrustič);
Vydavateľstvo Cranium Print, Štúrovo: Odborne-populárne texty k fotografiám do kalendára na
rok 2015 s názvom Remeslá dávnych čias. Štúrovo : Cranium Print, 2014 (P. Slavkovský (spolu 3
texty), J. Zajonc (spolu 10 textov, rozsah 2 rkp. normostr.));
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Dom Európy: spolupráca na organizovaní vedeckých
podujatí (T. Podolinská);
Židovské komunitné múzeum, občianske združenie: predseda vedeckej rady (P. Salner);
33
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
-
34
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. Advisory Committee for Framework
Council of Europe,
Convention for the Protection of
Directorate General II:
National Minorities/Poradný výbor k
Democracy; zvolený za SR
Rámcovému dohovoru na ochranu
pre funkčné obdobie
národnostných menšín Rady Európy
2014-2018
PhDr. Gabriela Kiliánová, Komisia pre udeľovanie Cien Andreja
členka
CSc.
Kmeťa pri MK SR
Rada na ochranu nehmotného kultúrneho členka
dedičstva, Ministerstvo kultúry a
cestovného ruchu SR
Odborná komisia pre posudzovanie
členka
návrhov na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska, Ministerstvo
kultúry SR
Prierezová pracovná skupina pre oblasť členka
spoločenských a humanitných vied pri
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a
športu SR
Ústredná metodická rada pre realizáciu členka
koncepcie tradičnej ľudovej kultúry pri
Národnom osvetovom centre
Doc. PhDr. Eva
Ministerstvo školstva SR: Komisia pre predsedníčka
Krekovičová, DrSc.
obhajoby doktorských dizertačných prác
Daniel Luther, CSc.
Odborná komisia pre posudzovanie
člen
návrhov na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu programov, projektov a aktivít,
ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele
Dohovoru [...] UNESCO, Ministerstvo
kultúry SR
Rada na ochranu nehmotného kultúrneho člen
dedičstva, Ministerstvo kultúry SR
Odborná komisia pre posudzovanie
člen
návrhov na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska, Ministerstvo
kultúry SR
PhDr. Peter Slavkovský, Komisia pre posudzovanie návrhov na
člen
DrSc.
zápis do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska, Ministerstvo kultúry SR
35
Správa o činnosti organizácie SAV
Komisia PAN pre poľsko-české a
členka
poľsko-slovenské vzťahy na roky
2011-2014
PhDr. Monika Vrzgulová, Expertná skupina pre vzdelávanie o
členka Funding Review
CSc.
holokauste (EWG) - nominovaná
Committee: zasadnutie 10. a
Ministerstvom školstva SR do národnej 11. 3. 2014 – posúdenie 45
delegácie v IHRA (predtým ITF)
žiadostí/projektov a výber na
financovanie
Expertná skupina pre vzdelávanie o
členka Stáleho výboru
holokauste (EWG) - nominovaná
EWG pre sledovanie
Ministerstvom školstva SR do národnej popierania holokaustu a
delegácie v IHRA (predtým ITF)
súčasné prejavy
antisemitizmu; členka
Komisie pre vzdelávanie o
genocíde Rómov
Mgr. Vendula Wiesner
Pracovná skupina Výboru pre práva
členka pracovnej skupiny
LGBTI osôb pri Rade vlády SR pre
ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a člen
športu SR: Národný konzultačný panel
Kultúrne dedičstvo v kontexte
globálnych zmien
Prof. PhDr. Rastislava
Stoličná, DrSc.
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: expertízna posudková činnosť
Adresát expertízy: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Bratislava
Spracoval: Oľga Danglová, CSc.
Stručný opis: Výtvarná komisia ÚĽUV - členka
Názov expertízy: expertízna posudková činnosť
Adresát expertízy: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Bratislava
Spracoval: Oľga Danglová, CSc.
Stručný opis: Odborná porota KRUHY NA VODE/ RING OF WATER 2014. 5. ročník súťaže
dizajnu orientovaného na remeslo; 8.-9.7.2014
Názov expertízy: Spolupráca na neziskovom projekte: Rodová rovnosť na pracovisku; 10/2009
–03/2014; realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia;
Adresát expertízy: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Spracoval: Mgr. Lucia Ditmarová
Stručný opis: Autorka čiastkových analýz a podkladov, junior expertka pre aktivitu A1; obdobie:
11.02.2014–31.03.2014;
Názov expertízy: Vedecká rada Etnografického múzea SNM, Martin
Adresát expertízy: SNM-Etnografické múzeum v Martine
Spracoval: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Stručný opis: expertná činnosť
Názov expertízy: Spracovanie podkladov na výzvy prierezových tém pre spoločenské a humanitné
36
Správa o činnosti organizácie SAV
vedy
Adresát expertízy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Spracoval: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Stručný opis: Vypracovanie podkladov na výzvy prierezovych tém pre spoločenské a humanitné
vedy v rámci práce v Prierezovej pracovnej skupine pre oblasť společenských a humanitných vied;
Názov expertízy: členstvo v Programovej rade Medzinárodného folklórneho festivalu Strážnice;
členstvo vo vedeckej rade nakladateľstva;
Adresát expertízy: Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Strážnice, ČR
Spracoval: Daniel Luther, CSc.
Stručný opis: expertná konzultačná a posudková činnosť
Názov expertízy: členstvo v Dramaturgickej rade Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava
Adresát expertízy: Mestský úrad Myjava
Spracoval: Daniel Luther, CSc.
Stručný opis: expertná konzultačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v medzinárodnej porote Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm
Čadca 2014
Adresát expertízy: Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Mesto Čadca;
Spracoval: Daniel Luther, CSc.
Stručný opis: expertná činnosť
Názov expertízy: Vypracovanie analýzy autorského zákona z hľadiska ochrany nehmotného
kultúrneho dedičstva.
Adresát expertízy: Ministerstvo kultúry SR
Spracoval: Daniel Luther, CSc.
Stručný opis: členstvo v Dočasnej pracovnej skupine k ochrane autorských práv v hmotnom a
nehmotnom kultúrnom dedičstve (4 zasadnutia);
Názov expertízy: Posudok na rukopis monografie obce Kubrica (editor Mgr. Peter Kocnár),
potrebný na podanie žiadosti o finančný príspevok MK SR na vydanie publikácie
Adresát expertízy: Obec Kubrica
Spracoval: Daniel Luther, CSc.
Stručný opis: expertná činnosť
Názov expertízy: Sekcia pre PHBSR Bratislavy
Adresát expertízy: Mesto Bratislava
Spracoval: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Stručný opis: členstvo v komisii
Názov expertízy: Odborné editorské spracovanie spomienkového rukopisu o spôsobe života v obci
v 20. storočí s cieľom začleniť ho do pripravovanej monografie obce Plavecký Štvrtok (editor
PhDr. J. Turcsány)
Adresát expertízy: Obec Plavecký Štvrtok
Spracoval: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Stručný opis: expertná editorská činnosť
Názov expertízy: Posudok na projekt knižnej publikácie „Z Hrušovského stola – Gazdiná na dvore
a pri peci“
Adresát expertízy: Ministerstvo kultúry SR
Spracoval: Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
37
Správa o činnosti organizácie SAV
Stručný opis: expertná posudková činnosť
Názov expertízy: Tance s přáteli – scenár, Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2014
Adresát expertízy: Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Strážnice, ČR
Spracoval: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Stručný opis: Program Tance s přáteli – scenár, réžia, moderovanie, 29.6.2014
Názov expertízy: Tance s priateľmi – scenár; Medzinárodný folklórny festival Myjava 2014
Adresát expertízy: Mestský úrad Myjava
Spracoval: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Stručný opis: Program Tance s priateľmi – scenár, réžia, moderovanie, 22.6.2014
Názov expertízy: Odborná garantka vzdelávacieho programu Q a Q: Zisťovanie postojov žiakov vo
výchovno-vzdelávacom procese
Adresát expertízy: Nadácia Milana Šimečku, o. z.
Spracoval: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Stručný opis: expertízna činnosť
Názov expertízy: členstvo v Programovej rade MFF Strážnice 2014
Adresát expertízy: Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Strážnice, ČR
Spracoval: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Stručný opis: odborná poradenská činnosť
Názov expertízy: členstvo v Programovej rade MFF Myjava 2014
Adresát expertízy: Mestský úrad Myjava
Spracoval: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Stručný opis: odborná poradenská činnosť
Názov expertízy: Expertíza pri príprave nominačných spisov do zoznamu Representative List of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity na národnej úrovni a na úrovni UNESCO
Adresát expertízy: Ministerstvo kultúry SR, Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry pri
SĽUK-u
Spracoval: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Stručný opis: Príprava podkladov pre nomináciu prvkov Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO; stretnutia
česko-slovenskej expertnej skupiny pre prípravu nominačného spisu Bábkarstvo (pre nomináciu do
zoznamu Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity; medzinárodné
stretnutia a rokovania; stretnutie Intergovernmental Committee of of the States Parties to the
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage v UNESCO Headquarters (7
place de Fontenoy - Paris 75007 - miestnosť II), kandidatúra (ako zástupkyňa SR) do
novovznikajúceho Evaluation Body pri Intergovernmental Committee of of the States Parties to the
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage; február-november 2014
Názov expertízy: Program kontinuálneho vzdelávania učiteľov akreditovaného na MŠVVaŠ SR:
Vybrané aspekty a metódy vzdelávania o holokauste na Slovensku TNA01_0792_2012_PKRO
Adresát expertízy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Spracoval: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Stručný opis: Prednášky: 5.6. (8 vyučovacích hod.) Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku –
lokálne pamiatky a lokálna história vo výchove k ľudským právam; Príprava návštevy autentických
miest spojených so židovskou minoritou, resp. holokaustom. Práca v malých skupinách, prezentácie
výstupov jednotlivých pracovných skupín – aktivity pred, počas a po návšteve; 26.6. (3 vyuč. hod.)
Prezentácia a využívanie existujúcich domácich a zahraničních vzdelávacích materiálov pre
38
Správa o činnosti organizácie SAV
vyučovanie ľudskoprávnej problematiky, resp. holokaustu; 28.8. (5 vyučov. hod.) Kritický rozbor
filmového dokumentu a jeho využitie vo vzdelávaní;17.9. a 3.10.: predsedníčka komisie na
ukončenie vzdelávania programu kontinuálneho vzdelávania učiteľov akreditovaného na MŠVVaŠ
SR: Vybrané aspekty a metódy vzdelávania o holokauste na Slovensku
TNA01_0792_2012_PKRO;22.10.: RP MPC NITRA lektorovanie seminára pre SŠ a ZŠ učiteľov;
Interaktívne formy vo vyučovaní ľudských práv (7 hod.);
Názov expertízy: Prednáškový cyklus pre stredoškolských študentov v rámci projektu Židovské
kultúrne dedičstvo, projekt Židovského komunitného múzea (ŽKM); Záverečný workshop projektu
Adresát expertízy: Bratislavský samosprávny kraj
Spracoval: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Stručný opis: Prednáška "Predsudky a stereotypy v našej komunikácii" [10 tabúľ ppt]: 21.5. ZŠ a
gymnázium pre nadané deti, Bratislava, Teplická ul. (1 vyuč. hod.); 22.5. Obchodná akadémia,
Bratislava, Račianska ul. (1 vyuč. hod.), 2.6. Gymnázium Hubeného, Bratislava (1 vyuč. hod.),
10.9. Gymnázium Malacky (2 vyuč. hod.), 18.9. Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským,
Bratislava, Dunajská ul. (2 vyuč. hod.); Záverečný workshop v rámci projektu Židovské kultúrne
dedičstvo (po 90 minút): 23.10. Gymnázium Malacky; 24.10. Gymnázium s vyučovacím jazykom
maďarským, Bratislava, Dunajská ul.;
Názov expertízy: Členstvo vo Vedeckej rade Slovenského národného múzea - Etnografického
múzea v Martine
Adresát expertízy: Slovenské národné múzeum v Martine
Spracoval: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov expertízy: Komentár k návrhu dvoch paragrafov zákona týkajúceho sa ochrany tradičnej
ľudovej kultúry
Adresát expertízy: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Spracoval: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Stručný opis: Komentár spracovaný dňa 27.6.2014 pre generálnu riaditeľku Ústredia ľudovej
umeleckej výroby v Bratislave
Názov expertízy: Členstvo vo Vedeckej rade Slovenského národného múzea-Historického múzea v
Bratislave
Adresát expertízy: SNM-Historické múzeum v Bratislave
Spracoval: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov expertízy: Komisia na tvorbu zbierok Múzea ľudovej umeleckej kultúry Ústredia ľudovej
umeleckej výroby
Adresát expertízy: Ústredie ľudovej umeleckej
Spracoval: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Stručný opis: expertná činnosť v odbornej komisii
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
PhDr. Gabriela Kiliánová, Slovenský národný výbor pre program
členka výboru
CSc.
Pamäť sveta, Slovenská komisia
UNESCO
Slovenská komisia UNESCO, sekcia pre členka výboru
kultúru
39
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. PhDr. Eva
Krekovičová, DrSc.
Mgr. Tatiana Podolinská,
PhD.
Rada Agentúry na podporu výskumu a členka
vývoja (APVV) pre spoločenské vedy
Národný štipendijný program SAIA na členstvo v komisii pre
podporu mobilít
výber slovenských
štipendistov
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
V roku 2014 spočívali ťažiská spolupráce Ústavu etnológie SAV so štátnymi orgánmi na
problematike:
 uplatňovania princípov ochrany národnostných menšín (v zmysle európskeho dohovoru o
ochrane národnostných menšín), ľudských práv a rodovej rovnosti (práva LGBTI, rodová
rovnosť na pracovisku) prostredníctvom členstva v európskom poradnom výbore a účasti na
činnosti pracovných skupín slovenských ministerstiev;
 riešenia situácie obyvateľov sociálne vylúčených lokalít Slovenska spočívajúcej na
empirických vedeckých poznatkoch – vzdelávanie aktivistov a komunálnych politikov,
oponovanie projektov a pripomienkovanie vládnych dokumentov dotýkajúcich sa problému
sociálnej exklúzie;
 vzdelávania o holokauste, popieraní holokaustu, súčasných prejavoch antisemitizmu a
genocíde Rómov, nadväzujúceho na aktivitu v medzinárodných špecializovaných odborných
skupinách, s uplatnením empirických vedeckých poznatkov z územia Slovenska a
zahraničných praktických skúseností v pedagogickej aktivite zameranej na uvedenú
problematiku;
 odbornej identifikácie a expertného posudzovania kultúrnych a spoločenských fenoménov
navrhovaných na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska; príprava nominačných spisov na zápis do Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity na národnej úrovni a na úrovni UNESCO;
 ochrany autorských práv v hmotnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve;
 sprístupňovania, popularizácie a pedagogickej činnosti v problematike aktuálnej situácie
rómskej minority a jej vzťahov s majoritnou spoločnosťou na Slovensku a histórie Rómov na
Slovensku;
 legislatívnych otázok ochrany, identifikácie a koncepcie spôsobov uchovávania a
sprístupňovania prvkov kultúrneho dedičstva Slovenska širokej verejnosti;
 odborného vymedzenia aspektov problematiky a ochrany kultúrneho dedičstva príslušníkov
slovenskej minority žijúcich v zahraničí;
 koncepčných otázok pre oblasť spoločenských a humanitných vied;
 riešenia otázok vedeckej koncepcie a rozvoja slovenského múzejníctva špecializovaného na
kultúrne dedičstvo, etnografiu a folkloristiku;
 zahraničnej mobility slovenských vedcov (odborné posudzovanie kandidátov udelenia
štátnych štipendií na zahraničné vedecké a študijné pobyty).
40
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Dátum alebo
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
počet za rok
Prof. PhDr. Zuzana
Cudzie prvky vo
Slovenský rozhlas RO vianočných tradíciách
19.12.2014
Rádio Slovensko
Beňušková, CSc.
Rozhovor na tému:
Prof. PhDr. Zuzana
Slovenský rozhlas RO ryba ako vianočné
24.12.2014
Rádio Slovensko
Beňušková, CSc.
jedlo
Prof. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
Prof. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
Prof. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
Prof. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
Prof. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
Rozhovor na tému:
RO Obyčaje spojené s
Slovenský rozhlas Rádio Slovensko
13.12.2014
RO
Slovenský rozhlas Rádio Slovensko
26.12.2014
TA3
24.12.2014
Slovenský rozhlas Rádio Devín
19.12.2014
Slovenský rozhlas Rádio Slovensko
2014
TV
RO Súčasné Vianoce
Vianoce u
RO náboženských menšín
Mgr. Kristína
Bobeková
PB
Mgr. Kristína
Bobeková
PB
Mgr. Tomáš Hrustič,
PhD.
TV
Mgr. Tomáš Hrustič,
PhD.
TV
Mgr. Tomáš Hrustič,
PhD.
TV
Mgr. Tomáš Hrustič,
PhD.
TL
PhDr. Gabriela
Kiliánová, CSc.
PhDr. Gabriela
dňom Lucie
Rozhovor na tému:
obyčaje spojené s
dňom Štefana
Rozhovor na tému:
ryba a Vianoce
RO
RO
na Slovensku
Popularizácia parémií
Európsky deň
pre širokú verejnosť,
jazykov 2014; Dom
pedagogických
Európskej únie,
pracovníkov, žiakov a
Bratislava
študentov
Viete, čo je
kolokácia? (O
koncipovaní Slovníka
Týždeň vedy a
slovných spojení
techniky. Organizátor:
slovenčiny) –
SNK JÚĽŠ SAV.
Korpusovo-lingvistick
Bratislava, 10.-13. 11.
á analýza vybraných
2014
kolokácií s adjektívom
čierny. [13 obrazov
ppt]
Poskytnutý rozhovor:
RTVS, Rómsky
Politická participácia
magazín
Rómov
Poskytnutý rozhovor:
TV Markíza,
Religiozita Rómov na
Televízne noviny
Slovensku
Poskytnutý rozhovor:
RTVS, Hlavné
Rómovia a komunálne
správy
voľby
Poskytnutý rozhovor:
Rómovia sa do
SME, 9.4.2014
Eurovolieb nehrnú
Poskytnutý rozhovor
SRO, Rádio
- Zbierka svedectiev o Slovensko, relácia
I. svetovej vojne
Spoločnosť
Účasť v živom
SRO, Rádio
41
26.9.2014
11.11.2014
16.6.2014
2014
11.11.2014
9.4.2014
28.7.2014
21.4.2014
Správa o činnosti organizácie SAV
Kiliánová, CSc.
vysielaní na tému
Veľká Noc a súčasné
rituály
Interview k téme:
obraz „vody“ a obraz
„mlynov a mlynárov“
vo folklóre
Doc. PhDr. Eva
redaktorka T.
Krekovičová, DrSc. Šušková
RO
Doc. PhDr. Eva
režisérka V.
Krekovičová, DrSc. Plančíková
TV každodennosť za
Interview k téme:
socializmu
PhDr. Arne Mann,
CSc.
TL
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PB
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PB
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PB
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PhDr. Arne Mann,
CSc.
RO
RO
TV
PhDr. Arne Mann,
CSc.
TV
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PB
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PB
PhDr. Arne Mann,
CSc.
PhDr. Arne Mann,
TL
redaktor M.
Slovensko, relácia
Nočná pyramída
Slovenský rozhlas Rádio Regina
Bratislava, relácia o
vode
RTVS Slovensko,
televízny seriál Fetiše
socializmu (posledná
časť)
„Nová kniha o
Rómoch“ (recenzia
publikácie Branislav
Šprocha: Reprodukcia
Romano nevo ľil, 24,
rómskeho
2014, č. 1, s. 7
obyvateľstva na
Slovensku a prognóza
jeho populačného
vývoja)
Dejiny Rómov. [ 4
hod.]. Prednáška pre
Rómov v obci
Mojmírovce
Mojmírovce (okr.
Nitra), v spolupráci s
o. z. In Minorita
Dejiny Rómov.
Prednáška pre
Podujatie
študentov maturitných „Kreatívne ráno“;
ročníkov gymnázií (1 Bratislava, Klub Dunaj
hod.)
Dejiny Rómov.
Prednáška pre
Nitra, klub „Fórum
študentov stredných a
mladých“
vysokých škôl [1,5
hod.].
O Rómoch
diskutovali v Spišskej
Rádio Lumen
Kapitule
Pietna slávnosť vo
Rádio Lumen, rubrika
Vrábľoch
Cirkev dnes
Poskytnutý rozhovor
na tému: rómsky
TV Nitrička (Nitra)
holokaust
Slovenská televízia
Poskytnutý rozhovor
RTVS, redakcia „So
o Jozefovi
vakeres? – Rómsky
Kolarčíkovi-Fintickom
magazín
Pietna slávnosť s
Rómovia na južnom
odhalením pamätnej
Slovensku
tabule pripomínajúcej
(1938-1945) [3 rkp.
70. výročie deportácie
str.]
Rómov
Stereotypy vo vtipoch Bratislava,ÚEt SAV;
o Rómoch. Prednáška
Podujatie k akcii
v rámci cyklu
Týždeň vedy a
„Humority 1“ [1,5
techniky v SR 2014;
hod.].
ÚEt SAV
V Spišskej Kapitule
Romano nevo ľil, 24,
diskutovali o Rómoch
2014, č. 3, s. 2
RO „O možnostiach a
42
Slovenský rozhlas
2014
11.7.2014
2014
4.10.2014
7.10.2014
22.10.2014
3.8.2014
7.11.2014
23.10.2014
10.4.2014
5.11.2014
11.11.2014
2014
7.3.2014
Správa o činnosti organizácie SAV
CSc.
redaktor P.
Getting;
spoločne s A.
PhDr. Arne Mann,
Mannom
CSc.
poskytla
rozhovor Z.
Kumanová
PhDr. Arne Mann,
CSc.
limitoch umenia v
RTVS, Rádio Devín,
práci s rómskymi
relácia „Večer na
komunitami“ - účasť v
tému“
živom vysielaní
Havran
TL
redaktor R. Sivý TL
PhDr. Arne Mann, redaktorka I.
CSc.
Ruttkayová
RO
PhDr. Arne Mann, redaktorka J.
CSc.
Verešová
RO
spoluautorka
PhDr. Arne Mann,
článku Z.
CSc.
Kumanová
TL
Mgr. Zuzana
Panczová, PhD.
Mgr. Zuzana
Panczová, PhD.
RO
redaktor P.
Getting
Mgr. Tatiana
Podolinská, PhD.
TL
RO
Mgr. Tatiana
Podolinská, PhD.
redaktorka N.
Gubková
PB
PhDr. Katarína
Popelková, CSc.
redaktorka B.
Štubňová
RO
PhDr. Katarína
Popelková, CSc.
redaktorka M.
Ábelová
RO
PhDr. Katarína
Popelková, CSc.
redaktorka M.
Ábelová
RO
Poskytnutý rozhovor
spracovaný v článku
Rómsky holokaust:
Vojnový štát plánoval
po Židoch ďalšiu
genocídu
Plus 7 dní
Spracované odpovede
na otázky použité v
článku Starosta
SME, 11.7.2014, s. 3
pokojnej obce:
Rómom dávame
šancu.
Poskytnutý rozhovor
- „Boh všetko vidí –
RTVS-Slovenský
výskumy etnológa a
rozhlas, Rádio Devín,
romistu Arne Manna o
relácia Fokus
duchovnom živote
Rómov“
Poskytnutý rozhovor
o Jozefovi
Kolarčíkovi-Fintickom
Rádio Lumen
a jeho záujme o
Rómov
Romano džaniben,
Pozdrav jubilujúcemu časopis romistických
profesorovi
studií roč. 20 3013, č.
2, s. 9-10
Poskytnutý rozhovor
RTVS-Rádio FM,
na tému: fenomén
relácia
strachu ľudí z klaunov
Poskytnutý rozhovor
Plus 7 dní;
spracovaný do článku [http://www.pluska.sk/
P. Getting: Fosforový plus-7-dni/relax/fosfor
muž: Kto bol tajomný ovy-muz-kto-bol-tajo
strašidelný fantóm z mny-strasidelny-fanto
temných ulíc
m-z-temnych-ulic-brat
Bratislavy?
islavy.html]
Rozhovor o etnológii,
RTVS, Rádio
úlohe spoločenských
Slovensko, relácia
vied a kvalitatívnom
Nočná pyramída
výskume.
Vedecká kaviareň
Proyecto Uaxactún
SaVinci. Organizátor
2014. [85 obrazov
ÚP SAV, Bratislava.
ppt].
Bratislava KC Dunaj,
2.12.2014
Súčasné podoby
Slovenský rozhlas veľkonočných
Rádio Slovensko
sviatkov
Jarná rovnodennosť odraz astronomického Slovenský rozhlas javu v kultúre a
Rádio Slovensko
obyčajach Slovenska
Letný slnovrat a
Slovenský rozhlas obyčaje
Rádio Slovensko
43
19.3.2014
11.7.2014
30.6.2014
2.4.2014
2014
31.10.2014
13.4.2014
6.11.2014
2.12.2014
21.4.2014
20.3.2014
24.6.2014
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Katarína
Popelková, CSc.
redaktorka S.
Weissová
RO
PhDr. Katarína
Popelková, CSc.
redaktorka S.
Weissová
RO
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
RO
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
PB
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
PB
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
PB
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
PB
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
PhDr. Peter Salner,
DrSc.
PhDr. Peter Salner, spoluautor M.
DrSc.
Borský
Prof. PhDr. Rastislava
Stoličná, DrSc.
RO
PB
PB Židovský humor
PB Židovský pohreb
TV Fetiše socializmu
Prof. PhDr. Rastislava
Stoličná, DrSc.
TL
Prof. PhDr. Rastislava
Stoličná, DrSc.
RO
Mgr. Ivana Šusterová
PB
Mgr. Ľubica
Voľanská, PhD.
Mgr. Ľubica
redaktor M.
Herceg
redaktor M.
Poskytnutý rozhovor
spracovaný v
Slovenský rozhlas príspevku Radvanský
Rádio Slovensko
jarmok – význam
jarmokov v súčasnosti
Poskytnutý rozhovor
spracovaný v
príspevku Sezóna
SRo-Rádio Slovensko
vinobraní je v plnom
prúde
SRo-Rádio FM, živé
Bratislavské kaviarne
vysielanie
Čím sa previnili
(prednáška pri
Bratislava,
príležitosti Dňa
Staromestská knižnica
holokaustu)
Bratislava, pre členov
Chatam Sofer, jeho
Českého národného
dielo a cintorín
divadla
Seminár DEPB
Jüdische Gemeinde
(Deutschland-und
Bratislava in
Europa politisches
Vergangenheit und
Bildungswerk),
Gegenwart
Bratislava
Bratislava, ÚEt SAV;
Podujatie
Obraz sveta v
HUMORITY II; v
židovskom humore
rámci Týždňa vedy a
techniky na Slovensku
Výstava Sme tu! a
Židovské komunitné
SRo-Rádio Slovensko
múzeum
Židovská komunita
Bratislava, Domov
po roku 1945
dôchodcov Ohel David
RO
RO
44
21.9.2014
6.1.2014
26.1.2014
30.9.2014
12.9.2014
12.11.2014
28.5.2014
27.6.2014
Bratislava, Domov
dôchodcov Ohel David
Bratislava, Ortodoxný
cintorín, podujatie Dni
architektúry
13.1.2014
RTVS
11.7.2014
In: Magyar Konyha,
Gastronómiai
magazin, 3/2014, s.
66-68.
SRO - Rádio
Rozhovor o
Slovensko, relácia
vianočných tradíciách
Príbeh na týždeň
Praha, Česká
Postavenie žien v
republika; odznelo v
spoločenstve
rámci voľného
olašských Rómov v
prednáškového cyklu
súčasnosti (na príklade „Romistické utopie“
nitrianskej olašskej
organizovaného
komunity)
redakciou časopisu
Romano Džaniben
Rozhovor o menách
Slovenský rozhlas,
a priezviskách na
Rádio Regina
Slovensku a v Európe
Rozhovor o
Slovenský rozhlas,
Meg kell kóstolni a
szalonnás-mézes
pálinkát!
13.9.2014
8.5.2014
2014
15.12.2014
18.12.2014
2014
18.11.2014
Správa o činnosti organizácie SAV
Voľanská, PhD.
Herceg
Mgr. Ľubica
Voľanská, PhD.
redaktor M.
Herceg
RO
Mgr. Ľubica
Voľanská, PhD.
redaktorka B.
Štubňová
RO
Mgr. Ľubica
Voľanská, PhD.
redaktorka H.
Rapantová
RO
Mgr. Ľubica
Voľanská, PhD.
redaktorka N.
Turancová
RO
PhDr. Monika
Vrzgulová, CSc.
PB
PhDr. Juraj Zajonc,
CSc.
TV
PhDr. Juraj Zajonc,
CSc.
PB
PhDr. Juraj Zajonc,
CSc.
RO
Prof. PhDr. Rastislava
Stoličná, DrSc.
RO
Tripartite Štefana
Rádio Regina
Verböcziho a jeho
vplyve na Uhorské
právo a postavenie
nevoľníkov v Uhorsku
(pri príležitosti
päťstého výročia
vzniku)
Rozhovor o zmene v
ženských priezviskách
na Slovensku
(prechyľovanie,
Slovenský rozhlas,
zachovanie
Rádio Regina
dievčenského
priezviska...) a v
Európe
Poskytnutý rozhovor
o manželstve a rodine
Slovenský rozhlas,
z etnologickej
Dobré ráno, Slovensko
perspektívy
Poskytnutý rozhovor
Slovenský rozhlas na tému vzťahov
Rádio Slovensko,
mladých ľudí v
relácia Dobrý večer
tradičnej spoločnosti
Slovensko
Rozhovor o
Slovenský rozhlas,
folklórnom súbore
Rádio Regina, Zahrajte
Gymnik
mi túto
Gymnázium C. S.
Holokaust na
Lewisa, Bratislava;
Slovensku v
2x90 min. pre
spomienkach tých,
študentov 3. a 4.
ktorí prežili
ročníka;
Pôvod sviatku
TV Markíza,
Halloween na
Televízne noviny
Slovensku
Tradičné ľudové
paličkované čipky na
Slovensku. Prednáška
pre účastníkov kurzu
paličkovanej čipky
Bratislava, ÚĽUV
Školy remesiel
ÚĽUV-u a pre
verejnosť [ 57 tabúľ
ppt]
RTVS - Slovensko 1,
Zvyky spojené s
Relácia Dobré ráno
dňom sv. Martina
Slovensko
Tradície
Slovenský rozhlas západoslovenskej
Rádio Regina
kuchyne.
Bratislava
1
2014
12.3.2014
6.3.2014
6.11.2014
23.4.2014
30.10.2014
26.3.2014
11.11.2014
5
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM multimédiá, DO - dokumentárny film
45
Správa o činnosti organizácie SAV
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
19
tlač
9
TV
rozhlas
33
internet
0
exkurzie
publikácie
0
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
0
Počet
9
0
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Prednáška: Od rómskych
moslimov k rómskemu
islamu. Prednáška Eleny
domáca
Marušiakovej a Vesselina
Popova (Bulharská
akadémia vied)
Výstava - Ochrana a
uchovávanie kultúrneho
domáca
dedičstva
Odborný seminár: Dejiny
etnológie na Slovensku v
druhej polovici 20. storočia:
kontinuity a diskontinuity v
bádaní vedúca: PhDr.
domáca
Gabriela Kiliánová, CSc.
Adaptácia obyvateľov
mesta v procesoch
spoločenských zmien
vedúci: Daniel Luther, CSc.
Prednáška: Understanding
the Current Situation of
Roma through History domáca
prednáša prof. Ian Hancock,
Ph.D., University of Texas
at Austin
Odborný seminár: Relexie
holokaustu a židovská
identita; Obrady a folklór
domáca
medzi kresťanskou a
svetskou kultúrou;
Odborný seminár:
Kultu?ra v akcii: Oslava 50.
vy?roc?ia zaznamena?vania
folklo?ru Walesu: 1964 –
2014
domáca
Miesto
Dátum konania
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
30.01.-30.01.2014
zasadačka v
podkroví, 16.00
hod.
SNM Etnografické
11.03.-31.07.2014
múzeum Martin
Počet
účastníkov
-
-
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
01.04.-01.04.2014
zasadačka v
podkroví, 13.00
hod.
-
Bratislava,
Filozofická fakulta
UK, Šafárikovo 25.04.-25.04.2014
nám. 6,
poslucháreň S3
-
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
20.05.-20.05.2014
zasadačka v
podkroví, 13.00
hod.
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
27.05.-27.05.2014
zasadačka v
podkroví, 13.00
hod.
46
-
-
Správa o činnosti organizácie SAV
Vedecký seminár:
Občianske aktivity ako
determinant udržateľného
rozvoja mesta (etnologický
pohľad).
Experimenty v teréne a
etnografia: metodologické
prístupy
Odborný seminár:
Rómovia v majoritnej
spoločnosti: výskum
modelov vzájomného
spolužitia; Čo je to sviatok
v 21. storočí na Slovensku.
K otázke sociálneho
kontextu rituálov;
Budovanie Elektronického
katalógu Wollmanovského
archívu;
Odborný seminár:
Transformácie kultúry a
spoločnosti na Slovensku.
Súčasné procesy a
historické kontexty;
Kontinuita a diskontinuita v
etnologickom bádaní s
ohľadom na nehmotné
kultúrne dedičstvo;
Humority I - Prednáška A.
Manna: Stereotypy vo
vtipoch o Rómoch; 1. časť
dvojdielneho
prednáškového podujatia
Humority II - Prednáška P.
Salnera: Odraz sveta v
židovskom humore; 2. časť
dvojdielneho
prednáškového podujatia
domáca
Banská Bystrica 02.06.-03.06.2014
11
domáca
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV, 16.06.-17.06.2014
zasadačka v
podkroví
18
domáca
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
24.06.-24.06.2014
zasadačka v
podkroví, 13.00
hod.
-
domáca
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
23.09.-23.09.2014
zasadačka v
podkroví, 13.00
hod.
-
domáca
domáca
2014 Annual Meeting of
the Gypsy Lore Society and
medzinárodná
Conference on Gypsy
Studies
Medzinárodná konferencia
Mýty a realita
socialistických metropolí.
medzinárodná
Konceptualisace měst v boji
o novou přítomnost a
šťastnou budoucnost
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
11.11.-11.11.2014
zasadačka v
podkroví, 13.00
hod.
Bratislava,
Klemensova 19,
budova ÚSV SAV,
12.11.-12.11.2014
zasadačka v
podkroví, 13.00
hod.
Bratislava, FSEV
11.09.-13.09.2014
UK
Bratislava
47
23.09.-24.09.2014
-
-
-
12
Správa o činnosti organizácie SAV
Podoby antisemitizmu v
Čechách a na Slovensku v
20. a 21. storočí
medzinárodná
Bratislava,
Panenská ul. 4
20.11.-21.11.2014
-
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: „Rómovia na Slovensku po 1989“ a „Úspešné rómske ženy“
Miesto konania: Bratislava, Pállfyho palác; výstavy inštalované v rámci svetového kongresu
medzinárodnej organizácie Gypsy Lore Society
Dátum: 11.9.2014
Zhodnotenie účasti: prezentácia výstav A. Mann (ÚEt SAV) a Z. Kumanová
Názov výstavy: "Sme tu!"
Miesto konania: Bratislava, Židovské komunitné múzeum, máj – október 2014
Dátum: 5.2014
Zhodnotenie účasti: kurátori výstavy P. Salner (ÚEt SAV) a M. Borský
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
3
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Etnologické rozpravy (funkcia: členka)
Oľga Danglová, CSc.
Remeslo, umenie, dizajn (Vydáva Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava) (funkcia:
členka)
Mgr. Táňa Grauzelová
SPECULUM, recenzovaný internetový študentský časopis (funkcia: redaktorka)
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Axis Mundi, časopis Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev; (funkcia: člen)
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Anthropological Journal of European Cultures, Veľká Británia (funkcia: členka)
Anthropos, časopis pre humanitné a spoločenské poznanie (funkcia: členka)
Book series of the Europeanist Network, EASA. Europeanist Studies in Socio-Cultural
Anthropology and Ethnology, LIT Verlag, Berlin, Nemecko (funkcia: členka)
Český lid, ČR (funkcia: členka)
Glasnik Etnografskog instituta SANU, Belehrad, Srbsko (funkcia: členka)
Human Affairs (funkcia: členka)
Lětopis, periodikum Sorbisches Institut e. V., Bautzen, Nemecko (funkcia: členka)
48
Správa o činnosti organizácie SAV
LUD – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Poznan, Poľsko (funkcia: členka)
Scientific Culture; elektronický časopis, vydáva: The Laboratory of Archaeometry, Department
of Mediterranean Studies, University of the Aegean, Rhodos, Greece s podporou European
Academy of Sciences (funkcia: členka)
Slovenský národopis (funkcia: hlavná redaktorka)
Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Národopisná revue (vydáva Ústav lidového umění) Strážnice, Česká republika (funkcia: členka)
Polski rocznik muzikologiczny (vydáva Sekcja muzykologów Zwiazku kompozytorów
polskich) Varšava, Poľsko (funkcia: členka)
Slovenský národopis/Slovak Ethnology (vydáva Ústav etnológie SAV) (funkcia: členka)
Daniel Luther, CSc.
Urban People. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication (Česká
republika) (funkcia: člen edičnej rady)
Vedecká redakcia nakladateľstva Národního ústavu lidové kultury, Strážnice, ČR (funkcia:
člen)
PhDr. Arne Mann, CSc.
Romano džaniben : časopis romistických studií, Praha, ČR (funkcia: člen)
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Axis Mundi (funkcia: členka)
Slovenský národopis (funkcia: zástupkyňa hlavnej redaktorky)
Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Ethnologia actualis Slovaca (funkcia: členka)
Ethnologia Slovaca et Slavica (funkcia: členka)
Etnolingvistyka, Lublin, Poľská republika (funkcia: členka)
Slavica Slovaca (funkcia: členka)
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Human Affairs (funkcia: čestný člen Advisory Board)
Lidé města/Urban people. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of
Communication (Česká republika) (funkcia: člen)
Lodzkie studia Etnograficzne; vydáva Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Etnologicznych;
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział Łódzki (funkcia: člen)
Slovenský národopis (funkcia: člen)
Židé a Morava; Ročenka; Vydáva Muzeum Kroměřížska, přísp. organizace Zlínského kraje
(funkcia: garant edičného radu)
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
Etnologické štúdie, neperiodická edícia ÚEt SAV (funkcia: zodpovedný redaktor)
Glasnik Etnografskog instituta SANU, Belehrad, Srbsko (funkcia: člen)
Redakčná rada kolektívneho diela Encyclopaedia Beliana (funkcia: člen)
49
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
Ethnologia Europaea Centralis, Česká republika - Poľsko (funkcia: členka)
Etnološka istraživanja. Etnografski muzej, Zagreb, Chorvátsko (funkcia: členka)
Infrastruktura i ekologia terénow wiejskich. Akademia rolnicza, Krakov, Poľsko (funkcia:
členka)
Studia etnologiczne i antropologiczne, Poľsko (funkcia: členka)
Transcarpatica, Poľsko (funkcia: členka)
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Knižná edícia Damit es nicht verloren geht… Dokumentation lebensgeschichtlicher
Aufzeichnungen, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien (funkcia:
členka edičnej rady)
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Krajka (štvrťročník, vydáva Sdružení Krajka, Praha, ČR) (funkcia: člen)
Zborník Slovenského národného múzea – História (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: členka)
Oľga Danglová, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: čestná členka)
Mgr. Lucia Ditmarová
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (SASA) (funkcia: členka)
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev (SSŠN) (funkcia: tajomník)
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (SASA) (funkcia: členka)
Slovenská komisia pre UNESCO, Slovenský národný výbor pre program Pamäť sveta (funkcia:
členka výboru)
Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
50
Správa o činnosti organizácie SAV
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
Mgr. Magdaléna Kusá
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (SASA) (funkcia: členka)
Daniel Luther, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: člen)
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: členka)
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev (SSŠN) (funkcia: členka riadiaceho výboru)
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: členka)
Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Jazykovedná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: členka)
Slovenský komitét slavistov (funkcia: členka)
Mgr. Katarína Rabatinová
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
Mgr. Dušan Ratica, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: člen)
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Národný komitét UNESCO MOST (funkcia: člen výboru)
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: člen)
Mgr. Monika Sirkovská
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev (funkcia: členka)
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: člen)
51
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: členka)
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Pracovníci ÚEt SAV sú často cielene oslovovaní médiami a inštitúciami, v ktorých prostredníctvom
rozhovorov, vystúpení, prednášok, výstav a článkov popularizujú poznatky etnológie, sociálnej
antropológie a religionistiky z oblasti kultúrneho dedičstva Slovenska a každodennej kultúry.
Vyjadrujú sa k aktuálnym spoločenským témam a udalostiam, ktoré sa viažu najmä na otázky
menšín, národnej identity, riešenie sociálnych a etnických konfliktov, zmeny hodnôt a podobne
(spolu 70 popularizačných prednášok a mediálnych vystúpení). V roku 2014 sa ÚEt SAV podieľal
na príprave 11 populárno-vedných podujatí (z nich 3 boli medzinárodné konferencie) a 3 výstav
(pozri časť 9.3). Vysoko vyzdvihujeme skutočnosť, že v roku 2014 bol ÚEt SAV hlavným
organizátorom 1 svetového kongresu (viackrát spomínaný kongres GLS 2014) a organizátorom 2
medzinárodných konferencií: v septembri 2014 v Bratislave sa konala medzinárodná konferencia
„Mýty a realita socialistických metropolí. Konceptualisace měst v boji o novou přítomnost a
šťastnou budoucnost“ a v novembri 2014 konferencia „Podoby antisemitizmu v Čechách a na
Slovensku v 20. a 21. storočí“. Pracovníci ÚEt SAV v roku 2014 pôsobili v 9 organizačných a 4
programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií a 3 programových a
organizačných radách domácich konferencií.
52
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
12 460
knihy a zviazané periodiká
z toho
12 384
audiovizuálne dokumenty
-
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
-
mikroformy
-
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
76
Počet titulov dochádzajúcich periodík
53
z toho zahraničné periodiká
42
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
103
kúpou
14
darom
84
výmenou
5
bezodplatným prevodom
-
Úbytky knižničných jednotiek
-
Knižničné jednotky spracované automatizovane
1 000
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
653
odborná literatúra pre dospelých
154
výpožičky periodík
229
prezenčné výpožičky
270
MVS iným knižniciam
-
MVS z iných knižníc
-
MMVS iným knižniciam
-
MMVS z iných knižníc
21
Počet vypracovaných bibliografií
-
Počet vypracovaných rešerší
-
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
464 (z toho noví 3)
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
53
223
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
857, 70
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
- začiatok automatizovaného spracovania knižničných jednotiek a budovanie on-line katalógu
- budovanie autorského katalógu
- evidencia časopisov
- distribúcia povinných výtlačkov
- výmena ústavných publikácií s partnerskými inštitúciami
- výmena časopisu Slovenský národopis s 10 inštitúciami ( z toho 5 zahraničné)
- prírastkový zoznam kníh
- odborné informácie realizované online – 38
- vedenie agendy objednávok, faktúr, ostatnej korešpondencie
- spolupráca s Ústrednou knižnicou SAV, Univerzitnou knižnicou a partnerskými knižnicami
/účasť na seminároch, školeniach, výstavách, výmena duplicitných publikácií a pod./
- reprografické služby - pre čitateľov, zahraničné návštevy a potreby knižnice
- predaj kníh a časopisov z produkcie ÚEt SAV
- akvizičná činnosť
- 719 dokumentov vrátených a založených v knižničnom sklade
Evidencia publikačnej činnosti:
- budovanie Fondu publikácií vedeckých a odborných pracovníkov ÚEt SAV
- evidencia publikačnej činnosti a ohlasov v programe ARL.
54
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
- členka Výboru Snemu SAV za III. odd. vied
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
- VK SAV pre kultúrno-historické vedy (vedecká tajomníčka kolégia)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (členka)
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (Atestačná komisia
Sociologického ústavu SAV, členka)
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (členka)
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (členka)
- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (členka)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
- Komisia VEGA č. 10 pre vedy historické a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia,
teológia) (členka)
55
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2014
zo ŠR
spolu
Výdavky
Výdavky spolu
z toho:
z mimorozp. z toho:
zdrojov
ŠF EÚ
ŠF EÚ vr.
vr.
spolufinan.z
spolufina
o ŠR
n.zo ŠR
515303,34
474871,04
0,00
40432,30
0,00
515303,34
474871,04
0,00
40432,30
0,00
mzdy (610)
271832,11
264183,00
7649,11
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
101940,22
91672,00
10268,22
tovary a služby (630)
90133,97
67619,00
22514,97
z toho: časopisy
6611,00
6611,00
VEGA projekty
47765,00
47765,00
MVTS projekty
1333,00
1333,00
CE
0,00
0,00
vedecká výchova
3040,00
3040,00
bežné transfery (640)
51397,04
51397,04
z toho: štipendiá
47159,00
47159,00
transfery partnerom
projektov
0,00
0,00
Bežné výdavky
v tom:
Kapitálové výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
v tom:
obstarávanie kapitálových
aktív
0,00
kapitálové transfery
0,00
z toho: transfery
partnerom projektov
0,00
0,00
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2014
rozpočtové
spolu
56
z
0,00
Správa o činnosti organizácie SAV
mimoroz
p. zdrojov
Príjmy spolu
43296,24
2863,94
40432,30
2863,94
2863,94
0,00
príjmy z prenájmu
0,00
0,00
príjmy z predaja
výrobkov a služieb
2750,94
2750,94
iné
113,00
113,00
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
40432,30
Nedaňové príjmy
v tom:
0,00
40432,30
v tom:
tuzemské
0,00
z toho: APVV
0,00
iné
0,00
zahraničné
40432,30
0,00
0,00
0,00
40432,30
z toho: projekty
0,00
rámcového programu EÚ
iné
40432,30
40432,30
57
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
-
58
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Z iných významných činností ÚEt SAV v roku 2014 vyzdvihujeme prácu na dielach
bibliografického charakteru, na ktorej sa okrem vedeckých podieľajú aj odborní pracovníci.
Konkrétne boli v roku 2014 vydané dve bibliografické diela:
Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Eva Krekovičová, Vladimír Potančok (Ed.).
Bratislava : Eterna Press, s. r. o., 2013. 56 s. ISBN 978-80969259-7-1.
Slovenský národopis 1953 - 2002 : Bibliografia. Juraj Zajonc, Marianna Mészárosová, Ingrid
Kostovská. Bratislava : Zing Print, 2013. 400 s. ISBN 978-80-88997-53-5.
Ústav etnológie SAV je už siedme desaťročie sídlom vedeckej spoločnosti Národopisná spoločnosť
Slovenska so štatútom občianskeho združenia. Spoločnosť bola založená pod názvom Slovenská
národopisná spoločnosť pri SAV v roku 1958. S vedeckým pracoviskom spolupracuje pri
organizovaní vedeckých a odborno-popularizačných podujatí i pri tvorbe bibliografie slovenskej
etnológie. Od roku 2014 ÚEt SAV nadviazal Zmluvu o spolupráci aj s vedeckou spoločnosťou
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev. V rámci tejto spolupráce sa spoločnosť intenzívne
podieľala na organizácii svetového kongresu GLS 2014 v Bratislave. Ústav etnológie SAV naďalej
vytvára priestor na spoluprácu s bývalými pracovníkmi, na využívanie ich odborných skúseností a
vedomostí. Pokračuje tradícia neformálneho stretávania bývalých pracovníkov s terajšími
pracovníkmi každú poslednú stredu v mesiaci.
59
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2014
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Mann Arne
"Cena Romipen splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ... za prínos v oblasti zlepšovania
kultúrneho a vzdelanostného rozvoja Rómov“
Oceňovateľ: Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Opis: Ocenenie odovzdané 8. apríla 2014 pri príležitosti Svetového dňa Rómov v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove (v priamom prenose STV 2);
Podolinská Tatiana
Cena Jána Komorovského za najlepšiu publikáciu za rok 2013
Oceňovateľ: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev a Katedra porovnávacej religionistiky
FiF UK v Bratislave
Opis: Cena Jána Komorovského za najlepšiu publikáciu za rok 2013 pre Tatianu Podolinskú,
Vladimíra Krivého a Miloslava Bahnu za publikáciu Religiozita: Slovensko a jeho susedia. In: Ako
sa mení slovenská spoločnosť, ed. V. Krivý, Bratislava 2013.Cena udelená 17. 12. 2014 na Valnom
zhromaždení SSŠN;
Podolinská Tatiana
Cena Jána Komorovského za organizačný počin roka 2014
Oceňovateľ: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev a Katedra porovnávacej religionistiky
FiF UK v Bratislave
Opis: Cena Jána Komorovského za organizačný počin roka 2014 pre Tatianu Podolinskú a Tomáša
Hrustiča za zorganizovanie medzinárodného kongresu Gypsy Lore Society 2014. Cena udelená
17. 12. 2014 na Valnom zhromaždení SSŠN;
Profantová Zuzana
Cena Národpisnej spoločnosti Slovenska za vedeckú publikáciu za roky 2011–2013
Oceňovateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska
Opis: Cena udelená za publikáciu Z. Profantová (ed.): Žili sme v socializme.
Slavkovský Peter
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenských vied za dielo
Slovenský roľník (pramene k štúdiu spôsobu života).
Oceňovateľ: Literárny fond
Stoličná Rastislava
Publikácie za roky 2011-2013
Oceňovateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska
Opis: Cena udelená za publikáciu: R. Stoličná - K. Nováková: Kulinárna kultúra regiónov
Slovenska. Bratislava : VEDA, 2012.
Zajonc Juraj
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za obdobie 2011 – 2013 v kategórii Publikácia za
60
Správa o činnosti organizácie SAV
publikáciu Premeny vlákna (2012)
Oceňovateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska
15.2. Medzinárodné ocenenia
61
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
Ústav etnológie SAV zverejňuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 a zákonom č.
546/2010 (v zmysle Nariadenia vlády č. 118 z 30. marca 2011) na svojej webovej stránke
http://www.uet.sav.sk/.
62
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
ÚEt SAV opätovne upozorňuje na nutnosť ďalších opráv v budove na Klemensovej 19, ako je
napríklad riešenie vlhnutia suterénnych priestorov, v ktorých sú umiestnené vedecké archívy a
knižničný sklad vedeckej knižnice ÚEt SAV, výmena podláh v pracovniach na 4. poschodí a na
chodbách, oprava schodiska a ďalšie. V rámci protipožiarnych opatrení v budove na Klemensovej
ulici č. 19 by sme uvítali rozmiestnenie aspoň elementárnych protipožiarnych hlásičov a
zdokonalenie systému centrálneho ohlasovania vzniku požiaru v budove z vrátnice. Z hľadiska
priechodnosti únikových trás upozorňujeme na nevhodné umiestnenie automatu na kávu v
spojovacej chodbe medzi traktami budovy.
63
Správa o činnosti organizácie SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., 02 52964707 kl. 104
PhDr. Katarína Popelková, CSc., 02 52964707 kl. 102
Riaditeľ organizácie SAV:
..........................................................
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
64
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2014
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
100
1.00
2.
PhDr. Peter Salner, DrSc.
100
1.00
3.
Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
100
1.00
20
0.20
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
Oľga Danglová, CSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
10
0.10
2.
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
100
1.00
3.
Daniel Luther, CSc.
100
1.00
4.
PhDr. Arne Mann, CSc.
90
0.90
5.
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
100
1.00
6.
Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
50
0.50
7.
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
100
1.00
8.
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
100
0.50
2.
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
100
0.00
3.
Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD.
100
1.00
4.
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
100
1.00
5.
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
100
1.00
6.
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
100
1.00
7.
Mgr. Dušan Ratica, CSc.
100
1.00
8.
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Andrea Kalivodová
100
1.00
2.
PhDr. Ingrid Kostovská
100
1.00
3.
Mgr. Vladimír Potančok
50
0.50
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Magdaléna Slavkovská
65
Správa o činnosti organizácie SAV
2.
Edita Vrátna
100
1.00
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
31.3.2014
0.20
28.2.2014
0.10
30.4.2014
0.20
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Ľubica Falťanová, CSc.
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Natália Blahová
Filozofická fakulta UK
3.1.3 etnológia
2.
Mgr. Kristína Bobeková
Filozofická fakulta UK
3.1.3 etnológia
3.
Mgr. Lucia Ditmarová
Filozofická fakulta UK
3.1.3 etnológia
4.
Mgr. Magdaléna Kusá
Filozofická fakulta UK
3.1.3 etnológia
5.
Mgr. Katarína Rabatinová
Filozofická fakulta UK
3.1.3 etnológia
6.
Mgr. Ivana Šusterová
Filozofická fakulta UK
3.1.3 etnológia
7.
Mgr. Katarína Tesárová
Filozofická fakulta UKF
3.1.3 etnológia
8.
Mgr. Vendula Wiesner
Filozofická fakulta UK
3.1.3 etnológia
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
Mgr. Soňa Štangová
Filozofická fakulta UK
66
3.1.3 etnológia
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: Multilaterálne - iné
1.) Projekt Uaxactún 2014 (Proyecto Uaxactun 2014)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Podolinská
1.1.2014 / 31.12.2014
PU/2010; PU/2011, PU/2012, PU/2013
nie
Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave
13 - Česko: 2, Francúzsko: 2, Guatemala: 2, Mexiko: 2, Poľsko: 2,
Slovensko: 3
Dosiahnuté výsledky:
Spracovávanie nahrávok z terénneho výskumu;
Popularizačná prednáška pre verejnosť: PODOLINSKÁ, T. Vedecká kaviareň SaVinci. [85 tabúľ
ppp]. Organizátor: ÚP SAV, Bratislava. Bratislava 2.12.2014;
2.) Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny (Crimes against
Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Monika Vrzgulová
1.1.2011 / 31.12.2014
nie
United States Holokaust Memorial Museum, Washington, USA
0
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2014 sa priebežne realizovali terénne výskumy na tému: "osudy židovských obyvateľov
Slovenska počas holokaustu" v rôznych lokalitách Slovenska: 16.-23.1.2014 - nakrúcanie
predrozhovorov, 8.-12.4.2014 - nakrúcanie rozhovorov na profesionálnu kameru, 7.-11.10.2014 nakrúcanie predrozhovorov.
Programy: Bilaterálne - iné
3.) Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a
historické kontexty
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
Gabriela Kiliánová
1.1.2014 / 31.12.2019
áno
67
Správa o činnosti organizácie SAV
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ústav etnológie SAV
2 - Srbsko: 1, Slovensko: 1
Dosiahnuté výsledky:
V zmysle piateho bodu Dodatku k Dohode – spolupráca v oblasti vydávania časopisov a vydávania
vedeckých štúdií - srbskí partneri poslali príspevok do časopisu Slovenský národopis: Branislav
Pantović - Milesa Stefanović-Banović: Between Everyday Life and Nostalgia. Emigrants from
Serbia and Montenegro in Argentina. Bude publikovaný pravdepodobne v SN2/ 2015.
Na medzinárodnom podujatí Conference on Gypsy-Romani Studies, konanom 11. – 13. 9. 2014 v
Bratislave, sa zúčastnila pracovníčka z partnerského pracoviska Etnografski institut SANU Sanja
Zlatanović, PhD. s referátom;
4.) Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních
identit. Příklad Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daniel Luther
1.1.2012 / 31.12.2014
GA ČR P410/12/2390
nie
Fakulta humanitních věd Univerzity Karlovy, Praha
0
Dosiahnuté výsledky:
1. polrok: zhromažďovanie výskumného materiálu na tému Bratislava – socialistické mesto;
2. polrok:
Účasť na medzinárodnej konferencii s referátom: LUTHER, D. Bratislava – mýtus socialistického
mesta. [9 rkp. str.]. Medzinárodní konference „Mýty a realita socialistických metropolí.
Konceptualisace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou budoucnost.“ Organizátor: FHS UK
Praha v spolupráci s ÚEt SAV. Bratislava 23. – 24. 9. 2014;
Kapitola do monografie: LUTHER, Daniel. Mýtus socialistického mesta: príklad Bratislava. In B.
Soukupová (ed.) Mýty a realita socialistických metropolí. Konceptualisace měst v boji o novou
přítomnost a šťastnou budoucnost. Praha: FHS UK, v tlači [21,5 rkp. str.].
5.) Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Katarína Žeňuchová
Zuzana Profantová
1.1.2011 / 31.12.2014
33/2013
áno
Ústav etnológie SAV
5 - Rusko: 2, Slovensko: 3
68
Správa o činnosti organizácie SAV
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Účasť Z. Profantovej na medzinárodnej konferencii Ľudová próza v kontexte dejín slavistiky,
Bratislava, 8.-9.10.2014;
V roku 2014 boli zrealizované rokovania medzi zúčastnenými pracoviskami a ako pokračovanie
spolupráce v tomto projekte bola pripravená a podpísaná Dohoda o spolupráci platná od roku 2015;
Programy: European Regional Development Fund (ERDF)
6.) Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK
(Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dušan Ratica
1.5.2011 / 30.4.2014
3CE296P4
nie
Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech
Republic, p.r.i.
5 - Česko: 2, Maďarsko: 1, Slovensko: 2, Slovinsko: 0
ERDF: 42149 €
Dosiahnuté výsledky:
ÚEt SAV ako hlavný koordinátor pre komunikačnú a diseminačnú aktivitu projektu ETNOFOLK
prípravil koncepciu a zapezpečil prípravu dokumentárneho filmu „etnofolk.eu“ v trvaní 26 min.
v aglickej, slovenskej a maďarskej mutácii (titulky). Riešitelia projektu z ÚEt SAV sa zúčastnili na
medzinárodnej konferencii „Traditions of Folk Culture Today. Preservation and Capitalization“ (27.
3. 2014, Praha); projektový manažér D. Ratica pripravil a na podujatí ETNOFOLK M35 meeting v
Prahe (28. 3. 2014) predniesol príspevok „Etnofolk WP2 – The summary of achieved results“.
V roku 2014 naďalej pokračovala digitalizácia metadát k obrazovým dokumentom ÚEt SAV záverečný stav databázy zahrňuje 118.172 záznamov pre DAOD ÚEt SAV. Rovnako prebehla
finalizácia vybraných záznamov upravených podľa EEF (Etnofolk Exchange Format) pre potreby
portálu ETNOFOLK. Na základe rozhodnutia lead partnera bol portál ETNOFOLK doplnený o
texty charakterizujúce dedičstvo ľudovej kultúry jednotlivých krajín participujúcich na projekte
jednak na celonárodnej úrovni a jednak na úrovni jednotlivých krajov.
V rámci tzv. clarifications boli vznesené námietky zo strany JTS voči rozsahu plánovaného a
reálneho počtu digitálnych jednotiek (obrazových dokumentov, audio a video záznamov)
sprístupnených na portáli ETNOFOLK. Za účelom naplnenia plánovaného rozsahu bola v rámci
ÚEt SAV vytvorená zlúčená databáza v celkovom počte 118.172 záznamov. Zároveň bola pre účely
portálu prevedená konverzia digitálneho audia a videa do sieťových formátov (MP3 a MPEG4).
Všetky digitálne súbory boli zaslané do AiP Beroun na doplnenie portálu ETNOFOLK.
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Kontiniuta a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne
dedičstvo (Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural
Heritage)
69
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Eva Krekovičová
1.1.2014 / 31.12.2016
2/0126/14
áno
Ústav etnológie SAV
0
VEGA: 13389 €
Dosiahnuté výsledky:
Vedecká monografia Zora VANOVIČOVÁ (2014): Autorita symbolu. (Etnologické štúdie 20).
Krekovičová, E., ed. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Zingprint, 119 s. ISBN 798-80-970975-2-3.
2.) Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)
(Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daniel Luther
1.1.2014 / 31.12.2016
2/0024/14
áno
Ústav etnológie SAV
0
VEGA: 17508 €
Dosiahnuté výsledky:
Publikovaná štúdia: SALNER, Peter. Židovská komunita v Bratislave (a jej identita) po roku 1989.
In: Sme tu! (We Are Here!). Bratislava 2014, s. 11-27.
3.) Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Podolinská
1.1.2013 / 31.12.2014
1/0011/13
nie
Katedra porovnávacej religionistiky FF UK
0
Dosiahnuté výsledky:
Workshop v rámci 19th EMC konferencie (november 2014) v Bratislave: oponentúra návrhu
kresieb A. Safronova a nového lúštenia korpusu mayských hieroglyfických nápisov z Uaxactúnu,
tímom medzinárodných expertov (C. Pallan, N. Grube, G. Krempel, A. Lacadena a iní).
4.) Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia (Roma in
majority society: the research of models of mutual cohabitation)
70
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Podolinská
1.1.2011 / 31.12.2014
2/0014/11
áno
Ústav etnológie SAV
0
VEGA: 10299 €
Dosiahnuté výsledky:
Príprava a organizácia medzinárodnej konferencie „2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore
Society and Conference on Gypsy Studies“, konanie 11.-13. 9. 2014 Bratislava; príprava rukopisu
záverečnej kolektívnej publikácie.
5.) Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie : Sociálne a kultúrne
kontexty súčasných sviatkov na Slovensku (Ritual Behaviour as a Strategic Tool for Group
Identification: the Social and Cultural Contexts of Contemporary Holidays in Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Katarína Popelková
1.1.2014 / 30.12.2016
2/0088/14
áno
Ústav etnológie SAV
0
VEGA: 3605 €
Dosiahnuté výsledky:
Kolektívna monografia K. Popelková a kolektív: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014.320 s. ISBN: 978-80-970975-3-0.
6.) Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu (Eating patterns of the
population of Slovakia during the period of socialism)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Rastislava Stoličná
1.1.2013 / 1.1.2015
2/0001/13
áno
Ústav etnológie SAV
0
VEGA: 2060 €
Dosiahnuté výsledky:
Publikovaná vedecká štúdia: STOLIČNÁ, Rastislava: Nutrition policy and reality of the first stage
of constructing socialism in Slovakia. In Exclusive e-Journal 1/2014.
Prípravená vedecká štúdia: STOLIČNÁ, Rastislava: Praktiky a zmeny v oblasti výživy
obyvateľstva Slovenska v období budovania socializmu.
71
Správa o činnosti organizácie SAV
7.) Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a sociálnych zmien
(Family histories. Inter-Generational Transfer of Representations of Political and Social Changes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Monika Vrzgulová
1.1.2014 / 31.12.2017
2/0086/14
áno
Ústav etnológie SAV
0
VEGA: 5665 €
Dosiahnuté výsledky:
Zorganizovanie medzinárodnej konferencie Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20.
a 21. storočí, ktorá sa konala v Bratislave 20. a 21. novembra 2014.
8.) Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti (Cultural heritage
of Slovakia: material production, social relations)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Juraj Zajonc
1.1.2014 / 31.12.2016
2/0096/14
áno
Ústav etnológie SAV
0
VEGA: 6351 €
Dosiahnuté výsledky:
Knižná monografia: DANGLOVÁ, Oľga: Modrotlač na Slovensku. Bratislava: UĽUV, 2014.
Programy: APVV
9.) Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia
slovenského objavu svetového významu (Maya ritual and astronomical complex – research,
conservation and presentation of Slovak discovery of world importance)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Podolinská
1.10.2013 / 30.9.2017
APVV-0864-12
nie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra
porovnávacej religionistiky
0
72
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Spoluorganizácia svetového kongresu (konferencia + workshop) 19th European Maya Conference
(17.-22.11.2014, Bratislava); príprava výstavy o Mayoch, sprístupnená v rámci konania kongresu v
Bratislave.
Programy: Vnútroústavné
10.) Význam fotografií Jozefa Kolarčíka-Fintického pre dnešok
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Arne Mann
1.1.2013 / 1.1.2015
32/2013
áno
Ústav etnológie SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Výstava:
príprava výstavy „Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka-Fintického : Príbehy z fotografií“ v
rámci spolupráce na projekte o. z. In Minorita;
- odborná spolupráca a autor 27 pôvodných fotografií
- vernisáž 8.4.2014, Krajské múzeum v Prešove, pod záštitou Márie Jedličkovej, poverenej plnením
úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, spolupráca na inštalácii výstavy,
fotodokumentácia vernisáže;
Popularizačné príspevky:
MANN, A.: poskytnutý rozhovor o Jozefovi Kolarčíkovi-Fintickom a jeho záujme o Rómov (1. 4.
2014), vysielané Rádio Lumen, 2. 4. 2014, 13:30-13:45 (red. Jana Verešová);
MANN, A.: poskytnutý rozhovor pre Slovenskú televíziu RTVS, redakciu „So vakeres? – Rómsky
magazín“ o Jozefovi Kolarčíkovi-Fintickom, vysielané na STV 2, 10. 4. 2014, 15:20 hod.
11.) Transformácia židovskej komunity na Slovensku po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Salner
1.1.2013 / 31.12.2014
30/2013
áno
Ústav etnológie SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Spoluorganizácia medzinárodnej konferencie Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku,
Bratislava, 20.-21.11.2014;
73
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
DANGLOVÁ, Oľga. Modrotlač na Slovensku. Bratislava : Ústredie ľudovej
umeleckej výroby, v spolupráci s Ústavom etnológie SAV, 2014. 375 s. Tradícia
dnes. ISBN 978-80-89639-12-0.
HLINČÍKOVÁ, Miroslava - CHUDŽÍKOVÁ, Alena - GALLOVÁ KRIGLEROVÁ,
Elena - SEKULOVÁ, Martina. Migranti v meste : prítomní a (ne)viditeľní.
Bratislava : Inštitút pre verejné otázky : Centrum pre výskum etnicity a kultúry,
2014. 121 s. ISBN 978-80-89345-47-2.
SALNER, Peter. Požehnaný spravodlivý sudca : súčasné formy židovského pohrebu.
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. 183 s. ISBN 978-80-88997-56-6.
VANOVIČOVÁ, Zora. Autorita symbolu. Bratislava : Ústav etnológie, 2014. 117 s.
Etnologické štúdie, 20. ISBN 978-80-970975-2-3.
ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané
v domácich vydavateľstvách
ABB01
ABB02
ABB03
ABB04
ABB05
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? In Čo je to sviatok v 21.
storočí na Slovensku? - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s. 110-162. ISBN
978-80-970975-3-0.
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Päťdesiat ročníkov Slovenského národopisu : bilancia
vedeckého časopisu. In Slovenský národopis 1953 - 2002 : Bibliografia. - Bratislava
: ZingPrint, 2013, s. 10-44. ISBN 978-80-88997-53-5.
POPELKOVÁ, Katarína. Načo sú nám zákony o sviatkoch? In Čo je to sviatok v 21.
storočí na Slovensku? - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s. 12-64. ISBN
978-80-970975-3-0.
VRZGULOVÁ, Monika. Komu patrí Slovenské národné povstanie? In Čo je to
sviatok v 21. storočí na Slovensku? - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s.
66-108. ISBN 978-80-970975-3-0.
ZAJONC, Juraj. Je Halloween na Slovensku cudzincom? In Čo je to sviatok v 21.
storočí na Slovensku? - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s. 164-247. ISBN
978-80-970975-3-0.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
HRUSTIČ, Tomáš. The Rise and Fall of Romani Pentecostal Revivals in Eastern
Slovakia : A Case Study of One Misssion. In Romani Pentecostalism : Gypsies and
Charismatic Christianity. - Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York,
Oxford, Wien : Peter Lang Academic Research, 2014, s. 193-214. ISBN
3-631-64885-8.
KREKOVIČOVÁ, Eva. The Image of the Highwayman Juraj Jánošík. Slovak
National Hero or Bandit? In Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe. Szeged : Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014, s. 63-74. ISBN
978-963-306-255-5.
PODOLINSKÁ, Tatiana. The Virgin Mary as Unifier and Divider. The Veneration
of Mary among the Roma in Slovakia. In Changes of traditional Beliefs in Central
Europe. - Prague : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech
Republic, v. v. i., 2014, s. 102-119. ISBN 978-80-87112-87-8.
74
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC04
ABC05
PODOLINSKÁ, Tatiana. Questioning the Theory of Deprivation : Pentecostal Roma
in Slovakia. In Romani Pentecostalism : Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang
Academic Research, 2014, s. 89-107. ISBN 3-631-64885-8.
PODOLINSKÁ, Tatiana. Whose Mary? : The Virgin Mary as an ethnic, cultural and
religious marker among the Roma in Slovakia. In Gebrochene Kontinuitäten :
Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert. Köln : Böhlau Verlag, 2014, s. 146-165. ISBN 978-3-412-22256-7.
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš. Religious Change and Its Effects on
Social Change for Roma in Slovakia. In Acta Ethnographica Hungarica, 2014, roč.
59, č. 1, s. 235-156. ISSN 1216-9803.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
KREKOVIČOVÁ, Eva. Nem minden himnusz egyforma, avagy a himnuszok az
ezredforduló átalakulási folyamataiban. In Ethnographia : Magyar Néprajzi Társaság
folyóirata, 2013, roč. 124, č.4, s. 438-452. ISSN 0200-0237.
MANN, Arne. Význam spomienkového rozprávania pre výskum dejín rómskeho
holocaustu. In Romano džaniben : časopis romistických studií, 2013, roč. 20, č. 2, s.
37-51. ISSN 1210-8545.
VRZGULOVÁ, Monika. The Year 1968 in the Memory of One Generation. In
Traditiones : Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega
inštituta ZRC SAZU, 2013, vol. 42, no. 1, s. 7-29. ISSN 0352-0447.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Stužková slávnosť v dynamike vývinu od 30. rokov 20.
storočia. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 363-381. ISSN 1335-1303.
BLAHOVÁ, Natália. Nadácia Pontis, vznik a vývoj nadácie v kontexte formovania
mimovládneho neziskového sektora na Slovensku. In Slovenský národopis, 2014,
roč. 62, č. 1, s. 88-105. ISSN 1335-1303.
BLAHOVÁ, Natália. Agenda - setting a jej využitie v kvalitatívnom výskume. In
Etnologické rozpravy, 2014, roč. XXI, č. 1, s. 27-44. ISSN 1335-5074.
DITMAROVÁ, Lucia. Súčasné povesti a fámy ako text v kontexte :
teoreticko-metodologické prístupy k štúdiu dvoch naratívnych žánrov. In
Etnologické rozpravy, 2014, roč. XXI, č. 1, s. 109-130. ISSN 1335-5074.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Editorial. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 2, s.
158-162. ISSN 1335-1303.
POPELKOVÁ, Katarína. K otázke dynamiky sociálnych funkcií mestského sviatku:
oberačkové slávnosti. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 313-334. ISSN
1335-1303.
RÁC, Ivan - ŠUSTEROVÁ, Ivana. Postavenie rómskych žien v rodinách a
spoločnosti - (ne)žiadúci sociálnopatologický jav. In Sociálna prevencia :
informačno-vzdelávací bulletin, 2014, roč. 8, č. 2, s. 17-18. ISSN 1336-9679.
SALNER, Peter. Kto zachránil ľudský život, zachránil celý svet? In Slovenský
národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 399-411. ISSN 1335-1303.
STOLIČNÁ, Rastislava. Nutrition policy and the reality of the first stage of
constructing socialism in Slovakia. In eXclusive e-Journal : Economy & Society &
Enviroment, 2014, Issue 1. ISSN 1339-4509. Názov z obrazovky. Dostupné na
75
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB10
ADFB11
ADFB12
internete: <http://exclusiveejournal.sk/1-2014/stolicna.pdf>.
STOLIČNÁ, Rastislava. Tradičná kulinárna kultúra Oravy. In Kontakty : časopis
Slovensko-poľskej komisie humanitných vied MŠ SR a Ministerstva vedy a
vysokého školstva Poľskej republiky, 2014, roč. XII, s. 13-18.
ŠUSTEROVÁ, Ivana. Špecifiká výskumu Rómov s akcentom na subetnickú skupinu
olašských Rómov. In Speculum, 2014, roč. 6, č. 1, s. 32-45. ISSN 1337-9461.
VRZGULOVÁ, Monika. Spomínanie na holokaust. Pamätný deň obetí holokaustu a
rasového násilia (9. 9.). In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 382-398.
ISSN 1335-1303.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
KREKOVIČOVÁ, Eva. Obraz Poliaka z pohľadu Slovákov. In Pogranicze Sąsiedztwo - Stereotypy : Przypadek polsko-słowackich relacji. Grupy etniczne i
etnograficzne na polskim Podkarpaciu. - Cieszyn-Katowice : Polska Akademia Nauk
Oddział w Katowicach : "Olza", 2013, s. 35-54. ISBN 978-83-60071-70-0.
SALNER, Peter. Kremácia ako prejav marginalizácie ortodoxnej židovskej identity.
In Paměť - národ - menšiny - marginalizace - identity I. - Praha : Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 203-210. ISBN
978-8087398-43-2.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
AED06
AED07
HRUSTIČ, Tomáš. Rómska politická participácia v komunálnej politike na
Slovensku. In Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na
lokálnej úrovni : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Eds. Vladimír
Benč, Tomáš Hrustič, Timea Kardos, Alexander Mušinka. - Prešov : Slovenská
spoločnosť pre zahraničnú politiku : Prešovská univerzita - Ústav rómskych štúdií :
Ústav etnológie SAV : Národný demokratický inštitút, Úrad vlády SR, s. 55-64.
ISBN 978-80-89540-24-2.
KUSÁ, Magdaléna. Kontakt Židov a Rómov v Oral history z ich vlastnej percepcie.
In Minority v subsystéme kultúry : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Editori Miroslav Ballay, Katarína Gabašová, Veronika Kudlačáková. - Nitra :
Kulturologická spoločnosť : Katedra kulturológie FF UKF, 2014, s. 235-240. ISBN
978-80-558-0516-0.
KUSÁ, Magdaléna. Význam a pozícia menšinovej etnickej skupiny v interkultúrnom
prostredí : Rómovia a slovenská majorita v horskej obci stredného Slovenska. In
Etnické komunity : Romové. Eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. - Praha :
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 71-83. ISBN
978-80-87398-45-6.
POPELKOVÁ, Katarína - ZAJONC, Juraj. Záver. In Čo je to sviatok v 21. storočí na
Slovensku? Katarína Popelková a kolektív. - Bratislava : Ústav etnológie SAV,
2014, s. 248-253. ISBN 978-80-970975-3-0.
POPELKOVÁ, Katarína. Úvod. In Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?
Katarína Popelková a kolektív. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s. 3-10.
ISBN 978-80-970975-3-0.
SALNER, Peter. Židovská komunita v Bratislave (a jej identita) po roku 1989. In
Sme tu! - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva Menorah, 2014, s. 11-27. ISBN 978-80-969720-4-3.
SALNER, Peter. Najmenšia metropola? In PERRAULT, Dominique et al. Bratislava
76
Správa o činnosti organizácie SAV
AED08
AED09
Metropolis. - Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2013, s. 101-113. ISBN
978-80-88757-77-1.
ŠTOLCOVÁ, Tereza - ZAJONC, Juraj. Rekonštrukcia tkania v dobe halštatskej na
základe nálezu tkáčskej dielne z Dunajskej Lužnej. In Zborník Slovenského
národného múzea : Archeológia 24. CVIII. Zostavovateľ Vladimír Turčan. Bratislava : SNM - Archeologické múzeum, 2014, s. 59-82. ISBN
978-80-8060-338-0. VEGA 2/0117/12 "Medzi starovekom a stredovekom.
Etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského osídlenia po
začiatok stredoveku", VEGA č. 2/0096/14 "Kultúrne dedičstvo Slovenska:
materiálna produkcia, sociálne súvislosti".
ZAJONC, Juraj. Vplyv valašskej kolonizácie na tradičnú textilnú kultúru Slovenska.
In Valašská kolonizácia na Slovensku a slovenská kolonizácia v Rumunsku : zborník
príspevkov z 10. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska (Banská
Bystrica, 25. – 27. september 2012). - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského
národného povstania, 2014, s. 66-78. ISBN 978-80-89514-27-4.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEE01
AEE02
STOLIČNÁ, Rastislava. A Pastor who loved Blackberries : Jozef Ľudovít Holuby
(1836-1923). In Pioneers in European Ethnobiology. - Uppsala : Uppsala
Universitet, 2014, s. 141-148. ISBN 978-91-554-8844-4.
STOLIČNÁ, Rastislava. Możliwości interpretacji kultury kulinarnej w świetle
metody etnogeograficznej : (na przykładzie Etnografického atlasu Slovenska). In
Regiony etnografii : Szkice dedykowane Profesorovi Andrzejowi Brenczowi w 70.
rocznicę urodzin. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 106-117.
ISBN 978-83-63795-95-5.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
AEF03
AEF04
HLINČÍKOVÁ, Miroslava - SEKULOVÁ, Martina. Migrácia a mobilita v srdci
Európy. In Desať rokov v Únii : Slovenská a česká cesta. - Bratislava : Inštitút pre
verejné otázky, 2014, s.123-129. ISBN 978-80-89345-50-2.
KREKOVIČOVÁ, Eva. PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. In Personálna bibliografia
PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Eva Krekovičová, Vladimír Potančok (Ed.). Bratislava : Eterna Press, s. r. o., 2013, s. 7-18. ISBN 978-80969259-7-1.
SALNER, Peter. Holokaust a my dnes. In V službe demokracie : pamätnica k
sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram,
2014, s. 264-273. ISBN 978-80-8101-844-2.
VRZGULOVÁ, Monika. Rok 1944. In V službe demokracie : pamätnica k
sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram,
2014, s. 129-132. ISBN 978-80-8101-844-2.
AFFA Abstrakty pozvaných príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách
poriadaných v SR
AFFA01
AFFA02
HRUSTIČ, Tomáš. Participation Strategies of Romani Representatives in the
Political Process in Slovakia. In Book of abstracts : 2014 Annual Meeting of the
Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. - Bratislava : Institute of
Ethnology SAS, 2014, s. 51-52.
KREKOVIČOVÁ, Eva. The Comic Figure of a Rom in Slovakia and Its Changes
over Time. In Book of abstracts : 2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society
77
Správa o činnosti organizácie SAV
AFFA03
AFFA04
AFFA05
and Conference on Romani Studies. - Bratislava : Institute of Ethnology SAS, 2014,
s. 61.
MANN, Arne. The History of Scientific Interest in Roma in Slovakia. In Book of
abstracts : 2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on
Romani Studies. - Bratislava : Institute of Ethnology SAS, 2014, s. 67-69.
PODOLINSKÁ, Tatiana. The Virgin Mary as an ethnic, cultural and religious
marker among the Roma in Slovakia. In Changes of Traditional Beliefs in Central
Europe : conference abstracts. - Banská Bystrica : Matej Bel University and Institute
of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013.
PODOLINSKÁ, Tatiana. Redefinition off 'Romipen' after Religious Conversion.
Case Study from Slovakia. In Book of abstracts : 2014 Annual Meeting of the Gypsy
Lore Society and Conference on Romani Studies. - Bratislava : Institute of
Ethnology SAS, 2014, s. 92-93.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
PANCZOVÁ, Zuzana. Heroes and Anti-Heroes in Slovak Rumours and Conspiracy
Theories. In Perspectives on Contemporary Legend International Society for
Contemporary Legend Research 32nd International Conference : Conference
Abstracts. - Prague : Faculty of Arts, Charles University in Prague : International
Society for Contemporary Legend Research, 2014, s.32-33. ISBN
978-80-7308-510-0.
PANCZOVÁ, Zuzana. Images of the Traitor and the Enemy in humour and political
caricatures in war-time Slovakia: Analysis of the magazine Kocúr. In 3rd
International Conference "Constructing the Other through the prism of war:
Contested images in Eastern Europe (1930s to 1950s)" May 7-9, 2014 : Book of
Abstracts. - Tartu : Estonian Literary Museum, 2014, s. 20-21. ISBN
978-9949-544-11-0.
PANCZOVÁ, Zuzana. Heroes and Anti-Heroes in Slovak Rumours and Conspiracy
Theories. In Conference Abstracts : Perspectives on Contemporary Legeng, no. 83,
October 2014, s. 12-13. ISSN 1026-1001. Dostupné na internete:
<http://www.folklore.ee/FOAFtale/>.
VOĽANSKÁ, Ľubica. To have a granny in one's family is like to win the lottery... In
Ageing, Anti-ageing & ageism : Constructions and politics of being old in Europe. Klagenfurt : Fachhochschule Kärnten, 2014, s. 19.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
BDFB03
BDFB04
BDFB05
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Ethnology and social anthropology film festivals in
Slovakia 2014: Etnofilm Čadca (14. - 17. October 2014, Čadca), Film festival
Folklore and Traditions (Hriňová 1. - 3. May, 2014). In Slovenský národopis, 2014,
roč. 62, č. 4, s. 562-565. ISSN 1335-1303.
DANGLOVÁ, Oľga. "Modrotlače" v textilnej produkcii Bavlnárskych závodov v
Ružomberku. In Remeslo, umenie, dizajn : Revue o hodnotách remesla a dizajnu,
2014, roč.15. č. 3, s. 28-29. ISSN 1335-5457.
DANGLOVÁ, Oľga. Modrotlač pod strechou ÚĽUV-u a družstiev. In Remeslo,
umenie, dizajn : Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2014, roč.15. č. 3, s. 4-7.
ISSN 1335-5457.
POPELKOVÁ, Katarína. Juraj Zajonc slávi päťdesiatku! In Slovenský národopis,
2014, roč. 62, č. 1, s. 133-135. ISSN 1335-1303.
STOLIČNÁ, Rastislava. Slovenská kuchyňa bez hraníc. In Pyré : magazín o
chutiach, farbách, vôňach a tvárach, 2014, september, s. 6-8. ISSN 1339-4665.
78
Správa o činnosti organizácie SAV
BDFB06
BDFB07
BDFB08
BDFB09
BDFB10
ŠUSTEROVÁ, Ivana - HRUSTIČ, Tomáš. World Congress of the International
Gypsy Lore Society 2014 in Bratislava : (11. - 13. September 2014, Bratislava). In
Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 4, s. 555-561. ISSN 1335-1303.
ŠUSTEROVÁ, Ivana. Prvé sväté prijímanie v rodine olašských Rómov. In Romano
nevo ľil : Rómsky nový list - nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na
Slovensku, 2014, roč. 24, č. 2, s. 10-11.
ŠUSTEROVÁ, Ivana. Od zásnub k veľkej svadbe. Predsvadobné obrady v
spoločenstve olašských Rómov. In Romano nevo ľil : Rómsky nový list - nezávislé
kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku, 2014, roč. 24, č. 3, s. 11.
VOĽANSKÁ, Ľubica. International conference Video documenting of the intangible
cultural heritage and short videos for ICH research : (25. - 26. September 2014,
Slovene ethnographic museum, Ljubljana). In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č.
4, s. 567-571. ISSN 1335-1303.
VOĽANSKÁ, Ľubica. 5. Session of the General Assembly of the States Parties to
the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage : (2. - 4.
June 2014, UNESCO Headquarters, Paris). In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č.
4, s. 565-567. ISSN 1335-1303.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF01
POPELKOVÁ, Katarína. Moje mesto: Pezinok. In Moje mesto. - Ivanka pri Dunaji :
F.R.&G., 2014, s. 71-85. ISBN 978-80-89499-26-7.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
GRAUZELOVÁ, Táňa. Vplyv etického diskurzu na reprezentácie rodinných a
partnerských noriem : (prípadová štúdia evanjelického spoločenstva mládeže) :
Dizertačná práca. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. 103 s.
SIRKOVSKÁ, Monika. Vplyv kultúrneho kapitálu rodiny na voľbu sekundárneho
vzdelábania adolescenta : Dizertačná práca. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014.
319 s.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
EDI02
LUTHER, Daniel. Medzi provinciou a metropolou. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 347-349. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na:
Medzi provinciou a metropolou / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický
ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4.
PANCZOVÁ, Zuzana. Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith, Jonas Frykman (Eds.): A
Companion to the Antropology of Europe. Wiley-Blackwell, 2012, 624p. In
Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 2, s. 305-307. ISSN 1335-1303. Recenzia na:
A Companion to the Antropology of Europe / Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith,
79
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI03
EDI04
EDI05
EDI06
EDI07
EDI08
Jonas Frykman (Eds.). - Wiley-Blakwell, 2012. - ISBN 978-1-4051-9073-2.
VOĽANSKÁ, Ľubica. Jana Nosková, Jana Čermáková (Eds.): „Měla jsem moc
krásné dětství”. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. - 40.
letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.” Erinnerungen von Brünner
Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren. In Slovenský
národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 453-456. ISSN 1335-1303. Recenzia na: „Měla
jsem moc krásné dětství”. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí
ve 20. - 40. letech 20. století / Jana Nosková, Jana Čermáková (Eds.). - Brno : EÚ
AV ČR, v.v.i. - pracovište Brno : Archiv města Brna, 2013.
VOĽANSKÁ, Ľubica. Tomáš Berka, Ján M. Bahna: Vily nad Bratislavou. In
Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 147-149. ISSN 1335-1303. Recenzia na:
Vily nad Bratislavou / Tomáš Berka, Ján M. Bahna. - Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2013. - ISBN 978-80-8114-103-4.
VRZGULOVÁ, Monika. Nosková, Jana - Čermáková, Jana. „Měla jsem moc krásné
dětství.” / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.” Vzpomínky německých obyvatel
Brna na dětství a mládí ve 20. - 40. letech 20. století. In Historický časopis :
Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 3, s. 576-577. (2014 Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social
Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistesund Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der
Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts,
Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and
Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian
Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online),
Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current
Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na:
„Měla jsem moc krásné dětství”. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a
mládí ve 20. - 40. letech 20. století / Jana Nosková, Jana Čermáková (Eds.). - Brno :
EÚ AV ČR, v.v.i. - pracovište Brno : Archiv města Brna, 2013. - ISBN
9788087112748.
ZAJONC, Juraj. Publikácia odkývajúca tajomstvá liptovskej čipky. In Remeslo,
umenie, dizajn : Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2014, roč. 15. č. 4, s. 57-58.
ISSN 1335-5457. Recenzia na: Tajomstvá liptovskej čipky / Mária Čobrdová, Marta
Hauserová a kolektív. - Martin : Občianske združenie Pôvabnica Turca, 2013. ISBN 978-80-971030-1-9.
ZAJONC, Juraj. Ďalšia kniha o čipkách od Lýdie Dejlovej. In Krajka : krajkářský
občasník, 2014, roč. XVI. č. 4, s. 12-13. ISSN 1212-589X. Recenzia na: Čipka z
banskobystrického regiónu / Lýdia Dejlová. - Banská Bystrica : Dali-BB, s. r. o.,
2013. - ISBN 978-80-81410-37-6.
ZAJONC, Juraj. Anna Halíková: Milča Eremiášová. Krajky 2002-2012. In Krajka :
krajkářský občasník, 2014, roč. XVI. č. 1, s. 9. ISSN 1212-589X. Recenzia na: Milča
Eremiášová. Krajky 2002-2012 / Anna Halíková. - Praha : Česká palička, 2013.
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01
Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Eva Krekovičová, Vladimír
Potančok (Ed.). Bratislava : Eterna Press, s. r. o., 2013. 56 s. ISBN
978-80969259-7-1.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
80
Správa o činnosti organizácie SAV
FAI01
FAI02
FAI03
FAI04
FAI05
FAI06
FAI07
FAI08
Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni :
zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Eds. Vladimír Benč, Tomáš
Hrustič, Timea Kardos, Alexander Mušinka. Prešov : Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku : Prešovská univerzita - Ústav rómskych štúdií : Ústav etnológie
SAV : Národný demokratický inštitút, Úrad vlády SR. 142 s. ISBN
978-80-89540-24-2.
Slovenský národopis. Hlavná redaktorka: Gabriela Kiliánová [2001-2014];
zástupkyňa hlavnej redaktorky: Tatiana Podolinská [1998-2014]; redakcia: Zuzana
Panczová [2014] , Vladimír Potančok [2011-2014], Michaela Ferencová
[2009-2011], Tatiana Bužeková [2009-2011], [hosťujúci editor: Peter Salner, 2010,
č. 2; 2012, č. 2; 2013, č. 4] [hosťujúci editor: Tomáš Hrustič, 2010, č.3] [hosťujúci
editor: Eva Krekovičová, 2011, č.1; 2014, č. 2][ hosťujúci editor: Ľubica Falťanová,
2013, č. 3][hosťujúci editor: Daniel Luther, 2013, č. 4][hosťujúci editor: Katarína
Popelková, 2014, č. 3]. Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied,
1953-. Do roku 1991 s podnázvom Časopis Slovenskej akadémie vied, v rokoch
1992-1993 s podnázvom Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied,
od roku 1994 s podnázvom Časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.
2009-2013 vychádza 5x ročne, od roku 2014 vychádza 4x ročne (2 čísla v anglickom
jazyku). ISSN 1335-1303.
Slovenský národopis 1953 - 2002 : Bibliografia. Juraj Zajonc, Marianna
Mészárosová, Ingrid Kostovská. Bratislava : ZingPrint, 2013. 400 s. ISBN
978-80-88997-53-5.
Zora Vanovičová. Autorita symbolu. Editorka Eva Krekovičová. Bratislava : Ústav
etnológie, 2014. 117 s. Etnologické štúdie, 20. ISBN 978-80-970975-2-3.
Book of abstracts : 2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference
on Romani Studies. Edited by Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič. Bratislava :
Institute of Ethnology SAS, 2014. 148 s. ISBN 978-80970975-1-6.
Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Katarína Popelková a kolektív.
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. 320 s. Etnologické štúdie, 21. ISBN
978-80-970975-3-0.
[fjúžn] : festivalový spravodaj. Ľuba Voľanská. Bratislava : Nadácia Milana
Šimečku, 2013. 24 s.
[fjúžn] : festivalový spravodaj. Ľuba Voľanská. Bratislava : Nadácia Milana
Šimečku, 2014. 32 s.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
GHG03
GHG04
BAHNA, Miloslav - PODOLINSKÁ, Tatiana - KRIVÝ, Vladimír. Late modern
religiosity in Slovakia: Trends and patterns in comparative perspective : konferencia:
Religion in Vienna: Urban Trends in a European Context, Vienna, 20-21 November,
2014 [elektronický zdroj]. Dostupné na internete:
<http://vidwirel.oeaw.ac.at/wp-content/uploads/2015/01/Bahna_Podolinska_vienna.
pdf>.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Komická figúrka Róma a jej zmeny v čase: na príklade
slovenskej karikatúry a anekdoty [elektronický zdroj]. Dostupné na internete:
<https://docs.google.com/file/d/0BwFvqsBgQJK1NHkxeWM0RElVWEFBbzVrak5
IaDdPVjdrcWY0/edit?pli=1>.
MANN, Arne. Aké zvyky majú Rómovia na Dušičky. In Rómovia.Sme.sk, 2. 11.
2013. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://romovia.sme.sk/c/6991880/ake-zvyky-maju-romovia-na-dusicky.html>.
PODOLINSKÁ, Tatiana. Redefinition of Romipen after Religious Conversion. Case
Study from Slovakia [elektronický zdroj]. Dostupné na internete:
81
Správa o činnosti organizácie SAV
<https://docs.google.com/file/d/0BwFvqsBgQJK1Q2trM2k4ZWoyTF9pcEhLNW9le
C0zTHNnbmk0/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BwFvqsBgQJK1a3Q2cEVLdHMyamdEUnBxWnZ
WVTg2cnN4bHJN/edit?pli=1>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
GII03
GII04
GII05
GII06
GII07
GII08
GII09
GII10
GII11
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Dobšinský Pavol. In Enzyklopädie des Märchens : Band 14,
Lieferung 4. - Berlin : Walter de Gruyter, 2014, s. 1620-1621. ISBN
978-3-11-040243-8.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Úvod. In Zora Vanovičová. Autorita symbolu. - Bratislava :
Ústav etnológie, 2014, s. 11. ISBN 978-80-970975-2-3.
LUTHER, Daniel. S každou generáciou sa niečo stráca. In Národná osveta, 2013,
roč. XXIII, č. 3, s. 20-25. ISSN 1355-4515.
LUTHER, Daniel. Blahoželanie k šesťdesiatke Mgr. Dušana Raticu, CSc. In
Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 131-132. ISSN 1335-1303.
PANCZOVÁ, Zuzana. Visual Encounters with Other in Tartu (7th of May - 9th of
May, 2014, Tartu, Estonia). In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 2, s. 300-301.
ISSN 1335-1303.
POPELKOVÁ, Katarína. Editoriál. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s.
311-312. ISSN 1335-1303.
STOLIČNÁ, Rastislava. PhDr. Jan Souček (1946 - 2014). In Slovenský národopis,
2014, roč. 62, č. 1, s. 130-131. ISSN 1335-1303.
ŠUSTEROVÁ, Ivana. Svetový kongres medzinárodnej Spoločnosti pre rómske
štúdiá - Gypsy Lore Society 2014. In Romano nevo ľil : Rómsky nový list nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku, 2014, roč. 24, č. 4, s.
5.
VRZGULOVÁ, Monika. Workshop a konferencia Jews and Gentiles in East Central
Europe / Židia a nežidia vo východnej a strednej Európe : (26.5. - 30. 5. - workshop,
31. 5. - 1. 6. - konferencia, Praha). In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s.
427-429. ISSN 1335-1303.
ZAJONC, Juraj. NESAT XII (21. - 24. máj 2014, Hallstatt. In Slovenský národopis,
2014, roč. 62, č. 3, s. 424-425. ISSN 1335-1303.
ZAJONC, Juraj. PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Výberová personálna bibliografia 1987 2013. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 135-139. ISSN 1335-1303.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
BÚRIKOVÁ, Zuzana - MILLER, Daniel. Au Pair. Cambridge : Polity Press, 2010.
209 s. ISBN 978-0-7456-5011-1.
Citácie:
1. [1.1] BOYER, Kate - REIMER, Suzanne - IRVINE, Lauren. The nursery
workspace, emotional labour and contested understandings of commoditised
childcare in the contemporary UK. In SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY.
ISSN 1464-9365; 1470-1197, AUG 1 2013, vol. 14, no. 5, SI, p. 517-540., WOS
2. [1.1] BUSCH, Nicky. The employment of migrant nannies in the UK:
82
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA02
AAA03
negotiating social class in an open market for commoditised in-home care. In
SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY. ISSN 1464-9365; 1470-1197, AUG 1
2013, vol. 14, no. 5, SI, p. 541-557., WOS
3. [1.1] KILKEY, M. - PERRONS, D. - HONDAGNEUSOTELO, P. - RAMIREZ,
H. - PLOMIEN, A. Gender, Migration and Domestic Work: Masculinities, Male
Labour and Fathering in the UK and USA. In GENDER, MIGRATION AND
DOMESTIC WORK: MASCULINITIES, MALE LABOUR AND FATHERING IN
THE UK AND USA. 2013, p. 1-205., WOS
4. [5] KRIŠTOFOVÁ, Lenka. Au-pair ako inštitucionálny problém. In Gender,
rovné příležitosti, výzkum. Sondy ze Slovenska. 2011, roč . 12, č. 1, s. 82-87
5. [5] PRATT, Geraldine. Au Pair. Zuzana Búriková & Daniel Miller. In Journal
of Intercultural Studies, 2011, Volume 32, Issue 4, pp. 450. ISSN 0725-6868
(Print), SCOPUS
6. [5] SOURALOVÁ, Adéla. Daniel Miller and Zuzana Búriková: Au Pair
(review). In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2012, vol. 38, No 6, p.
1025-1026. 1369-183X (Print),, SCOPUS
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identität und Gedächtnis in der Slowakei : die Burg Devín
als Erinnerungsort. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. 154 s. Schriften der
Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Band 4. ISBN 978-3-631-61925-4.
Citácie:
1. [5] VORZSÁK, Orsolya. Gabriela Kiliánová: Identität und Gedächtnis in der
Slowakei. Die Burg Devín als Erinnerungsort. Lang. Frankfurt am Main u. a.
2011. 154 S. ISBN 978-3-631-61925-4. In Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung, 2013, Roč. 62, s. 706-707. ISSN 0948-8294
KREKOVIČOVÁ, Eva. Zwischen Toleranz und Barrieren : das Bild der Zigeuner
und Juden in der Slowakischen Folklore. Frankfurt am Main : Peter Lang, 1998. 317
s. Studien zur Tsiganologie und Folkloristik, Band 21. Vyšlo aj v slovenskom
jazyku: Medzi toleranciou a bariérami. Bratislava: AEP, 1999. ISBN
3-631-31688-7.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 33. ISSN
1733-9871.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - BELIČKOVÁ, Katarína - BEŇUŠKOVÁ, Zuzana BOBULOVÁ, Lenka - MLÁDEK-RAJNIAKOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Katarína OLŠAVSKÁ, Miriam - PARÍKOVÁ, Magdaléna - PROFANTOVÁ, Zuzana ŠEBO, Dušan. Žili sme v socializme I. : kapitoly z etnológie každodennosti.
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2012. 350 s. ISBN 978-80-88997-49-8.
Citácie:
1. [5] NOVOTNÁ, Marie. Zuzana Profantová a kolektív: Žili sme v socializme I.
Kapitoly z etnológie každodennosti. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej
akadémie vied, 2012, 350 s. In Národopisná revue, Roč. XXIII., č. 3 (2013), s.
223-224. ISSN 0862-8351
DANGLOVÁ, Oľga - BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - SLAVKOVSKÝ, Peter STOLIČNÁ, Rastislava - ŠALINGOVÁ, Andrea - VESELSKÁ, Natália. Vidiek v
procese transformácie : výsledky etnografického výskumu jedného
západoslovenského regiónu. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2005. 154 s. ISBN
80-88997-25-9.
Citácie:
83
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 295. ISBN
978-80-558-0535-1
2. [4] BOTÍKOVÁ, Marta. Editorial : kultúrne procesy v postsocialistickej
spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou. In Slovenský národopis, 2013,
roč. 61, č. 4, s. 395. ISSN 1335-1303.
3. [4] FALŤANOVÁ, Ľubica. Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídel. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 3, s. 229-245. ISSN 1335-1303.
DANGLOVÁ, Oľga. Slovenský vidiek : beriéry a perspektívy rozvoja. Bratislava :
Ústav etnológie SAV, 2006. 191 s. ISBN 80-88997-30-5.
Citácie:
1. [4] BOTÍKOVÁ, Marta. Editorial : kultúrne procesy v postsocialistickej
spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou. In Slovenský národopis, 2013,
roč. 61, č. 4, s. 395. ISSN 1335-1303.
2. [4] ROCHOVSKÁ, Alena - MAJO, Juraj. Domáce je domáce, alebo už sa to
pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá
súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 28. ISSN 1335-1303.
DANGLOVÁ, Oľga. Dekor symbol : dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky
kontext. Bratislava : Veda, 2001. 257 s.
Citácie:
1. [3] Zoomorfní tematika v lidové tradici. Petr Číhal (ed.), Uherské Hradiště :
Slovácke muzeum, 2013, s. 283, ISBN 978-80-87671-07-8.
DROPPOVÁ, Ľubica - KREKOVIČOVÁ, Eva. Počúvajte Panny, aj vy Mládenci ... :
letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2010.
496 s. ISBN 978-80-969259-3-3.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 13-36. ISSN
1733-9871.
2. [3] ŽILAKOVÁ, Mária. Cirkevné piesne v rukopisnom zošite z Bánhidy.
Bánhida : Partitúra-Soltész Kálman, 2013, s. 10
3. [4] LISZKA, József. Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom :
Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013, ISBN 978-80-8122-090-6 , s. 238
4. [5] KLOBČAR, Maria. Ľubica Droppová in Eva Krekovičová, Počúvajte
Panny, aj vy Mládenci. Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. In Traditiones,
roč. 42, 2013, č. 1, s. 281-282. ISSN 0352-0447.
DUDEKOVÁ, Gabriela - BEŇOVÁ, Katarína - BRTÁŇOVÁ, Erika - FALISOVÁ,
Anna - FRANCOVÁ, Zuzana - HOLEC, Roman - HOLLÝ, Karol - HUČKOVÁ,
Dana - HUPKO, Daniel - JANURA, Tomáš - KAČÍREK, Ľuboš - KODAJOVÁ,
Daniela - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - LENGOVÁ, Jana - LENGYELOVÁ, Tünde MACHAJDÍK, Igor - MACHO, Peter - MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka ORIŠKOVÁ, Mária - PODRIMAVSKÝ, Milan - ŠEMŠEJ, Matej - ŠTIBRANÁ,
Ingrid - TIŠLIAR, Pavol - VESELSKÁ, Natália - VODOCHODSKÝ, Ivan VRZGULOVÁ, Monika - ZAVACKÁ, Katarína - ZAVACKÁ, Marína ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových
vzťahov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 773 s. Svet vedy, 18.
Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín
(CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie
žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9.
Citácie:
1. [1.1] Title: Nineteenth century female education in the Slovak Region of the
84
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB07
AAB08
Austro-Hungarian Empire Author(s): Kickova, Adriana; Kissova, Maria Source:
HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE Volume: 8 Issue:
1 Pages: 503-522 Published: 2013, WOS
2. [2.1] Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of
Sciences in 2011-2012 By: Durkova, Maria HISTORICKY CASOPIS Volume: 61
Issue: 3 Pages: 551-568 Published: 2013, WOS
3. [2.1] Title: ON THE WAY TO THE MODERN WOMAN. CHAPTER Author(s):
Kamenec, Ivan Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 61 Issue: 1
Pages: 170-173 Published: 2013, WOS
4. [3] MARTÍNEK, J. Dudeková Gabriela a kol., Na ceste k modernej žene.
Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku, Bratislava, Veda 2011, 773 s.,
ISBN 978-80-224-1189-9. In Český časopis historický, roč. 111, 2013, č. 4, s.
911-912.
5. [4] HUČKOVÁ, D. K problematike ženských pseudonymov v slovenskej
literatúre na prelome 19 . a 20. storočia. In Studia Bibliographica Posoniensia
2013, s. 102.
6. [5] HERZÁNOVÁ–VOĽANSKÁ, Ľ. Gabriela Dudeková u.a., Na ceste k
modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda,
2011, 773 S., 106 Abb., English Summary, ISBN 978-80-224-1189-9. In
L´HOMME (Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft),
roč. 23, 2012, č. 2, s. 145-147.
7. [5] PETRÁŇOVÁ, L. Gabriela Dudeková a kol., Na ceste k modernej žene.
Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Veda, Bratislava 2011, 773 s. In
Český lid, roč. 100, 2013, č. 2, s. 235-237.
8. [6] KIČKOVÁ, A. Dudeková Gabriela et al.: Na ceste k modernej žene.
Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011, 773 s.
ISBN 978-80-224-1189-9. In Studia Historica Nitriensia, roč. 17, 2013, č. 1, s.
166-169.
HLAVINKA, Ján - KAMENEC, Ivan. Spory o biskupa Vojtaššáka : politické a
spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938- 1945. Editor: Monika
Vrzgulová. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008. 63 s. Táto práca
bola podporená Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV- 51-017105. ISBN 978-80-969857-1-5.
Citácie:
1. [1.1] Title: Ambitions on the Part of Czechoslovakia and the Vatican to
Remove Bishop Jan Vojtassak from Office in the Years 1945 to 1950 Author(s):
Olexak, Peter Source: STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC Volume: 15
Issue: 1 Pages: 47-73 Published: SPR 2013, WOS
2. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku. In Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus), Acta historica Posoniensia 22, 2013, s. 277.
3. [6] MÁJEK, S. Úvahy o nepodložených obvineniach biskupa Jána Vojtaššáka.
In Ľuboslav Hromják a kol.: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.
Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka,
2012, s. 165-183.
HUBA, Mikuláš - ČUCHOR, Jozef - FLAMÍK, Juraj - GOJDIČ, Ivan - HRUBEC,
Igor - KAPUSTA, Milan - KRAJČOVIČ, Roman - KRIŽAN, Ladislav KUBÁČEK, Jiří - LUKÁČOVÁ, Daniela - MLYNKA, Ladislav - PAULINIOVÁ,
Zora - PODOBA, Juraj - PROCHÁZKA, Kamil - SLIVKA, Michal - ŠIMKOVIC,
Pavol - URBÁNEK, Ján. Historické štruktúry krajiny. Mikuláš Huba et al. Bratislava
: MV SZOPK, 1988. 62 s.
Citácie:
1. [1.2] DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. Changes in the extent of non-forest woody
85
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB09
AAB10
AAB11
vegetation on the Novodvorsko and Žehušicko region (Central Bohemia, Czech
Republic). In AUC Geographica, 2013, vol. 48, no. 1, p. 5-13. ISSN 0300-5402.,
SCOPUS
2. [2.2] SUPUKA, J., PUCHEROVÁ, Z. Structural changes in the agricultural
landscape an occurence of gene pool importance trees. In Folia Oecologica,
2013, vol. 40, no. 1, s. 107-116. ISSN 1336-5266., SCOPUS
3. [4] KRNÁČOVÁ, Z., HREŠKO, J. Ekologický manažment v tradičnej agrárnej
krajine a jej vplyv na funkcie pôd - príklad pozitívnej antropizácie pôd. In
Phytopedon (Bratislava), 2013, vol. 12, no. 1, s. 60-65. ISSN 1336-1120.
4. [4] LABUDA, M., ŽARNOVIČAN, H. Vývoj využitia kultúrnej krajiny
Myjavskej pahorkatiny (modelový príklad k.ú. Krajné). Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, 2013. 170 s. ISBN 978-80-223-3488-4.
5. [4] VOJTEKOVÁ, J. Trendy vývoja banskej krajiny na hornom Ponitrí. Nitra:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. 152 s. ISBN 978-80-558-0426-2.
6. [9] ŠPULEROVÁ, Jana. Policy instruments and methods for the protection and
maintenance of historical agricultural landscapes in Slovakia. In The
Carpathians: Integrating nature and society towards sustainability. - Berlin :
Springer, 2013, p. 429-439. ISBN 978-3-642-12724-3., Springer
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identita a pamäť : Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné
miesto. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2005. 146 s. Publikácia vyšla v rámci
projektu "Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa spoločnosti" č. 2003
SP51/028 0600/028 06 01 a Centra excelentnosti SAV "Kolektívne identity v
moderných spoločnostiach. Región Strednej Európy". ISBN 80-88880-68-8.
Citácie:
1. [4] BACHRATÝ, Miroslav. Cyrilo-metodská tematika na pohľadniciach z
Devína. In 1. Slovensko-česká filatelistická výstava Nitrafilia 2013. Zostavil
Miroslav Ňaršík. Nitra : ZSF KF 52-51, 2013, s. 36. ISBN 978-80-85-288-08-7
My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych
identít. Editorky: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová. Bratislava
: Veda : Historický ústav SAV : Ústav etnológie SAV, 2009. 715 s. ISBN
978-80-224-1025-0.
Citácie:
1. [3] KOVÁČ, Dušan. Slowakische Geschichtsmythen. In Mythen und Politik im
20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen. Herausgegeben von Edita
Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext
Medienwerkstatt GmbH, 2013, s. 44. ISBN 978-3-8375-1008-9.
2. [4] BOTÍKOVÁ, M. Editorial (2). Kultúrne procesy v postsocialistickej
spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou. In Slovenský národopis, 2013,
roč. 61, č. 4, s. 395. . ISSN 1335-1303.
3. [4] CSÜTÖRTÖKYOVÁ, Dita. Identifikačné procesy lokálnej komunity vo
vzťahu k tradičnej ľudovej architektúre. (Na príklade obce Sebechleby). In
Slovenský národopis, 2013, Roč. 61, č. 4, s. 432. ISSN 1335-1303
4. [5] GRADIŠNIK, Ingrid Slavec. Gabriela Kilianová, Eva Kowalská, Eva
Krekovičová (ur.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a
transformácie kolektívnych identít. In Traditiones, roč. 42, 2013, č. 1, s. 274-281.
ISSN 0352-0447.
KREKOVIČOVÁ, Eva - PANCZOVÁ, Zuzana - BUŽEKOVÁ, Tatiana. Folklór a
komunikácia v procesoch globalizácie. Eva Krekovičová - Zuzana Panczová Tatiana Bužeková. Bratislava : Slovak Academic Presss, 2005. 141 s. ISBN
80-89104-84-3.
Citácie:
1. [1.1] FEINBERG, J.G. Returning Folklore to the People: On the Paradox of
86
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB12
AAB13
AAB14
AAB15
AAB16
Publicizing Folklore in Post-Communist Slovakia. In OSTERREICHISCHE
ZEITSCHRIFT FUR VOLKSKUNDE. ISSN 0029-9669, 2013, vol. 116, no. 3-4, p.
405-427., WOS
2. [4] HLÔŠKOVÁ, Hana. Fenomény folklorizmu medzi globálnym a lokálnym.
(Na príklade troch podujatí). In Slovenský národopis, 2013, roč. 614, č. 4, s. 413.
ISSN 13335-1303.
3. [4] JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Rodinné tradície (v stravovaní a sviatkovaní) v
kontexte globalizácie. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 4 , s. 406. ISSN
1335-1303.
4. [4] LISZKA, József. Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom :
Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013, ISBN 978-80-8122-090-6 , s. 238
KREKOVIČOVÁ, Eva. O živote folklóru v súčasnosti : (ľudová pieseň). Bratislava :
Národopisný ústav SAV, 1989. 324 s.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 27. ISSN
1733-9871.
2. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Liptovská Teplička v etnologicko-historických
publikáciách, etnologických archívoch a v elektronických médiách. In Liptovská
Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková a kol. Nitra : UKF v
Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 24. ISBN 978-80-558-0535-1
3. [4] FEINBERG, Joseph Grim. Who's Afraid of the Big, Bad Folk? In Slovenský
národopis, 2013, roč. 61, č. 5, s. 555. ISSN 13335-1303.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Slovenské koledy : od Štedrého večera do Troch kráľov.
Bratislava : Práca, 1992. 183 s. ISBN 80-7094-269-X.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 30. ISSN
1733-9871.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike.
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2005. ISBN 80-969259-1-1.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 29. ISSN
1733-9871.
LUTHER, Daniel. Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin
Vydavateľstvo PT, 2009. 230 s. Bratislava - Pressburg. Publikácia vznikla v rámci
projektu VEGA 2/0122/08 Urbánne prostredie ako priestor diverzity. ISBN
978-80-8114-000-6.
Citácie:
1. [3] SALNER, Peter. Mesto slušných ľudí? (Bratislava 1939-1945). In Mýtus „realita“ - identita : Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu.
- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 98.
ISBN 978-80-87398-42-5.
2. [3] SOUKUPOVÁ, Blanka. Czech urban ethnology (anthropology) - birth,
politico-social and professionally scientific starting point, main topics of
research. In Journal of Urban Ethnology 11(2013) s. 22. ISSN 1429-0618
3. [4] TANCER, Jozef. Neviditeľné mesto. Prešporok / Bratislava v cestopisnej
literatúre. Bratislava : Kaligram, 2013, s. 135. ISBN 978-80-8101-665-3
PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš. Religion as a path to change? : The
Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava : Friedrich Ebert
Stiftung e. V., Slovakia : Institute of Ethnology SAS, 2011. 48 s. ISBN
87
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB17
AAB18
AAB19
AAB20
AAB21
978-80-8914-20-9.
Citácie:
1. [1.1] SLAVKOVA, Magdalena. Religion as a path to change? The Possibilities
of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. In ROMANI STUDIES. ISSN
1528-0748, JUN 2013, vol. 23, no. 1, p. 133-137., WOS
PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš. Boh medzi bariérami : sociálna
inklúzia Rómov náboženskou cestou. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2010. 173 s.
ISBN 978-80-89027-34-7.
Citácie:
1. [1.1] SLAVKOVA, Magdalena. God the barrier. Roma social inclusion of
religious path. In ROMANI STUDIES. ISSN 1528-0748, JUN 2013, vol. 23, no. 1,
p. 133-137., WOS
2. [3] HANESOVÁ, Dana. Religiosity and Its Current Educational Context in
Slovakia and in the Czech Republic. In Hungarian Educational Research Journal,
2013, č. 4. ISSN 2064-2199.
http://www.academia.edu/7532010/4_2013_3_Religiosity_and_Education
3. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 299. ISBN
978-80-558-0535-1
4. [4] KOZUBÍK, Michal. (Ne)vinní a dolino gadžo. Nitra : Ústav romologických
štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2013, s. 142. ISBN
978-80-558-0418-7
5. [5] ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Tatiana Podolinská - Tomáš Hrustič: Boh medzi
bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. In Misiologické info,
2012, roč. V., č. 1, s. 33-34.
SALNER, Peter. Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2008. 175 s. Bratislava - Pressburg. ISBN 978-80-89218-83-7.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 338. ISBN 978-80-7425-191-7.
SALNER, Peter. Prežili holokaust. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 1997.
685 s. ISBN 80-224-0507-8.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 338. ISBN 978-80-7425-191-7.
2. [3] KUBÁTOVÁ, Hana. Nepokradeš! : nálady a postoje slovenské společnosti k
židovské otázce, 1938-1945. Praha : Academia, 2013, s. 94. ISBN
978-80-200-2230-1.
SALNER, Peter. Židia na Slovensku : medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava :
Ústav etnológie SAV : Židovská náboženská obec Bratislava : Inštitút judaistiky
UK, 2000. 293 s. ISBN 80-88997-07-0.
Citácie:
1. [1.1] PAULOVICOVA, N. The "Unmasterable Past"? The Reception of the
Holocaust in Postcommunist Slovakia. In BRINGING THE DARK PAST TO
LIGHT: THE RECEPTION OF THE HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST
EUROPE. 2013, p. 549-590., WOS
2. [3] KUBÁTOVÁ, Hana. Nepokradeš! : nálady a postoje slovenské společnosti k
židovské otázce, 1938-1945. Praha : Academia, 2013, s. 78. ISBN
978-80-200-2230-1.
SLAVKOVSKÝ, Peter. Slovenský roľník : pramene k štúdiu spôsobu života.
Bratislava : Veda, 2013. 167 s. ISBN 978-80-224-1307-7.
Citácie:
88
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB22
AAB23
AAB24
AAB25
AAB26
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 300. ISBN
978-80-558-0535-1
SLAVKOVSKÝ, Peter. Agrárna kultúra Slovenska : premeny v čase. Bratislava :
VEDA, 2002. 240 s. SVET VEDY, č. 3. ISBN 80-224-0717-8.
Citácie:
1. [4] ROCHOVSKÁ, Alena - MAJO, Juraj. Domáce je domáce, alebo už sa to
pestovanie v dnešnšj dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá súčasť
životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 29. ISSN 1335-1303.
STOLIČNÁ, Rastislava. Kuchyňa našich predkov. Bratislava : Veda, 2001. 225 s.
ISBN 80-224-0680-5.
Citácie:
1. [3] OTČENÁŠEK, Jaroslav. Traditional diet and its transformation from the
18th century till the present. In Traditional Food in the Central Europe. History
and Changes. Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the
Czech Republic, v. v. i. , 2013, s. 9. ISBN 978-80-87112-80-9
STOLIČNÁ, Rastislava - NOVÁKOVÁ, Katarína. Kulinárna kultúra regiónov
Slovenska. Bratislava : VEDA ; Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie
vied, 2012. 495 s. ISBN 978-80-224-1257-5.
Citácie:
1. [3] DARULOVÁ, Jolana - KOŠTIALOVÁ, Katarína. The traditional Tastes of
the Hont Region, Slovakia. In Traditional Food in the Central Europe. History
and Changes. Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the
Czech Republic, v. v. i. , 2013, s. 99. ISBN 978-80-87112-80-9
2. [5] DROŻDŻ, Anna. Rastislava Stoličná-Mikolajová (ed.), Katarína Nováková,
Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV 2012,
ss. 495, ISBN: 978-80-224-1257-5. In LUD, 2013, Tom XCVII, s. 345-347
3. [5] RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna. Rastislava Stoličná-Mikolajová - Katarína
Nováková, Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Veda, vydavateľstvo SAV Ústav etnológie SAV, Bratislava 2012, 496 s. In Český lid, 2013, roč. 100, č. 3, s.
373-376
4. [5] VÁLKA, Miroslav. Rastislava Stoličná-Mikolajová (ed.) - Katarína
Nováková: Kulinárska kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: Veda,
vydavateľstvo SAV - Ústav etnológie SAV, 2012, 496 s. In Národopisná revue,
2013, roč. XXIII, č. 4, s. 304-305
STOLIČNÁ, Rastislava. Jedlo ako kľúč ku kultúre : geneticko-historické a
sémantické aspekty nášho stravovania. Martin : Matica slovenská, 2004. 167 s. ISBN
80-7090-756-7.
Citácie:
1. [4] Gorali na Orave. Zodpovedná redaktorka Mária Jagnešáková. Dolný
Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2013, s. 156
ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY,
Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA,
Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef
- OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ,
Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS,
Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA,
Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja
89
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB27
slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve
VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti
schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
Citácie:
1. [2.1] BIANCHI, G. Nové podoby sexuality, občianstva, noriem a reprodukcie :
svet a Slovensko. In Sociólógia, 2013, roč. 45, č. 1, s. 5-26., WOS
2. [3] IVANOVA, E. - MASAROVA, J. Importance of road infrastructure in the
economic development and competitiveness. In Economics and management
[Lithua], 2013, vol. 18, no. 2, p. 263-274. ISSN 1822-6515.
3. [4] PUŠKÁROVÁ, P. Nový prístup k inovačnej politike - socio-inovačné mixy.
In M. Lábaj (zost.) Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013. Bratislava
: Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity, 2013. S. 1-14. 1
CD-ROM. ISBN 978-80-225-3685-1.
ZAJONC, Juraj. Premeny vlákna. Trnava : Edition Ryba, 2012. 235 s. ISBN
978-80-89250-13-4.
Citácie:
1. [5] BŘEZINOVÁ, Helena. Juraj Zajonc: Premeny vlákna. In Živá
archeologia, roč. 15, 2013, sešit II. s. 61. ISSN 1213-1628
2. [5] KŘÍŽOVÁ, Alena. Juraj Zajonc : Premeny vlákna, Ústav etnológie
Slovenskej akadémie vied, Edition Ryba : Bratislava 2012, 235 s. In Český lid,
roč. 100, 2013, č. 3, s. 379-380. ISSN 0009-0794
3. [5] LEŠ, Tihana Petrović. Juraj Zajonc: Premeny vlákna, Trnava: Edition
Ryba, 2012, 235 str. In Studia Ethnologica Croatica, vol. 25, 2013, s. 345-347.
ISSN 1330-3627
4. [5] NOVÁKOVÁ, Lenka. Juraj Zajonc : Premeny vlákna. Trnava : Edition
Ryba, 2012, 235 s. In Národopisná revue, roč. XXIII, 2013, č. 2, s. 150-151. ISSN
0862-8351
5. [6] DANGLOVÁ, Oľga. Premeny vlákna, Juraj Zajonc : vydalo Edition Ryba
roku 2012, 235 strán, anglické resumé. In Remeslo, umenie, dizajn : Revue o
hodnotách remesla a dizajnu, 2013, roč. 14. č. 2, s. 56-57. ISSN 1335-5457.
Recenzia na: Premeny vlákna / Juraj Zajonc. - Trnava : Edition Ryba, 2012. ISBN 978-80-89250-13-4.
6. [6] GAZDÍKOVÁ, Alžbeta. Juraj Zajonc : Premeny vlákna, Edition Ryba,
2012, 235 s. In Slovenský národopis, roč. 61, 2013, č. 4, s. 472-474. ISSN
1335-1303
ABA Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané
v zahraničných vydavateľstvách
ABA01
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Tod und Tödin in Medzev. Interferenzen der kulturellen
Repräsentation in einem mehrsprachigen Kommunikationsraum. In Wellenschläge :
kulturelle interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2013, s. 183-222. ISBN 978-3-515-09843-4.
Citácie:
1. [5] GÓRNY, Maciej. Ute Raßloff (ed.), Wellenschläge. Kulturelle Interferenzen
im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts, Stuttgart, 2013, Franz
Steiner Verlag, 460 pp., series: Forschungen zur Geschichte und Kultur des
östlichen Mitteleuropa, 41. In Acta Poloniae Historica, 2013, Roč. 108, s.
204-211. ISSN 0001-6829
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
90
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC01
ABC02
KILIÁNOVÁ, Gabriela - POPELKOVÁ, Katarína. Dialektischer Materialismus,
Formalismus, Strukturalismus als Mittel zwischen den Zeiten : Emília Hováthová
(1931-1996). In Maß nehmen Maß halten : Frauen im Fach Volkskunde. - Böhlau ;
Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag Ges.m.b.H. und Co.KG, 2008, s. 123-144.
ISBN 978-3-205-77562-1.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 84. ISBN
978-80-558-0416-3.
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Mitteleuropean Ethnology in Transition. In A Companion
to the Anthropology of Europe. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012, s. 103-121.
ISBN 978-1-4051-9073-2.
Citácie:
1. [5] TAUSCHEK, Markus. Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith, and Jonas
Frykman (Hg.): A Companion to the Anthropology of Europe. Malden u.a.:
Wiley-Blackwell 2012, 608 Seiten. In Österreichische Zeitschrift für Volkskunde,
Band LXVII, Heft 3-4 (2013) s. 536. ISSN 0029-9668
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel. Slovenské mesto v etape
globalizácie: antropologická identifikácia problematiky. In Kultúrna a sociálna
diverzita na Slovensku III. : globálne a lokálne v súčasnom meste. - Banská Bystrica
: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici : Ústav etnológie SAV, 2010, s. 17-30. ISBN 978-80-557-0008-3.
Citácie:
1. [4] HLÔŠKOVÁ, Hana. Fenomény folklorizmu medzi globálnym a lokálnym.
(Na príklade troch podujatí). In Slovenský národopis, 2013, roč. 614, č. 4, s. 427.
ISSN 13335-1303.
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné
otázky. In My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie
kolektívnych identít. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV : Ústav etnológie
SAV, 2009, s. 17-30. ISBN 978-80-224-1025-0.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 334. ISBN 978-80-7425-191-7.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Ľudové piesne. In Liptovská Teplička. - Košice :
Východoslovenské vydavateľstvo, 1973, s. 135-148.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Liptovská Teplička v etnologicko-historických
publikáciách, etnologických archívoch a v elektronických médiách. In Liptovská
Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková a kol. Nitra : UKF v
Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 299. ISBN 978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. Piesňový repertoár obce : súčasný stav a zmeny za
posledných 80 rokov. In Čičmany : Zostavila Eva Munková. - Martin : Osveta pre
Považské múzeum v Žiline, 1992, s. 212-225. ISBN 80-217-0374-1.
Citácie:
1. [4] DANGLOVÁ, Oľga. Traditional Čičmany Ornaments. In Slovenský
národopis, 2013, roč. 61, č. 5, s. 537. ISSN 1335-1303.
LUTHER, Daniel. Problematika sociálnej a kultúrnej diverzity mesta v slovenskej
etnológii. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku : štúdie, dokumenty,
91
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD06
ABD07
ABD08
ABD09
ABD10
materiály I. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela,
2007, s. 44-55. ISBN 978-80-8083-345-9.
Citácie:
1. [4] MÉSZÁROSOVÁ, Marianna. Stretnutie kultúr a urbánny priestor Prahy :
(perspektíva slovenskej a maďarskej etnickej menšiny). In Slovenský národopis,
2013, Roč. 61, č. 2, s. 169. ISSN 1335-1303.
LUTHER, Daniel. Ľudové divadlo. In Slovensko : európske kontexty ľudovej
kultúry. - Bratislava : VEDA, 2000, s. 237-258. ISBN 80-224-0646-5.
Citácie:
1. [4] KOVÁČ-ADAMOV, Mišo. Hra o svätej Dorote. Bratislava : Divadelný
ústav, 2013, s. 265. ISBN 978-80-89369
SALNER, Peter. Niektoré prejavy neverbálnej komunikácie vo svedectvách tých,
ktorí prežili holokaust. In Reflexie holokaustu. - Bratislava : Dokumentačné
stredisko holokaustu : Ústav etnológie SAV, 2010, s. 94-112. ISBN
978-80-88997-43-6.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 338. ISBN 978-80-7425-191-7.
STOLIČNÁ, Rastislava. Strava a stravovanie. In Slovensko : európske kontexty
ľudovej kultúry. - Bratislava : VEDA, 2000, s. 101-120. ISBN 80-224-0646-5.
Citácie:
1. [3] BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Slovak Milky Way: From Traditional Sheep Milk
Production to Modem Local Gastronomy. In Traditional Food in the Central
Europe. History and Changes. Praha : Institute of Ethnology of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, v. v. i. , 2013, s. 50. ISBN 978-80-87112-80-9
2. [3] DARULOVÁ, Jolana - KOŠTIALOVÁ, Katarína. The traditional Tastes of
the Hont Region, Slovakia. In Traditional Food in the Central Europe. History
and Changes. Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the
Czech Republic, v. v. i. , 2013, s. 105. ISBN 978-80-87112-80-9
STOLIČNÁ, Rastislava. Súčasné tendencie v stravovaní. In Spôsob života
družstevnej dediny : z etnografických výskumov obce Sebechleby. - Bratislava :
VEDA, 1986, s. 116-125.
Citácie:
1. [3] DARULOVÁ, Jolana - KOŠTIALOVÁ, Katarína. The traditional Tastes of
the Hont Region, Slovakia. In Traditional Food in the Central Europe. History
and Changes. Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the
Czech Republic, v. v. i. , 2013, s. 103. ISBN 978-80-87112-80-9
VRZGULOVÁ, Monika. Židovsko-nežidovské vzťahy v životných príbehoch
spojených s holokaustom. In Reflexie holokaustu. - Bratislava : Dokumentačné
stredisko holokaustu : Ústav etnológie SAV, 2010, s. 113-140. ISBN
978-80-88997-43-6.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 341. ISBN 978-80-7425-191-7.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01
STOLIČNÁ, Rastislava. Tradičná strava Slovenska : prírodné, historické,
etnokultúrne, náboženské a sociálne aspekty. Bratislava : Veda, 2000. 89 s. ISBN
80-85623-07-2.
Citácie:
1. [4] SLAVKOVSKÝ, Peter. Slovenský roľník : pramene k štúdiu spôsobu života.
92
Správa o činnosti organizácie SAV
Bratislava : Veda, 2013. s 161. ISBN 978-80-224-1307-7.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Social networks and storytelling communities. In Fabula,
2006, vol. 47, nu. 3-4, p. 241-247. ISSN 0014-6242.
Citácie:
1. [1.1] SHIN, S. - BAE, Y. - PARK, P. Study on the Teaching-Learning Model
Using Clutter. In 2012 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED
SOCIAL SCIENCE (ICASS 2012), VOL 1. 2012, p. 213-218., WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
DANGLOVÁ, Oľga - NÁMEROVÁ, Iveta. Roľník, družstevník, agropodnikateľ :
cesty privatizácie a podnikania v poľnohospodárstve na Slovensku. In Sociológia Slovak Sociological Review, 1999, roč. 31, č. 4, s. 323-341. ISSN 0049-1225.
Citácie:
1. [4] ROCHOVSKÁ, Alena - MAJO, Juraj. Domáce je domáce, alebo už sa to
pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá
súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 28. ISSN 1335-1303.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
KREKOVIČOVÁ, Eva. Pastierske piesne na Slovensku a ich interetnické súvislosti.
In Acta musealia. - Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 1992, č. 2, s 1-5.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 18. ISSN
1733-9871.
2. [4] URBANCOVÁ, Hana. Obraz valasko-pastierskej kultúry v žánrových
kontextoch a Gavlovičova Valaská škola. In Hugolín Gavlovič a jeho dielo v
dobovom literárnom a kultúrnom kontexte : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie 12. -13. novembra 2012 v Bratislave. - Bratislava : Ústav
slovenskej literatúry SAV, 2013, s. 184-202. ISBN 978-80-88746-21-8.
LUTHER, Daniel. Fenomén korzo. Pokus o revitalizáciu korza v Bratislave. In
Český lid : etnologický časopis, 2003, roč. 90. č. 3, s. 257-266.
Citácie:
1. [3] SOUKUPOVÁ, Blanka. Czech urban ethnology (anthropology) - birth,
politico-social and professionally scientific starting point, main topics of
research. In Journal of Urban Ethnology 11(2013) s. 22. ISSN 1429-0618
PODOLINSKÁ, Tatiana. The Religious Landscape in Post-communist Slovakia. In
Anthropological Journal of European Cultures, 2010, vol. 19, issue 1, p. 58-101.
ISSN 0960-0604.
Citácie:
1. [1.1] VANE, Jan - STIPKOVA, Martina. The National Religious Environment
and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech
Republic and Slovakia. In SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL
REVIEW. ISSN 0038-0288, 2013, vol. 49, no. 3, p. 403-425., WOS
STOLIČNÁ, Rastislava. Strava ako etnoidentifikačný znak. In Český lid :
etnologický časopis, 2001, roč. 88. č. 1, s. 15-27.
Citácie:
93
Správa o činnosti organizácie SAV
1. [4] SLAVKOVSKÝ, Peter. Slovenský roľník : pramene k štúdiu spôsobu života.
Bratislava : Veda, 2013. 167 s. ISBN 978-80-224-1307-7.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
BENŽA, Mojmír. Lokálne dobové formy ľudového staviteľstva a výber objektov pre
region Liptov v Múzeu slovenskej dediny. In Zborník Slovenského národného
múzea : Etnografia, 1981, roč. LXXIII, č. 20, s. 34-65.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 295. ISBN
978-80-558-0535-1
DANGLOVÁ, Oľga. Jedna z tvárí postsocialistického turizmu : prípadová štúdia z
regiónu západného Slovenska. In Etnologické rozpravy, 2005, roč. XII. č. 2, s.
31-40. (2005 - CEJSH). ISSN 1335-5074.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 295. ISBN
978-80-558-0535-1
DANGLOVÁ, Oľga. Dekolektivizácia a stratégie prežitia v bývalých
postsocialistiských družstvách. In Slovenský národopis, 2004, roč. 52. č. 2, s.
122-139. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] ROCHOVSKÁ, Alena - MAJO, Juraj. Domáce je domáce, alebo už sa to
pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá
súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 28. ISSN 1335-1303.
DANGLOVÁ, Oľga. Podoby chudoby vo vidieckom prostredí južného Slovenska. In
Slovenský národopis, 1997, roč. 45, č. 4, s. 5-25. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] ROCHOVSKÁ, Alena - MAJO, Juraj. Domáce je domáce, alebo už sa to
pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá
súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 28. ISSN 1335-1303.
DANGLOVÁ, Oľga. Zoomorfné prvky v ľudovej dekoratívnej tradícii :
kultúrnohistorický kontext. In Slovenský národopis, 1999, roč. 47, č. 4, s. 315-338.
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] Zoomorfní tematika v lidové tradici. Petr Číhal (ed.), Uherské Hradiště :
Slovácke muzeum, 2013, s. 283, ISBN 978-80-87671-07-8.
DANGLOVÁ, Oľga. Motív vtáka v ľudovej dekoratívnej tradícií :
kultúrnohistorický kontext. In Slovenský národopis, 1998, roč. 46, č. 4, s. 411-428.
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] Zoomorfní tematika v lidové tradici. Petr Číhal (ed.), Uherské Hradiště :
Slovácke muzeum, 2013, s. 283, ISBN 978-80-87671-07-8.
DANGLOVÁ, Oľga. Obradové pečivo ako rituálna a výtvarná súčasť svadobného
obradu v Sebechleboch. In Slovenský národopis, 1979, roč. 27, č. 4, s. 299-305.
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 295. ISBN
94
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
978-80-558-0535-1
HLINČÍKOVÁ, Miroslava. Transnationalism and the use of the concept of the
transnational social field as an analytic framework. In Slovenský národopis, 2009,
roč. 57. č. 5, s. 579-587. (2009 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH).
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] LÁŠTICOVÁ, Barbara - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Sociálne inovácie a
sociálne identity : občianske iniciatívy slovenských migrantov a migrantiek v
Írsku. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 3, s. 287. ISSN 1335-1303.
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Etnológia a sociálna/kultúrna antropológia : úvaha o stave
bádania na Slovensku. In Slovenský národopis, 2002, roč. 50. č. 1, s. 46-55. ISSN
1335-1303.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 84. ISBN
978-80-558-0416-3.
KILIÁNOVÁ, Gabriela - POPELKOVÁ, Katarína - VRZGULOVÁ, Monika ZAJONC, Juraj. Slovensko a Slováci v diele "Rakúsko-uhorská monarchia slovom a
obrazom" : (k formálnej a obsahovej analýze textov a vyobrazení z pohľadu
slovenskej etnológie na konci 20. storočia; percepcia diela súdobou slovenskou
spoločnosťou a národopisom). In Slovenský národopis, 2001, roč. 49. č. 1, s. 5-31.
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] SLAVKOVSKÝ, Peter. Slovenský roľník : pramene k štúdiu spôsobu života.
Bratislava : Veda, 2013. s. 157. ISBN 978-80-224-1307-7.
KREKOVIČOVÁ, Eva. The Picture of Gypsy in Folk Songs. In Human Affairs :
Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 1993, vol. 3, no. 2, p.
170-190. ISSN 1337-401X.
Citácie:
1. [1.1] KURHAJCOVA, A. HISTORICAL MEMORY RESEARCH IN SLOVAKIA.
In ACTA POLONIAE HISTORICA. ISSN 0001-6829, 2012, no. 106, p. 89., WOS
KREKOVIČOVÁ, Eva. Nové multikultúrne podoby verejného stravovania : (Na
príklade zmien reštaurácií po roku 1989 na Slovensku/v Bratislave). In Slovenský
národopis, 2008, roč. 56. č. 3, s. 301-309. (2008 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings,
CEJSH, ERIH). ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Rodinné tradície (v stravovaní a sviatkovaní) v
kontexte globalizácie. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 4 , s. 407. ISSN
1335-1303.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Aktuálne otázky stredoeurópskej folkloristiky. In Acta
Ethnologica Danubiana, 2013, č. 15, s. 51-65.
Citácie:
1. [4] LISZKA, József. Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom :
Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013, ISBN 978-80-8122-090-6 , s. 238
KREKOVIČOVÁ, Eva. K otázke funkčných väzieb piesne v súčasnom dedinskom
prostredí : (na príklade Liptovskej Tepličky). In Slovenský národopis, 1978, roč. 26.
č. 4, s. 572-585. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Liptovská Teplička v etnologicko-historických
publikáciách, etnologických archívoch a v elektronických médiách. In Liptovská
Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková a kol. Nitra : UKF v
95
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
ADFB21
Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 24. ISBN 978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. Tvorba spomienkových piesní z obdobia druhej svetovej
vojny. In Slovenský národopis, 1984, roč. 32. č. 2, s. 235-245. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] AMBRÓZOVÁ, Jana. Tradičná inštrumentálna hudba a charakter jej
vývoja. In Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková
a kol. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 234. ISBN
978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. Poznámky k problematike skúmania piesňového repertoáru
a jeho nositeľov. In Slovenský národopis, 1976, roč. 24. č. 1, s. 85-98. ISSN
1335-1303.
Citácie:
1. [4] AMBRÓZOVÁ, Jana. Tradičná inštrumentálna hudba a charakter jej
vývoja. In Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková
a kol. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 234. ISBN
978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. K niektorým výsledkom skúmania spevnosti slovenskej
dediny a jej dynamiky v čase. In Slovenský národopis, 1984, roč. 32. č. 3, s.
466-478. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] AMBRÓZOVÁ, Jana. Tradičná inštrumentálna hudba a charakter jej
vývoja. In Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková
a kol. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 234. ISBN
978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. K fenoménu kolektívnosti pri skúmaní folklórnych javov v
súčasnosti. In Slovenský národopis, 1980, roč. 28. č. 3, s. 393-413. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] AMBRÓZOVÁ, Jana. Tradičná inštrumentálna hudba a charakter jej
vývoja. In Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková
a kol. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 234. ISBN
978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. K otázke vzájomnej väzby melódie a textu v súčasnom
piesňovom repertoári Liptovskej Tepličky. In Nové obzory : vlastivedná ročenka
Prešovského kraja, 1976, roč. 18, s. 427-449. ISSN 0546-8051.
Citácie:
1. [4] AMBRÓZOVÁ, Jana. Tradičná inštrumentálna hudba a charakter jej
vývoja. In Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková
a kol. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 234. ISBN
978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. K vybraným problémom kontextových väzieb piesne vo
svadobnom ceremoniáli. In Slovenský národopis, 1989, roč. 37, č. 1-2, s. 123-133.
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 27. ISSN
1733-9871.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Poznámky k problematike skúmania piesňového repertoáru
a jeho nositeľov. In Slovenský národopis, 1976, roč. 24, č. 1, s. 85-98. ISSN
1335-1303.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 25. ISSN
96
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB22
ADFB23
ADFB24
ADFB25
ADFB26
ADFB27
ADFB28
1733-9871.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Miesto rodiny v mechanizme fungovania a transmisie piesní
v dedinskom prostredí. In Slovenský národopis, 1983, roč. 31, č. 3-4, s. 601-606.
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 25. ISSN
1733-9871.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Tvorivá spevácka osobnosť a problematika novej tvorby. In
Slovenský národopis, 1984, roč. 32. č. 2, s. 184-303. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 25. ISSN
1733-9871.
2. [4] AMBRÓZOVÁ, Jana. Tradičná inštrumentálna hudba a charakter jej
vývoja. In Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková
a kol. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 234. ISBN
978-80-558-0535-1
KREKOVIČOVÁ, Eva. Textové a kontextové zložky fungovania spevnosti v
obciach Riečnica a Harvelka. In Národopisné informácie : informatívny bulletin
Národopisného ústavu SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, 1981, č.
2, s. 225-262.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 27. ISSN
1733-9871.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Od obrazu pastiera v slovenskom folklóre k národnému
symbolu : (k problematike etnoidentifikačných stereotypov a mýtov). In Slovenský
národopis, 1994, roč. 42. č. 2, s. 139-154. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 29. ISSN
1733-9871.
LUTHER, Daniel. Hranice folklorizmu. In Etnologické rozpravy, 2005, roč. XII. č.
1, s. 11-15. (2005 - CEJSH). ISSN 1335-5074.
Citácie:
1. [4] HLÔŠKOVÁ, Hana. Fenomény folklorizmu medzi globálnym a lokálnym.
(Na príklade troch podujatí). In Slovenský národopis, 2013, roč. 614, č. 4, s. 428.
ISSN 13335-1303.
LUTHER, Daniel. Spoločenské konflikty v poprevratovej Bratislave (1919-1924). In
Slovenský národopis, 1993, roč. 41, č. 1, s. 16-29. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] SOUKUPOVÁ, Blanka. Czech urban ethnology (anthropology) - birth,
politico-social and professionally scientific starting point, main topics of
research. In Journal of Urban Ethnology 11(2013) s. 22. ISSN 1429-0618
MANN, Arne. Výber manželského partnera u Cigánov-Rómov na Spiši : (k
problematike existencie "cigánskej skupiny"). In Slovenský národopis, 1990, roč. 38,
č. 1-2, s. 278-284. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] PAVELČÍKOVÁ, Nina. Historické kořeny a souvislosti problému
marginalizace romského obyvatelstva českých zemí. In Paměť - národ - menšiny marginalizace - identity I. Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr Bednařík
97
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB29
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
ADFB34
(Eds.), Praha : Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2013, s. 194. ISBN
978-80-87398-43-2
MANN, Arne. Vývoj rómskej rodiny v dvoch spišských obciach : ( Na základe
výskumu matrík narodení ). In Slovenský národopis, 1990, roč. 38, č. 4, s. 581-588.
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] PAVELČÍKOVÁ, Nina. Historické kořeny a souvislosti problému
marginalizace romského obyvatelstva českých zemí. In Paměť - národ - menšiny marginalizace - identity I. Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr Bednařík
(Eds.), Praha : Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2013, s. 194. ISBN
978-80-87398-43-2
PANCZOVÁ, Zuzana. Súčasné povesti a fámy - možnosti výskumu v rámci
internetovej komunikácie. In Etnologické rozpravy, 2003, roč. X, č. 2, s. 81-93.
ISSN 1335-5074.
Citácie:
1. [3] KREKOVIČOVÁ, Eva. Obraz Poliaka z pohľadu Slovákov. In Pogranicze Sąsiedztwo - Stereotypy : Przypadek polsko-słowackich relacji. Grupy etniczne i
etnograficzne na polskim Podkarpaciu. - Cieszyn-Katowice : Polska Akademia
Nauk Oddział w Katowicach : "Olza", 2013, s. 47. ISBN 978-83-60071-70-0.
PODOLINSKÁ, Tatiana. "Quo vadis Domine?" : k typológii súčasných
náboženských a duchovných identít na Slovensku. In Slovenský národopis, 2007,
roč. 55. č. 2, s. 135-158. (2007 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH).
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [2.2] MAJO, Juraj. Vybrané charakteristiky transformácie a religiozity v
rokoch 1950-2001 vo vzťahu k sekularizácii. In Geografický časopis, 2013, roč.
65, č. 3, s. 232. ISSN 0016-7193.
POPELKOVÁ, Katarína - SALNER, Peter. Urbánny svet v slovenskej etnológii pokus o dialóg. In Slovenský národopis, 2002, roč. 50. č. 3-4, s. 444-451. ISSN
1335-1303.
Citácie:
1. [3] SOUKUPOVÁ, Blanka - HROCH, Miroslav - SALNER, Peter PAUKNEROVÁ, Karolína. Cesty urbánní antropologie : tradice-nové
směry-identita. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,
2013. s. 106. Urbánní studie, sv. 4. ISBN 978-80-87398-34-0.
POPELKOVÁ, Katarína. Urbánne štúdium v slovenskej etnológii - poznámky k
aktuálnemu dialógu etnológie s antropológiou. In Slovenský národopis, 2010, roč.
58. č. 2, s. 143-158. (2010 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH).
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [3] SOUKUPOVÁ, Blanka - HROCH, Miroslav - SALNER, Peter PAUKNEROVÁ, Karolína. Cesty urbánní antropologie : tradice-nové
směry-identita. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,
2013. s. 106. Urbánní studie, sv. 4. ISBN 978-80-87398-34-0.
POPELKOVÁ, Katarína. Vinohradníctvo, vinohradníci a turizmus : ( obchodné
záujmy podnikateľov jedného odvetvia ako nosná rovina regionálneho rozvoja). In
Etnologické rozpravy, 2005, roč. XII. č. 2, s. 112-120. (2005 - CEJSH). ISSN
1335-5074.
Citácie:
1. [4] CSÜTÖRTÖKYOVÁ, Dita. Identifikačné procesy lokálnej komunity vo
vzťahu k tradičnej ľudovej architektúre. (Na príklade obce Sebechleby). In
Slovenský národopis, 2013, Roč. 61, č. 4, s. 445. ISSN 1335-1303
98
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB35
ADFB36
ADFB37
ADFB38
ADFB39
ADFB40
ADFB41
PROFANTOVÁ, Zuzana. Význam dejín vedy pre existenciu disciplíny. In
Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského, 2003, tom. 30-31, s. 23-29. ISSN 80-223-1831-0.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 86. ISBN
978-80-558-0416-3.
PROFANTOVÁ, Zuzana. Desať rokov vedeckej práce v Ústave etnológie SAV. In
Ethnologia Actualis Slovaca : Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku,
2003, roč. 3., s. 81-104. ISSN 1336-569X.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 86. ISBN
978-80-558-0416-3.
SALNER, Peter. "Viditeľní" a "neviditeľní" židia v slovenskej spoločnosti po roku
1945. In Acta judaica slovaca. - Bratislava : SNM, Múzeum židovskej kultúry, 1998,
č. 4, s. 121-133.
Citácie:
1. [1.1] PAULOVICOVA, N. The "Unmasterable Past"? The Reception of the
Holocaust in Postcommunist Slovakia. In BRINGING THE DARK PAST TO
LIGHT: THE RECEPTION OF THE HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST
EUROPE. 2013, p. 549-590., WOS
SALNER, Peter. Tolerancia a intolerancia vo veľkých mestách strednej Európy
(model Bratislava). In Slovenský národopis, 1993, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN
1335-1303.
Citácie:
1. [3] SOUKUPOVÁ, Blanka. Czech urban ethnology (anthropology) - birth,
politico-social and professionally scientific starting point, main topics of
research. In Journal of Urban Ethnology 11(2013) s. 22. ISSN 1429-0618
SLAVKOVSKÝ, Peter. Životné stratégie ľudí spätých s poľnohospodárskou
prvovýrobou na Slovensku v 20. a 21. storočí : (Kultúrne, sociálne a politické
súvislosti). In Slovenský národopis, 2005, roč. 53. č. 2, s. 119-133. (2005 - MLA,
CEEOL, Ulrich´s, Willings). ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] ROCHOVSKÁ, Alena - MAJO, Juraj. Domáce je domáce, alebo už sa to
pestovanie v dnešnšj dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá súčasť
životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 28. ISSN 1335-1303.
SLAVKOVSKÝ, Peter. Dve diskontinuity vo vývine slovenského
poľnohospodárstva. In Slovenský národopis, 1995, roč. 43. č. 3, s. 371-377. ISSN
1335-1303.
Citácie:
1. [4] ROCHOVSKÁ, Alena - MAJO, Juraj. Domáce je domáce, alebo už sa to
pestovanie v dnešnšj dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá súčasť
životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 1, s. 29. ISSN 1335-1303.
STOLIČNÁ, Rastislava. Od "nestráviteľného" jedla k národnému symbolu. In
Etnologické rozpravy, 2002, roč. IX, č. 1, s. 8-27. ISSN 1335-5074.
Citácie:
1. [4] JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Rodinné tradície (v stravovaní a sviatkovaní) v
99
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB42
ADFB43
ADFB44
ADFB45
kontexte globalizácie. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 4 , s. 407. ISSN
1335-1303.
STOLIČNÁ, Rastislava. Včleňovanie nových prvkov do tradičného stravovacieho
systému. In Národopisné informácie : informatívny bulletin Národopisného ústavu
SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, 1984, č. 2, s. 61-64.
Citácie:
1. [4] JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Rodinné tradície (v stravovaní a sviatkovaní) v
kontexte globalizácie. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 4 , s. 407. ISSN
1335-1303.
VOĽANSKÁ, Ľubica. Sčítanie ľudu z roku 1930 ako prameň pri výskume štruktúry
rodiny. In Slovenský národopis, 2002, roč. 50. č. 1, s. 25-44. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [2.1] ROUPA, M. - KUSENDOVA, D. The influence of the historical
demographic spatial patterns on current demographic spatial patterns in
Slovakia. In HISTORICKY CASOPIS. ISSN 0018-2575, 2013, vol. 61, no. 2, p.
343-375., WOS
ZAJONC, Juraj. Výskum v okrese Modrý Kameň v roku 1950 ako príklad
prenikania marxizmu do slovenského národopisu. In Slovenský národopis, 2010, roč.
58, č. 4, s. 425-442. (2010 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH).
ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 86. ISBN
978-80-558-0416-3.
ZAJONC, Juraj. Tradičné predstavy a názory spojené s pradením a tkaním. In
Slovenský národopis, 2004, roč. 52. č. 4, s. 349-403. ISSN 1335-1303.
Citácie:
1. [4] BARTKOVÁ, Jana. Revitalizácia techník zhotovovania bytových a odevných
doplnkov v aktivitách Liptovského múzea. In Etnologické rozpravy, 2013, roč. 20,
č. 1-2, s. 228. ISSN 1335-5074
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Ein Grenzmythos: Die Burg Devín. In Heroen, Mythen,
Identitäten : die Slowakei und Österreich im Vergleich. Hannes Stekl, Elena
Mannová (Hg.). - Wien : Facultas Verlags- und Buchhandels AG WUV, 2003, s.
49-80. ISBN 3-85114-668-9.
Citácie:
1. [3] KOVÁČ, Dušan. Slowakische Geschichtsmythen. In Mythen und Politik im
20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen. Herausgegeben von Edita
Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext
Medienwerkstatt GmbH, 2013, s. 33. ISBN 978-3-8375-1008-9.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Identitäten und Mythen einer neuen Staatlichkeit nach 1993.
: eine Skizze der "Slowakischen Mythologie" an der Jahrtausendwende. In Heroen,
Mythen, Identitäten : die Slowakei und Österreich im Vergleich. Hannes Stekl, Elena
Mannová (Hg.). - Wien : Facultas Verlags- und Buchhandels AG WUV, 2003, s.
375-414. ISBN 3-85114-668-9.
Citácie:
1. [1.1] KURHAJCOVA, A. HISTORICAL MEMORY RESEARCH IN SLOVAKIA.
In ACTA POLONIAE HISTORICA. ISSN 0001-6829, 2012, no. 106, p. 89., WOS
100
Správa o činnosti organizácie SAV
2. [3] MÜLLER, Uwe. Der bedrohte und vernachlässigte Osten. Mlythen über
Entwicklungsunterschiede und regionale Wirtschaftspolitik in Deutschland und
der Tschechoslowakei im frühen 20. Jahrhundert. In Mythen und Politik im 20.
Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen. Herausgegeben von Edita
Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext
Medienwerkstatt GmbH, 2013, s. 145-162. ISBN 978-3-8375-1008-9.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Teoretické východiská pre výskum etnických otázok v
národopise/etnológii na Slovensku. Obdobie po druhej svetovej vojne. In Identita
etnických spoločenstiev : výsledky etnologických výskumov. Zostavila Gabriela
Kiliánová. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 1998, s. 9-24.
Citácie:
1. [3] ŠRAJEROVÁ, Oľga. Marginalizácia sliezskej identity. In Paměť - národ menšiny - marginalizace - identity I. Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr
Bednařík (Eds.).- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,
2013, s. 86. ISBN 978-80-87398-43-2
KREKOVIČOVÁ, Eva. Reflexia bosorky vo folklórnych žánroch a kolektívna
pamäť : ( na príklade nemeckých a slovenských textov). In Folklór v kontextoch :
zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. Editorka Hana
Hlôšková. - Bratislava : Ústav etnológie SAV : Katedra etnológie a kultúrnej
antropológie FF UK : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2005, s. 53-63. ISBN
80-88997-20-8.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 29. ISSN
1733-9871.
LUTHER, Daniel. K žánrovému a druhovému vymedzeniu ľudového divadla. In Na
prahu milénia : folklór a folkloristika na Slovensku. Editor a vedecký redaktor
Zuzana Profantová. - Bratislava : ARM 333, 2000, s. 190-196. ISBN
80-967945-4-X.
Citácie:
1. [4] KOVÁČ-ADAMOV, Mišo. Hra o svätej Dorote. Bratislava : Divadelný
ústav, 2013, s. 265. ISBN 978-80-89369
LUTHER, Daniel. Polarizácia bratislavskej spoločnosti v prevrate roku 1918. In
Etnicita a mesto : etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20.
storočí. Editori Peter Salner - Daniel Luther. - Bratislava : Ústav etnológie, 2001, s.
11-32. ISBN 80-88997-13-5.
Citácie:
1. [3] LARSON, Jonathan L. Critical Thinking in Slovakia after Socialism.
Rochester : University of Rochester Press, 2013, s. 221. ISBN 978-1-58046-437-6
VRZGULOVÁ, Monika. Návrat domov? : (biografické naratívy žien, ktoré prežili
holokaust). In Židovská komunita po roku 1945. Editor Peter Salner. - Bratislava :
Ústav etnológie SAV, 2006, s. 9-30. ISBN 80-88997-33-X.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 341 ISBN 978-80-7425-191-7.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
101
Správa o činnosti organizácie SAV
AEE01
AEE02
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Continuity and Discontinuity in an Intellectual Tradition
under Socialism : the `Folkloristic School` in Bratislava. In Studying Peoples in the
People`s Democracies : socialist Era Anthropology in East-Central Europe. Chris
Hann, Mihály Sárkány and Peter Skalník (eds.). Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London : LIT Verlag, 2005, s. 257-272. ISBN
3-8258-8048-6.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 84. ISBN
978-80-558-0416-3.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Duchovná pieseň a modlitba medzi ústnym podaním,
písanými textami a letákovou tlačou na príklade Slovákov v Šáre. In Materiálové
príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabaši - Šáre. Editorka A.
Uhrinová-Hornoková... [et al.]. - Békescsaba : Výskumný ústav Slovákov v
Maďarsku, 2011, s. 196-215. ISBN 978-963-88583-6-8.
Citácie:
1. [6] HLÔŠKOVÁ, H. Anna Kováčová, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová (Eds.):
Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabaši-Šáre, Výskumný
ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, 2010, 274 s. In Slovenský národopis,
2013, roč. 61, č.1, s. 99-100. ISSN 1335-1303.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
AEF03
AEF04
HLINČÍKOVÁ, Miroslava. Sonda do života migrantov z Vietnamu. In Sondy do
kultúrnej diverzity na Slovensku. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2010, s.
45-66. ISBN 978-80-89345-26-7.
Citácie:
1. [4] BLAŽEK, M. - ANDRÁŠIOVÁ, S. - PAULENOVÁ, S. Súsenosti migrantov a
migrantiek na Slovensku s násilím. Bratislava : IOM, 2013, s. 41, 42. ISBN
978-80-89506-33-0
KILIÁNOVÁ, Gabriela. František Šujanský a jeho folkloristická práca. In K dejinám
slovesnej folkloristiky. Editor: Milan Leščák. - Bratislava : Prebudená piese nadácia, 1996, s. 37-55. ISBN 80-967179-8-7.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 84. ISBN
978-80-558-0416-3.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Erotické motívy v slovenskej ľudovej piesni. In
Sociologické a štýlotvorné koncepty v etnomuzikológii : Zborník z 20.
etnomuzikologického seminára. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia pri
Slovenskej hudobnej únii, 1990, s. 69-73.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 30. ISSN
1733-9871.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Zur Frage der Forschung von Hirtenlieder in der Slowakei
und ihre Stelle in der Region Mitteleuropas. In Ethnologia Slovaca et Slavica :
zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita
Komenského, 1999, 1992-1993, tom. XXIV-XXV, s. 195-222. ISBN
102
Správa o činnosti organizácie SAV
AEF05
AEF06
80-223-0477-8.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 30. ISSN
1733-9871.
POPELKOVÁ, Katarína. Samostatní vinohradníci aich pozícia v spoločenstve mesta
Modra v súčasnosti. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách
[elektronický zdroj]. Editor Ľubomír Falťan. - Bratislava : Sociologický ústav SAV,
2006, s. 588-597. ISBN 80-85544-38-5.
Citácie:
1. [1.2] DANGLOVÁ, Oľga. Regional response to post-socialist decollectivisation
: the example of slovak villages in the Little Carpathians. In Acta Ethnographica
Hungarica, 2013, roč. 58, č. 1, s. 194. ISSN 1216-9803.
PROFANTOVÁ, Zuzana. K formovaniu folkloristiky na Slovensku na prelome 19. a
20. storočia. In K dejinám slovesnej folkloristiky. Editor: Milan Leščák. - Bratislava
: Prebudená piese - nadácia, 1996, s. 19-36. ISBN 80-967179-8-7.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JÁGEROVÁ, Margita - NÁDASKÁ, Katarína.
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a folkloristiky, 2013, s. 86. ISBN
978-80-558-0416-3.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
BÁNESZ, Ladislav - BÁRTA, Juraj - BENŽA, Mojmír - BÓNA, Martin BREZOVÁKOVÁ, Blanka - BUJNA, Jozef - ČIČAJ, Viliam - ČINČURA, Juraj DANGL, Vojtech - DVOŘÁKOVÁ, Daniela - FRANCOVÁ, Zuzana FRIMMOVÁ, Eva - FURMÁNEK, Václav - HOLEC, Roman - HROMADA, Jozef CHEBEN, Ivan - KAMENICKÝ, Miroslav - KOHÚTOVÁ, Mária - KOLNÍK, Titus
- KOMOROVSKÝ, Ján - KOPČAN, Vojtech - KOWALSKÁ, Eva - KRIŽANOVÁ,
Eva - KURINCOVÁ, Elena. - LENGYELOVÁ, Tünde - LUKAČKA, Ján MACHO, Peter - MRVA, Ivan - NEVIZÁNSKY, Gabriel - PAVÚK, Juraj PETRÍK, Borislav - PIETA, Karol - PODRIMAVSKÝ, Milan - RAJTÁR, Ján ROMSAUER, Peter - SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - SEGEŠ, Vladimír - SOPKO, Július
- STEINHÜBEL, Ján - ŠIŠKA, Stanislav - ŠKVARNA, Dušan - TKÁČIKOVÁ, Eva
- TURČAN, Vladimír - VÁŠÁRYOVÁ, Zuzana - VELIAČIK, Ladislav - VLADÁR,
Jozef - VOZÁR, Jozef - ZAJONC, Juraj - ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. - ŽUDEL,
Juraj. Kronika Slovenska. 1. Od najstaších čias do konca 19. storočia. Dušan Kováč
a kol. Bratislava : Fortuna Print and Adox, 1998. 616 s.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 349.
2. [4] GAUČÍK, Š. Príspevok o interpretáciách dejín Prešporskej sporiteľne. In
Bratislava – zborník Múzea mesta Bratislavy, roč. 25, 2013, s. 125.
BARNOVSKÝ, Michal - BACHRATÝ, Bohumír - BARTLOVÁ, Alena - BENŽA,
Mojmír - BRZICA, Daneš - ČÚZY, Ladislav - ČAPLOVIČ, Miloslav - DANGL,
Vojtech - ELIÁŠ, Anton - FABRICIUS, Miroslav - HARBUĽOVÁ, Ľubica HLAVOVÁ, Viera - HOLEC, Roman - HRNKO, Anton - HRONSKÝ, Marián JAKEŠOVÁ, Elena - KÁZMEROVÁ, Ľubica - KRAJČOVIČOVÁ, Natália KRIŽANOVÁ, Eva - LONDÁKOVÁ, Elena - MATUŠÍK, Ivan - PETRÁŠ,
Stanislav - PETRÍK, Borislav - PLESNÍK, Pavol - PODRIMAVSKÝ, Milan SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - SIKORA, Stanislav - SLÁDEČEK, Ján - ŠIMUNIČ,
103
Správa o činnosti organizácie SAV
BAB03
BAB04
BAB05
BAB06
BAB07
Pavel - ŠTEFANSKÝ, Michal - ŠUCHOVÁ, Xénia - TAKÁČ, Ladislav VRAŠTIAK, Štefan - ZAJONC, Juraj - ZELENÁK, Peter - ZUBERCOVÁ,
Magdaléna M. - ŽATKULIAK, Jozef - ŽIGO, Pavol - ŽIŠKOVÁ-MOROŇOVÁ,
Katarína - ŽUDEL, Juraj. Kronika Slovenska. 2. Slovensko v dvadsiatom storočí.
Bratislava : Fortunaprint, 1999. 607 s.
Citácie:
1. [3] WARD, J. M. Priest, Politician, Collaborator. Ithaca : Cornell University
Press, 2013, s. 349.
2. [4] KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 783.
3. [4] PEŠEK, J. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945 – 1948 – 1989.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 40.
FILADELFIOVÁ, Jarmila - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga - SEKULOVÁ, Martina HLINČÍKOVÁ, Miroslava. Migranti na slovenskom trhu práce : problémy a
perspektívy. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2011. 136 s. ISBN
978-80-89345-34-2.
Citácie:
1. [4] GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa. Premena mikro- a makrosvetov v období
postsocializmu. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. : spoločenská
zmena a adaptácia. - Banská Bystrica ; Bratislava : Inštitút sociálnych a
kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Ústav
etnológie SAV, 2013, s. 16. ISBN 978-80-88997-52-8.
HLINČÍKOVÁ, Miroslava - LAMAČKOVÁ, Daniela - SEKULOVÁ, Martina.
Migranti a migrantky na trhu práce v SR : identifikácia a prekonávanie bariér
diskriminácie. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2011. 74 s. ISBN
978-80-89345-30-4.
Citácie:
1. [4] GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa. Premena mikro- a makrosvetov v období
postsocializmu. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. : spoločenská
zmena a adaptácia. - Banská Bystrica ; Bratislava : Inštitút sociálnych a
kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Ústav
etnológie SAV, 2013, s. 16. ISBN 978-80-88997-52-8.
SALNER, Peter. Cesty k identite. Bratislava : Vydavateľstvo Zing Print, 2005. 240
s. ISBN 80-88997-27-5.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 338. ISBN 978-80-7425-191-7.
SALNER, Peter. Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava : Vydavateľstvo PT,
2006. 171 s. ISBN 80-89218-20-2.
Citácie:
1. [3] LARSON, Jonathan L. Critical Thinking in Slovakia after Socialism.
Rochester : University of Rochester Press, 2013, s. 225. ISBN 978-1-58046-437-6
2. [4] TANCER, Jozef. Neviditeľné mesto. Prešporok / Bratislava v cestopisnej
literatúre. Bratislava : Kaligram, 2013, s. 233. ISBN 978-80-8101-665-3
STOLIČNÁ, Rastislava. Jedlá a nápoje našich predkov. Bratislava : Veda, 1991. 240
s.
Citácie:
1. [3] BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Slovak Milky Way: From Traditional Sheep Milk
Production to Modem Local Gastronomy. In Traditional Food in the Central
Europe. History and Changes. Praha : Institute of Ethnology of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, v. v. i. , 2013, s. 53. ISBN 978-80-87112-80-9
2. [3] DARULOVÁ, Jolana - KOŠTIALOVÁ, Katarína. The traditional Tastes of
104
Správa o činnosti organizácie SAV
BAB08
BAB09
the Hont Region, Slovakia. In Traditional Food in the Central Europe. History
and Changes. Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the
Czech Republic, v. v. i. , 2013, s. 103. ISBN 978-80-87112-80-9
3. [4] MAREC, Jozef. Stravovacie tradície na horných Kysuciach. Košice : JES,
2013, s.
VRZGULOVÁ, Monika. Známi neznámi Trenčania : živnostníci v meste
1918-1948. Bratislava : Vydavateľstvo Peter Popelka, 1997. 82 s. ISBN
80-967626-3-X.
Citácie:
1. [3] SOUKUPOVÁ, Blanka - HROCH, Miroslav - SALNER, Peter PAUKNEROVÁ, Karolína. Cesty urbánní antropologie : tradice-nové
směry-identita. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,
2013. s 107. Urbánní studie, sv. 4. ISBN 978-80-87398-34-0.
VRZGULOVÁ, Monika. Deti holokaustu. Bratislava : Dokumentačné stredisko
holokaustu, 2007. 151 s. ISBN 978-80-969857-0-8.
Citácie:
1. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 341. ISBN 978-80-7425-191-7.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
DANGLOVÁ, Oľga. Ľudové umenie na Slovensku : kontexty a súvislosti. In
Tradícia dnes? - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2007, s. 15-50.
Citácie:
1. [4] DRUGOVÁ, Zuzana. Nevyužité možnosti tradičnej ľudovej výroby pre jej
prezentáciu v súčasnosti. In Etnologické rozpravy, 2013, roč. 20, č. 1-2, s, 243.
ISSN 1335-5074
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
BCB01
MANN, Arne. Rómsky dejepis. Bratislava : Kaligram, 2000. 54 s. ISBN
80-7149-316-3.
Citácie:
1. [3] KUSÁ, Magdaléna. Význam a pozícia menšinovej etnickej skupiny v
interkultúrnom prostredí : Rómovia a slovenská majorita v horskej obci stredného
Slovenska. In Etnické komunity : Romové. Eds. Dana Bittnerová, Mirjam
Moravcová. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,
2013, s. 71-83. ISBN 978-80-87398-45-6.
2. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 298. ISBN
978-80-558-0535-1
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
KILIÁNOVÁ, Gabriela. Determinanty etnickej identity. Na príklade etnických
spoločenstiev na hranici : (niekoľko úvodných poznámok do diskusie). In
Etnologické rozpravy, 1998, roč. V, č. 2, s. 9-15. ISSN 1335-5074.
Citácie:
1. [3] POSPÍŠILOVÁ, Jana. Priče sa moravsko-slovačke granice. In Kulturna
prožimanja: antropološke perspektive. - Beograd : Etnografski institut SANU,
2013, s. 130. ISBN 978-86-7587-071-5.
KREKOVIČOVÁ, Eva. Etnológ a využívanie folklórnych tradícií v politike : na
105
Správa o činnosti organizácie SAV
BDFB03
margo ku kauze „Jánošík“. In Etnologické rozpravy, 2008, roč. XV. č. 1, s. 156-160.
(2008 - CEJSH). ISSN 1335-5074.
Citácie:
1. [4] DANGLOVÁ, Oľga. Kultúrne dedičstvo ako symbol identity. In Etnologické
rozpravy, 2013, roč. XX, č. 1-2, s. 53. ISSN 1335-5074.
2. [4] DANGLOVÁ, Oľga. Traditional Čičmany Ornaments. In Slovenský
národopis, 2013, roč. 61, č. 5, s. 537. ISSN 1335-1303.
ZAJONC, Juraj. Premeny vlákna. Niť plná uzlíkov. In Remeslo, umenie, dizajn. :
Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2003, roč. 4. č. 4, s. 41-51.
Citácie:
1. [3] MERTOVÁ, P. - DRÁPALOVÁ, L. - KONDROVÁ, M. - SAMOHÝLOVÁ, A.
- PETRÁKOVÁ, B. - REJZLOVÁ, M.: Výšivka, krajka a aplikace na tradičním
odevu. Strážnice : Národní ústav lidové kultúry, 2013. s. 137, 188. ISBN
978-80-87261-86-6
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
KREKOVIČOVÁ, Eva. Funkcia a život piesne v súčasnom dedinskom prostredí.
(Východná) : Kandidátska dizertačná práca. Bratislava : Národopisný ústav SAV,
1979. 285 s.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Liptovská Teplička v etnologicko-historických
publikáciách, etnologických archívoch a v elektronických médiách. In Liptovská
Teplička od druhej polovice 20. storočia. Zuzana Beňušková a kol. Nitra : UKF v
Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 24. ISBN 978-80-558-0535-1
2. [4] HLÔŠKOVÁ, Hana. Fenomény folklorizmu medzi globálnym a lokálnym.
(Na príklade troch podujatí). In Slovenský národopis, 2013, roč. 614, č. 4, s. 416.
ISSN 13335-1303.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
FAI02
FAI03
Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Editori Zuzana Beňušková,
Oľga Danglová. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Centrum pre európsku politiku ;
Nitra : Katedra etnológie a etnomuzikológie, 2007. 215 s. Publikácia vyšla s
finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a
Slovenskej akadémie vied VEGA, projekty č. 2/5104/25 "Miestny a regionálny
rozvoj v kontexte európskej integrácie" a č. 1/3750/06 "Etnologické súvislosti
civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku" a Centra pre
európsku politiku. ISBN 978-80-88997-35-1.
Citácie:
1. [4] FALŤANOVÁ, Ľubica. Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídel. In
Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 3, s. 244. ISSN 1335-1303.
BURLASOVÁ, Soňa. Katalóg slovenských naratívnych piesní. zväzok 1 ; editor Eva
Krekovičová. Bratislava : Veda, 1998. Etnologické štúdie, 2.
Citácie:
1. [3] URBANCOVÁ, Hana. Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na
Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. - 2013, s. 30. ISSN
1733-9871.
Folklore, Folklorism and National Identification : the Slovak Cultural Context.
Editors: Gabriela Kiliánová, Eva Krekovičová. Bratislava : Národopisný ústav SAV,
1992. 93 s.
106
Správa o činnosti organizácie SAV
FAI04
FAI05
FAI06
FAI07
FAI08
Citácie:
1. [4] FEINBERG, Joseph Grim. Who's Afraid of the Big, Bad Folk? In Slovenský
národopis, 2013, roč. 61, č. 5, s. 555. ISSN 13335-1303.
Mýty naše slovenské. Zostavili Eduard Krekovič - Elena Mannová - Eva
Krekovičová ; jazyková redaktorka Vlasta Jaksicsová. Bratislava : Academic
Electronic Press : Historický ústav SAV : Ústav etnológie SAV : Sociologický ústav
SAV, 2005. 246 s. ISBN 80-88880-61-0.
Citácie:
1. [3] KOVÁČ, Dušan. Slowakische Geschichtsmythen. In Mythen und Politik im
20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen. Herausgegeben von Edita
Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext
Medienwerkstatt GmbH, 2013, s. 36. ISBN 978-3-8375-1008-9.
Hodnota zmeny - zmena hodnoty : demarkačný rok 1989. Zuzana Profantová a
kolektív. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Národopisná spoločnosť Slovenska,
2009. 408 s. ISBN 978-80-88997-42-9.
Citácie:
1. [4] CSÜTÖRTÖKYOVÁ, Dita. Identifikačné procesy lokálnej komunity vo
vzťahu k tradičnej ľudovej architektúre. (Na príklade obce Sebechleby). In
Slovenský národopis, 2013, Roč. 61, č. 4, s. 450. ISSN 1335-1303
Na prahu milénia : folklór a folkloristika na Slovensku. Editor a vedecký redaktor
Zuzana Profantová. Bratislava : ARM 333, 2000. 255 s. ISBN 80-967945-4-X.
Citácie:
1. [4] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Liptovská Teplička od druhej polovice 20.
storočia. Nitra : UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. s. 299. ISBN
978-80-558-0535-1
Videli sme holokaust. Monika Vrzgulová, editorka. Bratislava : Nadácia Milana
Šimečku, 2002. 132 s. ISBN 80-89008-13-5.
Citácie:
1. [1.1] PAULOVICOVA, Nina. The "Unmasterable Past"? The Reception of the
Holocaust in Postcommunist Slovakia. In BRINGING THE DARK PAST TO
LIGHT: THE RECEPTION OF THE HOLOCAUST IN POSTCOMMUNIST
EUROPE. 2013, p. 549-590., WOS
2. [3] HES, Milan. Promluvili o zlu : Holokaust mezi dějinami a pamětí... Praha :
Epocha s. r. o., 2013. s. 341. ISBN 978-80-7425-191-7.
3. [3] SALNER, Peter. The Jewish Identity in Slovakia after the Soah.
Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, s. 8. ISBN
978-3-659-32464-2.
Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe. Monika Vrzgulová, Ján
Hlavinka, editori. [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. 276 s.
ISBN 978-80-969857-5-3.
Citácie:
1. [2.1] DURKOVA, Maria. Historiography in the Institute of History of the
Slovak Academy of Sciences in 2011-2012. In HISTORICKY CASOPIS. ISSN
0018-2575, 2013, vol. 61, no. 3, p. 564., WOS
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
ZAJONC, Juraj. Sieťovanie a výšivka na sieti. Bratislava : ÚĽUV, 2000. 27 s.
Citácie:
1. [3] MERTOVÁ, P. - DRÁPALOVÁ, L. - KONDROVÁ, M. - SAMOHÝLOVÁ, A.
- PETRÁKOVÁ, B. - REJZLOVÁ, M.: Výšivka, krajka a aplikace na tradičním
107
Správa o činnosti organizácie SAV
GII02
GII03
odevu. Strážnice : Národní ústav lidové kultúry, 2013. s. 134, 188. ISBN
978-80-87261-86-6
ZAJONC, Juraj. Tkanie ripsu a kepru. Braislava : ÚĽUV, 2009. 36 s. ISBN
978-80-88852-68-1.
Citácie:
1. [4] BARTKOVÁ, Jana. Revitalizácia techník zhotovovania bytových a odevných
doplnkov v aktivitách Liptovského múzea. In Etnologické rozpravy, 2013, roč. 20,
č. 1-2, s. 228. ISSN 1335-5074
ZAJONC, Juraj. Snovanie a tkanie plátna. Braislava : ÚĽUV, 2005. 47 s. ISBN
8088852366.
Citácie:
1. [4] BARTKOVÁ, Jana. Revitalizácia techník zhotovovania bytových a odevných
doplnkov v aktivitách Liptovského múzea. In Etnologické rozpravy, 2013, roč. 20,
č. 1-2, s. 228. ISSN 1335-5074
108
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Mgr. Lucia Ditmarová
Názov semestr. predmetu: Súčasné folklórne naratívne žánre
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: „My“ – „oni“ – sociálna pamäť, mentálne obrazy a stereotypy
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Arne Mann, CSc.
Názov semestr. predmetu: Etnokulturní vývoj Romů
Počet hodín za semester: 18
Názov katedry a vysokej školy: Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika, Fakulta humanitních
studií
PhDr. Arne Mann, CSc.
Názov semestr. predmetu: Etnokultúrny vývoj Rómov
Počet hodín za semester: 18
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Sociálna kultúra Židov
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Spoločnosť a (židovská) identita
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika, Fakulta humanitních
studií
Mgr. Vendula Wiesner
Názov semestr. predmetu: Úvod do kritického studia identity a rodu 2
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Dejiny textilných techník
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej
tvorby
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Dejiny textilných techník
Počet hodín za semester: 24
109
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej
tvorby
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Dejiny textilu I.
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej
tvorby
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Dejiny textilu II.
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej
tvorby
Semestrálne cvičenia:
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Názov semestr. predmetu: Doktorandský seminár IV.
Počet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie a Ústav
etnológie SAV
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Názov semestr. predmetu: Metodika prípravy výskumných projektov - Doktorandský seminár
Počet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie a Ústav
etnológie SAV
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Metodológia etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie I.
Doktorandský seminár pre 1. ročník PhD štúdia
Počet hodín za semester: 16
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie a Ústav
etnológie SAV
Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: „My“ – „oni“ – sociálna pamäť, mentálne obrazy a stereotypy
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Magdaléna Kusá
Názov semestr. predmetu: Literárna a filmová tvorba menšín Slovenska
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Názov semestr. predmetu: Sociálna a kultúrna antropológia
Počet hodín za semester: 27
Názov katedry a vysokej školy: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave,
BISLA
110
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Vendula Wiesner
Názov semestr. predmetu: Úvod do kritického studia identity a rodu 2
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Historické textilné techniky
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej
tvorby
Semináre:
Mgr. Lucia Ditmarová
Názov semestr. predmetu: Súčasné folklórne naratívne žánre
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:
Mgr. Natália Blahová
Názov semestr. predmetu: Obete verejného záujmu. Vysídlenci zo zaplavenej oblastí a zmeny v ich
sociálno- ekonomických stratégiách
Počet hodín za semester: 1
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Názov semestr. predmetu: Možnosti aplikovania etnológie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Názov semestr. predmetu: Výskum rómskeho etnika na Slovensku
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra fotografie a
nových médií
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Názov semestr. predmetu: Život Rómov na Slovensku
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Seminár pre
študentov/Ateliér Ľuboša Stacha
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Aktuálne otázky etnológie v zjednotenej Európe
Počet hodín za semester: 2
111
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Magdaléna Kusá
Názov semestr. predmetu: Etika v dokumentárnom filme, minority a stereotypy
Počet hodín za semester: 1
Názov katedry a vysokej školy: Filmová a televízna fakulta VŠMU, Ateliér dokumentárnej tvorby
PhDr. Arne Mann, CSc.
Názov semestr. predmetu: Dejiny a materiálna kultúra Rómov
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Názov semestr. predmetu: „ANGEL VOICES“ - Religious Change from the Perspective of Insiders,
v rámci kurzu: European Policies towards Roma
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Missiouri State University, Honors College, Springfield, USA,
Political Science Department
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Názov semestr. predmetu: Etnologické možnosti skúmania sviatkov na Slovensku v 21. storočí. (v
rámci predmetu Súčasné problémy etnológie (K. Jakubíková))
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Medzi humorom a pohrebom (súčasnosť židovskej komunity na
Slovensku). Prednáška v rámci cyklu Interdisciplinárne dialógy
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Osobnosť a memoriál Chatama Sofera
Počet hodín za semester: 1
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra antropológie
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Sociálna kultúra židovskej komunity
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra fotografie a
nových médií
PhDr. Peter Salner, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Vzťah židovskej komunity k násiliu; v rámci kurzu: Náboženský
extrémizmus
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Tradičná textilná kultúra – miesto etnológie v súčasných prístupoch v
medziodborovom výskume
Počet hodín za semester: 2
112
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Tradičný ľudový nábytok
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Názov semestr. predmetu: Tradičný ľudový nábytok
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie
113
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Česko
Monika
5
Vrzgulová
Maďarsko Eva
4
Krekovičová
Rumunsko
Natália
17
Blahová
Počet
2
9
1
17
vyslaní spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Bulharsko Dr. Tanya
Matanova
8
Stoyanova
Prof.
Vladimir
7
Penchev
Srbsko
Dr. Sanja
6
Zlatanovic
Počet prijatí
3
21
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Česko
Historizace střední
Ľubica Voľanská
3
Evropy
Jews and Gentiles in
Monika Vrzgulová
7
East Central Europe
Perspectives on
Zuzana Panczová
4
Contemporary Legend
Podoby vysokoškolskej Katarína Popelková
3
slovakistiky mimo
Slovenska;
Rethinking
Ľubica Voľanská
3
anthropologies
Rethinking
Miroslava Hlinčíková
2
Anthropologies in
Central Europe
Zimní škola
Natália Blahová
3
neziskových studií
114
Správa o činnosti organizácie SAV
Estónsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Taliansko
Spolu
Constructing the Other
Ageing, Anti-Ageing
and Ageism
Partisanen- und
Aufstadsbewegungen
während des Zwe
Food and internet
The Global Vietnamese
Diaspora
North European
Symposium for
Archeological Textile
Religion in Vienna
Historické aspekty
života dolnozemských
Slovákov
International Summer
School in Urban
Ethnography
16
Zuzana Panczová
Ľubica Voľanská
8
4
Monika Vrzgulová
4
Rastislava Stoličná
Miroslava Hlinčíková
6
4
Juraj Zajonc
6
Tatiana Podolinská
Natália Blahová
1
3
Miroslava Hlinčíková
7
16
68
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci
vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
Ageing, Anti-Ageing and Ageism - Ageing, Anti-Ageing and Ageism: Construction and Politics of Being Old in
Europe. Organizátor: ESA (European Sociological Association) a Fachhochschule Kärntnen. Klagenfurt, 17.-21.9.2014;
Constructing the Other - Constructing the Other through the prism of war. Contested images in Eastern Europe (1930s
to 1950s); Organizátor: IAE PAN Warsaw, UMK University; Estonian Literary Museum. Tartu, 7.-9.5.2014;
Food and internet - Medzinárodná konferencia Food and internet, Poľsko, Univerzita Lódź, 3.- 6.9.2014;
Historické aspekty života dolnozemských Slovákov - ; Organizátor: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v
Rumunsku; Nadlak. 20.- 23.3. 2014;
Historizace střední Evropy - Historizace střední Evropy, sekcia Politické a ekonomické krize z perspektivy kutlurních
dějin. Organizátor: Ústav historických věd Slezskej univerzity v Opavě, Opava, 16.10.2014;
International Summer School in Urban Ethnography - International Summer School in Urban Ethnography, 2nd edition
– visualizing the city. Organizátor: Department of Sociology, University of Trento, 9.-13.9.2014;
Jews and Gentiles in East Central Europe - Medzinárodný workshop a konferencia Jews and Gentiles in East Central
Europe. Organizátor: Fakulta sociálních věd, UK Praha, 26.5.-30.5.2014 workshop, 31.5.-1.6.2014 konferencia
North European Symposium for Archeological Textile - North European Symposium for Archeological Textiles XII.
Organizátor: Naturhistorisches Museum Wien, Prähistorische Abteilung; Hallstatt, 21.-24. 5. 2014.
Partisanen- und Aufstadsbewegungen während des Zwe - Partisanen- und Aufstadsbewegungen während des Zweiten
Weltkriegs. Der Slowakische Nationalaufstand in vergleichender Perspektive. Organizátor: Collegium Carolinum; Bad
Wiessee, Nemecko, 6.- 9.11.2014;
Perspectives on Contemporary Legend - Perspectives on Contemporary Legend International Society for Contemporary
Legend Research. 32nd International Conference; Organizátor: Filozofická fakulta Karlovej Univerzity a International
Society for Contemporary Legend Research: Praha, 5.-8.6.2014;
Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska; - Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska.
Medzinárodné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia odboru slovakistika na Filozofickej fakulte Univerzity
Karlovy v Praze. Praha, 23.10.2014;
Religion in Vienna - Religion in Vienna: Urban Trends in a European Context, Wien, 21.11.2014;
Rethinking anthropologies - Rethinking anthropologies, Organizátor: Etnologický ústav AV ČR Praha, Praha, 25.- 27.
mája;
Rethinking Anthropologies in Central Europe - Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries;
Organizátor: Etnologický ústav AV ČR, Praha, 26.-27.5.2014;
The Global Vietnamese Diaspora - The Global Vietnamese Diaspora: transnational ties, cultural flows, political
entanglements; Organizátor: Institute of Sociology, Polish Academy of Science, Varšava, 27.- 28.3.2014;
Zimní škola neziskových studií - Zimní škola neziskových studií; Česká republika, Zámek Křtiny; Organizátor:
Centrum pre výskum neziskového sektora, Masarykova univerzita Brno; 6.-8.1.2014;
115
Download

Správa o činnosti organizácie SAV