rv.
KESIM
OYLARIN SAYIMI VE DÖKÜMÜ
Sayvm tedbirleri
MADDE 97. — Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sa­
yım ve dökümü takibederler.
Kurul, faaliyetinin selâmet ve düzeni bakımından, sayım ve döküm masası etrafında boş kal­
ması gereken kısmı, bir karar ile belirtir ve bu kısım etrafında (ip germek gibi) hazır bulunan­
ların bu işlemleri takibetmelerine engel olmıyacak tedbirleri alabilir.
Oy verenler sayısının
kontrolü
MADDE 98. — Oy verme işi bitince kurul başkanı bunu yüksek sesle ilân eder. Masa üze­
rinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği saat tutanağa geçirilir.
Bundan sonra, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamı ile adlan hizasındaki imza
veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların toplamı tesbit edilir ve tutanağa geçirilir. Ne­
tice yüksek sesle ilân edilir.
Kullanümıyan zarflar
MADDE 99. — Oy zarflarından kullanılmıyanlar sayılır, oylarını veren seçmen sayısına ekle­
nir ve böylece kurula teslim edilen zarf toplamına uygun olup olmadığı tesbit edilir. Kullanılmıyan zarflar bir paket halinde mühürlenir ve üzerine sayısı yazılır.
Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy puslalarınm konmasına mahsus torbanın boş olduğu tesbit
edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir.
Sandığın açılması ve zarfların
sayımı
MADDE 100. — Yukanki maddede yazılı işlemden sonra, sandık, oy verilen yerde ve hazır
bulunanların gözü önünde açılır.
Sandıktan çıkan zarflar tek tek elden geçirilerek 79. maddeye göre çift mühürlü ve belli ni­
teliğe uygun olmıyan zarflarla 105. madde gere-Tİnce seçmenin Mm olduğunu belirten her hangi
bir işaret veya imza veya mührü taşıyan zarflar ayrılıp, sayılarak, toplamı tutanağa geçirilir.
Bu zarflar açılmadan, derhal yakılmak suretiyle yok edilir.
Geri kalan muteber zarflar, oy veren seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Bu, zarfların sayısı, oy
veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde kurul başkanı, bu zarflar arasından, fazlayı
karşılıyacak sayıda zarfı, gelişigüzel çekerek ayırır. Bu ayrılan zarflar, açılmadan derhal, ya­
kılmak suretiyle yok edilir. Bu işlemler de tutanağa geçirilir.
Bundan sonra, muteber zarflar sayılarak sandığa konur ve ara verilmeksizin döküme başlanır
Oyların sayımı ve dökümü
MADDE 101. — Oyların sayım ve döküümü, aralıksız devam eder. Tapılacak itirazlar, işi dur­
durmaz.
Zarfların açılmasıMADDE 102. — Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamazdan önce, kurul üye­
leri arasında şu sekide iş bölümü yapar :
a) Varsa başka başka siyasi partilere bağlı iki üyeyi, döküm cetvellerini işlemek;
b) Siyasî partiye bağlı bir üyeyi, zarfları sandıktan çıkarıp başkana vermek;
(S. Sayıaı : 88)
Download

rv. KESIM OYLARIN SAYIMI VE DÖKÜMÜ Sayvm tedbirleri MADDE