Karar No
Karar Tarihi
: 390
: 14/02/2014
Kocaali İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
11/2/2014 tarihli ve 33 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/627
sayılı kararı eki “30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve
Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 139 sayılı Genelge”nin
5. maddesinin (m) bendinde; “Üçten fazla sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait
kurumların amirlerini veya onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,”
hükmüne yer verildiği, buna madde hükmüne göre, bina sorumlusu görevlendirebilmek için
en az dört (4) sandık kurulunun olmasının gerektiğinin anlaşıldığı, ancak Kurulumuzun
19/1/2014 tarihli, 2014/90 sayılı kararının II. Bölümünün 9. maddesinin birinci fıkrasının;
“Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret
ödenebilmesi için en az 3 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 3
sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.”
şeklinde düzenlendiği, fakat Örnek: 139 sayılı Genelge’nin 5. maddesinin (m) bendinin bu
madde hükmüyle çeliştiğinin görüldüğü, bu nedenle, bina sorumlusu görevlendirilebilmesi
için ilgili binada kaç sandık kurulu olması gerektiği hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş
olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/627 sayılı kararı eki “30 Mart 2014
Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının
Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 139 sayılı Genelge”nin 5. maddesinin (m) fıkrasında;
“Üçten fazla sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumların amirlerini veya onların
yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,”
Yine, Kurulumuzun 19/1/2014 tarihli, 2014/90 sayılı kararının “İlçe Seçim Kurulları
Tarafından Yapılacak Harcamalar” başlıklı II. Bölümünün 9. maddesinin birinci fıkrasında;
“Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret
ödenebilmesi için en az 3 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 3
sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.”
şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/627 sayılı kararı eki “30 Mart 2014
Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının
Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 139 sayılı Genelge”, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Bina sorumlusu görevlendirilebilmesi için ilgili binada kaç sandık kurulu olması
gerektiğine ilişkin Örnek: 139 sayılı Genelge hükmünün uygulanması ve buna göre işlem tesis
edilmesi uygun olacaktır.
Bu nedenle, bina sorumlusu görevlendirilebilmesi için ilgili binada kaç sandık kurulu
olması gerektiği hususunda, Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/627 sayılı
kararı eki “30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve
Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 139 sayılı Genelge”nin
5. maddesinin (m) fıkrasına göre işlem yapılmasına,
Kurulumuzun 19/1/2014 tarihli, 2014/90 sayılı kararının “İlçe Seçim Kurulları
Tarafından Yapılacak Harcamalar” başlıklı II. Bölümünün 9. maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “en az 3 sandık kurulunun” ibaresinin “en az 4 sandık kurulunun”, yine aynı fıkrada
yer alan “3 sandıktan az olan yerlerde” ibaresinin “4 sandıktan az olan yerlerde” şeklinde
değiştirilmesine,
karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle,
1- Bina sorumlusu görevlendirilebilmesi için ilgili binada kaç sandık kurulu olması
gerektiği hususunda, Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/627 sayılı kararı eki
“30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe
Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 139 sayılı Genelge”nin 5.
maddesinin (m) fıkrasına göre işlem yapılmasına,
2- Kurulumuzun 19/1/2014 tarihli, 2014/90 sayılı kararının “İlçe Seçim Kurulları
Tarafından Yapılacak Harcamalar” başlıklı II. Bölümünün 9. maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “en az 3 sandık kurulunun” ibaresinin “en az 4 sandık kurulunun”, yine aynı fıkrada
yer alan “3 sandıktan az olan yerlerde” ibaresinin “4 sandıktan az olan yerlerde” şeklinde
değiştirilmesine,
3- Karar örneğinin;
a) Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet
sitesinde yayımlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta
olarak iletilmesine,
14/2/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ali KAYA
Üye
Nilgün İPEK
Üye
İbrahim ZENGİN
Download

Daha Fazlası - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı