B A L IK E S İ R V E R G İ D A İR E S İ B A Ş K A N L I Ğ I N C A 14-1 5-16-17/04/2014 T A R İH L E R İ A R A S I N D A
Y A P IL A N M E V Z U A T G Ü N C E L L E M E E Ğ İT İM İ S O N U N D A 17/04/2014 T A R İH İN D E Y A P I L A N S IN A V
____________________________________S O N U Ç T U T A N A Ğ I D I R ._____________________ ____________________
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GÖREV YERİ
ADI SOYADI
UNVANI
BALYA MLMD
M ehm et AK BIYIK
Gelir Uzmanı
KARESİ VDMD
N esrin A K CAN
BA N D IRM A VDM D
BANDIRM A VDMD
O kan ERDEM
Gelir Uzmanı
G elir Uzmanı
EDREM İT VDMD
M etin YILM AZ
U ğur GÜNEY
Gelir Uzmanı
Gelir Uzmanı
Gelir Uzmanı
K URTDERELİ VDMD
BA N D IRM A VDMD
Aysun DURAN
ERDEK VDM D
M etin AKDAŞ
Gelir Uzmanı
V.H.K.İ
M urat YİĞİT
KARESİ VDM D
Bülent GÖKÇE
Gelir Uzmanı
10
K EPSUT MLMD
M ehm et M ACİT
Gelir Uzmanı
11
Ayşe TAŞ
Gelir Uzmanı
12
K URTDERELİ VDM D
K U RTD ERELİ VDMD
N azan ERNUR
Gelir Uzmanı
13
K URTDERELİ VDMD
A dil GÜLM EZ
Gelir Uzmanı
14
TA HSİLA T MÜD.
Ram azan KANİ
15
A Y V A LIK VDM D
A li G ÜZEL
Gelir Uzmanı
V.H.K.İ
16
BA N D IR M A VDMD
BA N D IRM A VDMD
M etin A N D A Ç
G elir Uzmanı
A dem TANRIKULU
G elir Uzmanı
17
18
A hm et KARATAŞ
V.H.K.İ
19
20
B A N D IRM A VDMD
EDREM İT VDMD
M ustafa ÇAKAR
ED REM İT VDM D
Binali TA Y G A R
G elir Uzmanı
V.H.K.İ
21
K U RTD ERELİ VDMD
Sem a YANAŞM AZ
Gelir Uzmanı
22
M ANYAS MLMD
M ehm et EFE
G elir Uzmanı
23
24
SUSURLUK VDMD
A Y VA LIK VDMD
Serkan AY YILDIZ
H üseyin Gazi DEM İRBAŞ
G elir Uzmanı
G elir Uzmanı
R aşit KILIÇARSLAN
Ali Güvenç KARADENİZ
G elir Uzmanı
Gelir Uzmanı
Aysel ÇELİK
H esna ŞAL
V.H.K.İ
25
D U RSU N BEY VDMD
26
27
ED REM İT VDM D
28
ED REM İT VDM D
29
EDREM İT VDM D
HAVRAN MALMD
30
K U RTD ERELİ VDMD
M urat AKSINER
31
K URTDERELİ VDMD
TA H SİLA T MÜD.
Çiğdem İŞGÜDER
H atice ÇAKIR
TA HSİLA T MÜD.
Nim et KOLA
BU RHA N İY E VDMD
BURHANİYE VDMD
R ıza ZERAN
G elir Uzmanı
V.H.K.İ
G elir Uzmanı
Fethi BOZDOĞAN
Gelir Uzmanı
36
37
BU RHA N İY E VDMD
Hakkı ALDEVİR
V.H.K.İ
ED REM İT VDM D
N ezahat KISIK
V.H.K.İ
38
39
G ÖM EÇ MALMD
B edia KESGİN
Servet KARAEFE
V.H.K.İ
Celal DUM AN
V.H.K.İ
Sevda BAYINDIR
G elir Uzmanı
V.H.K.İ
V.H.K.İ
32
33
34
35
40
41
42
43
44
45
46
47
SAVAŞTEPE MLMD
BA N D IRM A VDMD
BURHANİYE VDMD
SAVAŞTEPE MLMD
BA N D IRM A VDMD
BURHANİYE VDMD
H A VRAN MALMD
İbrahim Halil UCE
Ali ZENCER
Haşim ARIBURNU
G ürkan ÜSTÜNTAŞ
Fatm a G üliz DEM İRALAY
V.H.K.İ
V.H.K.İ
Gelir Uzmanı
Gelir Uzmanı
V.H.K.İ
V.H.K.İ
V.H.K.İ
EDREM İT VDM D
M urat GÜ VEN İR
V.H.K.İ
SUSURLUK VDMD
Şenol ÜN
V.H.K.İ
S IN A V K O M İ S Y O N U
Başkanı
PUAN
90
90
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
60
60
60
55
55
55
45
45
-
Download

Sınav sonuçları için Tıklayınız.