T.C.
19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI
ATATÜRK ORTAOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
!
"
!
BEN YERİM OKULUM
PROJESİ
!
HAZIRLAYANLAR
!
Onur GÜNDÜZCÜ-Okul Müdürü
Fatih BİBEROĞLU-Rehber Öğretmen
Ebru ÖZGÜR – Rehber Öğretmen
!
19 Mayıs Kaymakamlığının …….. tarihli ve ………sayılı oluru ile
uygulanmaktadır.
……-2014
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Proje Adı
BENİM YERİM OKULUM
Proje Konusu
Devamsızlık yapan öğrencilerin okula
devamını sağlamak.
Projenin Amacı
Devamsızlık problemi bulunan öğrencilerin,
devamsızlık nedenleri göz önüne alınarak
okula devamlarını artırmak.
Projeyi Düzenleyen Kurum
Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü
Projeyi Düzenleyen Kurum
Yetkilisi:
Onur GÜNDÜZCÜ Atatürk Ortaokulu Müdürü
Proje Kaynak Birimi
Atatürk Ortaokulu Rehberlik Servisi
Proje Destek Birimi
Öğretmen, Veli
Proje Uygulama Birimi
Proje Yürütme Kurulu (PYK)
Kapsam
Atatürk Ortaokulu Öğrencileri ve Velileri
Proje Danışmanı
Tel
Web/Mail
Onur GÜNDÜZCÜ
[email protected]
Tel: 0362 511 45 84
İrtibat kişisi
Tel
Web/Mail
Fatih BİBEROĞLU
[email protected]
Tel: 0362 511 45 84
Onur GÜNDÜZCÜ-Okul Müdürü
Proje Yürütme Kurulu
Recep YILMAZ-Müdür Yardımcısı
Fatih BİBEROĞLU- Rehber Öğretmen
Proje Uygulama Tarihi
!
13 Ekim 2013 -10 Mayıs 2014
!2
!
!
!
!
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu,
Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak,
!
1. GİRİŞ.
Öğrencilerin okul ve diğer eğitim kurumlarından en üst düzeyde
faydalanmalarını
sağlamak okul ve diğer eğitim kurumlarının en önemli
görevlerinden birisidir. Öğrencinin bulunduğu eğitim kurumdan en üst
düzeyde faydalanmasında, okula devam durumunun oldukça önemli bir yeri
bulunmaktadır. Eğitim kurumuna devam etmeyen veya devamsızlık sorunu
olan öğrenciler ister istemez okul ve eğitim dışı unsurların ortasında
kalmakta, istendik davranışların kazandırılamadığı gibi olumsuz hal ve
davranışların da odağında olmaktadır.
Öğrenci devamsızlıklarının önlenebilmesi için öncelikle devamsızlık
nedenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Okula devamsızlık, hem fiziksel
hem psikolojik hem de toplumsal birçok etmenden kaynaklanabilen ve
öğrencinin gelişim sürecini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen
istenmeyen bir öğrenci davranışıdır. Yapacağımız “Devamsızlık Nedenleri
Anketiyle” bu sebepleri tespit edip ortadan kaldırmaya çalışacağız.
!
!
!
!
2. PROJENİN GEREKÇESİ.
2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde okulumuzda devamsızlık
problemi yaşayan öğrencilerin bulunması. Eğitim sisteminden yeterince
!3
faydalanamayan bireylerin okuldan edinecekleri sosyalleşme, öğrenme ve
eğitim gibi unsurların devamsızlık yapan bireye okul dışı unsurlar tarafından
verilmesi büyük risk oluşturmaktadır. Öğrencinin bu ve benzeri risklerden
uzakl tutulabilmesi, istendik davranışların kazandırılması ancak okla devam
etmesi, eğitim sisteminden en üst seviyede yararlanmasıyla mümkün
olacaktır. Elbette okul devamsızlığının bir çok nedeni olabilmektedir. Bunlar
öğrenciden kaynaklanan nedenler, çevreden kaynaklanan nedenler, aileden
kaynaklanan nedenler ve okuldan kaynaklanan nedenler olarak sıralanabilir.
!
3. PERFORMANS KRİTERLERİ
•
2014-2015 eğitim öğretim dönemi sonunda genel devamsızlık
oranının düşürülmesiyle beraber özellikle bireysel bazda okula
devam sorunu olan öğrencilerin tespiti sonrası okul devam oranının
artması, bunun paralellinde aynı öğrencilerin ders ve sosyal
faaliyetlere katılım ve başarılarının artması.
4. PROJENİN KONUSU
Devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamını sağlamak.
5. AMAÇLAR
Öğrencilerin okula devam sürelerinin artırılması, öğrenciler için okulun ve
eğitim sürecinin kaçınılan değil istenen bir süreç haline dönüştürülmesi,
öğrenci devamsızlık nedenlerinin tespiti ve ortadan kaldırılması.
!
6. HEDEFLER.
• 2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde 10 gün ve üzeri
devamsızlığı olan öğrencilerin tespit edilmesi.
• Tespiti yapılan öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi
ve bu sebeplere yönelik bireysel takip ve iyileştirme süreçlerinin hazırlanması.
• Okulda öğrenciler için kurs ve sosyal faaliyetler düzenleyerek
okulun bir cazibe merkezi haline dönüştürülmeye çalışılması.
7. KAPSAM
!4
Bu proje 2013–2014 Eğitim ve Öğretim yılı içinde okula devam problemi
yaşadığı rehberlik servisince tespit eden öğrencilerin, 2014-2015 Eğitim
Öğretim Dönemi içinde takip edilmesini ve devamsızlık oranlarının
azaltılmasını kapsar.
8. İLKELER
•
Proje, Proje Yürütme Kurulu tarafından takip edilir.
•
Proje bir uygulama takvimi çerçevesinde yürütülür ve uygulanır.
•
Projenin uygulanmasından; Okul Müdürü birinci derece sorumludur.
•
Gerçekleştirilen olumlu faaliyetlerin tanıtımı Proje Yürütme Kurulu
tarafından sistematik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
•
Öğrencinin bireysel hakları önemle korunur ve özel durum gizliliğin
korunması esastır.
•
Okul idaresi, öğretmen ve veli iletişimi en üst düzeyde sağlanacaktır.
!
!
9. DAYANAK
•
“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”nun, Genel Amaçları Madde 2
•
TKY uygulamaları yönergesi
•
Millî eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve İlköğretim kurumları
yönetmeliği
!
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama
Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme
1. UYGULAMA
Projede görevli kurul, bölüm ve birimlerin adları ile sorumlulukları açıklanır.
(Mesela, Proje Yürütme Kurulu, Proje denetleme kurulu gibi.)
Proje Yürütme Kurulunun Görevleri
!5
➢ Projenin uygulanması, izlenmesi, geliştirilmesi,
➢ Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması,
➢ Proje ile ilgili materyallerin hazırlanması.
➢ Alınacak hediyelerin cinsi ve adedini belirlemek
➢ Projenin gelişimini ve sonuçlarını izleyerek değerlendirmek ve rapor halinde
yayınlamak ve projenin etkili gerçekleştirilmesinden sorumludur
Rehberlik Servisinin Görevleri
➢ Projeye dahil edilecek öğrencilerin tespit edilmesi.
➢ Öğrencilere; devamsızlık nedenleri anketini uygulayarak sonuçlarının
değerlendirilmesi.
➢ Proje dahindeki öğrencilerin düzenli takiplerinin yapılması.
!
Okul İdaresinin Görevleri
➢ Proje kapsamında ve yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine
getirmek,
➢ Rehberlik ve danışmanlık yapmak
Okul Aile Birliğinin Görevleri
➢ Projenin maddi giderlerini temin etmek
!
2. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI.
1. Projenin onaylanmasından sonraki süreçte projenin tanıtımı Proje Yürütme Kurulu
(PYK) tarafından yapılır.
2. 2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde devamsızlık problemi yaşayan
öğrencilerin tespit edilmesi.
3. Belirlenen öğrencilere “Devamsızlık Nedenleri Anketi”nin uygulanması.
4. Öğrencilerle bireysel görüşmelerin yapılması.
!6
5. Devamsızlık problemi yaşayan öğrencilerin aile görüşmelerinin yapılması,
ailelerim sürece dahil edilmesi için motivasyon çalışmaları.
!
!
!
3. EYLEM PLANI *
Faaliyetin Adı
Faaliyet
Faaliyet Katılımcıları
Süreci
Projenin hazırlanması onaya
sunulması
Proje Yürütme Kurulu
Ekim 2014
Okul proje yürütme kurulu
kurulması
Proje Yürütme Kurulu
Ekim 2014
PYK tarafından projenin
tanıtımı
Proje Yürütme Kurulu
Tüm Öğretmenler
Devamsızlık Problemi Olan
Öğrencilerin Tespiti
Tüm Sınıf öğrencileri
Devamsızlık Problemi Olan
Öğrencilere “Devamsızlık
Tüm Sınıf öğrencileri
nedenleri Anketi” Uygulanması
Devamsızlık nedenleri
Anketi’nin değerlendirilmesi
Okul Rehberlik Sevisi
Öğrencilerin Devamsızlık
Nedenleri Dikkate Alınarak
Danışmaya alınması
Okul Rehberlik Sevisi
Projeye dahil edilen
öğrencilerden gerekeli
görülenlerin velileri ile
görüşme, aile ziyaretleri
yapılması
Okul Rehberlik Sevisi
!
Ekim 2014
Ekim 2014
Ekim 2014
!
Ekim 2014
Ekim 2014
Ekim 2014
Mayıs 2015
!7
Proje Yürütme Kurulu
Tarafından Faaliyetlerin
belirlenmesi, planlamasının
yapılması(kurs-seminer- afiş)
Proje Yürütme Kurulu
Projeye dahil edilen
öğrencilerin devamsızlık ve
ders başarı durumlarının
düzenli takip edilmesi.
Okul Rehberlik Sevisi, Okul İdaresi
Ekim 2014
Mayıs 2015
Projeye Dahil Edilen
Öğrencilerin Durumları ile
İlgili Değerlendirme Toplantısı
Proje Yürütme Kurulu
Şubat 2015
Projenin değerlendirilmesi ve
sonuç raporunun hazırlanması
Proje Yürütme Kurulu
Mayıs 2015
Ekim 2014
!
!
!
4. DEĞERLENDİRME
Projenin değerlendirmesi Proje Yürütme Kurulunca yapılacak. Performans
göstergelerine göre elde edilen sonuçlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne sunulacak.
!
!
5. UYGULAMA TAKVİMİ **
S.NO
YAPILACAK FAALİYETLER
TARİHLERİ
1
Proje oluru için İLÇE MEM’e yazı yazılması
2
Devamsızlık Nedenleri Anketi
6-10 Ekim 2014
3
Grupların belirlenmesi
13-17 Ekim 2014
Ekim 2014
4
Devamsızlık problemi yaşayan öğrenci ve
ailelere “Devamsızlık Sözleşmesi” imzalatılması
5
Proje Dahilindeki Öğrencilerin Devamsızlık
Durumlarının Düzenli Takibi
Mayıs 2015
Hobi ve Kurs Gruplarının Oluşturulması
!
!
6
13-17 Ekim 2014
Ekim 2014
20-24 Ekim 2014
!8
7
Mayıs 2015
“Benim Yerim Okulum” Proje Değerlendirme
Toplantısı
8
!
!
Ekim 2014
Aile Ziyaretleri
Mayıs 2015
!
6. MALİYET
Projenin maliyeti Okul Aile Birliğince veya sponsorlarca karşılanacak.
TAHMİNİ MALİYET
BİRİM FİYATI
(Lira)
ADEDİ
TOPLAM FİYATI
BROŞÜR HAZIRLANMASI
--
150
--
AFİŞ HAZIRLANMASI
--
10
--
160
--
ALINACAK HEDİYE
!
!
!
Toplam
7. YÜRÜRLÜK
Bu Proje yönergesi 2 bölüm ve toplam 17 maddeden ibaret olup 2014- 2015
eğitim öğretim yılında yapılacak “BENİM YERİM OKULUM”projesi için
hazırlanmış olup 19 Mayıs Kaymakamlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
!
8. YÜRÜTME
Bu Yönergenin hükümleri proje yürütme kurulu tarafından yürütülür. Projenin
sekretaryasını yürütmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, Atatürk Ortaokulu
Müdürlüğünce yürütülür.
!9
Download

benim yerim okulum projesi