T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
NO BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVAN
DERECE ADET NİTELİK
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ortodonti Anabilim Dalı
Yrd.Doç.
3
1
Stereofotogrametri Cihazı İle Çalışma Yapmış Olmak,
Asimetri İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
2
İktisadi Ve İdari Bil.
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Anayasa Hukuku ve Uluslararası Hukuk Alanlarında
Çalışma Yapmış Olmak.
3
İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yrd.Doç.
3
1
Dini Danışmanlık Teori Uygulama ve Eğitimi Konusunda
Doktora Çalışması Yapmış Olmak.
4
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Yrd.Doç.
3
1
Arap Dilinde Benzer Kelimeler Arasındaki Nüanslar İle
İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
5
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Hadis Anabilim Dalı
Yrd.Doç.
3
1
Hadis Usulü Kavramları İle İlgili çalışma Yapmış Olmak
6
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Kuranda Peygamber Aileleri İle İlgili Çalışma Yapmış
Olmak
7
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Yrd.Doç.
4
1
İslam Ceza Hukuku Kavramları İle İlgili Çalışma Yapmış
Olmak
8
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak.
Doğal Elyaf Polimer Kompozitler, İyonik Polimer Metal
Kompozitler ve Fiber Yüzey İşlemleri Konularında
Deneyimi ve Çalışmaları Olmak
9
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidrolik Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik Unvanını İnşaat Mühendisliği Temel Alanından
Almış Olmak, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Ve
Sürtünme Faktörü Konularında Yayınları Olmak
10
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Doçent
2
1
11
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Robustluk Analizi ve Metasezgisel Algoritmalar Konusunda
Çalışmalar Yapmış Olmak Ve Doçent Unvanını Harita
Mühendisliği Alanından Almış Olmak.
Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak;
Hemşirelik Alnında Doçent Unvanına Sahip Olmak; Evde
Bakım Alanında Çalışmaları Olmak
12
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Doçent
2
1
13
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doçent Unvanı
Almış Olmak; Müzik Terapi, Refleksoloji, Yoğun Bakım,
Hemşirelik Tanıları, Etik, Ağrı Alanlarında Çalışmaları
Olmak
Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Üzerine Çalışıyor Olmak
14
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Doçent
Dalı
1
1
Klinik Elektronörofizyoloji ve Akuaterapi Alanlarında 5
Yılın Üzerinde Deneyimi ve Çalışmalarının Olması
15
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı
1
1
Pediatrik Üroloji Alanında Deneyimli Ve Üriner Diversiyon
Konusunda Deneysel Çalışmaları Olmak
16
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent
1
1
Ortopedik Travmatoloji Alanında Deneyimli ve İleri Eğitim
Almış Olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında
Çalışmalarının Olması
17
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Yrd. Doç.
3
1
Intraoperatif Laringeal Sinir Monitorizasyonu Konusunda
Deneyimli Ve Uluslararası Kurs Sertifikası Olmak
18
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Yrd. Doç.
5
1
Hizmet Pazarlaması Ve Yemek Turizmi Üzerine Çalışmalar
Yapmış Olmak
19
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü
Yrd. Doç.
5
1
Gıda Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak;
Duyusal Değerlendirme Ve Lezzet Analizleri Alanında
Çalışmalar Yapmış Olmak.
20
Turizm Fakültesi
Yrd. Doç.
7
1
21
Su Ürünleri
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği Bölümü
Su Ürünleri Avlama ve İşleme
Teknolojisi Bölümü
Yrd. Doç.
5
1
Turizm Rehberliği Kokartlı, Sanat Tarihi Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Uzatma Ağları Ve Trol Ağları İle Çalışmalar Yapmış
Olmak.
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Profesör
DİĞER ŞARTLAR:









657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.
Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.
Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.
Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi
ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.
İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın
http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.
Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
Download

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı