İÇİNDEKİLER
Banka, Şube ve Personel Sayıları ..........................................
1
Seçilmiş Bilanço Kalemleri ....................................................
2
Bilanço İçi Büyüklükler..........................................................
4
Bilanço Dışı Büyüklükler……………………………………………………
5
Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim……………………………………
7
Kârlılık....................................................................................
8
Krediler..................................................................................
10
Takipteki Krediler .................................................................
14
Menkul Kıymetler .................................................................
16
Mevduat................................................................................
17
Bankalara Borçlar ve Repo………............................................
19
Sermaye Yeterliliği ...............................................................
20
Açıklamalar...........................................................................
22
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
2
Banka, Şube ve Personel Sayıları
Banka Sayıları
Adet
Türk Bankacılık Sektöründe
Eylül 2014 itibarıyla ;
YABANCI
18
20
18
•33 adet Mevduat,
16
14
•13 adet Kalkınma Yatırım ve
YERLİ ÖZEL
10
12
KAMU
YERLİ ÖZEL
YABANCI
10
8
YERLİ ÖZEL
KAMU 5 YABANCI
4
4
KAMU
5
6
YABANCI
YERLİ ÖZEL 3
1
4
2
•4 adet Katılım Bankası
olmak üzere toplam 50 banka
faaliyet göstermektedir.
0
MEVDUAT
KALKINMA VE YATIRIM
KATILIM
Banka Şube Sayıları
Adet
7.000
YERLİ ÖZEL
5.719
6.000
5.000
4.000
KAMU
3.479
YABANCI
3.018
3.000
KAMU
YERLİ ÖZEL
YABANCI
2.000
1.000
0
Eylül 2014
Eylül 2014 dönemi itibarıyla
şube sayısı 12.216 adet ve
personel sayısı 215.718 kişidir.
Personel Sayısı
Adet
120.000
Bankacılık sektörünün bir
önceki çeyreğe göre şube
sayısı 80 adet artmış, personel
sayısı 215 kişi azalmıştır.
YERLİ ÖZEL
101.358
100.000
80.000
60.000
KAMU
57.778
YABANCI
56.582
KAMU
YERLİ ÖZEL
40.000
YABANCI
20.000
0
Eylül 2014
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
1
Seçilmiş Bilanço Kalemleri
VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER*
Tutar
Yüzde Değişim (%)
Bir Önceki Bir Önceki Yıl
(Milyar TL)
Çeyrek
Sonu
113
8,4
1,3
180
6,6
1.187
5,7
36
10,9
MENKUL DEĞERLER
297
2,0
20,6 döneminde ;
3,6
TOPLAM AKTİFLER
1.930
5,4
11,4
ZORUNLU KARŞILIKLAR
KREDİLER
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt)
15,3 Türk Bankacılık Sektörünün
13,4 aktif büyüklüğü Eylül 2014
-bir önceki çeyreğe göre %5,4
-bir önceki yıl sonuna göre
%11,4
YÜKÜMLÜLÜKLER
1.020
4,6
BANKALARA BORÇLAR
283
8,8
7,9 artarak 1,9 trilyon TL olarak
11,2 gerçekleşmiştir.
REPO İŞLEMLERİ
134
5,9
12,1
83
16,1
36,9
219
2,2
13,2
1.930
5,4
11,4
MEVDUAT
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER
ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
* Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından
oluşmaktadır.
BİLANÇO DIŞI
KALEMLER
Eylül döneminde bilanço
Tutar
Yüzde Değişim (%) dışı kalemlerden bir önceki
Bir Önceki Bir Önceki
Çeyrek
Yıl Sonu
(Milyar TL)
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler
9,4 -Gayrinakdi krediler %4,1,
366
4,1
Taahhütler
1.779
11,7
9,4
-Türev Finansal Varlıklar
1.225
11,2
12,5
554
12,8
3,0
-Diğer Taahhütler
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
çeyreğe göre;
-Türev finansal varlıklar ise
%11,2 artmıştır.
2
Aktif Büyüklüğü / GSYH
Oran
Milyar TL
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1,11
0,92
0,88
0,94
1,20
0,97
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2009
2010
GSYH
2011
2012
Toplam Aktifler
2013
Haz.2014
Eyl.2014
Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen)
Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 2013 yıl sonu itibarıyla
1,11 olarak gerçekleşmiştir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
3
Bilanço İçi Büyüklükler
Aktif Pasif Kalemleri
Milyar TL
1.187
1.200
1.020
339
1.000
800
398
600
848
400
297
283
622
64
180
153
113
65
180
48
83
54
41
80
Bankalara
Borçlar
Repodan
Sağlanan
Fonlar
0
Krediler
Diğer
Mevduat
Türk Parası
191
3
79
217
52
129
0
Zorunlu
Karşılıklar
134
242
24
233
Nakit ve
Menkul
Nakit Benzeri Kıymetler
Kalemler
219
200
112
31
İhraç Edilen Özkaynaklar
Menkul
Kıymetler
Diğer
Yabancı Para
Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %35, toplam yabancı para
yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %43 olarak gerçekleşmiştir.
Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %29, yabancı para mevduatın toplam
mevduata oranı %39’dur.
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Nakit ve Nakit
Benzeri Kalemler
%6
Diğer
8%
Krediler
62%
Menkul
Kıymetler
15%
Zorunlu
Karşılıklar
9%
Diğer
9%
Özkaynaklar
11%
İhraç Edilen
Menkul
Kıymetler
4%
Repodan
Sağlanan
Fonlar
7%
Mevduat
53%
Bankalara
Borçlar
16%
Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %62 , menkul kıymetlerin payı %15 ve zorunlu karşılıkların payı %9
olarak gerçekleşmiştir.
Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin
payı %16 ve repodan sağlanan fonların payı %7’dir.
Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11'dir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
4
Bilanço Dışı Büyüklükler
Gayrinakdi Kredilerin Gelişimi
Milyar TL
400
334
350
351
366
300
241
250
219
200
150
164
134
100
50
0
2009
2010
2011
2012
Türk Parası
2013
Haz.2014
Eyl.2014
Yabancı Para
Eylül 2014 dönemi itibariyle gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 366 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
Gayrinakdi Krediler
Diğer
Gayrinakdi
Krediler
8%
Akreditif
15%
Kabul
Kredileri
4%
Diğer
Teminat
Mektupları
17%
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Açık
Teminat
Mektupları
23%
Kefalet
Karşılığı
Teminat
Mektupları
33%
Gayrinakdi krediler içerisinde
teminat mektupları %73 ile en
büyük paya sahipken akreditif
kredilerin payı %15'tir.
5
Türev Finansal Varlıkların Gelişimi
Milyar TL
800
600
400
200
289
310
287
311
545
549
544
553
2013
Haz.2014
611
195
126
0
-200
125
196
-400
-600
-800
2009
2010
2011
Alım-TP
2012
Alım-YP
Satım-TP
614
Eyl.2014
Satım-YP
Bilanço dışı hesaplarda yer alan türev işlemler bir önceki çeyreğe göre artmıştır. Eylül 2014
dönemi itibariyle türev alım tutarı 611 milyar TL, türev satım tutarı 614 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
Türev İşlemler
Vadeli Döviz
İşlemi
8%
Diğer Türev
İşlemi
18%
Swap Faiz
İşlemi
19%
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Swap Para
İşlemi
55%
Bilanço dışında yer alan türev
işlemlerin %55'i swap para
işlemlerinden, %19'u swap
faiz işlemlerinden ve %8’i
vadeli döviz işlemlerinden
oluşmaktadır.
6
Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı
Oran
Milyar TL
1.300
1.100
900
0,98
1,11
1,03
1,30
1,16
1,15
1,10
0,85
0,90
0,76
700
0,70
1.047
500
300
393
515
526
617
683
695
795
1.123
946
1.187
0,50
1.020
975
772
0,30
100
-100
0,10
2009
2010
Krediler
2011
2012
Mevduat
2013
Haz.2014
-0,10
Eyl.2014
Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen)
Yılın üçüncü çeyreğinde kredi tutarı 1,1 trilyon TL olurken, mevduat tutarı 1 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mevduatın krediye dönüşüm oranı Eylül 2014 dönemi itibariyle 1,16’dır.
Yabancı Para Pozisyonu
Milyar TL
100
80
60
40
63
20
0
18
22
-17
-21
-20
34
31
-33
-28
-64
-40
81
-76
82
-87
-60
-80
-100
2009
2010
2011
Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu
2012
2013
Haz.2014
Eyl.2014
Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu
YP Net Genel Pozisyon
Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 82 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 87 milyar TL açık
pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 5 milyar TL açık pozisyondadır.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
7
KÂRLILIK
Gelir Tablosu
Milyar TL
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
47
102
-14
28
19
-5
-10
-42
-55
Faiz
Geliri/Gideri
Özel Karşılık
Faiz Dışı
Gelir/Gider
Gider
Vergi Provizyonu
Dönem Net Karı
/Zararı
Gelir
Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri102 milyar TL ve faiz gideri 55 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Eylül 2014 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 19
milyar TL’dir.
Dönem Kârı
Milyar TL
11,41
12,00
9,57
10,00
8,00
6,34
6,84
Eyl.13
6,00
Eyl.14
4,00
1,99
2,00
2,35
0,00
KAMU
YERLİ ÖZEL
YABANCI
Eylül 2014 dönemi net kârı, 2013 yılının aynı dönemine göre kamu ve yabancı banka
grublarında artış, yerli özel gruplarında düşüş göstermiştir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
8
Özkaynak Kârlılığı
Yüzde
14
12,45
12
11,72
11,28
10,48
9,53
10
8
9,42
6,81 7,01
Eyl.13
6
Eyl.14
4
Bankacılık sektörünün aktif
kârlılığı geçen yılın aynı
dönemine göre kamu ve
yerli özel gruplarında düşük
gerçekleşmiş, yabancı
bankacılık grubunda ise
yükselmiştir.
2
0
KAMU
Yüzde
2,00
YERLİ ÖZEL
YABANCI
Aktif Kârlılığı
Bankacılık sektörünün Eylül
2014 dönemi aktif kârlılığı
tüm bankacılık grubplarında
geçen yılın aynı dönemine
göre düşük gerçekleşmiştir.
1,84
1,80
1,80
1,60
SEKTÖR
1,67
1,50
1,34
1,40
1,20
1,30
0,99
1,00
Eyl.13
0,87
Eyl.14
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
KAMU
YERLİ ÖZEL
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
YABANCI
SEKTÖR
9
KREDİLER
Kredi Gelişimi
Milyar TL
1.400
1.200
1.047
1.000
795
800
339
206
526
393
200
308
1.187
683
600
400
295
1.123
198
142
104
288
815
848
2013
Haz.2014
Eyl.2014
588
485
384
753
0
2009
2010
2011
2012
Türk Parası
Yabancı Para
Eylül 2014 döneminde, toplam kredi tutarı 1,19 trilyon TL olup, söz konusu tutarın 848 milyar
TL’si Türk parası kredilerden, 339 milyar TL’si yabancı para kredilerden oluşmaktadır.
Kredilerin Dağılımı
Kobi
Kredileri
27%
Ticari ve
Kurumsal
Krediler
44%
Kredilerin içerisinde ticari
ve kurumsal kredilerin payı
%44, Kobi kredilerinin payı
%27 ve tüketici kredilerin
(kredi kartları dahil) payı
%29’dur.
Tüketici
Kredileri
ve Kredi
Kartları
29%
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
10
Kredi Türlerinin Gelişimi
Milyar TL
1.400
1.200
1.047
1.000
795
444
683
800
526
600
228
179
200
83
130
0
2009
1.187
524
484
329
296
393
400
1.123
163
125
271
302
317
200
224
266
332
337
347
173
2010
2011
2012
2013
Haz 14
Eyl 14
Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları
Kobi Kredileri
Ticari ve Kurumsal Kredi
Eylül 2014 döneminde ticari ve kurumsal krediler 524 milyar TL, Kobi kredileri 317
milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 347 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
7,04
İnşaat
6,97
4,97
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
3,64
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
3,58
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
3,55
3,35
Tarım
3,26
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal
Güvenlik Kurumları
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende
Satışı
2,20
2,11
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Yüzde
Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %7,04
inşaat sektörünün payı %6,97’dir.
..
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
11
KOBİ Kredilerinin Gelişimi
Milyar TL
350
KOBİ tanımı genişletildi
271
300
200
200
163
125
150
50
0
82
77
250
100
317
302
83
32
2009
99
105
115
125
129
2013
Haz.14
Eyl.14
86
55
63
43
29
22
32
54
71
43
51
65
83
2010
2011
2012
Orta Büyüklükteki İşletmeler
Küçük İşletmeler
Mikro İşletmeler
İşletme sınıflarına göre Kobi kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir.
Bireysel Kredilerin Gelişimi
Milyar TL
400
Eylül 2014 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre347
düşüş
338
332
350
göstererek
75 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi ile ihtiyaç ve diğer
tüketici kredileri sırasıyla 115 milyar TL ve 139 milyar TL’dir.
75
300
266
84
77
129
139
145
9
7
7
111
115
120
2013
Haz.14
Eyl.15
224
250
72
173
200
150
100
50
130
55
44
100
86
37
63
7
8
44
4
45
61
75
86
2009
2010
2011
2012
6
0
Konut
Taşıt
İhtiyaç ve Diğer
Bireysel Kredi Kartları
Eylül 2014 döneminde tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre artarak 347 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi, kredi kartları ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri
sırasıyla 120 milyar TL, 75 milyar TL ve 145 milyar TL’dir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
12
Bireysel Kredilerin Dağılımı
Bireysel
Kredi
Kartları
22%
Bireysel krediler içerisinde
ihtiyaç ve diğer tüketici
kredilerinin payı %42,
konut kredisinin payı %34,
kredi kartlarının payı ise
%22 olarak gerçekleşmiştir.
Konut
34%
İhtiyaç ve
Diğer
42%
Taşıt
2%
Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi
Taksit
Sınırlaması
Limit
Düzenlemesi
84
90
80
72
70
40
30
33
44
50
37
41
41
36
34
Haz.14
Eyl.15
29
24
22
20
10
75
36
55
60
77
47
38
15
19
2009
2010
26
0
2011
Taksitli
2012
2013
Taksitsiz
Bireysel kredi kartı tutarı, Eylül 2014 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş
göstererek 75 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK’nın kredi kartlarına yönelik Şubat
2014’de yürürlüğe giren taksit sınırlaması düzenlemesinin etkisiyle birlikte 2013 yıl
sonunda 47 milyar TL olan taksitli kredi kartı tutarı, Eylül 2014 dönemi itibarıyla 34
milyar TL’ye gerilemiştir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
13
Takipteki Krediler
Takipteki Kredilerin (Brüt) Geilişimi
Milyar TL
40
36
35
30
32
30
13
22
25
20
15
10
5
0
14
7
5
7
23
20
11
19
9
7
7
9
2008
11
10
7
6
5
8
7
8
10
11
12
7
2009
2010
2011
2012
2013
Haz.2014
Eyl.2014
4
4
12
Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları
Kobi Kredileri
Ticari Kredi
Eylül 2014 dönemi itibariyle takipteki kredilerin (brüt) tutarı 36 milyar TL’dir.
Takibe Dönüşüm Oranı
Yüzde
8
7
6
5
4
3
2
5,27
3,68
3,66
1
2,70
2,86
2,75
2011
2012
2013
2,79
2,92
0
2008
2009
2010
Takibe Dönüşüm Oranı
Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO
Haz.2014 Eyl.2014
Ticari Kr. TDO
Kobi Kr. TDO
Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Eylül 2014 döneminde
%2,92 olarak gerçekleşmiştir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
14
Seçilmiş Sektörlere ilişkin Takibe Dönüşüm Oranları
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
3,07
İnşaat
4,51
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
1,05
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
2,89
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
1,37
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
2,93
Tarım
3,18
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güvenlik
Kurumları
2,55
0,02
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
1,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Yüzde
Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve
komisyonculukta %3,07, inşaat sektöründe %4,51 ve tarım sektöründe %3,18
olarak gerçekleşmiştir.
Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları
Yüzde
12
10
8
6
4
6,00
2
4,13
3,66
2,88
2,95
2,87
2011
2012
2013
3,15
3,40
0
2008
2009
2010
Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO
Konut Kredisi TDO
Bireysel Kredi Kartları TDO
Haz.2014 Eyl.2014
Taşıt Kredisi TDO
İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO
Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dahil) takibe dönüşüm oranı Eylül 2014
döneminde %3,4 olarak gerçekleşmiştir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
15
Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetlerin Gelişimi
Milyar TL
350
300
291
297
86
85
83
66
187
196
196
202
211
7
10
8
5
4
3
2010
2011
2012
2013
Haz.14
Eyl.14
285
95
88
186
6
2009
270
263
250
200
287
288
115
150
100
142
50
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan.
Satılmaya Hazır
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul kıymet toplamı bir önceği çeyreğe göre artış göstererek 297 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
Menkul Kıymet Dağılımı
Diğer
5%
Hazine
Eurobond
17%
Sukuk
3%
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Devlet
Tahvili
75%
Menkul kıymetlerin %75’i
devlet tahvili, % 17’si
hazinece ihraç edilmiş
Eurobond ve %3’ü sukuktan
oluşmaktadır.
16
Mevduat
Mevduatın Gelişimi
Milyar TL
1.200
946
1.000
21
17
772
800
695
617
600
975
19
331
345
1.020
17
381
14
233
2
221
181
400
200
434
460
2010
2011
520
594
613
622
2013
Haz.14
Eyl.14
0
TP Mevduat / Katılım Fonları
2012
Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları
Kıymetli Maden Depo Hesapları
Toplam mevduatın, 622 milyar TL’si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 381 milyar TL’si
Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 17 milyar TL’si kıymetli maden
hesaplarından oluşmaktadır.
Mevduatın Türlerine
Göre Dağılımı
Ticari ve
Diğer
Kuruluşlar
Mevduatı
35%
Resmi
Kuruluşlar
Mevduatı
5%
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Gerçek
Kişiler
Mevduatı
60%
Mevduatın %60’ı gerçek kişi
mevduatından oluşurken,
ticari ve diğer kuruluşlar
mevduatının payı %35 ve
resmi kuruluşlar
mevduatının payı %5’tir.
17
Açılış Vadelerine Göre
Mevduatın Dağılımı (%)
1 Yıl Üzeri
4%
6-12 Ay Arası
4%
Vadesiz
19%
3-6 Ay Arası
6%
1 Aya Kadar
14%
1-3 Ay Arası
53%
Açılış vadelerine göre toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduattın payı
%19 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %53’tür.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
18
Bankalara Borçlar ve Repo
Bankalara Borçlar
Milyar TL
283
300
254
260
219
224
250
200
167
150
173
122
100
86
50
68
0
18
2009
242
141
146
29
26
28
35
35
40
2010
2011
2012
2013
Haz.14
Eyl.14
93
Türk Parası
Yabancı Para
Eylül 2014 dönemi itibariyle bankalara borçlar kalemi 40 milyar TL Türk parası, 242 milyar
TL yabancı para olmak üzere 283 milyar TL’dir.
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
Milyar TL
160
134
140
119
126
120
97
100
27
80
61
60
9
58
33
70
52
50
54
12
40
20
80
50
46
69
76
80
47
0
2009
2010
2011
2013
Haz.14
Eyl.14
Repo işlemlerinden
sağlanan
fon tutarı
Haziran 2012
2014 döneminde
bir önceki
çeyreğe
göre
Türk
Parası
Yabancı
Para
düşüş göstererek 126 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Eylül 2014 döneminde bir önceki çeyreğe göre
artarak 134 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
19
Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Oranı Gelişimi
Yüzde
Milyar TL
20,62
18,97
20
17,86
2.000
16,55
15,28
16,30
15,93
1.500
15
1.000
10
500
559
115
0
138
1.099
954
725
158
1.614
1.532
1.461
196
5
223
250
257
0
2009
2010
Yasal Özkaynak
2011
2012
Risk Ağırlıklı Varlıklar
2013
Haz.14
Eyl.14
Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen)
Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Eylül 2014 döneminde %15,93
olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Yeterliliği Oranı
Yüzde
20
18
Sektör
15,93
16
14
12
10
8
17,86
15,03
15,62
Yerli Özel
Yabancı
6
4
2
0
Kamu
Banka sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının sermaye yeterliliği %17,86 olarak
sektör ortalamasının üzerindedir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
20
Sermaye Yeterliliği Oranı
Yüzde
35
30
25
20
31,67
15
Sektör
15,93
10
15,29
14,70
Mevduat
Katılım
5
0
Kalkınma ve Yatırım
Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranı mevduat, katılım bankaları ile
kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %15, %14 ve %31 olarak gerçekleşmiştir.
Risk Ağırlıklı Varlıklar
Operasyonel
Riske Esas Tutar
8%
Sermaye yeterliliği
hesaplamasında, risk
ağırlıklı varlıkların %89’u
kredi riskine esas tutardan,
%8’i operasyonel riske esas
tutardan ve %3’ü piyasa
riskine esas tutardan
oluşmaktadır.
Piyasa Riskine
Esas Tutar
3%
Kredi Riskine
Esas Tutar
89%
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
21
AÇIKLAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk
Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali
tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak
hazırlanmaktadır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir.

Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar
tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel
bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler
nedeniyle değişikliğe uğrayabilir.

Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe “Milyar TL” biriminde olup, bazı alt
gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir.

Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık
Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir.

İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında
yer alan veriler için de geçerlidir.
Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Eylül 2014
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
22
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
23
Download

Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri