Sayın YÖK Başkanım, YÖK Üyelerim, Sayın Rektörüm, Diğer Üniversitelerimizin
Sayın Rektörleri, Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler
“Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı”na hoşgeldiniz. Bugün
burada, Türkiye’de ilk defa olarak gerçekleştirmekte olduğumuz bu çalıştay ile Doktora
Eğitimi konusunu tüm boyutları ile ele alacağız. Bu çalıştayda ilk olarak EUA Yürütme
Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU
Hocamız görüşlerini açıklayacaklar. Daha sonra bu çalıştayın düzenlenmesinde düzenleme
kurulumuzda yer alarak bizleri yönlendiren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yunus SÖYLET ve
bu çalıştayın yapılması düşüncesinin kaynağı olan ve bizleri cesaretlendiren Sayın YÖK
Başkanımız Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA Hocamız konuşmalarını yapmak üzere kürsüye
davet edileceklerdir.
23-24 Ocak tarihlerinde 7. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Doktora Çalıştayı İzmir’de
yapıldı. Bu çalıştay hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Üniversitemizden 3 enstitü
müdürü arkadaşımız ile birlikte 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliği yaptığı bu
çalıştaya katıldık. Çalıştayda başlangıçta öne çıkan görüşler şunlardır:
- Son yıllarda doktora eğitiminin çıktılarının genel görünümü önemli ölçüde değişmiştir.
Doktora derecesi titiz bir araştırmanın tez formunda sunulması ile elde ediliyor olmakla
birlikte, bugün doktora eğitiminin ana çıktısı tez değil doktora sahibi olan kişidir.
Doktora sahibi araştırma deneyimi ile belirli bir zihniyete ve beceriye erişmiş insandır.
- Bir araştırma projesinin entelektüel ve pratik zorluklarına maruz kalmış olmak, doktora
sahibinin yaratıcılık kabiliyetini, liderlik potansiyelini, titizlik ve beklenmedik
zorlukları karşılama yeteneğini geliştirir. Bütün bu özellikler çeşitli çalışma
ortamlarında oldukça önemlidir.
- Doktora sahibi belirli bir araştırma zihniyetine erişmiş olmalıdır, araştırma zihniyeti ile
kastedilenin ne olduğu iyi bir şekilde tanımlanmalıdır.
- Doktora ünvanı alanların sadece küçük bir kısmı geleneksel anlamda araştırma
kariyerlerine devam ediyor iken, doktora eğitiminin çıktılarının daha iyi tanımlanması
giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
- İyi bir tez başarılı bir araştırma projesinin somut bir kanıtı olup, aynı zamanda doktora
sahibinin araştırma seviyesinin de bir göstergesidir.
- Doktora tezi bilime orijinal bir katkı sağlamalı ve toplumun ilgili sektöründe
inovasyona yol açmalıdır. Doktora tezinin topluma ne kazandırdığı önemlidir.
1
Çalıştayda bu görüşler yanında Özgün Tez Çalışmasının Geniş Anlamda Tanımı, Doktora
Danışmanlarının Eğitimi, Ortak Doktoralar, Araştırma Projelerine Dayalı Tezler, Yapısal
Sorunlar, Yetkinlikler, Araştırma Becerileri ve Doktora Eğitiminde Kalite gibi önemli
konular ağırlıklı olarak ele alınmıştır.
Üniversitemizde halen 336’sı yabancı olmak üzere 5761 öğrenci doktora yapmaktadır. Bu
öğrencilerin 3349’u Sosyal, 1219’u Sağlık, 807’si Fen ve 50’si de yeni açılmış olan Eğitim
Bilimleri alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu öğrencilerimizin 850
kadarıyla ve büyük çoğunluğu online olmak üzere bir kısmı da form doldurmak suretiyle
geniş katılımlı anket çalışması yaptık. Böylece çalıştay öncesi doktora öğrencilerinin
görüşleri ile ilgili olarak önemli bir durum tespitinde bulunmuş oluyoruz. Bu anketin
sonuçlarını Prof. Dr. Veysel BOZKURT Hocamız konferanslar bölümünün ilk kısmında
sizlere açıklayacaktır. Ayrıca Üniversitemiz dışında başka üniversitelerde öğrenim gören 500
civarında doktora öğrencisi ile de aynı anket çalışmasını yapma ve böylece karşılaştırma
yapma imkanı da elde etmiş olduk. Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU
Hocamız doğum izninde olan Doç. Dr. Filiz MEŞECİ GIORGETTI tarafından hazırlanan
“Doktora Eğitiminin Tarihi Felsefesi ve Ritüelleri” konusunda İstanbul Üniversitesi örneğini
vererek hazırlanan sunumu kendisinin yerine yapacaktır. Misafir öğretim üyelerinden
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan AYDIN “Türkiye’de
Doktora Eğitiminin Bugünü ve Geleceği”, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve önceki
rektörü Prof. Dr. Mehmet DURMAN “Yükseköğretim Lisansüstü Çerçeve Yönetmeliği”
konulu konferansları vereceklerdir. Son olarak da, Fransa’da enerji konusunda çalışma yapan
bir araştırma merkezinin müdürü olan değerli sınıf arkadaşım Prof. Dr. İskender GÖKALP
“Örnek Doktora Uygulama Modelleri” isimli bir konferans sunacaktır.
Çalıştayımız öğleden sonra 5 paralel oturumla devam edecektir. Aslında, sanki beş ayrı alt
çalıştay yapıyor gibiyiz. Bu oturumlara sırası ile Prof. Dr. Mustafa ÖZEN, Prof. Dr. Çiğdem
KAYACAN, Prof. Dr. Mahmut AK, Prof. Dr. Murat HÖKELEK ve TÜBA Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Cevat ACAR Hocalarımız başkanlık edecektir. “Ulusal ve Uluslararası
Bağlamda Doktora Eğitimi” isimli oturumda Türkiye, Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD ve
Uzak Doğu Ülkelerinde doktora eğitiminin genel yapısını ele alacağız ve karşılaştıracağız.
“Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlilik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları”
isimli oturumda ise, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, Doktora Eğitimi Yeterlilikleri, BOLOGNA
Süreci, EUA Raporları, Ortak Doktoralar, Yabancı Dilde Doktora Programları, Yabancı
Öğrencilere Yönelik Doktora Programları ve Öğrenci Hareketlilikleri ele alınacaktır.
3.4 ve 5 nolu oturumlarımız çerçeve yönetmeliği kapsamında Türkiye’de doktora
çalışmalarının kurumsal yapısı ve işleyişi ile ilgilidir. 3. Oturumda Öğrenci Kabülü, 4.
Oturumda Doktora Eğitim Süreci, 5. Oturumda Doktora Eğitiminde Sonlandırma, Süre,
Sınav Sistemi, Kalite Güvencesi, Denklik, Akademik Kariyere Geçiş ve Etik konular
kapsamlı olarak masaya yatırılacaktır.
2
İkinci gün, sabah 09:30-11:00 arası oturumların moderatörleri ve raportörleri ayrı ayrı bir
araya gelerek kendi salonlarında oturumlara ait ön raporları ve sunumları hazırlayacaklardır.
Daha sonra 11:30-13:00 arasında da her oturumdan bir veya ikişer kişi bir araya gelerek
çalıştay ön raporu ve sonuçlarını sunu şeklinde hazırlayacaklardır. Öğleden sonra 14:00’den
itibaren web üzerinden canlı yayınla vereceğimiz oturum ön raporlarının sunumu ve daha
sonra da 16:00’da çalıştay ön raporu ve sonuçlarının sunumu gerçekleştirilecektir. Bu
çalıştay sonrasında bu ön raporları birer referans doküman olarak sizlere kazandırmak için
çalışmalara devam edeceğiz.
Şu an için bize üniversitelerden gönderilen yazılara göre 70’e yakın üniversiteden 300’e
yakın davetlimiz vardır. Bu davetliler Rektör, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürleri, Müdür
Yardımcıları ve istekli diğer öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, tüm öğrencilerimiz
davetlidir. Katılımcılarımızın önemli bir kısmı katılacakları oturumları önceden
bildirmişlerdir. Diğer katılımcılarımızı salonlara yerleştirdik, salonların girişinde isimlerini
bulabilirler.
Bu çalıştayın düzenlenmesinde başta YÖK Başkanım ve Rektörüm olmak üzere,
konuşmalarda ve konferanslarda isimleri geçen hocalarıma, oturum başkanlarına ve
düzenleme kurulu üyelerine, Düzenleme Kurulunun diğer üyeleri olan; Prof. Dr. Gülay
KIRBAŞLAR, Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK, Prof.
Dr. Türker ÖZKAN, Prof. Dr. Deniz Değer ULUTAŞ’a ve çalıştayın organizasyonunda
bütün ayrıntıları baştan sona ele alarak sonuçlandıran Çalıştay Sekreteri İlkay GÜNEŞ’e
teşekkür ediyorum. Genel Sekreterliğimize, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Sosyal
Tesislere ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığına
teşekkürü borç bilirim. Son ve özel teşekkürüm Enformatik Bölüm Başkanlığına, bu birim
müdüründen teknisyenine bir bütün olarak kendi çalıştayı gibi eşsiz bir destek verdi,
minnettarız. Elif KARTAL, Zerrin AYVAZ, Çiğdem SELÇUKCAN ve Sevinç
GÜLSEÇEN’in isimlerini söylemeden edemeyeceğim.
Hepinize katıldığınız için tekrar Düzenleme Kurulu Adına teşekkür eder, çalıştayımızın
sonuçları itibari ile Türkiye’deki bilimsel çalışmalara ve doktora eğitimine yeni ufuklar
açmasını ve önemli katkılar sağlamasını temenni eder saygılar sunarım.
Prof. Dr. H. Rıza GÜVEN
3
Download

Sayın YÖK Başkanım, YÖK Üyelerim, Sayın Rektörüm, Diğer