İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: Genel Malzeme Bilgisi
Dersin Kodu: MRP1008
Programın Adı: Mimari Restorasyon
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Toplam
Dersin Dersin
Yarıyıl
Kredisi AKTS
Saati
Saati
Saati
Saat
Dili
Türü
IV
2
0
2
2
2
Türkçe Teori
0
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Devam
Zorunluluğu
%70
Dersin
Yr.d. Doç. Dr. Erdal Eren
Öğretim
Elemanı
Toydemir N., Gürdal E., Tanaçan L., “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme”, Literatür
Ders Kitabı
Yayıncılık, İstanbul, 2000.
Eriç M. ;“Yapı Fiziği ve Malzemesi” Literatür Yayınları, İstanbul, 1994.
Rosen, H.J., Heineman, T., “Architectural Materials for Construction”, McGraw-Hill Inc., NY,
Önerilen
1996.
Kaynaklar
3- Eren.E.Tarihi Eserlerde Koruma Yöntemleri Malzeme Ders Notları-2013
Bu dersin kapsamınca öğrenciye malzemeye giriş; iç yapı, malzemede mekanik, ısısal, fizikokimyasal gibi çeşitli özellikler aktarılarak, yapı malzemelerinin özelliklerin tanıma bilgisinin
Dersin Amacı
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Taş / Tuğla / alçı / çini / Ahşap / Metal / Kompozit (Bir Yapı Malzemesi Olarak Tarihsel
Gelişimi / Sanayileşme Öncesi Geleneksel Yapım Teknolojisinde Kullanılan Malzemeler,
Türleri / Sanayileşme Sonrası Yapım Teknolojisinde Malzeme Kullanım Alanları, Türleri /
Malzemelerin Kimyasal Yapısı ve Fiziksel Özellikleri / Malzemenin Bozulma Nedenleri.)
Bu dersin sonunda öğrenci;
Dersin
1.Malzemenin mimari tasarımlardaki önemini kavrayacak,
Öğrenme
2. Doğal ve yapay malzemeler,
Çıktıları
3. Geleneksel ve çağdaş malzemeler,
4. Malzemenin molekül kompozisyonları,
5. Malzemelerin genel özellikleri (mekanik, fiziksel, kimyasal) hakkında bilgi kazanacaktır.
6. Malzemelerin dayanıklılık ve konstrüksiyon özelliklerini öğrenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
(X) Sözel Anlatım
(X) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli
(X) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
(X ) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
(X) Ödev
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
X
%40
Proje
Dönem Ödevi
X
Uygulama
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı
%60
Toplam
%100
HAFTALIK KONULAR
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
Yapı malzemesi genel tanımı, tarihçesi, sınıflandırma, malzemenin genel özelliklerini belirleyen
fiziksel, mekanik, kimyasal özellikleri hakkında bilgi aktarımı ve yapı malzemesi ve tasarım ilişkisi;
yapısal tasarımı etkileyen etmenler.
Yapı malzemesinin dayanıklılığını belirleyen deney yöntemleri ve standartlar. Tasarımda malzeme
seçiminde kriterler.
Malzemelerin genel özeliklerine bakış
Taş malzeme, doğal ve yapay taş, özellikleri, fiziksel performansları.
Uygulama yöntemleri hakkında bilgi.
Pişmiş toprak, çeşitleri, tuğla yapı malzemesi, performansı, uygulama yöntemleri .
Seramik yapı malzemesi, özellikleri, kaplama malzemesi olarak uygulama yöntemleri
Ahşap malzeme, özellikleri, kompozitleri, fiziksel performansları. Ahşap malzemenin uygulama
biçimleri, örnekler
Ara Sınav
Beton, harç yapı malzemesi, genel özellikleri, kullanılış biçimi.Bağlayıcı malzeme, doğal ve yapay
polimer bağlayıcılar, genel özellikleri hakkında bilgi. Kireç, alçı , çimento malzeme, genel özellikleri,
üretim yöntemleri, kullanılış biçimi
Metal yapı malzemeleri türleri, özelikleri ve uygulamaları
Cam yapı malzemesi, fiziksel, kimyasal özellikleri hakkında bilgi. Cam yapı malzemesinin mimaride
kullanılış biçimi, örnekleri-özelikleri ve uygulamaları
Polimer malzemelerin genel özellikleri, üretim yöntemleri ve kullanılış biçimleri.
Boya, vernik, cila ve kaplama malzemeler
Kompozit malzemeler, lifli ve tabakalı kompozitler, akıllı malzemeler
Malzeme üretim yöntemleri: Döküm, ekstrüzyon, dövme, haddeleme, tornalama, frezeleme,
vargelleme, broşlama, bükme, ekleme, kaynak, lehim
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
2
Malzemenin genel özelliklerini belirleyen fiziksel, mekanik, kimyasal özellikleri hakkında bilgi
aktarımı ve yapı malzemesi ve tasarım ilişkisi; yapısal tasarımı etkileyen etmenler.
Tasarımda malzeme seçiminde kriterler.
3
Malzemelerin genel özeliklerine bakış (fiziksel, mekanik ve teknolojik).
4
Taş malzeme, doğal ve yapay taş, özellikleri
5
6
Pişmiş toprak, çeşitleri, tuğla yapı malzemesi,
Seramik yapı malzemesi, özellikleri,
Ahşap malzeme, Ahşap malzemenin uygulama biçimleri, örnekler
7
Ara Sınav
8
9
Beton, harç yapı malzemesi, Bağlayıcı malzeme, doğal ve yapay polimer bağlayıcılar, genel
özellikleri hakkında bilgi. Kireç, alçı , çimento malzeme, genel özellikleri,
Metal yapı malzemeleri özelikleri
10
Cam yapı malzemesi, . Cam yapı malzemesinin mimaride kullanılış biçimi,
11
Polimer malzemelerin genel özellikleri,
12
Boya, vernik, cila ve kaplama malzemelerın genel özellikleri,
13
Kompozit malzemeler,
14
Malzeme üretim yöntemleri:
1
Download

Genel Malzeme Bilgisi - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu