T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İç Yazışma No
: İY 1293 - 1567201
İç Yazışma Tarihi : 20.01.2015
Sayı
Konu
: 44817881-71805488-512-99
: Duyuru
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Kozmetik Denetim Daire
Başkanlığı tarafından 2014 yılı ikinci altı aylık dönem içinde yürütülen kozmetik piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler
tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu doğrultuda
Başkanlığımızca yürütülen kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi sonuçları ile 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve
5324 sayılı Kozmetik Kanunu doğrultusunda risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi
amacıyla, söz konusu ürünlere ait detaylı bilgiler (firma adı, marka, seri numarası, menşei vb.)
ve güvensizlik gerekçelerinin http://www.titck.gov.tr/ adresinde duyurulması hususunda;
Tensiplerinize uygun görüşle arz ederim.
Talip UZUN
Kurum Başkan Yardımcısı
OLUR
…/…/2015
Prof. Dr. Özkan ÜNAL
Kurum Başkanı
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
___________________________________________________________________
Sögütözü Mahallesi,2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 37 55 – Fax : (0 312) 218 34 60 e-Posta: [email protected]
Download

Üstyazı