ö
TC SağIık BakanIığl
Tiyr1| İJi Yi
1:2 Cr:! Fr.-,tl
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Giden Evrak Seıvisi
Giden Evrak No: 125201
Giden Evrak Tarihi: 21.10.2014
Güvenlik Kodu: 811239
Işlem Takip No: 1436378
Türkiye Ilaç ve Tlbbi Cihaz Kurumu
Sayı
Konu
72230246
Arnavutluk Ilaç ve Eczacılık Yasası Hk.
DOSYA
Arnavutluk Ilaçlar ve Eczacilk Hizmeti Yasası ile ülkemiz firmalarını etkileyen
kısıtlaylcı hüküınlerin ortadan kalktığl Tiran Büyükelçiliğimiz taraflndan bildirilmiştir. Buna
bağlı olarak Arnavutluk ilaç piyasasında Türk ilaç firmaları; AB üyeleri, ABD, isviçre ve
Israil gibi ülkelerle bundan böyle eşit muamele görecek olup, Türkiye'de ruhsatlandırılan her
ilacın süre kısıtlamasına tabi olmaksızın Arnavutluk'ta ruhsat başvurusunda bulunmasınln
mümkün hale geldiğinin üyelerinize ivedilikle duyurulması hususundabilginizi rica ederim.
Dr. Saim KERMAN
Kurum Başkanı
I
Dağıtım:
Araştırmacl ilaç Firmaları Derneği
Türkiye Ilaç Sanayi Derneği
ilaç Endüstrisi işverenler Sendikası
Gelişimci ilaç Firmaları Derneği
Sağlık Ürünleri Derneği
Kamu Ilaç Tedarikçileri Derneği
Bu belge 5070 sayılı EleKronik İmza Kanunu uyarlnca elektronik olarak imzalanmı$ır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.trleimzaleimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli eleRronİk imzalı aslı
+ Tel:
İ!e
aynıdır.
Sögütözü Mahal l esi,2 l 76. Sokak No :5 06520 Çankaya/ANKARA
(0 312) 2r8 30 00- Fax : (0 312) 218 34 60
11ı1ı1ıyı. j 9 9111.
g91ı. f 1
Download

sağlık bakanlığı dosya