Kasık Komplikasyonları
ve
Yönetimi
Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu
Medicana Bahçelievler
Femoral Komplikasyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
External kanama ve hematom (%2-15)
Psödoanevrizma (%1-5)
Retroperitoneal hematom (<% 1)
A-V fistül
Diseksiyon
Tromboz
Nöral hasar
İnfeksiyon
Risk faktörleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yaş
Kadın cinsiyet
Obezite/çok zayıf olmak
Periferik arter hastalığı
Hipertansiyon
Antikoagülasyon
Aynı anda venöz girişim
Aynı yerden daha önce girişim
Renal yetersizlik
Büyük lümenli sheath
SFA veya PFA dan ponksiyon yapılması
Femoral Hematom
• Kanın ekstravaze olmasıyla şişme, ağrı ve ciltte
ekimoz ile seyreder. (%2-15)
• Zor, komplike ponksiyon, obezite, kontrolsüz HT
yetersiz kompresyon, fazla antikoagülasyon en
önemli nedenleridir.
• Hematom alanının işaretlenerek
takip edilmesi, HT kontrolü,
ağrı kesici, kum torbası ile
kompresyon.
Retroperitoneal Hematom
• Nadir olur (% 0.15-0.44)
• Genelde inguinal ligaman üstünden yapılan ponksiyonlarda olur
• Nadirende kılavuz telin küçük pelvik arter veya veni delmesiyle
olur.
• İşlemden 1-2 saat sonra
• Karın ve sırt ağrısı,
• Abdominal hassasiyet
• Açıklanamayan hipotansiyon,
• Bradikardi
• Hemotokrit düşmesi
• Hipoperfüzyon belirtileri ve şok
JACC 2005
Retroperitoneal Hematom
TANI;
USG
BT
Retroperitoneal Hematom
TEDAVİ;
• Çoğunlukla konservatif
• Heparin nötralizasyonu
-protamin 1mg/100Ü UFH
-hedef ACT < 150 sn
• Kan transfüzyonu
• Endovasküler tedavi
-kontralateral girişim ile balon, kaplı stent
• Cerrahi
-yukarıdaki girişimlere rağmen süren hipotansiyon ve
Hct düşmesi, basıya bağlı femoral nöropati
Psödoanevrizma
•Tanısal işlemlerde %0.2 girişimsel
işlemlerde %8-11
•Femoral bifurkasyon altından girilmesi,
obezite, yetersiz kompresyon
•İşlemden 1-2 gün sonra, ağrı, şişlik, pulsatil
kitle, üfürüm
•Küçük PA kendiliğinden tromboze olur
Psödoanevrizma
TEDAVİ
•
•
•
•
•
Uzun süreli kompresyon
USG kılavuzluğunda kompresyon
Trombin, kollojen enjeksiyonu
PA boynunun etrafına serum fizyolojik enjeksiyonu
Cerrahi tamir
Perkütan trombin enjeksiyonu
•
•
•
•
•
USG eşliğinde
Lokal anestezi
19-22 G iğne
Trombin
Optimal trombin dozu belli değil
(200 ile 5000 Ü bildirilmiş)
Trombin enjeksiyonu komplikasyon
• Distal embolizasyon
-klinik olarak anlamlı distal iskemi nadir
-küçük arter trombüsü; asemptomatik, spontan lizis
-semptomatik olursa;
minör: heparin ile konservatif tedavi
majör: anjiyografi, trombektomi, trombolitik,
başarısız olursa cerrahi
Embolizasyonu engellemek için; optimal USG görüntüleme, mümkün
olan en düşük trombin dozu. (riskli grup küçük kese kısa boyun)
• Anaflaksi, ürtiker
• Abse
Distal emboliden daha seyrek
• PA rüptürü
Trombin enjeksiyonu/USG ile kompresyon
Trombin
Kompresyon
10-15 dk
30-45 dk
+/-
+++
% 93-100
% 63-88
Antikoagülan/antiagregan
alanlarda etkinlik
+++
+/-
İnguinal ligaman üstündeki
PA uygunluk
+
-
İşlem süresi
Ağrı
Başarı oranı
Para-anevrizmal serum enjeksiyonu
• Anevrizma kesesini femoral
artere bağlayan boyun kısmının
etrafındaki dokuya USG
kılavuzluğunda % 0,9 serum
fizyolojik (25-60 ml) enjekte
edilerek kısa süreli kompresyon
uygulanması.
• Başarı oranı % 92
Am J Cardiol 2008 ;101(10):1418-22
PA için cerrahi endikasyonlar
•
•
•
•
Hızlı genişleme
Rüptür
İnfeksiyon
Kitle etkisine bağlı cilt iskemisi veya periferik
nöropati
• Diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olması
A-V Fistül
• % 0.1-1.5 vakada görülür.
• Uygunsuz ponksiyon yeri, tekrarlayan
ponksiyon denemeleri, aynı zamanda
femoral ven girişimi en önemli sebeplerdir.
• Genelde asemptomatik, girişim yerinde üfürüm,
• Yaklaşık %40 spontan kapanır,
• Küçük, asemptomatiklerde konservatif takip (USG)
• USG ile kompresyon
• Balon ile tamponad, Kaplı stent
• Cerrahi
SONUÇ
• Kasık komplikasyonları hastanede kalış süresini uzatır,
maliyeti arttırır ayrıca erken ve geç dönem
mortaliteyi etkiler.
• Komplikasyonlardan korunma için;
-Uygun ponksiyon
-Yeterli antikoagülan
-Küçük sheath
-Yeterli kompresyon
-İşlem sonrası yakın takip
Download

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi