Doç.Dr.Namık Özmen
GATA H.Paşa Eğt.Hast.
Kardiyoloji Servisi. İstanbul
FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR)
 Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir
 Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak ve QSA ile kantitatif
olarak ölçebilmekteyiz
 Ancak mevcut darlığının gerçekten iskemiden sorumlu olup
olmadığını ancak fonksiyonel değerlendirme anlaşılabilir
 FFR: Maksimal hiperemi sırasında ortalama koroner arter içi
basıncı / ortalama aort basıncı
 Normal değeri 1 olması gerekirken
 0.75 ve altı ciddi olup, revaskülarizasyon ihtiyacını gösterir.
 Diğer taraftan 0.75-0.80 arası gri zon olarak kabul edilir ve
tedavinin bireyselleştirilmesi önerilir
 0.80 üzeri ise kesinlikle revaskülarizasyona gerek yoktur
FRAKSİYONEL
FLOW
REZERV(FFR)
FRAKSİYONEL
FLOW
REZERV(FFR)
 Klavuz kateter
 Basınç teli (radi veya
pressure wire). Son 3 cm
kısmında basınç sensörü
mevcuttur
 Ölçüm gösteren basınç cihazı
 Heparinizasyon
 Maximal hiperemi için
kullanılacak ilaç
Olgu-1
 50 yaşında K hasta

 HT, H.lipidemi
 Efor anjinası
 Pozitif efor testi
 KAG:LAD mid bölgede orta seviyeli darlık
 Lezyon FFR ile değerlendiriliyor
Olgu-2
 74 yaşında K
 HT, H.lipidemi, DM, kronik AF
 Efor anjinası
 MPS:İnferior ve lateral duvarda iskemi
RCA
FFR
Cx
FFR
Cx proksimaline spot stent
Olgu-3
 38 yaşında erkek
 Efor anjinası
 Eforlu EKG(+)
 KAG: LAD D2 sonrası muscle bridge
Olgu-4
 59 y, E hasta
 HT, H.lipidemi hikayesi
 ASC ile hospitalizasyon
 Diagnostik koroner anjiografi
 LMCA osteal %50 darlık
 FFR:0.65
 IVUS:MLA:4.3 cm2
 CABG yapılıyor
Olgu-5
 64 y, E hasta. HT
 Trafik kazası sonrası hospitalize iken, göğüs ağrı
 EKG değişikliği yok
 Dobutamin stres eko; TA düşüklüğü ve göğüs ağrısı olması üzerine test
sonlandırılmış ve acil KAG yapılıyor
 LMCA ostealde %70 darlık
 FFR:0.85
 IVUS:MLA:12. mm2
 TT ile başarılı kalça operasyonu geçiriyor
 3 yıllık takipte sorun yok
Olgu-6
 44 y, E
 HT, H.lipideemi
 Atipik ağrı
 Pozitif efor testi
 KAG:S1 sonrası orta seviyeli lezyon
 FFR:0.75
Olgu-7
 45 y,K
 DM
 2 yıl önce Inf MI. CX stetnt
 1 hf sonra LİMA-LAD, Ao-D1 safen greft
 Efor anjinası
 MPS.İnferolateral iskemi
 KAG:Cx ostealda orta seviyeli lezyon, RCA normal
 Cx osteal bölge FFR ve IVUS ile değerlendirdik
 FFR:0.80, MLA:4.4 mm2 .TT karar verdik
ACS, Intermedier lezyon
Diffuz hastalık
Hangi lezyonun iskemiden sorumlu olduğunun tespiti için pulback yapılmalı
Bu esnda Adenozin iv infüzyonu veya ic papaverin
P(A+B)= hem distal hem de proskimal lezyonun birlikte oluşturduğu basınç düşüklüğü
P(A)= Sadece proksimal lezyonun oluşturduğu basınç düşüklüğü
Hangi bölgede FFR<0.75 ise o lezyon ciddidir ve revaskülarize edilmelidir.
Ancak ciddi lezyon stentleme sonrası
pullback FFR tekrar edilmeli. Kan akımı artmasına
nedeniyle başlangıçta non-kritik olan lezyon gerçek hemodinamik etkisini gösterip kritik
ölçülebilir
 Distalde FFR:45
 Proksimal FFR:0.88
 Distal lezyon
stentlendikten sonra,
distal kan akımı arttığı
için proksimal lezyonda
gradient artıyor.
 Distal bölge stent
sonrası proksimal
FFR:0.75’e düşüyor
 Proksimal stentleniyor
 FFR:0.45 den 0.88 e
yükseliyor
 Distal FFR:0.83
 Pull back ile proksimal
bölgenin FFR:0.74
 Proksimal lezyon stent
sonrası pullback ile distal
bölgenin FFR:0.76 ya
düşüyor(Proksimal lz
giderildiği için kan akımı
artıyor ve distal lezyonun
gerçek hemodinamik etkisi
ortaya çıkıyor
 Distal lezyon da
stentleniyor
 İşlem sonrası FFR:0.97
Stent sonrası FFR
 Stent retstenozu prediktörü olarak kulanılabilir
 İşlem sonrası FFR>0.90 ise restenoz ve tekrar girişim ihtiyacı belirgin
düşüktür
.
Circulation 2002;105:2950-2
JACC Cardiovasc Interv. 2009 ;2(4):357-63
JACC Cardiovasc Interv. 2009 ;2(4):357-63
Dikkate edilmesi gereken noktalar
1.Ince iğne
2.Equalizasyon için sesor klavuz kateter ucunda 1-2 mm dışarı çıkmalıdır
3.Basınç transducer aortik root hizasında olmalı (sternumun 5cm kadar altında)
4.Basınç telinin koroner damar duvarına teması (whipping). Basınç trasesinde spike
varlığı ile tanınır. Eğer fark edilmezse basınç yanlışlıkla yüksek ölçülür
5.Accordion effect
6.Klavuz kateter uygun yerleştirilmeli
Sonuç
 Orta dereceli lezyonlara sadece lümenografi ile karar
verilmemeli
 Non-kritik gibi görünen lezyon fonksiyonel iskemi sebebi
olabilir
 Özellikle; semptomatik ve non invaziv testlerde iskemi
gösterilmiş hastalarda anjiografide lezyon non-kritik ise
mutlaka FFR yapılmalı
 LMCA hastalığı durumunda IVUS ile birlikte yapılması daha
anlamlı olabilir
Download

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi