ANAYASA HUKUKU TEST SORULARI
1961 ANAYASASI
TEST:8
Soru:1) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasında
yapılan değişikliklerden birisi değildir ?
A) Üniversite özerkliğinin kaldırılması
B) TRT ‘nin özerkliğinin kaldırılması
C) DGM’ lerin kurulması
D) Tabi yargı yolu yerine , kanuni yargı yolunun
getirilmesi
E) Asker kişilerle ilgili idari işlem ve eylemlerin
yargısal denetiminin Danıştay’dan alınarak Askeri
Yüksek İdari Mahkemesine verilmesi
Soru:2) Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu
demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?
A) Siyasal çoğulculuk
B) Muhalefet etme özgürlüğü
C) temel hak ve özgürlüklerin korunması
D) Emredici vekalet
E) Çoğunluğun yönetme hakkı
Soru:3) Güçler ayrılığı ilkesi ilk kez hangi
anayasada benimsenmiştir?
A) 1921
B) 1924 C) 1961 D) 1971 E ) 1982
Soru:4) Sosyal devlet ve Hukuk Devleti ilkesi ilk
defa hangi anayasa ile kabul edilmiştir?
A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) 1982.
Soru:5)Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının
özelliklerinden biri değildir?
A) Hakimler Yüksek kurulu kurulmuştur
B) Savcılar Yüksek kurulu kurulmuştur.
C) Anayasada ilk defa başlangıç kısmı yer almıştır.
D) Seçimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli ve genel oy
ilkelerine göre yapılacaktır.
E) Siyasi partilerle ilgili hiçbir düzenleme
yapılmamıştır.
Soru:6) 1961 Anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
A) Cumhuriyetçilik
B) İnsan haklarına dayanan devlet
C) Halkçılık
D) Hukuk Devleti
E) Laik devlet
Soru:7) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının
ilk biçiminde düzenlenmemiştir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Askeri Yargıtay
D) Uyuşmazlık mahkemesi
E) Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru:8) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının
çoğulcu toplum yapısının geliştirilmesine yönelik
düzenlemelerden birini oluşturmaz?
A) Çalışanlara sendika kurma hakkının tanınması.
B) Siyasi partilerin demokratik siyasi yaşamın
vazgeçilmez unsurları olarak nitelendirmesi
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
kendileri tarafından seçilen organlarının yargı makamı
kararı olmaksızın idare tarafından görevden
uzaklaştırılamaması
D) Çalışanlara toplu sözleşme yapma ve grev hakkının
tanınmaması
E) Herkesin önceden izin almadan dernek kurabilme
hakkına sahip olması
Soru:9) Aşağıdaki Anayasalarımızdan hangisi yargı
fonksiyonundan hiç söz etmemiştir?
A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) 1982
Soru:10) Olağan dönem KHK ile Olağanüstü hal
KHK arasında hangisi bakımından fark yoktur?
A) Sebep
B) Konu
C)Yetki
D)Yargısal denetim E)Resmi gazetede yayın
Soru:11) 1961 Anayasasının seçim sisteminin
özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Açık oy
B) Genel oy
C) Eşit oy
D) Çift meclis
E) Açık sayım ve döküm
Soru:12) TBMM , genel oyla seçilen kaç
Milletvekilinden oluşmaktadır. ?
A) 300
B) 350 C) 450 D) 500 E) 550
Soru:13) Bakanlar , kendi yetkisi içindeki işlerden
ve emri altındakilerin işlem ve eylemlerinden dolayı
kime yada kimlere karşı sorumludur?
A) Başbakan ‘ a karşı
B) Cumhurbaşkanı’na karşı
C) Bakanlık makamına ve Başbakan’ a karşı
D) Başbakan ve Meclise Karşı
E) Bakanlar Kurulu’na karşı
Soru :14) Anayasa Mahkemesi hangi Anayasa yada
Anayasa değişikliği ile hukukumuza girmiştir?
A) 1924 Anayasası ile
B) 1961 Anayasası ile
C) 1971 Değişiklikleri ile D) 1973 değişiklikleri ile
E) 1982 Anayasası ile
Soru:15) Aşağıdakilerden hangisi hiçbir zaman
devletin kurucu unsurları arasında yer almamıştır?
A) Kara parçası
B) İnsan
C) Kuvvetler ayrılığı
D) Hukuki ve siyasi düzen
E) Egemenlik
Soru : 16) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasa’sı
hakkında doğru bir bilgi değildir?
A) 1961 Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini
benimsemiştir.
B) 1961 Anayasası Demokrasi anlayışını benimseyen
ilk Anayasadır.
C) 1961 Anayasası Sosyal Devlet ilkesini benimsemiştir.
D) 1961 Anayasası temel hak ve hürriyetlere oldukça
geniş ve güvencelerle donatılmış bir yer vermiştir.
E) 1961 Anayasası yargısal denetim mekanizması
sayesinde Anayasanın üstünlüğü güvencesini
sağlamıştır.
Soru : 17) Siyasi Partileri kapatma davaları hangi
mahkemelerce incelenerek karara bağlanır.
A ) DGM
B ) Askeri Yargıtay
C ) Anayasa Mahkemesi
D ) Sıkıyönetim Mahkemesi
E ) Yargıtay
Soru: 18) 1961 Anayasası devletin temel nitelikleri
konusunda aşağıdaki ilkelerden hangisini kabul
etmiştir?
A) Cumhuriyetçilik B) İnkilapçılık C) Halkçılık
D)Devletçilik
E)Hepsi
Soru :19) Ülkemizde gizli oy ilkesini öngören ilk
Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) 1982
Soru:20)
Aşağıdakilerden
hangisi
çoğulcu
Demokrasi anlayışının özelliklerinden birisi
değildir ?
A) Toplumun çoğunluk tarafından yönetileceği ilkesini
reddetmez.
B) Çoğunluk azınlığın temel hak ve özgürlüklerine
saygı göstermelidir.
C) Azınlık çoğunluk gelme hakkına sahiptir.
D) Çoğunluğun yönetim hakkı azınlığın temel hakları
ile sınırlıdır.
E) Çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir.
Soru: 21) Aşağıdaki Kurumlardan hangilerine dair
düzenleme,ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır?
A) Diyanet İşleri Başkanlığı- Danıştay
B) Anayasa Mahkemesi--Yargıtay
C) Devlet Denetleme Kurulu--TRT
D) Milli Güvenlik Kurulu--Yargıtay
E) Milli Güvenlik Kurulu—Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru:22) Aşağıdakilerden hangisinde BK kesinlikle
etkin olamaz?
A)Tüzük
B)Kanun
C)KHK
D)CB kararnamesi E) Sıkıyönetim KHK ‘ları
Soru:23) 1876 Anayasası ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlının ilk yazılı anayasasıdır
B) Çift meclis sistemini getirmiştir
C) Ayan üyeleri ömür boyu için padişah tarafından
seçilir
D) Oy kullanmada cinsiyet ayrımı yapılmıştır
E) Padişah Mebusan meclisine karşı sorumludur.
Soru:24) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisi siyasal hak ve ödevlerden biridir?
A) Kamu hizmetlerine girme hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
D) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
E) Basın hürriyeti
Soru:25) Kamu hukukunun dallarından
olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar hukuku B) İdare hukuku C) Vergi hukuku
D)Anayasa hukuku E)Devletler Genel hukuku
Soru:26). Devletin unsurları aşağıdakilerin
hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Millet , ülke , egemenlik
B) Ülke , ırk birliği , ulus
C) Ulus , dil , din ,ırk birliği , egemenlik
D) Millet , Dil birliği , ülke
E) Egemenlik , millet , ülke , dil , din ve ırk birliği
Soru:27) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası
ile 1982 Anayasasının benzer yönlerinden değildir?
A) Her iki Anayasada sert anayasadır.
B) Her iki Anayasa da çerçeve anayasa anlayışını
benimsemiştir.
C) Her iki Anayasada halkoyuna sunulmak
suretiyle kabul edilmiştir.
D) Her iki Anayasa döneminde de sivil kanadı
oluşturan meclislerin Bakanlar Kurulunu düşürme
yetkisi yoktur.
E) 1961 Anayasasının hazırlanmasında görev alan
Temsilciler Meclisi seçimle oluştuğu halde, 1982
Anayasasının hazırlanmasında görev alan Danışma
meclisi atama ile oluşturulmuştur.
Cevap Anahtarı:
1)A 2)D 3)C 4)D 5)E 6)E 7)E 8)D 9)B 10)E 11)A 12)E
13)E 14)B 15)C 16)B 17)C 18)A 19)C 20)E 21)E 22)D
23)E 24)A 25)A 26)A 27)B
Download

A) Kara parçası - Gaziantep KPSS Genc Akademi KPSS Kursları