SĐRKÜLER
Sayı: 2014/035
Đstanbul, 19.02.2014
Ref: 4/035
Konu:
BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU KAPSAMINDAKĐ BAZI MAKTU VERGĐ VE
HARÇ TARĐFELERĐ YENĐDEN BELĐRLENMĐŞTĐR
18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2014/5896 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında aşağıda sayılan maktu
vergi ve harçların tarifeleri belediye grupları itibariyle yeniden tespit edilmiştir.
Đlan ve Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
Đşgal Harcı
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
Đşyeri Açma Đzni Harcı
Söz konusu maktu vergi ve harç tarifeleri 19.05.2013’den geçerli olmak üzere kararnamenin
yayın tarihi itibariyle (18.02.2014) yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,
DENGE ĐSTANBUL YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.
EK:
2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKĐNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDĐK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
1
Resmî Gazete
18 Şubat 2014 SALI
Sayı : 28917
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5896
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları
itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve 13844 sayılı
yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĐŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĐSLAM
V. EROĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELĐK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Đ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCĐ
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĐK
M. ŞĐMŞEK
Đçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
Đ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su Đşleri Bakanı
M. MÜEZZĐNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
1
Download

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ