ASGARĐ ÜCRET VE YASAL KESĐNTĐLER
(01.01.2015–30.06.2015 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret
Sigorta Primi Đşçi Payı
Đşsizlik Sigortası Primi Đşçi Payı
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim Đndirimi (Bekâr)
Toplam Ödeme
1.201,50
168,21
12,02
1.021,27
153,19
9.12
(342.54)
858,96
90,11
949,07
(01.07.2015–31.12.2015 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret
Sigorta Primi Đşçi Payı
Đşsizlik Sigortası Primi Đşçi Payı
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim Đndirimi (Bekâr)
Toplam Ödeme
1.273,50
178,29
12,74
1.082,47
162,37
9,67
(363,07)
910,43
90,11
1.000,54
YILLAR ĐTĐBARĐYLE ASGARĐ ÜCRET
Resmi Gazete
Tarih ve Sayı
30.12.2004/25686
23.12.2005/26032
28.12.2006/26390
29.12.2007/26741
30.12.2008/27096
31.12.2009/27449
31.12.2010/27802
30.12.2011/28158
29.12.2012/28512
31.12.2013/28868
31.12.2014/29222
Yürürlük Tarihleri
01.01.2005-31.12.2005
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2007-30.06.2007
01.07.2007-31.12.2007
01.01.2008-30.06.2008
01.07.2008-31.12.2008
01.01.2009-30.06.2009
01.07.2009-31.12.2009
01.01.2010-30.06.2010
01.07.2010-31.12.2010
01.01.2011-30.06.2011
01.07.2011-31.12.2011
01.01.2012-30.06.2012
01.07.2012-31.12.2012
01.01.2013-30.06.2013
01.07.2013-31.12.2013
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
01.01.2015-30.06.2015
01.07.2015-31.12.2015
Günlük
Brüt
16,29
17,70
18,75
19,50
20,28
21,29
22,20
23,10
24,30
25,35
26,55
27,90
29,55
31,35
32,62
34,05
35,70
37,80
40,05
42,45
Aylık Brüt
(30 Gün)
488,70
531,00
562,50
585,00
608,40
638,70
666,00
693,00
729,00
760,50
796,50
837,00
886,50
940,50
978,60
1.021,50
1.071,00
1.134,00
1.201,50
1.273,50
Günlük
Artış
0,705
1,41
1,05
0,75
0,78
1,01
0,91
0,90
1,20
1,05
1,20
1,35
1,65
1,80
1,27
1,43
1,65
2,10
2,25
2,40
Not: Yukarıdaki tutarlar 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı
asgari ücretlerini ve bu tutar esas alınarak aylık (30 günlük) asgari ücret tutarlarını
göstermektedir. 2014 yılından itibaren 16 yaş ölçütü kaldırılmıştır.
2015 YILI ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI
Medeni Durumu
Aylık
Bekâr
Evli, eşi çalışmayan
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
90,11
108,14
121,65
135,17
144,18
153,19
Medeni Durumu
Aylık
Evli, eşi çalışan
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 6 çocuklu
90,11
103,63
117,15
126,16
135,17
144,18
153,19
Asgari ücretin 2015 yılı ilk altı aylık döneminde geçerli olan tutarının gelir vergisi 153,19 TL olması
nedeniyle, asgari geçim indirimi 2015 yılında 153,19 TL’yi aşamayacaktır.
2014 YILI ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI
Medeni Durumu
Bekâr
Evli, eşi çalışmayan
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
Aylık
80,33
96,39
108,44
120,49
128,52
136,55
Medeni Durumu
Aylık
Evli, eşi çalışan
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu
Evli, eşi çalışan ve 6 çocuklu
80,33
92,37
104,42
112,46
120,49
128,52
136,55
Asgari ücretin 2014 yılı ilk altı aylık döneminde geçerli olan tutarının gelir vergisi 136,55 TL olması
nedeniyle, asgari geçim indirimi 2014 yılında 136,55 TL’yi aşamayacaktır.
GELĐR VERGĐSĐ TARĐFELERĐ
(Ücret Gelirleri Đçin)
2015 YILI
12.000 TL’ye kadar
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası
106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası
106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL, fazlası
%15
%20
%27
%35
2014 YILI
11.000 TL’ye kadar
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası
97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası
%15
%20
%27
%35
2013 YILI
10.700 TL’ye kadar
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası
94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası
%15
%20
%27
%35
2012 YILI
10.000 TL’ye kadar
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası
88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası
88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası
%15
%20
%27
%35
ENGELLĐLĐK ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI
(Gelir Vergisi Kanunu, Madde 31)
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün
asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün
asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün
asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)
2015
2014
2013
2012
2011
880
800
800
770
700
440
400
400
380
350
200
190
190
180
170
2015 YILI ENGELLĐLĐK ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGĐ
AVANTAJLARI
ENGELLĐLĐK DERECELERĐ
I. Derece Engelliler
(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)
II. Derece Engelliler
(Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)
III. Derece Engelliler
(Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)
AYLIK
ĐNDĐRĐM
AYLIK
VERGĐ
AVANTAJI
880
132
440
66
200
30
Not: Tablonun düzenlenmesinde asgari geçim indirimi dikkate alınmamış; aylık vergi
avantajının hesaplanmasında birinci vergi (2015 yılı için 12.000 TL’ye kadar %15)
dilimi esas alınmıştır.
YILLAR ĐTĐBARĐYLE KIDEM TAZMĐNATI TAVANI
TARĐH
01.01.2015-30.06.2015
01.01.2014-31.12.2014
01.07.2013-31.12.2013
01.01.2013-30.06.2013
01.07.2012-31.12.2012
01.01.2012-30.06.2012
01.07.2011-31.12.2011
01.01.2011-30.06.2011
01.07.2010-31.12.2010
01.01.2010-30.06.2010
01.07.2009-31.12.2009
01.01.2009-30.06.2009
01.07.2008-31.12.2008
01.01.2008-30.06.2008
01.07.2007-31.12.2007
01.01.2007-30.06.2007
01.07.2006-31.12.2006
01.01.2006-30.06.2006
01.07.2005-31.12.2005
01.01.2005-30.06.2005
TUTAR
3.541,37
3.438,22
3.254,44
3.129,25
3.033,98
2.917,27
2.731,85
2.623,23
2.517,01
2.427,03
2.365,16
2.260,05
2.173,19
2.087,92
2.030,19
1.960,69
1.857,44
1.770,63
1.727,15
1.648,90
Download

01.01.2015–30.06.2015 Dönemi