DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2013/2014 ÖĞRETİM YILI
1. ARASINAV MAZERET SINAVI PROGRAMI
03.02.2014
04.02.2014
05.02.2014
06.02.2014
07.02.2014
PAZARTESĐ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09.00 - 10.00
BORÇLAR GENEL
HUKUKU
TÜRK HUKUK TARĐHĐ
CEZA GENEL HUKUKU
HUKUK BAŞLANGICI
2.Sınıf
ULUSLAR ARASI KAMU
HUKUKU
ROMA HUKUKU
TÜRK DĐLĐ
2.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
10.30 - 11.30
1.Sınıf
1.Sınıf
EŞYA HUKUKU
VERGĐ HUKUKU
BORÇLAR ÖZEL
HUKUKU
MEDENĐ USUL HUKUKU
TĐCARĐ ĐŞLETME VE
ŞĐRKETLER HUKUKU
3.Sınıf
3.Sınıf
3.Sınıf
3.Sınıf
3.Sınıf
ANAYASA HUKUKU
ĐKTĐSAT
MALĐYE
CEZA MUHAKEMESĐ
HUKUKU
ĐDARE HUKUKU
1.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
4.Sınıf
2.Sınıf
ADLĐ TIP
14.30 - 15.30
13.00 - 14.00
ĐŞ HUKUKU
16.00 - 17.00
2.Sınıf
CEZA MUHAKEMESĐ
HUKUKU
YABANCI DĐL (Đngilizce)
ĐCRA ĐFLAS HUKUKU
4.Sınıf
4.Sınıf
ATATÜRK ĐLKELERĐ
VE
ĐNKILAP TARĐHĐ
MEDENĐ HUKUK
4.Sınıf
4.Sınıf
1.Sınıf
1.Sınıf
1.Sınıf
GENEL KAMU HUKUKU
HUKUK FELSEFESĐ
VE
SOSYOLOJĐSĐ
CEZA ÖZEL HUKUKU
ULUSLARARASI ÖZEL
HUKUK
1.Sınıf
3.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
KIYMETLĐ EVRAK VE
SĐGORTA HUKUKU
DENĐZ TĐCARETĐ
HUKUKU
SOSYAL GÜVENLĐK
HUKUKU
ĐDARĐ YARGILAMA
HUKUKU
MĐRAS HUKUKU
4.Sınıf
4.Sınıf
4.Sınıf
4.Sınıf
4.Sınıf
Download

2013-2014 1.vize mazeret PROGRAMI