SĐRKÜLER
Sayı: 2014/100
Đstanbul, 06.05.2014
Ref: 4/100
Konu:
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GĐREN ŞĐRKET,
ŞUBE VE ĐRTĐBAT BÜROLARININ 2013 YILI FAALĐYETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ
BĐLGĐLERĐ MAYIS AYI SONUNA KADAR EKONOMĐ BAKANLIĞI’NA
BĐLDĐRMELERĐ GEREKMEKTEDĐR
4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”nun 2. maddesinde “Yabancı yatırımcı”
ve “Doğrudan yabancı yatırım” aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
“Madde 2- Bu Kanunda geçen;
a) Yabancı yatırımcı: Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan,
1)Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk
vatandaşlarını,
2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslar arası kuruluşları,
b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından,
1)Yurt dışından getirilen;
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit
sermaye,
- Şirket menkul kıymetleri (devlet tahvilleri hariç),
- Makine ve teçhizat,
- Sınai ve fikri mülkiyet hakları,
2)Yurt içinden sağlanan;
-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hasılat, para alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili
diğer haklar,
- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,
gibi iktisadi kıymetler aracılığıyla;
1
i) yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,
ii) menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az
%10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete
ortak olmayı,
ifade eder.”
“Doğrudan Yabancı Yatırımlar Uygulama Yönetmeliği” nin “şirket ve şubelerden istenecek
bilgiler” başlıklı 5. Maddesi ;
“Şirket ve Şubelerden Đstenecek Bilgiler
Madde 5 — a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler;
1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan
"Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her
yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar,
2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan
"Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip
eden 1 ay içinde,
3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir
yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde
(EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu"
çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,
Genel Müdürlüğe (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) bildirirler.
b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;
1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi
suretiyle
hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine
ilişkin bilgileri yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse
Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay
içinde Genel Müdürlüğe (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)
bildirirler.”
şeklindedir.
2
Aynı yönetmeliğin “Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkındaki Hükümler” başlıklı 8. maddesi
ile de irtibat bürolarının işleyiş şekli belirlenmiştir.
“Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkında Hükümler
Madde 8 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342)
Đrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.
a) Đrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında
izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden
önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.
b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin
Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile
istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine
uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı
şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet
süreleri uzatılmaz.
Süre
Faaliyet
(Yıl)
Temsil ve ağırlama
(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda
5
temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının
koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının
karşılanması)
Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve
tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı
5
şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve
üretici taleplerinin temini)
Teknik destek
(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi
5
üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti
sunulması)
Haberleşme ve bilgi aktarımı
(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere
piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin
5
satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin
bilgilerin toplanması ve aktarılması)
Bölgesel yönetim merkezi
(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve
yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası
10
hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış
tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri,
araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon
ve yönetim hizmeti sağlanması)
3
c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira
sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro
yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin
gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni
atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin
belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.
ç) Đrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri
hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi
Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini
göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet
izinleri de resen iptal edilebilir.
d) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna
uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı
bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin
kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin
başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı
halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan
büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen
büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.
e) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi
dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış
ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.”
Yönetmeliğin bu hükümleri doğrultusunda, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına
giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yönetmelik
ekinde yer alan formlardan kendileri ile ilgili olanı doldurmak suretiyle (irtibat büroları,
harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığını gösterir belgeleri de
ekleyerek), en geç 31.05.2014 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’na veya Teşvik Uygulama
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.
4
“Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu/Ek-1” için yönetmelikte bildirim
zamanı “yıllık bazda ve en geç mayıs ayı sonuna kadar” şeklinde tespit edilmiştir. Söz konusu
form yıllık hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu da eklenmek suretiyle bazı bilgilerin
beyan edildiği bir belgedir. Özel hesap dönemine tabi mükellefler Ek-1 formuna en son
hazırlamış oldukları özel hesap dönemine ait yıllık bilanço ve gelir tablolarını ekleyeceklerdir.
Ayrıca özel hesap dönemi hakkında açıklayıcı bir yazının eklenmesi de faydalı olacaktır.
Saygılarımızla,
DENGE ĐSTANBUL YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş
EKLER:
1- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
2- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)
3- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu (Ek-2)
4- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu (Ek-3)
5- Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi Formu (Ek-4)
6- Formların düzenlenmesinde kullanılacak olan kodlar (Ek-5)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKĐNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDĐK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
5
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları
belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5
inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
c) Kanun: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu
ifade eder.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Bilgi Đsteme
Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Đstatistiki Bilgiler
Madde 4 — (Değişik ibare:RG-3/7/2012-28342) Bakanlık; Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, (Değişik ibare:RG-3/7/2012-28342) Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil
Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım
Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri
temin eder.
Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları,
a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak
"Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi"nin bir nüshasını,
b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir
nüshasını,
c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen "Ortaklar Listesi" veya
"Hazirun Cetveli"nin bir nüshasını,
(Değişik ibare:RG-3/7/2012-28342) Bakanlığa gönderirler.
Şirket ve Şubelerden Đstenecek Bilgiler
Madde 5 — a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler;
1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan
"Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl
en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer
alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip
eden 1 ay içinde,
1
3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki
herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri
Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi
Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,
Genel Müdürlüğe bildirirler.
b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;
1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak
etmesi suretiyle
hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse
devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Đçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en
geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Đrtibat Büroları
Đrtibat Bürosu Kuruluşu
Madde 6 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342)
Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari
faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini
uzatmaya yetkilidir.
Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin
faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde
değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık
sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.
Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve
eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılır.
Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı
bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili
özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir. Bakanlık,
gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması
gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin
veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.
Müracaatta Aranacak Belgeler
Madde 7 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342)
Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.
a) Başvuru formu (EK-6),
b) Đrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet
yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan
yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,
c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel
Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki
Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,
ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
d) Đrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere
verilecek yetki belgesi,
e) Đrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi
durumunda vekâletname.
2
Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe
sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük
tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.
Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkında Hükümler
Madde 8 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342)
Đrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.
a) Đrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet
kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona
ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.
b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı
şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı
ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin
niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya
yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların
faaliyet süreleri uzatılmaz.
Süre
(Yıl)
Faaliyet
Temsil ve ağırlama
(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda
temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının
koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının
karşılanması)
Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve
tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı
şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve
üretici taleplerinin temini)
Teknik destek
(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi
üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
Haberleşme ve bilgi aktarımı
(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere
piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin
satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin
bilgilerin toplanması ve aktarılması)
Bölgesel yönetim merkezi
(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve
yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası
hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış
tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri,
araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon
ve yönetim hizmeti sağlanması)
5
5
5
5
10
c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili
kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres,
büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin
gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni
3
atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin
belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.
ç) Đrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl
faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine
Đlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini
göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet
izinleri de resen iptal edilebilir.
d) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna
uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı
bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin
kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin
başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı
halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan
büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen
büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.
e) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için,
ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar,
kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Şirket Türleri
Madde 9 —Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler,
Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi
şirketlerdir.
Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye
dayalı olarak kurulan ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini
taşımayan ortaklıklar, Kanun’un uygulanması bakımından adi şirket sayılırlar.
Yurt Dışında Đkamet Eden Türk Vatandaşları
Madde 10 — Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen
Türk vatandaşları, Kanun’un uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.
Bilgi Formlarında Değişiklik
Madde 11 — Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi Formlarında değişiklik yapmaya
Genel Müdürlük yetkilidir.
Geçici Madde 1 — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli
ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve
Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım Đzin
Belgeleri üzerinde işlem yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve
kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi
Bakanı yürütür.
4
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN FAALİYET BİLGİ FORMU
BU FORM HER YIL MAYIS AYI SONUNA KADAR,
BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE BERABER
TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR.
EK:1
A.ŞİRKETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
UNVANI:
ADRESİ:
İLİ:
POSTA KODU:
İLCESİ:
TELEFON NO:
FAKS NO:
E-POSTA:
İNTERNET ADRESİ:
VERGİ DAİRESİ:
VERGİ HESAP NO:
TİC.SİC.NO:
Genel Müdür/Müdür Adı Soyadı:
Sektörü (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek):
Türkiye'deki Markaları:
Ticari İsimleri:
Bağlı Ortaklıkları/İştirakleri-Unvanı:
Bu İştirakteki Ortaklık Oranı:
Varsa Şubelerin Bulunduğu İller:
B.ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI
Ortak Adı
Ülkesi
I. Yabancı Ortaklar
II. Yerli Ortaklar*
T.C.
T.C.
T.C.
Diğer Yerli Ortaklar
T.C.
III. İMKB'de İşlem Gören Hisseler
Toplam
* En büyük üç yerli ortak yazılacaktır.
YABANCI ORTAK / ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER **
Adı / Unvanı
Yurtdışı Adresi
E-posta
Internet Adresi
Uluslararası Markaları
Yabancı Ortağın Çok Uluslu Bir
Şirket Olması Durumunda Merkez
Şirketin İsmi ve Ülkesi
**Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek tablo düzenlenecektir.
Ortaklık Oranı (%)
Sermaye Payı (YTL)
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN FAALİYET BİLGİ FORMU
BU FORM HER YIL MAYIS AYI SONUNA KADAR,
BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE BERABER
TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR.
EK:1
KAR TRANSFERLERİ
Transfer Edilen Miktar
ABD Doları Karşılığı
Transfer Edilen Ülke
Transfer Tarihi
LİSANS, KNOW-HOW, TEKNİK YARDIM, FRANCHISE ANLAŞMALARI VE TRANSFERLER
Lisansör
Lisansörün Ülkesi
Lisansın Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
Transfer Edilen Miktar
ABD Doları Karşılığı
Transfer Edilen Ülke
Transfer Tarihi
DIŞ TİCARET
Aracı Kanalıyla Yapılan Son Yıl İhracatı (ABD Doları)*
Aracı Kanalıyla Yapılan Son Yıl İthalatı (ABD Doları)*
YIL İÇİNDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ
Üretilen
Ürünler / Hizmetler (Miktar / EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
Ürünler / Hizmetler (Değer / EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
YATIRIMLAR
Geçiğimiz Yıl Yatırım Yapıldı mı?
Evet
Hayır
Bu soruya "evet" cevabı verdiyseniz aşağıdaki soruları cevaplandırınız
Yatırımın Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
Yatırımın Cinsi
Yeni
Tevsii
Diğer
Yatırımın Miktarı (ABD Doları)
Bu Yatırım İçin İstifade Edilen
Devlet Destekleri
(Varsa Teşvik Belgesi
Numarası ve Tarihi
Şirket Kaşesi ve Yetkili İmza
* Dış Ticaret Şirketleri veya Diğer Şirketler Aracılığıyla Yapılan İhracat / İthalat
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN SERMAYE BİLGİ FORMU
BU FORM, YABANCI ORTAKLARIN SERMAYE
HESABINA YAPTIKLARI ÖDEMEYİ MÜTEAKİP
EN GEÇ 1 AY İÇİNDE TEŞVİK UYGULAMA ve
YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERİLECEKTİR.
EK:2
UNVANI :
ADRESİ :
İLİ :
TELEFON NO :
E-POSTA :
VERGİ DAİRESİ :
İLÇESİ :
POSTA KODU :
FAKS NO:
İNTERNET ADRESİ :
VERGİ HESAP NO :
TİC.SİC.NO. :
YABANCI ORTAKLARIN SERMAYE HESABINA YAPTIKLARI ÖDEMELER **
I. Sermaye Ödemesi Nakdi olarak yapılmış ise,
Transfer Edilen Döviz Cinsi ve Tutarı
YTL Karşılığı
Dövizin Transfer Edildiği Ülke
Dövizin Türkiye'ye Transfer Edildiği Tarih
Ödeme Yapan Yabancı Ortak
Ödeme İşleminin Yapıldığı Banka Şubesi
II. Sermaye Ödemesi Nakit dışı araçlarla yapılmış ise,
YTL
ABD Doları Karşılığı
Dağıtılmayan Karlar
Ayni (Menkul Mal/ Menkul Kıymet)
Haklar / Alacaklar
Fonlar
Yedekler
Diğer (Açıklayınız)
Sermaye Hesabına Yapılan Ödemenin Tarihi
Ödeme Yapan Yabancı Ortak
**Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek tablo düzenlenecektir.
Şirket Kaşesi ve Yetkili İmza
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN HİSSE DEVRİ BİLGİ FORMU
BU FORM, HER HİSSE DEĞİŞİKLİĞİNİ MÜTEAKİP EN GEÇ 1 AY İÇİNDE TEŞVİK
UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR.
EK:3
UNVANI:
ADRESİ:
İLİ:
POSTA KODU:
İLCESİ:
TELEFON NO:
FAKS NO:
E-POSTA:
İNTERNET ADRESİ:
VERGİ DAİRESİ:
VERGİ HESAP NO:
TİC.SİC.NO:
DEVİR ÖNCESİ DURUM
Ortak Adı
I. Yabancı Ortaklar
Ülkesi
Ort. Oranı (%)
Sermaye Payı (YTL)
Ort. Oranı (%)
Sermaye Payı (YTL)
YTL
ABD Doları Karşılığı
II. Yerli Ortaklar*
T.C.
T.C.
T.C.
Diğer Yerli Ortaklar
T.C.
III. İMKB'de İşlem Gören Hisseler
Toplam
* En büyük üç yerli ortak yazılacaktır.
DEVİR SONRASI DURUM
Ortak Adı
I. Yabancı Ortaklar
Ülkesi
II. Yerli Ortaklar*
T.C.
T.C.
T.C.
Diğer Yerli Ortaklar
T.C.
III. İMKB'de İşlem Gören Hisseler
Toplam
* En büyük üç yerli ortak yazılacaktır.
Hisse Devir Bedeli :
Hisse Devir Tarihi
YABANCI ORTAKLARIN HİSSE DEVİR BEDELİNİ KARŞILAYIŞ ŞEKLİ **
I. Nakdi ise,
Transfer Edilen Döviz Cinsi ve Tutarı
YTL Karşılığı
Dövizin Transfer Edildiği Ülke
Dövizin Türkiye'ye Transfer Edildiği Tarih
Ödeme İşleminin Yapıldığı Banka Şubesi
II. Nakit dışı ise,
Yeniden Yatırımda Kullanılan Kazançlar
Ayni (Menkul Mal/ Menkul Kıymet)
Haklar / Alacaklar
Diğer (Açıklayınız)
Ödeme Tarihi
Ödeme Yapan Yabancı Ortak
**Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek toblo düzenlenecektir.
İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU
BU FORM, HER YIL MAYIS AYININ SONUNA
KADAR, TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI
SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERİLECEKTİR.
EK: 4
FAALİYET YILI :
GENEL BİLGİLER
YABANCI ŞİRKETİN
UNVANI
ADRESİ
ÜLKESİ
FAALİYET KONUSU (EK-5 Listeden Kod-4'e göre seçilecektir.)
TÜRKİYE'DEKİ İRTİBAT BÜROSUNUN
ADRESİ
TELEFON NO.
FAKS NO.
E-POSTA
VERGİ DAİRESİ
VERGİ HESAP NO.
BÜRO YETKİLİSİNİN/YETKİLİLERİNİN
ADI-SOYADI
BÜRONUN
AÇILMASINA İLİŞKİN İZNİN TARİH ve NUMARASI
FAALİYETE GEÇİŞ TARİHİ
TOPLAM PERSONEL SAYISI
YABANCI:
YERLİ:
YILLIK FAALİYETLER
A- Yıl İçinde Yapılan Harcamalar*
ABD Doları
TL
Personel ücretleri
Büro masrafları
Temsil, ağırlama giderleri
Yıllık büro kirası (stopajlar dahil)
Diğer giderler
Toplam
* Büronun geçmiş yıl harcamalarının ana şirket tarafından yurt dışından gönderilen konvertibl para ile karşılandığına ilişkin banka yazısı formla
birlikte gönderilecektir.
B- Büronun Açılış İzninde Belirtilen Faaliyet Konusu ile İlgili Olarak Yıl İçinde Gerçekleştirilen Tüm Faaliyetler**
**Yürütülen faaliyetleri tevsik eden, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler ve bu faaliyetlere ilişkin kapsamlı açıklamalar formla birlikte
gönderilecektir.
İrtibat Bürosu Yetkilisinin
Adı-Soyadı
İmzası
16
KOD(1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
KOD(2)
01
01
01
01
01
01
01
01
02
05
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
KOD(4)
0111
0112
0113
0121
0122
0130
0140
0150
0200
0500
1010
1020
1030
1110
1120
1200
1310
1320
1410
1421
1422
1429
1511
1512
1513
1514
1520
1531
1532
1533
1541
1542
1543
1544
1549
1551
1552
1553
1554
1600
1711
1712
1721
1722
1723
1729
1730
1810
1820
1911
1912
1920
2010
2021
2022
2023
2029
2101
2102
2109
2211
2212
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
31
31
31
31
31
31
32
32
2213
2219
2221
2222
2230
2310
2320
2330
2411
2412
2413
2421
2422
2423
2424
2429
2430
2511
2519
2520
2610
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2699
2710
2720
2731
2732
2811
2812
2813
2891
2892
2893
2899
2911
2912
2913
2914
2915
2919
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2929
2930
3000
3110
3120
3130
3140
3150
3190
3210
3220
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
40
40
40
41
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
55
3230
3311
3312
3313
3320
3330
3410
3420
3430
3511
3512
3520
3530
3591
3592
3599
3610
3691
3692
3693
3694
3699
3710
3720
4010
4020
4030
4100
4510
4520
4530
4540
4550
5010
5020
5030
5040
5050
5110
5121
5122
5131
5139
5141
5142
5143
5149
5150
5190
5211
5219
5220
5231
5232
5233
5234
5239
5240
5251
5252
5259
5260
5510
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
L
L
55
60
60
60
60
60
61
61
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
65
65
65
65
65
66
66
66
67
67
67
67
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
75
75
5520
6010
6021
6022
6023
6030
6110
6120
6210
6220
6301
6302
6303
6304
6309
6411
6412
6420
6511
6519
6591
6592
6599
6601
6602
6603
6711
6712
6719
6720
7010
7020
7111
7112
7113
7121
7122
7123
7129
7130
7210
7220
7230
7240
7250
7290
7310
7320
7411
7412
7413
7414
7421
7422
7430
7491
7492
7493
7494
7495
7499
7511
7512
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
Q
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
95
99
7513
7514
7521
7522
7523
7530
8010
8021
8022
8030
8090
8511
8512
8519
8520
8531
8532
9000
9111
9112
9120
9191
9192
9199
9211
9212
9213
9214
9219
9231
9232
9233
9241
9249
9301
9302
9303
9309
9500
9900
KOD(4) AÇIKLAMA
TAHIL VE BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ
SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ
MEYVE, SERT KABUKLULAR, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ
KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI
DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ
HAYVANCILIKLA BİRLİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ (KARMA ÇİFTÇİLİK)
TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ HİZMETLER (VETERİNERLİK HARİÇ)
AVCILIK,TUZAKLA AVLAMA, AV HAYVANLARI ÜRETİCİLİĞİ VE İLGİLİ HİZMETLER
ORMANCILIK, TOMRUKÇULUK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ
BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER
TAŞKÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ
LİNYİT MADENCİLİĞİ
TURBA MADENCİLİĞİ
HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI
TETKİK VE ARAŞTIRMA HARİÇ, PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI İLE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ
URANYUM VE TORYUM CEVHERİ MADENCİLİĞİ
DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ
URANYUM VE TORYUM CEVHERLERİ HARİÇ; DEMİR DIŞINDA KALAN METAL CEVHERLERİ MADENCİLİĞİ
KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI
KİMYA VE GÜBRE SANAYİİNDE KULLANILAN MİNERALLERİN MADENCİLİĞİ
TUZ MADENCİLİĞİ
B.Y.S. DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI
MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI
BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI
SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI
BİTKİSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ İMALATI
SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI
ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI
NİŞASTA VE NİŞASTA ÜRÜNLERİNİN İMALATI
HAZIR HAYVAN YEMLERİ İMALATI
FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI
ŞEKER İMALATI
KAKAO, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İMALATI
MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERİN İMALATI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI
ALKOLLÜ İÇECEKLERİN DAMITILMASI, ARITILMASI VE KARIŞTIRILMASI; MAYALI MADDELERDEN ETİL ALKOL ÜRETİMİ
ŞARAP İMALATI
BİRA VE MALT İMALATI
ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
TEKSTİL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ; TEKSTİL DOKUMACILIĞI
TEKSTİLİN APRELENMESİ
GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
HALI VE KİLİM İMALATI
HALAT, İP, SİCİM VE AĞ İMALATI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI
KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI
KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI; KÜRK MAMÜLLERİ İMALATI
DERİNİN TABAKLANMASI VE İŞLENMESİ
BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERİ İLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI İMALATI
AYAKKABI İMALATI
KERESTE VE PARKE SANAYİ
TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI
İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI
AĞAÇTAN YAPILAN AMBALAJ MALZEMELERİ İMALATI
DİĞER AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMALATI; HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI
KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE MUKAVVA İMALATI
OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN İMALATI
DİĞER KAĞIT VE MUKAVVA ÜRÜNLERİ İMALATI
KİTAP, BROŞÜR, MÜZİK KİTAPLARI VE DİĞER YAYINLARIN YAYIMI
GAZETE, DERGİ VE SÜRELİ YAYINLARIN YAYIMI
PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN YAYIMI
DİĞER YAYIMLAR
BASIM
BASIMLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ
PLAK, KASET VB. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI
KOK FIRINI ÜRÜNLERİ İMALATI
RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI
NÜKLEER YAKITIN ELDE EDİLMESİ
ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI (KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLER HARİÇ)
KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI
SENTETİK KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDELERİ İMALATI
PESTİSİT (HAŞARAT İLACI) VE DİĞER ZİRAİ-KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI
BOYA, VERNİK V.B. KAPLAYICI MADDELER İLE MATBAA MÜREKKEBİ VE MACUN İMALATI
ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI
SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI
B.Y.S. KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI
SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI
İÇ VE DIŞ LASTİK İMALATI; LASTİĞE SIRT GEÇİRİLMESİ VE YENİDEN İŞLENMESİ
DİĞER KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI
PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI
CAM VE CAM ÜRÜNLERİ İMALATI
YAPI MALZEMELERİ DIŞINDAKİ, ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SERAMİK EŞYA İMALATI (ÇANAK, ÇÖMLEK, ÇİNİ, PORSELEN VB.)
ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI
ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KİL VE SERAMİK YAPI MALZEMESİ ÜRÜNLERİNİN İMALATI
ÇİMENTO, KİREÇ VE ALÇI İMALATI
ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI
TAŞIN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE KULLANABİLİR HALE GETİRİLMESİ
B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI
DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİİ
DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ
DEMİR VE ÇELİĞİN DÖKÜMÜ
DEMİR DIŞINDAKİ METALLERİN DÖKÜMÜ
METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI
TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA İMALATI
BUHAR KAZANI İMALATI, MERKEZİ KALORİFER KAZANLARI HARİÇ
METALLERİN DÖVÜLMESİ, PRESLENMESİ, BASKILANMASI VE YUVARLANMASI; TOZ METALÜRJİSİ
ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINA DAYALI OLARAK METALLERİN KAPLANMASI VE İŞLENMESİ
ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERİ VE HIRDAVAT MALZEMELERİ İMALATI
B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI
İÇTEN YANMALI MOTOR VE TÜRBİN İMALATI; UÇAK, MOTORLU TAŞIT VE MOTOSİKLET MOTORLARI HARİÇ
POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA İMALATI
MİL YATAĞI, DİŞLİ, DİŞLİ TAKIMI VE TAHRİK TERTİBATI İMALATI
SANAYİ FIRINI, OCAK VE OCAK ATEŞLEYİCİLERİN İMALATI
KALDIRMA VE TAŞIMA TEÇHİZATI İMALATI
DİĞER GENEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI
TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI
TAKIM TEZGAHLARI İMALATI
METALURJİ MAKİNELERİ İMALATI
MADEN, TAŞOCAĞI VE İNŞAAT MAKİNELERİ İMALATI
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN İŞLEYEN MAKİNELERİN İMALATI
TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ İŞLEMEDE KULLANILAN MAKİNELERİN İMALATI
SİLAH VE MÜHİMMAT İMALATI
DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI
B.Y.S. EV ALETLERİ İMALATI
BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI
ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI
ELEKTRİK DAĞITIM VE KONTROL CİHAZLARI İMALATI
İZOLE EDİLMİŞ TEL VE KABLO İMALATI
AKÜMÜLATÖR, PİL VE BATARYA İMALATI
ELEKTRİK AMPÜLÜ VE LAMBALARI İLE AYDINLATMA TEÇHİZATI İMALATI
B.Y.S. ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI
ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER ELEKTRONİK PARÇALARIN İMALATI
RADYO VE TELEVİZYON VERİCİLERİ İLE TELEFON VE TELGRAF HATTI TEÇHİZATI İMALATI
TELEVİZYON VE RADYO ALICILARI; SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDEN VEYA ÜRETEN TEÇHİZAT VE BUNLARLA İLGİLİ ARAÇLARIN İ
TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI
ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI (SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM K
SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM KONTROL TEÇHİZATI İMALATI
OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI
SAAT İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI KAROSERİ İMALATI; RÖMORK VE YARI - RÖMORK İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI
GEMİ YAPIMI VE ONARIMI
EĞLENCE VE SPORTİF AMAÇLI TEKNELERİN YAPIMI VE ONARIMI
DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ İLE VAGONLARININ İMALATI
HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI
MOTOSİKLET İMALATI
BİSİKLET VE SAKAT TAŞIYICILARI İMALATI
B.Y.S. DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI
MOBİLYA İMALATI
KUYUMCULUK VE İLGİLİ MADDELERİN İMALATI
MÜZİK ALETLERİ İMALATI
SPOR MALZEMELERİ İMALATI
OYUN VE OYUNCAK İMALATI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT
METAL ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI
GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI (SOĞUK ENERJİLER DAHİL)
SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI
İNŞAAT ALANININ HAZIRLANMASI
YENİ VEYA İLAVE BİNA İNŞAATI; BİNA DIŞI İNŞAAT FAALİYETLERİ
TESİSAT İŞLERİ
BİNA İNŞAATINDAKİ TAMAMLAYICI FAALİYETLER
İNŞAAT YAPIM VE YIKIM İŞLERİ İÇİN, OPERATÖRÜYLE BİRLİKTE MAKİNE VE TEÇHİZAT KİRALANMASI
MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞI
MOTORLU TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMI
MOTORLU TAŞITLARIN PARÇA VE AKSESUARLARININ SATIŞI
MOTOSİKLET VE İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI
MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SATIŞI
ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINDA TOPTAN TİCARET (KOMİSYONCULUK)
TARIMSAL HAMMADDE VE CANLI HAYVAN TOPTAN TİCARETİ
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ
TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE AYAKKABI TOPTAN TİCARETİ
DİĞER EV EŞYALARININ TOPTAN TİCARETİ
KATI, SIVI VE GAZ YAKITLAR VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
MADEN VE MADEN CEVHERİ TOPTAN TİCARETİ
İNŞAAT MALZEMELERİ HIRDAVAT, SIHHİ TESİSAT, ISITMA TEÇHİZATI TOPTAN TİCARETİ
DİĞER ARA MALLAR, ATIK VE HURDA TOPTAN TİCARETİ
MAKİNA VE TEÇHİZAT TOPTAN TİCARETİ
DİĞER TOPTAN TİCARET
BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET
BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER PERAKENDE TİCARET
BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN PERAKENDE TİCARETİ
ECZACILIK ÜRÜNLERİ, TIBBİ ALETLER, KOZMETİK, PARFÜMERİ VE TUVALET MALZEMELERİ PERAKENDE TİCARETİ
TEKSTİL ÜRÜNLERİ, GİYİM EŞYALARI, AYAKKABI VE DERİ EŞYA PERAKENDE TİCARETİ
EV İLE İLGİLİ ALET, EŞYA VE TEÇHİZATININ PERAKENDE TİCARETİ
HIRDAVAT, BOYA VE CAM PERAKENDE TİCARETİ
BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER PERAKENDE TİCARET
KULLANILMIŞ MALLARIN SATILDIĞI MAĞAZALARDAKİ PERAKENDE TİCARET
POSTA YOLUYLA PERAKENDE TİCARET
PAZARLARDA, SERGİLERDE VEYA SEYYAR OLARAK YAPILAN PERAKENDE TİCARET
MAĞAZALARDA YAPILMAYAN DİĞER PERAKENDE TİCARET
KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİRİ
OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ
LOKANTA, KAHVEHANE, BAR VE YEME İÇME YERLERİ
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
DİĞER TARİFELİ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
DİĞER TARİFESİZ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI
BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
DENİZ VE KIYI TAŞIMACILIĞI
İÇ SULARDA YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI (GÖL, NEHİR) VB.
TARİFELİ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TARİFESİZ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI; UZAY TAŞIMACILIĞI
YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ
DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ
DİĞER DESTEKLEYİCİ ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ
SEYAHAT ACENTELERİ VE TUR İŞLETMECİLERİNİN FAALİYETLERİ
DİĞER ULAŞTIRMA ACENTELERİNİN HİZMETLERİ
ULUSAL POSTA HİZMETLERİ
ULUSAL POSTA FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ KURYE FAALİYETLERİ
TELEKOMÜNİKASYON
MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ
DİĞER PARASAL ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ (TİCARİ BANKALAR, TASARRUF BANKALARI VE KREDİ KURULUŞLARI)
FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASING) HİZMETLERİ
DİĞER KREDİ VERME FAALİYETLERİ
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
HAYAT SİGORTASI (CAN SİGORTALARI)
EMEKLİLİK FONLARI
HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTALAR
MALİ PİYASALARIN İDARESİ (SERMAYE PİYASASI)
MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER
MALİ ARACI KURULUŞLARA YARDIMCI DİĞER FAALİYETLER
SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK FONLARINA YARDIMCI FAALİYETLER
KENDİNE AİT VEYA KİRALANMIŞ GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ FAALİYETLER
BİR ÜCRET YA DA SÖZLEŞME ESASINA DAYANAN GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
KARA TAŞITLARININ SÜRÜCÜSÜZ KİRALANMASI
SU TAŞITLARININ KAPTANSIZ KİRALANMASI
HAVA TAŞITLARININ PİLOTSUZ KİRALANMASI
OPERATÖRSÜZ TARIMSAL MAKİNE VE TEÇHİZATIN KİRALANMASI
İNŞAAT VE MÜHENDİSLİKTE KULLANILAN MAKİNE VE TEÇHİZATIN OPERATÖRSÜZ KİRALANMASI
BÜRO MAKİNE VE TEÇHİZATININ KİRALANMASI (BİLGİSAYARLAR DAHİL)
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZATIN KİRALANMASI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ KİRALANMASI
BİLGİSAYAR DONANIM DANIŞMANLIĞI
BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIĞI, PROGRAM ÜRETİMİ VE TEMİNİ
VERİ İŞLEME
VERİ TABANI FAALİYETLERİ
BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEME MAKİNALARININ BAKIM VE ONARIMI
BİLGİSAYARLARLA İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
HUKUKİ FAALİYETLER
MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK VE HESAP UZMANLIĞI HİZMETLERİ; VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
PİYASA VE KAMUOYU ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
İŞ VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ
MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ TEKNİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
TEKNİK TEST VE ANALİZ FAALİYETLERİ
REKLAM HİZMETLERİ
İŞE YENİ GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ VE YERLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ
SORUŞTURMA VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ
BİNA TEMİZLEME FAALİYETLERİ (ENDÜSTRİYEL AMAÇLI TEMİZLİK )
FOTOĞRAFÇILIKLA İLGİLİ FAALİYETLER
AMBALAJLAMA FAALİYETLERİ
B.Y.S. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK HARİÇ, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR HİZMETLERİ VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERİ SAĞLAYAN KURULUŞLARIN FAAL
İŞ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KATKI VE DÜZENLEME FAALİYETLERİ
DEVLET İÇİN YAPILAN YARDIMCI HİZMETLER
DIŞİŞLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER
SAVUNMA FAALİYETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ
ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK FAALİYETLERİ
İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ
GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ
TEKNİK VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
YETİŞKİNLERİN EĞİTİLMESİ VE DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ
HASTANE HİZMETLERİ
TIP VE DİŞCİLİKLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ
İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER
VETERİNERLİK HİZMETLERİ
BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER
BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER
KANALİZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, HIFZISIHHA VE BENZERİ HİZMETLER
İŞ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ
MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ
ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN SENDİKA FAALİYETLERİ
DİNİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
SİYASİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
SİNEMA VE VİDEO YAPIMI VE DAĞITIMI
SİNEMA FİLMİ GÖSTERİMİ
RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ
DRAMATİK SANATLAR, MÜZİK VE DİĞER SANAT FAALİYETLERİ
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER EĞLENCE FAALİYETLERİ
KÜTÜPHANECİLİK VE ARŞİVLEME FAALİYETLERİ
TARİHİ YAPI VE ALANLARI KORUMA VE MÜZECİLİK FAALİYETLERİ
BOTANİK VE HAYVANAT BAHÇELERİ İLE MİLLİ PARKLARLA İLGİLİ FAALİYETLER
SPORLA İLGİLİ FAALİYETLER
DİĞER EĞLENCE VE DİNLENME FAALİYETLERİ
TEKSTİL VE KÜRK ÜRÜNLERİNİN YIKANMASI VE KURU TEMİZLEMESİ
BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARININ FAALİYETLERİ
CENAZE İŞLERİ VE İLGİLİ FAALİYETLER
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
EVLERDE YAPTIRILAN HİZMET İŞLERİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİ
PORSELEN VB.)
ARAÇLARIN İMALATI
LARI)
LARIN FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ
Download

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz