SOLUNUM FĐZYOLOJĐSĐ
• DIŞ SOLUNUM
• ĐÇ SOLUNUM
SOLUNUM YOLLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
BURUN
AĞIZ
FARĐNKS
LARĐNKS
TRAKEA
BRONŞLAR
BRONŞĐOLLER
ALVEOLLER
•
•
•
•
•
•
•
•
BURUN
AĞIZ
FARĐNKS-Plica vokalis
LARĐNKS
TRAKEA
BRONŞLAR
BRONŞĐOLLER
ALVEOLLER
ÜST SOLUNUM YOLLARI
ALT SOLUNUM YOLLARI
TRAKE
BRONŞ
BRONŞĐYOL
• TERMĐNAL BRONŞĐYOL
• Anatomik ölü boşluk-150 ml
• RESPĐRATUVAR BRONŞĐYOL
• ALVEOLAR KANAL (DUCTUS
ALVEOLARĐS)
• ALVEOLAR KESE (SAKKULUS
ALVEOLARĐS)
350 ML
SĐLYA
• PARASEMPATĐK LĐFLER-BRONKOKONSRĐKTÖR
• SEMPATĐK LĐFLER-BRONKODĐLATÖR
GAZ ALIŞVERĐŞĐ
• SOLUNUM ÜNĐTESĐ
• ALVEOL
• YENĐ DOĞANDA 30 MLY
• ERĐŞKĐNDE 300 MLY
• Ig A-BRONŞ
• SĐLĐAR
MEKANĐZMA
• Sinüzit, bronsektazi,
akc. enfeksiyonları
SOLUNUM
• ĐNSPRASYON
• Diyafram kasılır,kaslar göğüs kafesini
yukarı çeker, göğüs boşluğu genişler
• EKSPĐRASYON
• Diyafram gevşer,Kostalar aşağı iner, göğüs
boşluğu hacmi azalır
SÜRFAKTAN
ĐNTRAPLEURAL BASINÇ
• PARĐYETAL PLEURA
• Torax diyafram vucut yan duvarları
•
•
•
•
VĐSSERAL PLEURA
Akciğer yüzeyi
2 si arasındaki -PGögüs duvarında kesik tehlikesi-Akc.kollaps
ĐNTRAPULMONER BASINÇ
Akciğeriçi Basınç
Đnsprasyon öncesi(- 1 mmHg)
Đnsprasyon sonunda atmosfer düzeyine eşit
Transpulmoner basınç
• Đntrapleural ve intrapulmoner –P- lar
arasındaki fark.
SOLUNUM TĐPLERĐ
• EUPNO-normal
• POLĐPNO-yüzeyel, kesik kesik
• HĐPERPNÖ-frekans(sıklık) ve derinlik
artışı
• DĐSPNÖ-zor solunum
• APNÖ- geçici durması
SOLUK HACMĐ
• SOLUK ALMAVERME ile
• AKC.e GĐRENÇIKAN HAVA
HACMĐ-500 ml
ĐNSPĐRASYON KAPASĐTESĐ
• DERĐN SOLUK ALMA ĐLE AKC.e
GĐREN HAVA HACMĐ-500 ml
ĐNSPĐRASYON REZERVĐ
• NORMAL SOLUK SONRASI DERĐN
SOLUKLA AKCĐĞERLERE GĐREN
HAVANIN HACMĐ-3000 ml
EKSPĐRASYON REZERVĐ
• NORMAL SOLUK VERME SONRASI
• ZORLU SOLUK VERME ĐLE ÇIKAN
HAVA HACMĐ-1100 ml
VĐTAL KAPASĐTE
• ZORLU ĐNSPĐRASYON SONRASI (3500
GĐREN)
• GÜÇLÜ EKSPĐRASYONLA (1100 ml)
ÇIKAN HAVA- 4600 ml
REZĐDUEL HACĐM
• EN ZORLU EKSPĐRASYONDAN
SONRA AKCĐĞERLERDE
ÇIKARILMASI MÜMKÜN OLMAYAN
HAVA HACMĐ-1200 ml
• Doğumda-Adli Tıp da
AKCĐĞER VENTĐLASYONU
• 1 dk da solunum sistemine giren ve çıkan
hava hacmi.
• Dk da 12 solunum hareketi (500 ml girençıkan hava)
• Toplam 6 lt hava
GAZLARIN GEÇĐŞĐ-SOLUNUM MEMBRANI
HĐPOKSĐ
• ANEMĐK H.-Hb az, O2 düzeyi normal
• HĐPOKSĐK H.-atmosfer –P- artışı.dış ortamdaki O2 az.
• ĐSKEMĐK H.-O2 ve Hb normal.Dokuya O2 geçişi az.Şok,
kalp yetmezliği, dam. tıkanıklığı.
• HĐSTOTOKSĐK H.-Dokuda O2 yeterli.Hücre içi
mekanizma inhibe (toksik mad.)
• SĐYANOZ-Hb mikt. fazla.deri, mukoz mavi renk
DEKOMPRESYON-VURGUN
• NĐTROJEN
Download

solunum fizyolojisi - anatomi