DİKKATİNİZE:
BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK
OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU
ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN
GÖREBİLİRSİNİZ.
ULUSLARARASI
.$080$/ø<(6ø
.,6$g=(7
KOLAYAOF
ULUSLAR ARASI KAMU MALİYESİ
Kolayaöf.com 0 362 233 87 23
Sayfa 2
ULUSLAR ARASI KAMU MALİYESİ
ioLQGHNLOHU
QLWH-.UHVHOOHúme ve Kamu Maliyesi............................................. 4
QLWH-UluslararasÕ Kamu MallarÕ KavramÕ......................................... 6
QLWH-UluslararasÕ Kamu MalÕ gUQHNOHUL............................... 8
QLWH-UluslararasÕ Kamu MallarÕnÕn FinansmanÕ ............................. 11
QLWH-KalkÕnma YardÕmlarÕ.............................. ................................. 12
QLWH-UluslararasÕ Vergi SorunlarÕ ................................................... 14
QLWH-UluslararasÕ ùirketlerin Vergilendirilmesi................................ 16
QLWH-UluslararasÕ Vergi Rekabeti.................................................... 19
Kolayaöf.com 0 362 233 87 23
Sayfa 3
ULUSLAR ARASI KAMU MALİYESİ
1.hNøTE-KhRESELLEùME VE KAMU MALøYESø
.h5(6(//(ùMENiN KURAMSAL ARKA PLANI
.UHVHOOHúme
.UHVHOOHúPHGQ\DGDSHNoRNONHYHE|OJHGHNLLNWLVDGLVL\DVDOWRSOXPVDOYH NOWUHO\DSÕlardaki
farklÕlÕklarÕn, haberleúme, ulaúÕm ve biliúim teknolojilerindeki hÕzlÕ ilerlemelerle birbiriyle etkileúLPKkOLQH
girdi÷LNUHVHOED÷ÕmlÕlÕklarÕQYHELOLQoOLOL÷in arttÕ÷Õ oRNNDWPDQOÕ YHoRNER\XWOXELUEWQOHúPHVUHFLGLU
Bu yaklaúÕPODUDJ|UHNDSLWDOL]PNHQGLELULNLPVUHFLQLQEHOLrli bir tarihsel andaki dinamiklerine uygun
olan bir co÷rafya (uzamsal iliúNLOHUPHNkQVDOG]HQOHPHOHU ³NUHVHOLú E|OP´YHLúlevlerle ba÷lantÕlÕ
olan yerler a÷ՁUHWLU%HQ]HUELoLPGH VHUPD\HQLQVUHNOLELUSD]DUJHQLúlemesine gereksinim duyarak
GQyanÕn her yerinde yerleúmek istedi÷LYHEXDPDoODKHU\HUGHED÷lantÕlar kurmak zorunda oldu÷u
RUWD\DoÕkmaktadÕr.
*HUoHNWHXOXVDOLNWLVDWYHPDOL\HSROLWLNDVÕ kararlarÕnÕQNUHVHOOHúPHVUHFLQLQ egemen kurum ve
kurallarÕ tarafÕndan belirlenmekte oluúXVUHFLQ|QHPOLELU|]HOOL÷idir. IMF ve di÷er uluslararasÕ |UJWOHU
aracÕlÕ÷Õ\ODX\JXODPD\DG|Qúen kurallar EWQLoLQGHGHYOHWOHULQSDUDYHPDOL\HSROLWLNDVÕ kararlarÕ ile
HNRQRPL\HPGDKDOHVL serbest piyasa iúleyiúini bozucu olarak alÕnÕr.
.UHVHOOHúmenin Kuramsal Arka PlanÕ
'Q\DHNRQRPLVLQGHNLLONEWQOHúme dalgasÕ, iQJLWHUH¶QLQ|QFO÷QGHJHUoHNOHúmiútir. 1870 krizi ile
VRQEXODQEXG|QHP.ODVLNOLEHUDOL]P-Klasik iktisat olarak tanÕmlanÕU\]\ÕlÕQVRQoH\UH÷inde
RUWD\DoÕNDQNUHVHOOHúPHG|QHPLQGH JHoHUOL olan Neoliberalizm, Klasik iktisat ilkelerini yeniden
yorumlayan bir karaktere sahiptir. Bu kuram Monetarizm, Rasyonel beklentiler okulu, Kamu tercihi
teorisi ve Anayasal iktisat, Arz yanlÕ iktisat okullarÕ tarafÕndan temsil edilir. i]OH\HQG|QHPGHE\PH
hÕzlarÕQGDGúúOHLIDGHVLQLEXODQVHUPD\HQLQNkU oranlarÕnÕQGúmesine karúÕ ulusal pazar
sÕnÕrlamalarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ LOHo|]P bulunmuúWXU\]\ÕlÕQNUHVHOOHúme dalgasÕ altÕnda devlet
UHWLPFLYH\DWÕrÕmcÕ fonksiyonlarÕndan uzaklaúDUDNJoOELUELoLPGHG]HQOH\LFLIRQNVL\RQXLOH
iúlevlenmiútir. 1HROLEHUDONXUDPD|QHPOLELUGHVWHN.H\QHV\HQNXUDPYHX\JXODPDODUDVHUW eleútiriler
LoHUHQ0LOWRQ)ULHGPDQ¶ÕQ0RQHWDUL]PLQGHQJHOLU.XUDPDJ|UHNDSLWDOLVW ekonomilerde var olan iúsizlik
oranÕ ³GR÷DO´ROXSEXQXGúUPH\HG|QNGHYOHW PGDKDOHOHULVDGHFHHQúasyona neden olur ve
yapÕlmasÕ gereken miktar kuramÕnÕ JHoHUOLNÕlmaktÕr.
'HYOHWPGDKDOHVLNDSLWDOL]PLQELUUHWLPVLVWHPLRODUDNJHOLúiminde vardÕr ve iktisat okullarÕnca analiz
edilmiútir. ilgili olduklarÕ WDULKVHOG|QHPLQUQRODQEX NXUDPODUNUHVHOOHúmede devletin ekonomik
iúOHYOHULQLDoÕklamada bakÕú DoÕlarÕ sa÷larlar.
.h5(6(//(ùME, DEVLET VE DEVLETiN iùLEVLERi
$GDP6PLWK¶LQLNWLVDGLUHIDKNXUDPÕnda sermaye birikimi ekonomik ilerlemenin, NkUODUGD\HQL
sermayenin kayna÷ÕdÕU6PLWK¶LQPRGHOLQGHUHNDEHWoLSL\DVDODUKHP sermayeyi en fazla verimli olacak
VDQD\LOHUH\|QHOWPH\LVD÷ODUKHPGHµJ|UQPH] HO¶DUDFÕlÕ÷Õ\ODNkUPDNVLPL]DV\RQXQXWRSOXPVDO
olarak yararlÕ DODQODUD\|QOHQGLUHUHN halkÕn en yo÷XQELoLPGHJHUHNVLQLPGX\GX÷u mallarÕn
UHWLOPHVLQH\RODoDU 0DUNVLVWJ|UúHJ|UHNDSLWDOLVW|QFHVLG|QHPGHQEDúOD\DQN|\OOHULQFUHWOL
iúoLOHUH G|QúWUOHUHNPXWODNDUWÕk de÷erin potansiyel bir kayna÷ÕnÕn yaratÕlmasÕ tarihsel bir olgudur.
Bu yaklaúÕmda kapitalist toplumsal iliúkilerin do÷asÕ gere÷LNUHVHOROGX÷u ve devletin varlÕ÷Õ da bu
NUHVHOVHUPD\HLOLúkisinin bir u÷ra÷Õ olarak kabul edilir. 8OXVDOGHYOHWLQNUHVHOVHUPD\HLOLúkisinin bir
u÷ra÷Õ oldu÷XQXV|\OHPHNEHOOLELU ulusal devletin geliúLPLQLQDQFDNNHQGLVLQLQGHLoVHOELUSDUoDVÕ
oldu÷u kapitalist toplumsal iliúkilerin geliúimi ba÷lamÕnda anlaúÕlabilece÷ini ifade eder
.UHVHOOHúPHG|QHPLQGHGHYOHWLQLNWLVDGLUROQHLOLúkin, Avusturya ve Chicago okullarÕ, Anayasal iktisat
ve Arz yanlÕ iktisatÕn varsayÕmlarÕ politika kural ve uygulamalara G|QúPúWU
Bu tartÕúmalarÕQWPNDSLWDOLVWUHWLPLOLúNLOHULQLQNUHVHOOHúmesinin devletin iúOHYOHUL]HULQGHNLHWNLVL
ba÷lamÕnda anlam kazanÕU.UHVHOLNWLVDGLLOLúkiler devletlerin .H\QHV\HQG|QHmde kullandÕ÷Õ DUDoODUOD
HNRQRPL\HPGDKDOHVLQLLPNkQVÕz kÕlarken devletlerin yeni iúOHYOHUL|QHoÕkmaktadÕr.
.h5(6(//(ùMENiN KAMU MALiYESi h=(5iNDEKi ETKiLERi
Kamu maliyesi, devletin gelir/harcamalarÕ YHNDPXVHNW|U\OHLOJLOLNRQXODUGDYH\D ekonominin kamu
VHNW|UQQHJHPHQOL÷indeki kÕsmÕyla ilgilidir. Kamu maliyesi |]HOILQDQVWDQIDUNOÕ olarak zorlayÕcÕlÕk
JFQHVDKLSWLUYHUJLOHQGLUPHGHYOHW harcamalarÕ EHOOLDPDoODUÕQJHUoHNOHúWLULOPHVLLoLQ\DSÕlÕr (yol,
e÷LWLP|]HOILQDQVD J|UHGDKDHVNLGLUWHPHOGHE\N|OoHNOLELUILQDQVDOIDDOL\HWWLUNkU
maksimizasyonu |QFHOLNOLGH÷LOGLUEXDODQGDE\NERUoODQPDYHE\N|OoHNOLSURMHOHUV|]
Konusudur. 'DKD|QFHGH÷inildi÷LJLELNUHVHOOHúPHVUHFLQGHNLJHOLúmeler devletin Keynesyen
G|QHPGHX\JXODGÕ÷Õ malLDUDoODUODHNRQRPL\HPGDKDOHVLQLRUWDGDQNDOGÕrmÕútÕr. Japonya gibi bazÕ
ONHOHUWDOHS\|QHWLPLSROLWLNDODUÕ zaman zaman uygulamakla birlikte, bu politikalarÕQ|QFHVL
G|QHPGHROGX÷XJLELE\PHLVWLKGDP ve gelir da÷ÕlÕmÕnÕ HWNLOHPHJFD]DOPÕútÕr.
%XG|QHPGHNDPXVHNW|UQQLNWLVDGL\Dúama iliúkin etkilerini minimize etmek LoLQGúQVHODUND
planÕ Anayasal iktisat yaklaúÕmÕna dayanan mali kural uygulamalarÕ |QHPND]DQPÕútÕr. Mali kuralÕn
Kolayaöf.com 0 362 233 87 23
Sayfa 4
ULUSLAR ARASI KAMU MALİYESİ
JHUHNoHOHULPDNURHNRQRPLNLVWLNUDUÕn sa÷lanmasÕPDOLVUGUOHELOLUOLNKN€PHWSROLWLNDODUÕnÕQ|QH[ante) krebilitesini artÕUPDNYHERUo|GHQHELOLUOL÷ini garanti altÕna almaktÕr. ,0)YH'Q\D%DQNDVÕ
uygulamalarÕ dÕúÕQGDNUHVHOOHúPHQLQXOXVVWNXUDOODUÕ olan mal ve hizmetlerde serbestleúme
G]HQOHPHOHULQL|QJ|UHQ*$77YH'Q\D 7LFDUHWgUJWJLELDQODúPDODUXOXVDONDUDUVUHoOHULYH
politikalarÕ belirler.
.UHVHOOHúme ve Kamu HarcamalarÕ
Neoliberal okullarÕn varsayÕmlarÕ do÷UXOWXVXQGDGHYOHWLQHNRQRPLGHNLUHWLPFL yatÕrÕmcÕ olarak
iúlevlerinin azaltÕlmasÕ|]HOOHútirme uygulamalarÕ YHEWoHOHUGHNL yatÕrÕm harcamalarÕnÕn azaltÕlmasÕ ile
JHUoHNOHútirilmiúWLUg]HOOHútirme, devletin iktisadi alandaki ticari faaliyetleri olan kamu iúletmecili÷inin
|]HOOHútirilmesi yanÕnda yarÕ kamusal nitelikli e÷itim, sa÷lÕk JLELNDPXKL]PHWOHULQLQ|]HOOHútirilmesine
kadar uzanmaktadÕr
Sosyal harcamalar enúDV\RQODPFDGHOHGHEWoHGLVLSOLQLLoLQHQWHPHONDOHP olarak
de÷HUOHQGLULOPHNWHGLU(QN|NOYHNDSVDPOÕ UHIDKGHYOHWLX\JXODPD|UQHNOHULQH sahip Avrupa Birli÷i,
1980 sonrasÕnda bu alanda Neoliberal politikalarÕQJoO ELUELoLPGHX\JXODPDVÕna iúaret eder. Avrupa
Birli÷i, kamu maliyesi alanÕnda \HONHOHUH0DDVWULFKW.ULWHUOHULDGÕ altÕnda kapsamlÕ uygulamalar ile
sÕkÕ EWoH kurallarÕ getirmiútir. KÕWD$YUXSD¶VÕQGDEWoHOHUGH|QHPOLELUSD\DVDKLSRODQUHIDK
harcamalarÕ olarak adlandÕrÕlan sosyal nitelikteki kamu harcamalarÕ, mali kural ile JHWLULOHQEWoH
kriterlerine uyulmasÕ LoLQNXOODQÕlan ana harcama kalemleridir
Kamu-g]HO2UWDNOÕ÷Õ: Kamu hizmeti olarak nitelendirilen ve devlet eliyle JHUoHNOHútirilen hizmetlere |]HO
VHNW|UQNDWÕlÕmÕGÕU
.UHVHOOHúPHVUHFLQGHGHYOHWLQELULNLPLGHVWHNOHPHLúlevinin sistemi meúrulaútÕrma iúOHYLQHVWQ
JHOPHVLV|]NRQXVXLNHQGHYOHWOHU2¶&RQQRU¶Õn analizine X\JXQELoLPGHDPDEDúka bir \|QGHQPDOL
kriz tehditi altÕndadÕU0DOLGLVLSOLQH\|QHOLN kapsamlÕ G]HQOHPHOHUHUD÷PHQNUHVHOOHúPHVUHFLNDPX
harcamalarÕnÕn artmasÕQD\|QHOLNJHOLúmeleri getirmiútir.
UluslararasÕ Kamu MallarÕ
.UHVHOOHúPHVUHFLQGHRUWD\DoÕkan geliúmeler kamu mallarÕnÕ uluslararasÕ veya NUHVHO|OoHNWH
sunmayÕ gerekli kÕlmÕútÕr. HÕzlanan iktisadi, sosyal ve beúeri iliúkiler toplumlararasÕ etkileúimleri
artÕrarak bazÕ DODQODUGDELUONHVÕnÕrlarÕnÕ aúarak hizmet sunmayÕ gerekli kÕlmaktadÕr. UluslararasÕ kamu
mallarÕnÕQUHWLOPHVLQHQHGHQRODQVRUXQODUE\N|OoGH sanayileúPHGHQJQP]HNDGDUJHoHQ
Kolayaöf.com 0 362 233 87 23
Sayfa 5
Download

haftalık ekonomi bülteni