EMBALLAGE 2014 FUARI
17 - 20 KASIM 2014
PARøS / FRANSA
øSTANBUL øHRACATÇI BøRLøKLERø
DÜNYANIN ÖNDE GELEN AMBALAJ MALZEMELERø VE MAKøNELERø FUARINA MøLLø KATILIM
ORGANøZASYONU DÜZENLøYOR!
KATILIMCI FøRMALARI
FUARDA HANGø
AVANTAJLAR BEKLøYOR?
¾
¾
¾
¾
¾ Dünya pazarõnda yer almak / mevcut
pazar payõnõ artõrmak,
Ürünlerini uluslararasõ alõcõlara etkin bir úekilde
tanõtmak,
Güçlü da÷õtõm a÷larõnõn temsilcileri ile tanõúma ve
sa÷lõklõ ba÷lantõlar kurmak,
Pazarõ yerinde görmek yoluyla etkili satõú stratejileri
belirleyebilmek,
Önemli firmalarõn yöneticileri ve satõn almacõlarõ ile
do÷rudan temasa geçmek
MøLLø KATILIM ORGANøZASYONU
KAPSAMINDA VERøLEN HøZMETLER:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Stand alanõ kiralanmasõ
Stand inúaat, dekorasyonu ve elektrik ba÷lantõsõ
Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi
Stand temizlik hizmetleri
Reklam ve tanõtõm hizmetleri
Stand büyüklü÷ü ile orantõlõ olarak ücretsiz fuar giriú
kartõ temini
Fuar katalo÷unda ve internet sitesinde yer alma
østanbul’da hazõrlanan katõlõmcõ broúüründe yer alma
Fuar süresince ofis ve iletiúim araçlarõ tedariki ile
ikram hizmetleri
*Toplam katõlõm bedeli üzerinden %50 DEVLET DESTEöø imkânõ
*ULAùIM DESTEöø: øki temsilcinin uçak biletlerine % 50 devlet deste÷i
*PRESTøJLø FUAR DESTEöø: katõlõm bedelinize 50.000 USD’ ye kadar devlet deste÷i imkânõ
KATILIMBEDEL7:
590€/M2
SONBAbVURUTAR7H7:
31Ocak2014
ÖDEME PLANI: ÖDEMEYø KREDø KARTI øLE TAKSøTLø OLARAK YAPMAK MÜMKÜNDÜR
*** Di÷er bir alternatif ödeme úekline göre ise;
¾ Toplam katõlõm bedelinin ilk % 50’lik bölümü fuar baúvurusu esnasõnda ödenecektir ve bu aúamada
fuar katõlõm sözleúmesi alõnacaktõr.
¾ Bakiye 50%’lik kõsõm fuar bitiú tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ödenecektir.
¾ Banka Bilgileri :
østanbul A÷aç Mamulleri ve Orman Ürün. øhr. Birli÷i
Vakõflar Bankasõ ùirinevler ùubesi (ùube Kodu 282)
IBAN NO: TR900001500158048012768389
AYRINTILI BøLGø øÇøN GENEL SEKRETERLøöøMøZ
FUARLAR, TANITIM ve DIù øLøùKøLER ùUBESø øLE TEMASA GEÇøNøZ
ølgili Kiúi : Kutay Oktay
Tel
: 0212 454 05 00 ( dahili: 1757)
Faks:
: 0212 454 05 01 / 02
E-Posta : [email protected]
ølgili Kiúi
Tel
Faks:
E-Posta
: Celal Özcan
: 0212 454 05 00 ( dahili:1588)
: 0212 454 05 01 / 02
: [email protected]
*ÖNEMLø NOT: Firmalarõmõzõn Genel Sekreterli÷imiz patronajõnda düzenlenen fuarlara katõlõmlarõ, Ekonomi Bakanlõ÷õ’nõn
yayõnlamõú oldu÷u 2009/5 sayõlõ Tebli÷i kapsamõnda desteklenmektedir. Emballage 2014 Fuarõ katõlõmcõsõ firmalarõmõza, %50
oranõnda devlet deste÷i uygulanacaktõr. ølgili tebli÷ hükümleri çerçevesinde fuar katõlõmcõsõ firma, katõlõm bedelinin tamamõnõ
Birli÷imize ödeyecek ve devlet deste÷i için gereken evraklarõ Birli÷imize teslim edecek olup, fuar katõlõmõna iliúkin destek karúõlõ÷õ
tutar, fuar sonrasõnda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ tarafõndan do÷rudan firmanõn banka hesabõna yatõrõlacaktõr.
Download

İndir