ISSN 1300-3623
MALİYE
DERGİSİ
Temmuz - Aralık 2014, Sayı: 167
MALİYE DERGİSİ
Temmuz - Aralık 2014
Sayı 167
Sahibi
Maliye Bakanlığı
adına
Dr. Genç Osman YARAŞLI
MALİYE DERGİSİ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Füsun SAVAŞER
Yayın Kurulu
Başkan Dr. Genç Osman YARAŞLI
Müsteşar Yardımcısı
Üye
Ertan ERÜZ
Strateji Geliştirme Başkanı
Üye
Dr. Niyazi CANGİR
Bakanlık Müşaviri
Üye
Dr. Hakan KARABACAK
ABDİD Başkanı (V)
Dergimiz HAKEMLİ DERGİ olup, yılda iki
kez yayınlanmaktadır.
Dergimizde yayımlanan makaleler
en az üç hakem tarafından
okunmaktadır.
Yönetim Merkezi ve Yazışma Adresi
Maliye Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Dikmen Caddesi M Blok Kat:3
06450 Bakanlıklar /ANKARA
Tel: 415 12 08 - 415 12 38
e-mail: [email protected]
Baskı Tarihi: Ocak 2015
Tasarım - Baskı
İVME : 230 67 01
Hermes Tanıtım Ofset Baskı Hizmetleri
Kağıtçılık Ltd.Şti.
Büyük Sanayi 1. Cad. No:105
İskitler-Ankara
167. SAYIDA ÇALIŞILAN HAKEM HEYETİ
Prof.Dr. İbrahim Attila ACAR
Prof.Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR
Prof.Dr. Ramazan AKTAŞ
Prof.Dr. Osman PEHLİVAN
Prof.Dr. Erişah ARICAN
Prof.Dr. Abuzer PINAR
Prof.Dr. Ömer Faruk BATIREL
Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ
Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI
Prof.Dr. Salih ŞİMŞEK
Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ
Prof.Dr. Metin TOPRAK
Prof.Dr. Ali ÇELİKKAYA
Prof.Dr. Yusuf TUNA
Prof.Dr. Recai DÖNMEZ
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Mecit EŞ
Prof.Dr. Ahmet ULUSOY
Prof.Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
Prof.Dr. Gülden ÜLGEN
Prof.Dr. Cevat GERNİ
Prof.Dr. Halit YANIKKAYA
Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR
Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Prof.Dr. Mehmet Cahit GÜRAN
Doç.Dr. Semih BİLGE
Prof.Dr. Enver Alper GÜVEL
Doç.Dr. Ünal ÇAĞLAR
Prof.Dr. Ahmet İNCEKARA
Doç.Dr. Murat DEMİR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Doç.Dr. Lokman GÜNDÜZ
Prof.Dr. Mehmet MARANGOZ
Doç.Dr. Birol KARAKURT
Prof.Dr. Naci Birol MUTER
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Prof.Dr. Nagihan OKTAYER
Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Prof.Dr. Adem ÖĞÜT
Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın
organlarınca aynen yayınlanması
Bakanlığımızdan alınacak yazılı izinle,
alıntılar yapılması ise kaynak gösterilmesi
koşulu ile mümkündür.
Dergide yayımlanan makalelerdeki fikirler
ve görüşler Maliye Bakanlığını bağlamaz.
Maliye Bakanlığı tarafından 1973 yılından beri çıkarılmakta
olan ve 150. sayısından başlayarak yılda iki kez hakemli dergi
statüsünde yayımlanan “Maliye Dergisi” içeriğindeki
makaleler, ayrıca Econlit ile TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve
Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.
TÜBİTAK
ULAKBİM
ISSN 1300-3623
İçindekiler /Contents
Sunuş ..........................................................................................................................ix
Odak Konu: Orta Gelir Tuzağı Hakkında Makalaler
Focus Subject: The Articles About the Middle Income Trap
Orta Gelir Tuzağı: Teorik Çerçeve, Ampirik Yaklaşımlar ve Türkiye Üzerine Ekonometrik
Bir Uygulama ...............................................................................................................1
Middle-Income Trap: Theoretical Framework, Empirical Approaches and an
Econometric Application on Turkey
Öğr.Gör. Emrah KOÇAK, Arş.Gör.Dr. Ümit BULUT
Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye Örneği .............................................................................22
Middle Income Trap and the Case of Turkey
Dr. Eda BOZKURT, Yrd.Doç.Dr. Serap BEDİR, Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZDEMİR,
Prof.Dr. Erol ÇAKMAK
Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları: Doğu Asya Deneyimi ve Türkiye İçin
Dersler.........................................................................................................................40
Middle-Income Trap and Innovation Policies: East Asian Experience and Lessons for
Turkey
Yrd.Doç.Dr. Cem Okan TUNCEL
Orta Gelir Tuzağından Çıkışa Odaklanma: Ürün Tuzağı (Ürün Boşluğu) ve Demiryolu
Taşımacılık Sektörü......................................................................................................71
Focus on the Escaping Middle Income Trap: Product Traps (Product Space) and
Railroad Transport Sector
Doç.Dr. Eren ÇAŞKURLU, Yrd.Doç.Dr. Cem Barlas ARSLAN
Türkiye'de ve Dünyada Orta Gelir Tuzağının Talep Yönlü Boyutuna İlişkin Bir
Tartışma ......................................................................................................................93
A Discussion on the Demand-Side Dimension of the Middle-Income Trap in Turkey
and the World
Dr. Merter MERT
Orta Gelir Tuzağından Çıkışta Hangi Faktörler? ..........................................................116
Factors to Escape the Middle-Income Trap?
Yrd.Doç.Dr. Başak DALGIÇ, Yrd.Doç.Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN,
Yrd.Doç.Dr. Eda BALIKÇIOĞLU
Türkiye'nin Orta Gelir Tuzağına Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri.....126
Risk of Turkey's Falling into a Middle-Income Trap and Suggestions to Avoid the Risk
Yrd.Doç.Dr. Ercan YAŞAR, Arş.Gör. Mesut Alper GEZER
Diğer Makaleler / Other Articles
“Finansal Gelişme”nin “Büyüme”ye Etkisi: Türkiye Özelinde Nedensellik Analizi .......149
Effects of Financial Development on Growth: Causality Analysis on Turkey
Prof.Dr. M. Kemal AYDIN, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zeki AK, Arş.Gör. Nurullah ALTINTAŞ
Vergi Teşviklerinin Ar-Ge ve İnovasyona Etkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik
Analizi........................................................................................................................163
Effects of Tax Incentives on R&D and Innovation: Panel Cointegration and Causality
Analysis
Doç.Dr. İsmet GÖÇER, Arş.Gör. Hüseyin KUTBAY, Arş.Gör. Cemaleddin GEREDE,
Arş.Gör. Recep ASLAN
Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz....................184
Effects of Tax Amnesties on Tax Revenues: An Empirical Analysis for Turkey
Yrd.Doç.Dr. Ayşe KAYA
Yükseköğretimin Finansmanı: Türkiye'de Öğrenci Eğilimleri Üzerine Bir
Değerlendirme...........................................................................................................200
Financing of Higher Education: An Assessment on Student Trends in Turkey
Doç.Dr. Murat DEMİR, Yrd.Doç.Dr. Mahmut İNAN, Doç.Dr. Fatih SARIOĞLU
Türkiye'nin Genel Yönetim Borç Stoku, AB Aşırı Açık Prosedürü ve Yeni Avrupa
Hesaplar Sistemi .......................................................................................................227
General Government Debt Stock of Turkey, EU Excessive Deficit Procedure and
New European System of Accounts
Eylem VAYVADA DERYA
Yazarlar Hakkında ......................................................................................................249
Yayın Kuralları ............................................................................................................253
Maliye Dergisinin
Temmuz 2015’de YayÕmlanacak
168’inci SayÕsÕ øçin Makale Duyurusu
BakanlÕ÷ÕmÕz tarafÕndan iktisadi ve mali konularda hakemli dergi olarak yÕlda iki
kez yayÕnlanan Maliye Dergisi’nin Temmuz 2015’de yayÕnlanacak 168’inci
sayÕsÕnÕn “Türkiye’de Mahalli ødareler Maliyesinin Temel Problemleri ve
Çözümü” konusuna odaklanmasÕna karar verilmiútir.
Bilindi÷i üzere 30 Mart 2014 Mahalli ødareler Seçimlerinden sonra Türkiye’de
30’u büyükúehir olmak üzere 1.396 belediye faaliyet göstermektedir. DolayÕsÕyla
ülkemizde mahalli yönetimlerin kullandÕ÷Õ kaynaklarÕn kamunun kullandÕ÷Õ toplam
kaynaklara oranÕ yükselecektir.
Bu sebeple Maliye Dergisinin 168’inci sayÕsÕnda, “Türkiye’de Mahalli ødareler
Maliyesinin Temel Problemleri ve Çözümü” ana baúlÕ÷Õ altÕnda,
- Gelir yönetimi kapasitesinin arttÕrÕlmasÕ,
- HarcamalarÕn etkinlik ve etkilili÷inin arttÕrÕlmasÕ,
- Mahalli idarelerin saydamlÕk ve hesap verilebilirli÷inin arttÕrÕlmasÕ,
- Mahalli idarelerde mali yönetim ve kontrol sistemi,
- Mahalli idareler úirketlerinin kaynak tahsisinde etkinlik ve saydamlÕk, hesap
verilebilirlik açÕsÕndan de÷erlendirilmesi,
- Mahalli idareler mali yapÕsÕnÕn merkezi yönetim bütçesi üzerindeki etkileri,
gibi konularda makalelere öncelik verilecektir.
YukarÕda belirtilen hususlarÕ ülkemizi merkeze alarak inceleyen ve daha etkin
politika önerilerini içeren makalelerin en geç 15 MayÕs 2015 tarihine kadar
Dergide yer alan yayÕn kurallarÕna uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
YayÕn Kurulu
Maliye Dergisinin
Ocak 2016’da YayÕmlanacak
169’uncu SayÕsÕ øçin Makale Duyurusu
BakanlÕ÷ÕmÕz tarafÕndan iktisadi ve mali konularda hakemli dergi olarak yÕlda iki
kez yayÕmlanan Maliye Dergisi’nin Ocak 2016’da yayÕmlanacak 169’uncu sayÕsÕnÕn
“Etkinlik ve Adalet BakÕmÕndan Vergi YapÕmÕzda Reform øhtiyacÕnÕn
De÷erlendirilmesi” konusuna odaklanmasÕna karar verilmiútir.
Odak konu özellikle sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Mesela “vergi sisteminde” reformun
tartÕúÕlmasÕ yerine, vergi sisteminin en önemli unsuru olan “vergi yapÕsÕnda”
reformun tartÕúÕlmasÕ arzu edilmiútir. Böylece idari yapÕ, vergi yargÕsÕ ve bunlarla
iliúkili insan kaynaklarÕ tartÕúmanÕn dÕúÕnda bÕrakÕlmÕútÕr.
Öte yandan vergi yapÕsÕnda reform ihtiyacÕnÕn baúka ilkeler açÕsÕndan de÷il,
“etkinlik ve adalet” ilkeleri açÕsÕndan tartÕúÕlmasÕ arzu edilmiútir. Elbette genel
olarak bu iki ilke çatÕúÕr. øktisatçÕlarÕn görevi optimali bulmaktÕr. Öyleyse cevabÕnÕ
arayaca÷ÕmÕz soru úudur: Her iki ilkeyi de gözeterek toplumsal refahÕ maksimize
eden optimal bir vergi yapÕsÕnÕ nasÕl oluúturabiliriz?
YukarÕda belirtilen hususlarÕ ülkemizi merkeze alarak inceleyen ve etkin
politika önerilerini içeren makalelerin en geç 1 KasÕm 2015 tarihine kadar,
Derginin sonunda belirtilen yayÕn kurallarÕna uygun olarak gönderilmesi
gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
YayÕn Kurulu
SUNUù
De÷erli Okuyucu,
Maliye Dergisinin odak konusu “Orta Gelir Tuza÷Õndan ÇÕkÕú øçin AlÕnacak
øktisadi-Mali Tedbirler” olan 167’nci sayÕsÕ elinizdedir. Bu sayÕda yedi tanesi odak
konudan, beú tanesi de di÷er konulardan olmak üzere 12 makale bulunmaktadÕr.
Orta gelir tuza÷Õ konusundaki çalÕúmalarÕn sonuçlarÕnÕ kÕsaca úöyle
özetleyebiliriz:
Koçak ve Bulut, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuza÷Õnda olmadÕ÷Õ, ama bir
tuzak riskiyle karúÕlaúmamak için; insan kaynaklarÕnÕn niteliklerini güçlendiren
uzun vadeli politikalar geliútirilmesi ve insan kaynaklarÕnÕn Ar-Ge yatÕrÕmlarÕyla
desteklenmesi; kurumsal ve hukuki yapÕnÕn sürekli olarak geliútirilmesi;
makroekonomik istikrarÕ, mali sürdürülebilirli÷i ve tasarruf e÷ilimini arttÕrmaya
yönelik politikalardan taviz verilmemesi, gerekti÷i sonucuna varmÕútÕr.
Bozkurt ve di÷erleri, uzun dönemde, kiúi baúÕna gelir düzeyinde, e÷itim düzeyinin
ve tasarruf oranlarÕnÕn belirleyici oldu÷u sonucuna varmÕútÕr.
Tuncel, özel sektör Ar-Ge harcamalarÕnÕn arttÕrÕlmasÕna, verimlili÷i yükseltmede
en önemli unsur olan beúeri sermayenin ve üniversite - sanayi iúbirli÷inin
geliútirilmesine ve genel sanayi politikalarÕ yerine selektif politika araçlarÕ
içeren bir sanayi stratejisine ihtiyaç oldu÷unu ifade etmiútir.
Çaúkurlu ve Arslan, orta gelir tuza÷Õndan çÕkÕú stratejilerinden en önemlisinin
küresel de÷er zincirine eklemlenebilecek “temel sektör” seçimi oldu÷unu,
Türkiye açÕsÕndan demiryolu sektörünün bu potansiyeli taúÕdÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
Mert, ihtiyat payÕnÕ da bÕrakarak, orta gelir tuza÷Õndan çÕkan ülkelerde yurtiçi
talebin katkÕsÕna iúaret etmiútir.
DalgÕç ve di÷erleri, teknolojik içeri÷i ve katma de÷eri yüksek ürünlerin ihracÕna
yönelik Ar-Ge’ye önem verilmesi, beúeri sermayenin niteli÷inin arttÕrÕlmasÕ,
kamu harcamalarÕndan ziyade özel kesim yatÕrÕm ve tüketim harcamalarÕna
dayanan, yabancÕ sermaye giriúini teúvik eden ve fiyat istikrarÕnÕ sa÷layan
ekonomi politikalarÕ izlenmesi, hükümet istikrarÕnÕn korunmasÕ, demokratikleúme
ve hukuk düzeninin sa÷lanmasÕ gibi faktörlerin orta gelir tuza÷Õndan çÕkÕúa katkÕ
sa÷layaca÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir.
Gezer ve Yaúar, beúeri sermayesini ve teknolojik altyapÕsÕnÕ yeterli bir düzeye
eriútiremeyen ülkelerin yüksek gelir grubuna dahil olamayacaklarÕnÕ ifade
etmiútir.
Bilindi÷i gibi, Temmuz 2015’de yayÕnlanacak 168’inci sayÕnÕn “Türkiye’de
Mahalli ødareler Maliyesinin Temel Problemleri ve Çözümü” konusuna
odaklanaca÷Õ önceki sayÕda duyurulmuútu. 168’inci sayÕ, konusunu bir yÕl önceden
duyurdu÷umuz ilk sayÕ olacaktÕr. Bu sebeple her zamankinden daha zengin ve özgün
öneriler içeren makaleler yayÕmlayaca÷ÕmÕzÕ ümit ediyorum.
Dergimizin Ocak 2016’da yayÕmlanacak 169’uncu sayÕsÕnÕn odak konusu
“Etkinlik ve Adalet BakÕmÕndan Vergi YapÕmÕzda Reform øhtiyacÕnÕn
ix
De÷erlendirilmesi” olarak belirlenmiútir. Vergi reformu oldukça geniú bir alandÕr.
Bu yüzden konuyu biraz sÕnÕrlamaya çalÕútÕk. ùöyle ki;
1) Esas olarak vergi yapÕmÕzÕ tartÕúmaya açmak istiyoruz. Çünkü aynÕ vergi
hasÕlatÕnÕ birçok farklÕ vergi demetiyle sa÷lamak mümkündür, ama her bir demetin
yansÕmasÕ, iktisadi faaliyetlere ve gelir da÷ÕlÕmÕna etkisi birbirinden farklÕ olacaktÕr.
Bu açÕdan vergi sistemini teúkil eden vergiler ve bunlarÕn sistem içindeki nispi
a÷ÕrlÕklarÕ iktisadi geliúmenin her safhasÕnda ve hatta iktisadi konjonktüre göre
gözden geçirilmelidir.
2) Vergi yapÕsÕnÕn “etkinlik ve adalet ilkeleri” bakÕmÕndan de÷erlendirilmesini
istiyoruz. Etkinlik, verginin, bireylerin iktisadi kararlarÕnÕ ve ekonomideki optimum
kaynak da÷ÕlÕmÕnÕ etkilememesini, böylece refah kaybÕna yol açmamasÕnÕ ifade eder.
Öte yandan adalet ilkesi, anlamÕ toplumlara ve zamana göre de÷iúmekle birlikte,
vergi yükünün fertler arasÕnda adil da÷ÕlÕmÕnÕ öngörür. Tabii olarak etkinlik
prensibiyle çatÕúÕr.
øúte bu noktada cevabÕnÕ aradÕ÷ÕmÕz soru úudur: Her iki ilkeyi de gözeterek
toplumsal refahÕ maksimize eden optimal bir vergi yapÕsÕnÕ nasÕl oluúturabiliriz?
Bu sorunun kolay bir cevabÕnÕn olmadÕ÷ÕnÕn ve bir ölçüde de sübjektif unsurlar
taúÕdÕ÷ÕnÕn elbette farkÕndayÕz. Ama NamÕk Kemal’in dedi÷i gibi “barika-i hakikat,
müsademe-i efkârdan çÕkar.” Özgün önerilerinizi bekliyoruz, efendim.
Son olarak, bu sayÕ için makale gönderen yazarlara, hakem heyetine, Derginin
yayÕmlanmasÕnda ve da÷ÕtÕmÕnda eme÷i geçen bütün mesai arkadaúlarÕma ve
okuyucularÕmÕza teúekkür ediyorum.
Sa÷lÕk ve afiyetle kalÕnÕz.
Dr. Genç Osman YARAùLI
YayÕn Kurulu BaúkanÕ
x
YAZARLAR HAKKINDA
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zeki AK
1974 yÕlÕnda AdapazarÕ’nda do÷du. Sakarya Üniversitesi øktisat bölümünden
mezun oldu. AynÕ Üniversitede øktisat doktora ö÷renimini tamamlayan yazar, halen
Sakarya Üniversitesi øøBF øktisat bölümünde Bölüm BaúkanÕ olarak görev
yapmaktadÕr.
Nurullah ALTINTAù
1986 yÕlÕnda Karabük’de do÷du. Marmara Üniversitesi BankacÕlÕk ve
SigortacÕlÕk Yüksekokulundan mezun oldu. Sakarya Üniversitesinde yüksek lisans
ö÷renimini tamamlayarak doktora ö÷renimine devam etmekte olan yazar, halen
Sakarya Üniversitesi øøBF øktisat PolitikasÕ Anabilim DalÕnda araútÕrma görevlisi
olarak çalÕúmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Cem Barlas ARSLAN
1982 yÕlÕnda Sivas’da do÷du. KÕrÕkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi
bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö÷renimini aynÕ Üniversitenin Kamu
Yönetimi Anabilim DalÕnda, doktora ö÷renimini ise Gazi Üniversitesi SBE Maliye
Anabilim DalÕnda tamamlayan yazar, halen KÕrÕkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk Anabilim DalÕnda ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
Recep ASLAN
1986 yÕlÕnda Malatya’da do÷du. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli øøBF
UluslararasÕ øliúkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö÷renimini Adnan
Menderes Üniversitesi SBE Maliye Anabilim DalÕnda tamamlayarak Pamukkale
Üniversitesi SBE Maliye Anabilim DalÕnda doktora ö÷renimine devam etmekte olan
yazar, halen Adnan Menderes Üniversitesi AydÕn øktisat Fakültesinde araútÕrma
görevlisi olarak çalÕúmaktadÕr.
Prof.Dr. M. Kemal AYDIN
1961 yÕlÕnda AdapazarÕ’nda do÷du. Çukurova Üniversitesi Turizm øúletmecili÷i
bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö÷renimini østanbul Üniversitesi SBE
Turizm bölümünde, doktora ö÷renimini ise Sakarya Üniversitesi SBE øktisat
bölümünde tamamlayan ve 2013 yÕlÕnda profesörlük derecesini alan yazar, halen
Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa øøBF DekanÕ olarak görev yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Eda BALIKÇIOöLU
Hacettepe Üniversitesi øøBF Maliye bölümünden mezun oldu. AynÕ Üniversitede
yüksek lisans ö÷renimini, Ankara Üniversitesi SBE Maliye (Kamu Ekonomisi)
bölümünde doktora ö÷renimini tamamlayan yazar, halen KÕrÕkkale Üniversitesi
Maliye bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Serap BEDøR
1975 yÕlÕnda Erzurum'da do÷du. Uluda÷ Üniversitesi øøBF Maliye bölümünden
mezun oldu. AynÕ Üniversitede SBE Maliye Teorisi Anabilim DalÕnda yüksek lisans
249
ve Atatürk Üniversitesi SBE øktisat PolitikasÕ bilim dalÕnda doktora ö÷renimini
tamamlayan yazar, halen Erzurum Teknik Üniversitesi øøBF øktisat bölümünde
ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
Dr. Eda BOZKURT
1985 yÕlÕnda Erzurum’da do÷du. Atatürk Üniversitesi øøBF øktisat bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora ö÷renimini Atatürk Üniversitesi SBE øktisat
Anabilim DalÕnda tamamlayan yazar, halen Atatürk Üniversitesi AçÕkö÷retim
Fakültesinde ö÷retim görevlisi olarak çalÕúmaktadÕr.
Dr. Ümit BULUT
1985 yÕlÕnda KÕrúehir’de do÷du. Gazi Üniversitesi øøBF øktisat bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans ö÷renimini Erciyes Üniversitesi SBE øktisat Anabilim
DalÕnda, doktora ö÷renimini ise Gazi Üniversitesi SBE øktisat Anabilim DalÕnda
tamamlayan yazar, halen Ahi Evran Üniversitesi øøBF øktisat bölümünde araútÕrma
görevlisi olarak çalÕúmaktadÕr.
Prof.Dr. Erol ÇAKMAK
1954 yÕlÕnda Erzurum’da do÷du. Atatürk Üniversitesi øøBF øúletme bölümünden
mezun oldu. Atatürk Üniversitesi SBE øktisat Anabilim DalÕnda yüksek lisans ve
doktora ö÷renimini tamamlayarak doçentlik ve profesörlük derecelerini alan yazar,
halen Atatürk Üniversitesi øøBF øktisat bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev
yapmaktadÕr.
Doç.Dr. Eren ÇAùKURLU
1974 yÕlÕnda Ankara’da do÷du. Ankara Üniversitesi SBF øktisat bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora ö÷renimini Gazi Üniversitesi SBE Maliye
Anabilim DalÕnda tamamlayarak 2013 yÕlÕnda doçentlik derecesini alan yazar, halen
aynÕ Üniversitenin øøBF Maliye bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Baúak DALGIÇ
Orta Do÷u Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Yüksek
lisans ö÷renimini ekonomi alanÕnda Hacettepe Üniversitesi øktisat bölümünde,
finansal matematik alanÕnda ODTÜ UygulamalÕ Matematik Enstitüsünde, doktora
ö÷renimini ise Hacettepe Üniversitesi SBE øktisat bölümünde tamamlayan yazar,
halen Hacettepe Üniversitesi Maliye bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev
yapmaktadÕr.
Doç.Dr. Murat DEMøR
1971 yÕlÕnda Eskiúehir’de do÷du. Anadolu Üniversitesi øøBF Maliye bölümünden
mezun oldu. AynÕ Üniversitenin SBE Maliye Teorisi Anabilim DalÕnda yüksek
lisans, Marmara Üniversitesi SBE Maliye Anabilim DalÕnda doktora ö÷renimini
tamamlayan yazar, halen Harran Üniversitesi Maliye bölümünde ö÷retim üyesi
olarak görev yapmaktadÕr.
250
Eylem VAYVADA DERYA
1973 yÕlÕnda Gökçeada’da do÷du. Orta Do÷u Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi østatistik bölümünden mezun oldu. ABD Michigan Üniversitesinde
UygulamalÕ Ekonomi dalÕnda yüksek lisans ö÷renimini tamamlayan yazar, halen
BaúbakanlÕk Hazine MüsteúarlÕ÷Õnda uzman olarak çalÕúmaktadÕr.
Cemaleddin GEREDE
1987 yÕlÕnda Ankara’da do÷du. Fatih Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek
lisans ö÷renimine Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli øøBF ve Orta Do÷u Teknik
Üniversitesi øøBF’de devam etmekte olan yazar, halen Adnan Menderes Üniversitesi
AydÕn øktisat Fakültesinde araútÕrma görevlisi olarak çalÕúmaktadÕr.
Mesut Alper GEZER
1986 yÕlÕnda Edirne’de do÷du. østanbul Üniversitesi øngilizce øktisat bölümünden
yüksek onur ö÷rencisi olarak mezun oldu. 2011 yÕlÕndan bu yana DumlupÕnar
Üniversitesi øøBF øktisat bölümü øktisat PolitikasÕ Anabilim DalÕnda araútÕrma
görevlisi olarak çalÕúmaktadÕr.
Doç.Dr. øsmet GÖÇER
1973 yÕlÕnda Adana’da do÷du. BalÕkesir Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek
lisans ö÷renimini Adnan Menderes Üniversitesi Matematik bölümünde, doktora
ö÷renimini ise aynÕ Üniversitenin øktisat bölümünde tamamlayan yazar, halen
Adnan Menderes Üniversitesi AydÕn øktisat Fakültesinde ö÷retim üyesi olarak görev
yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Mahmut øNAN
1965 yÕlÕnda Ordu/Fatsa’da do÷du. Anadolu Üniversitesi øøBF Maliye
bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö÷renimini Marmara Üniversitesi SBE
Maliye bölümünde, doktora ö÷renimini ise Gazi Üniversitesi SBE Maliye
bölümünde tamamlayan yazar, halen Harran Üniversitesi øøBF Maliye bölümünde
ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Pelin VAROL øYøDOöAN
Hacettepe Üniversitesi øøBF Maliye bölümünden mezun oldu. AynÕ Üniversitede
yüksek lisans ö÷renimini ve yine aynÕ Üniversitenin SBE øktisat bölümünde doktora
ö÷renimini tamamlayan yazar, halen Hacettepe Üniversitesi Maliye bölümünde
ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Ayúe KAYA
Afyon Kocatepe Üniversitesi øøBF Maliye bölümünden mezun oldu. Yüksek
lisans ö÷renimini Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Maliye Anabilim DalÕnda, doktora
ö÷renimini ise Ankara Üniversitesi SBE Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim
DalÕnda tamamlayan yazar, halen øzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi øøBF Maliye ve
Mali Yönetim bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
251
Emrah KOÇAK
1982 yÕlÕnda Zonguldak’da do÷du. Uluda÷ Üniversitesi øøBF øktisat bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans ö÷renimini Erciyes Üniversitesi SBE øktisat Anabilim
DalÕnda tamamlayarak aynÕ Üniversitede doktora ö÷renimine devam etmekte olan
yazar, halen Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulunda ö÷retim
görevlisi olarak çalÕúmaktadÕr.
Hüseyin KUTBAY
1985 yÕlÕnda Karaman’da do÷du. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye
bölümünden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE Maliye Anabilim
DalÕnda yüksek lisans ö÷renimini tamamlayarak Pamukkale Üniversitesi SBE
Maliye Anabilim DalÕnda doktora ö÷renimine devam etmekte olan yazar, halen
Adnan Menderes Üniversitesi AydÕn øktisat Fakültesinde araútÕrma görevlisi olarak
çalÕúmaktadÕr.
Dr. Merter MERT
Ankara’da do÷du. Gazi Üniversitesi øøBF øktisat bölümünden mezun oldu. AynÕ
Üniversitede yüksek lisans ve doktora ö÷renimini tamamlayan yazar, halen Gazi
Üniversitesinde ö÷retim görevlisi olarak çalÕúmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZDEMøR
1980 yÕlÕnda Erzurum’da do÷du. Atatürk Üniversitesi øøBF øúletme bölümünden
mezun oldu. AynÕ Üniversitenin SBE øktisat Anabilim DalÕnda yüksek lisans ve
doktora ö÷renimini tamamlayan yazar, halen Atatürk Üniversitesi øøBF øktisat
bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
Doç.Dr. Fatih SARIOöLU
1973 yÕlÕnda Sivas’da do÷du. østanbul Üniversitesi øktisat Fakültesi Maliye
bölümünden mezun oldu. østanbul Üniversitesi SBE Maliye bölümünde yüksek
lisans, Gazi Üniversitesi SBE Maliye bölümünde doktora ö÷renimini tamamlayan
yazar, halen Gazi Üniversitesi øøBF Maliye bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev
yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Cem Okan TUNCEL
1975 yÕlÕnda Ankara’da do÷du. Ankara Üniversitesi SBF øktisat bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora ö÷renimini Uluda÷ Üniversitesi SBE’de
tamamlayan yazar, halen Uluda÷ Üniversitesi øøBF øktisat bölümünde ö÷retim üyesi
olarak görev yapmaktadÕr.
Yrd.Doç.Dr. Ercan YAùAR
1978 yÕlÕnda Eskiúehir’de do÷du. DumlupÕnar Üniversitesi øktisat bölümünden
mezun oldu. DumlupÕnar Üniversitesi SBE øktisat Anabilim DalÕnda yüksek lisans
ve doktora ö÷renimini tamamlayan yazar, halen aynÕ Üniversitenin øøBF øktisat
bölümünde ö÷retim üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
252
Download

maliye dergisi - Strateji Geliştirme Başkanlığı