ISSN: 2146-4243 Yıl: 4 Sayı: 19 Ocak - Şubat 2014 Sektörel Teknik Asansör ve Yürüyen Merdiven Dergisi
Gözümüzü
sektöre
çevireli
3 yıl oldu...
Beraberce
nice
senelere...
Kalite asla kaza
deðildir. Kalite daima
iyi amaç, içten gayret,
ustaca yürütme gibi
birçok alternatifin
bilgelikle seçimini
temsil eder.
William
A. Foster
Firmanõz ve yeni
ürünleriniz ile ilgili haber
çalõímalarõnõz için, bir
telefon kadar yakõnõz...
www.asansorvizyon.net
øçindekiler
24
EDøTÖRDEN
Cem ÖZTÜRK
GÜNCEL
28
ISNN: 2146-4243
- Türkiye’nin sektörleri, sorunlarõnõ ve çözüm önerilerini hükümete anlattõ
- Sanayi üretimi yüzde 7.3 arttõ
- Projesi olan, deste÷i anõnda alacak San-Tez Yönetmeli÷i yenilendi
- øhracat birim endeksi azaldõ
- Cari açõk 4.88 milyar Dolar!
ømtiyaz Sahibi ve
Sorumlu Yazõ øúleri Müdürü
Özhan ùEREFLø
Reklam Koordinatörü
Nurullah PøRECø
46
VøZYONDAN
- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanõ Fikri IùIK: Yerli malõ yurdun malõ, dünya
bunu kullanmalõ
Yayõn Koordinatörü
Cem ÖZTÜRK
Görsel Yönetmen
Meral ùEREFLø
SEKTÖRDEN
GraÞk-Tasarõm
Demet AKIN
Halkla øliúkiler Yönetmeni
Efsa PøRECø
Teknik Müdür - Yazõlõm
Turhan AKÇA
52
- Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerine kavuútu
- Merih Asansör, “pr EN 81-20 Yeni Asansör Yapõm ve Montaj Standardõ
E÷itimi” düzenledi
- ANASDER, Ola÷anüstü Genel Kurul ile yeni yönetimini belirledi
- ASFED ve TASøAD, sektör temsilcileri ile bir araya geldi
- Asansör Sempozyumu ve Sergisi’nin Ana Temasõ: Güvenlik ve Teknoloji
- ASFED, ANASDER ve ASO Temsilcileri, Sanayi Genel Müdürü Mithat Kaya’yõ
ziyaret ettiler
- AKASDER’in yeni baúkanõ Hüsnü Gökgöz oldu
- EAYSAD’õn yeni Baúkanõ Seyfettin Yedikardeú oldu
ødari øúler
Mustafa ùAFAK
Reklam Rezervasyon
0 312 472 14 58 / 0 507 244 90 86
Yayõn Adõ
Asansör Vizyon Dergisi
Yayõn ùekli ve Türü
2 Aylõk Türkçe Yerel Süreli Yayõn
Baskõ Tarihi
17.03.2014
Asansör Vizyon Dergisi:
Emek 8. Cadde 3. Sokak 1/8
Çankaya Ankara
Tel: 0312 472 14 58
Fax: 0312 215 48 00 / 0312 472 14 59
www.asansorvizyon.net
[email protected]
Baskõ
SALMAT BASIM YAYIN LTD. ùTø.
Tel: 0 312 341 63 10
Bu yayõnõn tamamõ ya da bir bölümü
yayõncõnõn yazõlõ izni olmaksõzõn ço÷altõlamaz
ya da yayõnlanamaz.
ølan øndeksi
ACROBAT
ADALIFT
AHMET ASANSÖR
AMETAL
ARKA KAPAK
44-45
121
97
01
25-61
137
22
D GRUP
DEVAS
EFOR FUAR
ELKART
EMAY
ARGESET
ARKEL
51
59
ÖN KAPAK øÇø
ÖN KAPAK
ARME DANIùMANLIK
ASANSÖR SEMPOZYUMU
43
65
37
55
ASPAù
ASRONøK
10
69
41
143
ERTEKNøK
EUROLIFT
107
139
135
17
EXPERT FUAR
GENEMEK
HAS ASANSÖR
ASTEK
ATS
AYBEY
BULUT MAKøNE
CE MÜHENDøSLøK
CNR
CNR AIR PLUS
ÇELøKRAY
23
33-35
63
20
83
73
147
105
151
ARKA KAPAK øÇø
113
111
EMS KUMANDA
ENGøN MAKøNE
ERùEN
HÜRAS
øFO
øSTANBUL BUTON
KAöITTAN øùLER
KAYA ASANSÖR
74
STANDART
Asansör Yönetmeli÷inde Modüller ve Uygulamalarõ
D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Tic. Ltd. ùti. Mustafa GÖRMÜù
144
VøZYON
Farklõlõklarõn yönetimi ve liderlik
Çalõúma Ekonomisti Ali AÇIKGÖZ
FøRMALARDAN
78
- Buton østanbul Genel Müdürü Volkan TERCAN
- Elkart Genel Müdürü Serkan DURSUN
- More Asansör Satõú Departmanõ
- ‘ONKA’ markalõ, yeni alçak gerilim kondansatörleri...
YERLø MALI
146
88
øNSAN KAYNAKLARI
Yerli üretim, yerli sanayinin önünü açar…
Ankara Sanayi Odasõ Meclis Üyesi / TOSYÖV Genel Sekreteri
M.Akif TEMELLø
Büyüme ve kurumsallaúma yolunda 'ønsan Kaynaklarõ'
Marketcba Proje Danõúmanlõk Lojistik ønsan Kaynaklarõ Nazan DOöAN
148
SøVøL TOPLUM
Baskõ gruplarõ...
TÜSøAV Baúkanõ Veli SARITOPRAK
FUAR DOSYASI
90
øRAN LIFTEX 2014
YAKLAùIM
150
132
1 Temmuz 2014’ten itibaren evler ve iúyerleri
boúaltõlacak
ùükrü KIZILOT
FUAR DOSYASI
LIFTBALKANS 2014
KøPSAN
KLEMANN
KÖùKERLER
KRAUM
KÜÇÜK GROUP
LøLYUM AJANS
MEGARADAR
MEKøSAN
MERD ASANSÖR
MERøH ASANSÖR
METROPLAST
MøK-EL
MøKROLIFT
MøKRON PLASTøK
MORE
NURLIFT
ÖNDER ASANSÖR
ÖNSA
109
89-91-93-95
77
29
15
114
85
12-13
152
14
87
08-09
04-05
125
71
06
101
AÇILIR KAPAK
103
99
26 - 27
21
141
16
03
07
67
02
11
31
149
39
49
145
ÖZBEùLER
ÖZHAN ASANSÖR
PINAR MÜHENDøSLøK
RESMET
RST
SACCI DEMøR
SEMATIC
SERøNHøSAR
SERLIFT
SONAR FOTOSEL
TEKøN MAKøNE
TEORø MÜHENDøSLøK
VøNø
VøTAL
WINART
ZORLU
YAYIN DANIùMA KURULU
Doç. Dr. Mahir DURSUN
Gazi Ün. Tek. Fak. Elk. Elektronik
Müh. Bölümü Ö÷r. Üyesi
MüÞt ùEKERCø
Yönetim Danõúmanõ
Mustafa TUTSAK
Elektrik Elektonik Müh.
Kalitest Teknik Müdür / Baú Denetçi
Mustafa ùAHøN
Birleúik ønúaat Müteahhitleri
Federasyonu Genel Baúkanõ
Veli SARITOPRAK
Türkiye Sanayici ve
øúadamlarõ Vakfõ Baúkanõ
M. Akif TEMELLø
Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi
TOSYÖV Ankara Baúkanõ
Ali AÇIKGÖZ
Çalõúma Ekonomisti & Yön. Danõúmanõ
EDøTÖRDEN
D
eøerli Asansör Vizyon Dergisi Okuyucularõ,
Bir sayõmõzla daha sizlerle birlikte olmanõn mutluluøunu yaûõyoruz. Türk Asansör Sektörü büyümeye ve geliûmeye devam ediyor. Biz de Türk Asansör Sektörünün en yakõn takipçisi
olarak yaûanan geliûmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz.
Bu sayõmõzda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanõmõz Fikri Iûõk ile özel bir röportaj gerçekleûtirdik.
Yeni Bakanõmõzõn, hedeflerini ve faaliyetlerini sizler için derledik. Yerli malõ kullanõmõ konusunda önemli çalõûmalar baûlattõklarõnõ dile getiren Bakan Iûõk; “Bakanlõøõmõz çalõûmalarõna paralel
olarak, Sayõn Baûbakanõmõz tarafõndan imzalanan “Yerli Ürünlerin Kullanõlmasõna” yönelik
2008/20 sayõlõ ve 2011/13 sayõlõ Baûbakanlõk Genelgeleri alõm yapacak kamu kurumlarõna bu
konuda gerekli duyarlõlõøõn gösterilmesi talimatõnõ vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluûlara gerekli destek verilmekte olup geliûmeler takip edilmektedir.” diyerek, yerli malõ kullanõmõ
konusunda asansör sektörü de dahil bir çok sektörde önemli geliûmelerin olacaøõnõ müjdeledi.
Dergimizin bu sayõsõnda yurtdõûõnda düzenlenen sektör fuarlarõna katõlarak ülkemizi baûarõ ile
temsil ettik. Liftvision Dergimiz ile katõldõøõmõz ùran Liftex ve Bulgaristan Lift Balkans Fuarlarõnda yerimizi alarak sektörümüzü yalnõz bõrakmadõk. ùran’õn Baûkenti Tahran’da 5-8 úubat tarihleri arasõnda düzenlenen Liftex Fuarõ, katõlõmcõ ve ziyaretçi açõsõndan büyük bir patlama yaûarken,
fuara katõlan Türk firmalarõ da önemli iûbirliklerine imza attõlar. Bizler de fuardaki yerimizi
alarak hem firmalarõmõzõ yalnõz bõrakmadõk, hem de Türk Asansör Sektörünü tanõttõk. Fuar özel
dosyamõzõ ve fuarla ilgili geniû bilgiyi ilerleyen sayfalarõmõzda bulabilirsiniz.
Lift Balkans Fuarõ ise Bulgaristan’õn Baûkenti Sofya’da düzenlendi. 5-7 Mart tarihleri arasõnda düzenlenen Lift Balkans’ta, Türkiye’den katõlan tek Türk markasõ olmanõn haklõ gururunu
yaûadõk. Türkiye’den fuarõ ziyarete gelen firmalarõmõzõ standõmõzda aøõrlarken, fuar deøerlendirmelerini aldõk. Ayrõca Lift Balkans özel dosyamõzda fuarõn geniû detayõnõ ve Bulgaristan Asansör
Sektörüne iliûkin deøerlendirmeleri de okuyabilirsiniz.
Yine dergimizin bu sayõsõnda; Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yoøun uøraûlar
sonucu hayata geçirilen atölye açõlõûõ, AKASDER, ANASDER ve EAYSAD’õn Genel Kurullarõ,
ANASDER ve ASFED’in Sanayi Genel Müdürü ziyareti, TASùAD’õn ùstanbul toplantõsõ ve beraberinde CNR’õn düzenlediøi akûam yemeøi gibi sektörel birçok haberi de bulabileceksiniz.
Biz, sektörel yayõncõlõk yapõyoruz. Sektörümüz nerede ise biz oradayõz. Dünyanõn hangi noktasõnda, ne zaman olursa olsun, firma, yer ve mekan ayrõmõ yapmaksõzõn, büyük küçük demeden,
sektörün geliûimine katkõ saølamak adõna atõlan her adõmõn yanõndayõz ve destekçisiyiz. Böyle
baûladõk böyle devam edeceøiz.
Saygõlarõmla
Cem ÖZTÜRK
24
asansör
as
sansör vúzy
zyon
yon dergúsú
OCAK - ùUB
ùUBAT
BAT ‘14
GÜNCEL
Türkiye’nin sektörleri,
sorunlarını ve çözüm
önerilerini hükümete anlattı
TOBB’da düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, Türkiye’nin
üretim ve hizmet alanındaki gücünü oluşturan 59 sektör meclisi, sorun
ve çözüm önerilerini, birinci ağızdan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
ilgili bakanlar ve bürokratlara iletme fırsatı buldu.
T
OBB’da düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi
Şurası’nda, Türkiye’nin üretim ve hizmet alanındaki
gücünü oluşturan 59 sektör meclisi, sorun ve çözüm
önerilerini, birinci ağızdan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilgili
bakanlar ve bürokratlara iletme fırsatı buldu. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu Şura’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Sektör Meclislerinin, ekonomi politikalarının tasarım sürecine
doğrudan dahil edilmesinde fayda gördüğünü, böylece ekonominin
büyüme sürecinin yeni bir ivme kazanacağını söyledi.
7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın başkanlığında, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla TOBB Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
28
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sektörel Ekonomi Şurası’nın, 59 ana sektörün
katılımıyla, bu alanda Türkiye’nin tek ve en
büyük buluşması olduğuna işaret ederek,
“Sektörlerinin kanaat liderleri olan arkadaşlarımız, sıkıntı ve önerilerini doğrudan
ekonomi yönetimine iletecekler” dedi.
Bu çalışma ile adeta ekonominin röntgeninin çekildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“Bu raporu hem ekonomi yönetimiyle, hem
de kamuoyu ile paylaşacağız. Burada dile
getirilen tüm sorunlar ve öneriler, ilgili
bakanlıklar ve kurumlar bazında da ayrıca
tasnif edilecek ve kendilerine iletilecek.
!
"
# ! $ % &'$(
)*+,-.'/0123$/$013
GÜNCEL
İnanıyorum ki, bu değerli arkadaşlarımızın çalışmaları, kamu-özel
sektör işbirliğine yeni bir ivme kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir” diye konuştu.
“Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefliyoruz”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki sektörel şuralarda
gündeme getirilen çeşitli konularda, sağlanan ilerlemeler, reel sektörün ve ekonominin büyümesini sağladığını vurguladı.
Tekstil, Konfeksiyon, İlaç ve Turizm’deki KDV indirimleri, Denizcilik’teki destekler, yatırım teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel
olarak dizayn edilmesi, KOBİ’lere tanınan yeni imkânlar ve istihdam desteklerin bunlardan sadece birkaçı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Peki, sıkıntıların hepsini aştık mı? Hayır.
Elbette sorunlar var. Ama bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Daha
da önemlisi, artık sorunları daha rahat aşma imkânını yakaladık.
Kamu ile Özel sektör arasında kurduğumuz bu kapsamlı diyalog
mekanizmaları sayesinde, özel sektör ile kamu idaresinde, ortak
akıl ve empati gelişti. İş hayatındaki sorunları anlatabildiklerini ve
bunların çözülebildiğini gören girişimcilerimizin de, bakış açıları
değişti, gelişti.
-Sektörel politikaların önemi
Konuşmasında mali sektöre de seslenen
Hisarcıklıoğlu, “Aynı gemide olduğumuz
söylemini en güzel teyit edecek zaman,
böyle günlerdir. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü
gün dostu da olduğunuzu gösterin” dedi.
Şimdi bizler daha büyük bir moralle ve daha büyük bir şevkle
işimize sarılıyoruz. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat
hedefliyoruz. Ancak, küresel sistemde kısa ve uzun vadede ortaya
çıkmakta olan iki önemli değişime karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kısa vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son
5 yıldır süren bol likidite dönemi sona erdi.
Bu toplantının, her sektörün yaşadığı
darboğazı tespit etmeye yönelik son derece
önemli bir adım olduğunun altını çizen
Hisarcıklıoğlu, ülkemizin en önemli bir ihtiyaçlarından birisinin de sektörel politikaların geliştirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.
Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkânları azalıyor. Hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık daha tedbirli ve temkinli
hareket etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel sektör olarak, bu
yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza ve büyüme-istihdam-refah
artışı dengesini nasıl koruyacağımıza odaklanmak zorundayız. Uzun
vadede ise bizi başka bir zorluk bekliyor. Dünyada bölgeselleşme
hız kazanıyor. Bunda da öncülüğü ABD yapıyor.
-Başbakan Yardımcısı Babacan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, ekonomiyle ilgili yaptıklarının, yapacaklarının
önümüzdeki dönemde önem kazanacağını
söyledi. Bir ülkenin ekonomisinin olmazsa
olmaz unsurlarının “siyasi istikrar ve güven
ortamı” olduğunu vurgulayan Babacan, siyasi istikrarın son derece önemli olduğunu
ifade etti.
Önce pasifik ülkeleri ile Trans-pasifik Ortaklık Anlaşması başlatıldı.
Burada ABD, Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, Meksika
gibi önemli ülkeler bulunuyor. ABD geçen sene, AB ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişimine de hız verdi. Bu iki
girişimin önemi şurada. Birincisi Dünya Ticaret Örgütü’nün dünya
çapında uygulamaya çalıştığı ticaretin serbestleştirilmesi görüşmelerine bir alternatif çıkıyor.
Yani bir anlamda bu görüşmelerin sonuçsuz kalmasına karşı hazırlık
yapılıyor. Ama daha da önemlisi, bu iki girişim, birlikte dünya
ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu da sadece ticareti
ve yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme konusunda da
büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor.
Size bir örnek vereyim. Şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 volt’a
göre dizayn ediliyor. Eğer bunlar 110 volt’u benimserse, tüm üretim
30
kapasitemiz bir anda boşa çıkacak. Biliyorsunuz Gümrük Birliği sürecinde, Serbest
Ticaret Anlaşmaları dışında kalmıştık. Bugün bunun olumsuz etkilerini giderek daha
fazla yaşıyoruz. Eğer ABD ile AB arasındaki
bu girişimin dışında, sadece seyirci olarak
kalırsak, çok daha büyük sıkıntılar yaşarız.
İçinde olursak o müzakerelerde tarafız. İçinde olmazsak, ne kural koydularsa ona göre
hareket ederiz. O yüzden TOBB olarak biz,
hem AB ve ABD’deki muadillerimiz nezdinde bu çalışmalarda yer almaya çalışıyoruz,
hem de kamuoyuna bu süreçlerin içinde
olmamızın önemini anlatıyoruz.”
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Son 11 yılda yapılan reformların Türkiye’de
demokrasiyi, temel insan hakları ve özgürlükleri iyileştirdiğini dile getiren Babacan,
bunlarla ilgili önlerinde daha uzun bir yapılacaklar listesi bulunduğunu, bu konularda
“mükemmel olduklarını” söylemediklerini
belirtti. Babacan, “Önemli adımlar attık
fakat daha eksiklerimiz var, bunların da
farkındayız” diye konuştu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ekim
ayında açıkladığı demokratikleşme paketinin de önemli bir adım olduğuna işaret eden
Babacan, Erdoğan’ın da söylediği gibi bunun
GÜNCEL
ne ilk ne de son adım olduğunu vurguladı.
Bu noktada AB normlarının son derece önemli olduğunu söyleyen Babacan, şunları kaydetti: “Demokrasi, demokrasinin kalitesi
deyince neyi anlamalıyız? Her ülke kendini demokratik olarak tanımlayabilir. Bunu evrensel standartlarla, ölçütlerle mukayese edip
kalite kontrolünü yapmadan gerçek anlamda demokrasiyiz dememiz
de kolay değil. AB bize bunu sağlıyor.
Bunun içindir ki Fransa’daki yeni yönetimle beraber AB sürecimizi
hızlandırmak için yoğun bir çaba göstermeye başladık ve 3,5 yıllık
aradan sonra 1 fasıl daha müzakereye açabildik. Bu yıl için 2 fasıl
daha hedefliyoruz, onlar da çok önemli fasıllar. Bir tanesi yargı ve
temel haklar, diğeri adalet, özgürlük ve güvenlik, 23 ve 24 nolu
fasıllar. Aslında her iki faslın da içinde bulunduğumuz konjonktür
açısından ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlatmama herhalde
gerek yok.”
Babacan, bu kriterlerin, normların sadece demokrasinin kalitesi
açısından değil, hukuk sistemi açısından da son derece önemli
olduğuna işaret etti.
Güven ortamının oluşmasının zaman aldığını dile getiren Babacan,
güvenin kazanılmasının basamak basamak, kaybının ise çok hızlı
olduğunu anlattı.
Babacan, şöyle konuştu: “Yılların, 10 yılların emeği haftalarla,
aylarla ifade edilen sürelerde yok olabiliyor. Ülkemizdeki güven
ortamının kıymetini mutlaka bilmemiz ve güçlendirilmesiyle ilgili
ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Güven deyince de en önemli unsur hukuk. Hukukun üstünlüğünü baz alan bir ülke görmek
istiyoruz. 11 yıldır bunun için çaba gösteriyoruz ama eksiklerimizin
olduğunu son 2-3 aydaki gelişmelerden izledik, gördük. Hukukun
32
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
üstünlüğü deyince neyi anlayacağız? Buradaki referanslarımız Avrupa Konseyi ve
AB’dir. Başka yerlerde aramayacağız. Bizim
hukuk normları konusundaki referanslarımız başka uluslararası oluşumlarda, Afrika
Birliği’nde, Shangay’da değil, AB ve Avrupa
Konseyi’ndedir. Bizim bu evrensel hukuk
normlarıyla hareket etmemiz, Anayasamızda gerekli düzenlemeleri yapmamız
gerekiyor. Maalesef bu dönem yapamadık. Bizim iktidar partisi olarak Meclis’te
aritmetiğimiz yeterli değil ama Meclis’te
yapılan Uzlaştırma Komisyonu’nda sonuç
alamadık.”
“Yolsuzlukla mücadeleye çok önem
veriyoruz”
Türkiye’nin, artık işleyen bir piyasa
ekonomisine sahip bulunduğunu kaydeden
Babacan, piyasa ekonomisinin kurallara da
dayalı olmasının önemini dile getirdi.
Türkiye’nin 1. sınıf bir demokrasiye sahip
olması açısından fırsat eşitliği ve şeffaflığın
önemine dikkati çeken Babacan, “Şeffaflık deyince, yolsuzlukla mücadele bunun
ayrılmaz bir parçası. Hiçbir yolsuzluğun
üzerinin örtülmemesi ve buna müsamaha
gösterilmemesi gerekiyor. Bu, hükümet
olarak son derece önem verdiğimiz, hiçbir
taviz vermeden önümüzdeki dönemde
de uygulayacağımız bir husus” ifadesini
kullandı.
GÜNCEL
Babacan, Türkiye’nin, son yıllarda, uluslararası şeffaflık sıralamasında yükseldiğini ancak bu konuda en iyiyi hedeflediğini kaydetti.
Sektörel Ekonomi Şurası hakkında da görüşlerini paylaşan Babacan,
bir önceki şurada Hazine Müsteşarlığının 751 gündem maddesi tespit ettiğini bunlar içinde mali yüklerin azaltılmasına ilişkin sorunları
çözmenin kolay olmadığını belirtti.
Babacan, yaklaşık bir ay sonra, bugünkü şurada dinlenecek önerilerin somutlaştırılması, tasniflerin yapılması ve ilgili bakanlıkların
görevlendirilmesi işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi.
Daha önceki şuralardan farklı olarak 6 ay sonra bir değerlendirme
yapmak istediklerini kaydeden Babacan, “Görevlendirilen bakanlıklarımız gelecekler, o görevlendirme ile alakalı 6 ay içerisinde ne
gibi gelişmeler oldu, bunun bir özetini iş adamları ile paylaşacaklar” dedi. Babacan, şuranın, her sektörün en önemli konularının
ele aldığı ve çözüm üretmek için çalışılan önemli bir organizasyon
olduğunu söyledi.
Ama her ne olursa olsun küresel ekonomideki bir miktar daha olumlu görünüm ve
özellikle Avrupa’daki toparlanma Türkiye
açısından önemli. Toparlanmanın bizim ekonomimiz üzerinde kuşkusuz olumlu etkileri
olacaktır diye bekliyoruz.”
Gelişmekte olan ülkelerin geçen yılın mayıs
ayından itibaren yeni bir döneme girdiğini
belirten Babacan, söz konusu dönemde
FED’in yeni bir politika duruşu sergileyerek olağanüstü likidite sağlama döneminin
sona erdiği ve faiz artırımlarına başlayacağı
mesajını verdiğini ifade etti.
Dünyanın şu andaki ekonomik görünümüne bakıldığında genel
tablonun çok kötü olmadığını ifade eden Babacan, küresel krizin en
kötü günlerinin geride kaldığını belirtti. Krizin ilk olarak finans sektöründe ortaya çıktığını anımsatan Babacan, bu tip krizlerin uzun
sürdüğünü ve etkilerinin çok geniş olduğunu kaydetti.
Bu durumun etkilerinin cari açığı yüksek
olan ekonomilerde daha fazla hissedildiğine
dikkati çeken Babacan, “Gelecek 10 yıllık
dönemde gelişmekte olan ülkeler açısından
büyüme geçtiğimiz 10 yıla göre daha yavaş
olacak. Artık Çin’de yüzde 9-10’luk büyüme
oranları gerçekleşemeyecek. Belki yüzde
7-8’lik büyüme oranı olabilir, yüzde 7’nin
altına düşürmemek içinde özel bir çaba var.
Gelişmekte olan ülkelerin gelecek 10 yılın
ortalama büyüme oranları gelişmiş ülkelerden daha fazla olacak. Küresel ekonomilerin yine temel dinamosunu, lokomotifini
gelişmekte olan ülkeler oluşturacak” diye
konuştu.
Finans sektöründeki sorunun reel sektöre hemen yansıdığına dikkati çeken Babacan, şöyle devam etti: “Bir yandan finans sektörünün ülkeye getirdiği yük bir yandan da ülkelerin krizi atlatmak adına
daha fazla kamu harcaması yapması ve borçlarının artması kamu
borcu sorununun dünyada gündeme gelmesine neden oldu. Gerçekten pek çok gelişmiş ülkede şu anda ciddi bir kamu borcu sorunu
var. Gelişmiş ülkelerin kamu borcunun milli gelire oranı İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonraki oranlara ulaşmış durumda.”
Gelişmekte olan ülkelerle ilgili bazı kavramsal değerlendirmeler bulunduğunu
anımsatan Babacan, bunun geçmiş 10 yıllarla yapılan kıyaslamalara dayandığını oysa
önümüzdeki dönemde de gelişmekte olan
ülkelerin potansiyellerinin ve fırsatlarının
gelişmiş ülkelerden çok daha fazla olduğunu
söyledi.
“Avrupa’daki toparlanma bizi de olumlu etkileyecek”
Babacan, gelişmiş ülkelerin borçlarının makul seviyelere inmesinin
uzun zaman alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Avrupa ekonomileri ancak 5-6 yıllık bir süreden sonra pozitif büyüme yakalayacak gibi görünüyor. Avro Bölgesinde de yıllardır negatif büyümeden
sonra belki bu sene ilk defa küçük bir pozitif büyüme olacak.
“Gelecekte Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi Türkiye olacak”
OECD’nin önümüzdeki 10-20 yıl boyunca
Türkiye’nin, Avrupa’nın en hızlı büyüyecek
ekonomisi olacağını söylediğini dile getiren
Babacan, küresel ekonomideki sorunların
aşılmasında ülkeler arasında koordinasyon
ve işbirliğinin önemli olacağını kaydetti.
Babacan, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi açısından oldukça
önemli bir dönemde bulunduklarını belirterek, “Geçen hafta katıldığım G-20 toplantılarında da tüm küresel ekonomiyi ve özellikle
gelişmekte olan ekonomilerin içinden geçtiği dönemi meslektaşlarımızla değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye, önümüzdeki yıl
G-20’nin dönem başkanlığını yapacak. Fiilen çalışmalarımızı da 1
Aralık 2014’te başlatacağız ve önümüzdeki yıl Türkiye’de çok sayıda toplantılar olacak” diye konuştu.
ABD’nin ekonomisindeki toparlanma biraz daha güçlü görünüyor.
Doların rezerv para olarak kullanılıyor oluşu, ABD için çok farklı
bir esneklik alanı oluşturuyor. Karşılıksız basılan trilyonlarca dolara
34
rağmen şu anda Amerikan ekonomisinin
çarkları Avrupa’ya göre biraz daha hızlı
dönmeye başlamış durumda.
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Türkiye ekonomisine ilişkin de değerlen-
GÜNCEL
dirmelerde bulunan Babacan, özellikle bütçe konusundaki sağlam
duruş ve finansal sistemin sağlamlığının Türkiye’yi bundan sonraki
süreçte koruyacak en önemli unsurlar olacağını vurguladı. Babacan,
Avrupa’ya bakıldığında sorunların temelinde bu iki unsurun görüldüğüne işaret ederek, bütçe açıklarının çok yüksek olduğunu ve
finans sektörüyle ilgili çok ciddi sıkıntılar bulunduğunu dile getirdi.
Babacan, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin zayıf olduğu bu iki alanda
güçlü olduğuna işaret etti.
Son ekonomik krizde Türkiye’nin pek çok ülkeden farklı bir duruş
sergilediğine değinen Babacan, 2009-2013 arasındaki 4 yıllık
dönemde Türkiye’nin kamu borcunun milli gelirin yüzde 45’inden
yüzde 35’ine, bütçe açığının yüzde 5,5’ten yüzde 1,1’e düştüğünü, Türkiye’nin yıllık ortalama yüzde 6 büyüdüğünü ve toplam
istihdamın da 6 milyon arttığını bildirdi. Babacan, “Aynı dönemde
Avrupa’da 5 milyon istihdam kaybı var. Türkiye tek başına 6 milyonluk istihdamı oluşturmuş durumda” dedi.
“Kredi hacmi ölçülü artmalı”
Türkiye’nin, küresel kriz döneminde, gelir dağılımını düzeltip
yoksulluğu azalttığını belirten Babacan, OECD ülkeleri içerisinde
Türkiye’nin gelir dağılımını en hızlı düzelten ülke olduğunu söyledi.
Türkiye’nin cari açığı ve bunun bir sonucu olarak da özel sektörün
yurt dışı borcunun dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu
vurgulayan Babacan, özellikle 3 yıllık dönemde cari açığı azaltmayı
bir numaralı öncelik olarak belirlediklerini söyledi.
Babacan, bunu kısa vadede mali disiplinle bütçe açığını düşük tutup
tasarrufları arttırarak, para politikasında iç tüketimi ve kredi hacmini yönlendirerek, makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompozisyonu ve
büyüme hızının üretimle olan bağlantısını güçlendirerek sağlamayı
amaçladıklarını kaydetti.
36
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Babacan, “Türkiye’de kredi hacmi tabii ki
artsın ama ölçülü artsın, bu artış ağırlıklı
olarak reel sektör yatırımlarıyla, üretimle
ve ihracatla olsun. KOBİ kredileri artıyorsa
problem yok, artsın. Üretimle, yatırımla
ilgili artıyorsa sorun yok, artsın. Sanayicimize krediler artıyorsa bunun önü açık.
Ama öte yandan tüketici kredilerine dikkat
etmemiz gerekiyor.
Türkiye’de Tüketici Güven Endeksleri
çok yüksek. Halkımız geleceğine güveniyor. Bankalarda geleceğe güvendiği için
kredi verme konusunda bir arzuya sahip
ama kazanmadan harcamak, tüketmek
hem hanehalkı için hem de ekonomimizin
bütünü için son derece büyük riskleri
beraberinde getirebiliyor. Üretmeden
tüketmek ülkeleri felakete götürebilir”
diye konuştu.
Babacan, Türkiye’nin en önemli yapısal
sorunlarından birinin enerji olduğunu
vurgulayarak, enerjide dışa bağımlılığın cari
açığı olumsuz etkilediğini, bu nedenle yerli
ve yenilenebilir enerjiye dayalı bir stratejiye ve daha fazla tasarrufa ihtiyaç olduğunu
söyledi.
Babacan, bu konuda ilgili tüm kurumların
yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ve
yeni bir enerji verimlilik strateji belgesi
açıklandığını kaydetti.
GÜNCEL
Sanayi üretimi yüzde 7.3 arttı
2014 yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi beklentileri
aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Arındırılmamış endeks
ise yıllık bazda yüzde 7,2 oranında artarken, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde1,1 arttı.
ayı ihracat verileri de dikkate alındığında ekonominin öngörülerimiz
doğrultusunda büyüdüğü anlaşılmaktadır.
Sanayi üretimindeki özellikle
de imalat sanayindeki artış diğer
sektörlerin de canlanmasına yol
açacak ve 2014 yılında da ülkemizin
büyümesinde başat rol oynayacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken
bir nokta da hem yurtiçinde hem
de yurtdışında yaşanan gelişmelere rağmen sanayicimizin geleceğe
güvenle bakıyor olması ve yatırımlarını devam ettirmesidir. Bir başka
deyişle sanayicimiz ülkede istikrarın
devamlı olacağına inanmakta böylelikle
üretimlerini ve üretim kapasitelerini
arttırmaktadırlar.
2
014 yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Arındırılmamış endeks ise yıllık
bazda yüzde 7,2 oranında artarken, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2014 yılı Ocak ayına
ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi:
Açıklanan yılın ilk sanayi üretim verileri Türkiye sanayinin hız
kesmeden yoluna devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretim endeksi beklentileri de aşarak güçlü bir artış sergiledi. Geçen yılın
sonlarından itibaren yüksek bir büyüme sergileyen Türk sanayisi
üretim artışını devam ettiriyor. Daha önceki açıklamalarımızda
ülkenin 2014 yılında da büyüyeceğini fakat büyümenin kompozisyonunda değişiklik olacağını, dış talebin büyümeye 2013 yılına
nazaran daha fazla katkı vereceğini öngörmüştük. 2014 Ocak ayı
verileri ana sanayi gruplarına bakılarak incelendiğinde en yüksek
artışın ara malları üretiminde olduğu görülmektedir. Ayrıca Ocak
38
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Bakanlık olarak biz de sanayicimizin
önünü her fırsatta açıyoruz. Özellikle sanayimizi tüm dünyada daha rekabetçi hale
getirmek amacıyla Ar-ge’ye, inovasyona,
tasarıma, girişimciliğe her geçen gün
desteğimizi arttırıyoruz. Bilimin sanayi ile
buluşması ve sanayideki katma değerin
artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Biliyoruz ki uzun dönemde Türkiye’nin
rekabetçiliği ar-ge’den yüksek katma
değerden geçmektedir.
Türkiye sanayicisi, girişimcisi, işgücü ve
siyasi ortamıyla birlikte gücünü arttırmaktadır. Türkiye bu zengin yapısıyla çok
büyük fırsatları bünyesinde barındırmaktadır. Nitekim dünyanın Türkiye’ye karşı
artan ilgisinin altında da bu yatmaktadır.
Türkiye sahip olduğu potansiyeli kullanarak önümüzdeki dönemde her alanda daha
üst basamaklara hızla tırmanacaktır.
GÜNCEL
Projesi olan, desteği anında alacak
San-Tez Yönetmeliği yenilendi
B
akanlık, gerek üniversitelerden gerekse de reel
sektörden gelen talepleri dikkate alarak, San-Tez
Yönetmeliğini yeniledi. Yeni yönetmelik sayesinde
uygulamada yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi, desteklerin
daha etkin verilmesi, mikro işletmelere daha fazla destek olunması ve üniversitelere verilen desteğin arttırılması hedefleniyor.
Yapılan açıklamada, 2006 yılından bugüne kadar üniversite-sanayi
işbirliğini kurumsallaştırmak ve ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak için çok çeşitli destek programları
yürütüldüğü bildirildi.
Bu programlardan ilk olarak başlatılanlardan birisinin de SanTez Programı olduğu hatırlatılan açıklamada, akademisyenlerin
çalışmalarının yalnızca yayın olup teoride kalmamasının, sanayicilerin de çözüm beklediği sorununu çözüme kavuşturarak katma
değeri yüksek ürünler üretmeye devam etmesinin hedeflenildiği
belirtildi.
Program ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de sanayi
ile iç içe olacağını ve sanayiden kopuk olarak yetişmeyecekleri
belirtilerek, bu sayede zaten sanayiyi tanıyor olarak mezun olan
öğrencilerin, iş bulmakta da sıkıntı yaşamayacakları kaydedildi.
“Destekler arttı, prosedür azaldı”
Son zamanlarda gerek üniversitelerden gerekse de reel sektörden Programa yönelik gelen taleplerin olduğunu anımsatan
yetkililer, bunun üzerine Bakanlık olarak yaptıkları çalışmayı
tamamladıklarını ifade ettiler. Bu kapsamda, daha etkin destekler
verebilmek ve uygulamada yaşanılan aksaklıkları bertaraf etmek
için San-Tez Yönetmeliğinin yenilendiği belirtilerek, getirilen
değişiklikler şöyle açıklandı:
Yapılan değişiklikle, yüksek teknolojili üretim yapan mikro işletmelere verilen Bakanlık desteği yüzde 10 daha arttı. Bir başka
deyişle yüksek teknolojili üretim yapan ancak yüzde 25’lik katkı
payını ödemeleri zor olan KOBİ’lerin projelerine destek olmak
için, ödeyecekleri katkı payı oranı düşürüldü. Eğer firma mikro
işletme ise proje toplam bütçesinin yalnızca yüzde 15’ini karşılayacak, yüzde 85’ini Bakanlık ödeyecek. Firma küçük işletme ise
yüzde 80’ini, firma orta büyüklükteki işletme ise yüzde 75’ini,
büyük işletme ise yüzde 65’ini Bakanlık karşılayacak.
Eskiden 2 dönem olarak alınan proje başvuruları artık sürekli
olarak alınacak şekilde bir düzenleme de yapıldı. Projesi olanlar
artık başvuruların açılmasını beklemeyecek, hazırladıkları anda
başvurusunu yapabilecek. Yani destekler arttı, prosedür azaldı da
denilebilir. Projeler yürütülürken önemli ölçüde katkı sağlayan
40
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamaya göre, daha
etkin destekler verebilmek
ve uygulamada yaşanılan
aksaklıkları bertaraf etmek
için San-Tez Yönetmeliği
yenilendi. Projesi olanlar
artık başvuruların açılmasını
beklemeyecek, projelerini
hazırladıkları anda başvuru
yapabilecekler.
üniversiteler de unutulmadı. Bundan sonra projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında üniversitelerin imkanlarından faydalanılması karşılığı olarak proje
bütçesinin yüzde 5’ine karşılık gelen tutar,
kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurum hissesi olarak üniversitelere aktarılacak.
Makine-donanım alımları da desteklenecek
Önceki düzenlemeye göre, yatırımın
ağırlıkla makine-donanım kalemlerinin
olmasından dolayı reddedilen projeler
olduğunu belirten yetkililer, artık böyle bir
şeyin söz konusu olmayacağını da söylediler. Yapılan değişiklikle, seri üretimde
de kullanılabilecek özellikte olup proje
için alınması veya yaptırılması zorunlu
olan makine-donanım alımlarının da kısmi
olarak destekleneceği müjdesi verildi.
Yatırım yönü ağır basan ancak düşük
oranda da olsa Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılacak makine-donanım bütçesinin
yüzde 40’a kadar olan kısmını Bakanlık
karşılayacak.
GÜNCEL
İhracat birim endeksi azaldı
TÜİK, 2014 yılı Ocak ayı ’Dış Ticaret Endeksleri’ verilerini açıkladı.
T
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı Ocak
ayına ilişkin geçici ’Dış Ticaret Endeksleri’ verilerini
açıklandı. Buna göre ihracat birim değer endeksi,
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks, ’gıda,
içecek ve tütün’de yüzde 4,3 artarken, ’ham maddelerde (yakıt
hariç)’ yüzde 0,8, ’yakıtlar’da yüzde 6,4 ve ’imalat (gıda, içecek,
tütün hariç) sanayi’nde yüzde 0,7 azaldı.
İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 2,8 azaldı. Endeks, ‘gıda, içecek ve tütün ürünleri’nde
yüzde 5,6, ‘ham maddelerde (yakıt hariç)’ yüzde 0,5, ‘yakıtlar’da
yüzde 5,3 ve ‘imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’nde yüzde
0,4 azaldı.
İhracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1
arttı. Endeks, ‘gıda, içecek ve tütün ürünleri’nde yüzde 8,7, ‘imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi’nde yüzde 13,9 artarken,
‘ham maddelerde (yakıt hariç)’ yüzde 0,5, “yakıtlar”da yüzde 4,1
azaldı.
İthalat miktar endeksi 2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. Endeks, ‘gıda, içecek ve tütün
ürünleri’nde yüzde 6,6, ‘ham maddelerde (yakıt hariç)’ yüzde
16,8, ‘yakıtlar’da yüzde 12,1 ve ‘imalat (gıda, içecek ve tütün
hariç) sanayi’nde yüzde 3,1 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2013 Aralık ayında
128,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde
1,8 artarak, 2014 Ocak ayında 130,8 oldu.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye
göre 2013 Ocak ayında 105,4 olan endeks
yüzde 10,1 artarak 2014 Ocak ayında 116
oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2013 Aralık ayında 127,1
olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,5
azalarak, 2014 Ocak ayında 126,4 oldu.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye
göre 2013 Ocak ayında 104,8 olan ithalat
miktar endeksi yüzde 5,6 artarak 2014
Ocak ayında 110,6 oldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat
birim değer endeksine bölünmesiyle
hesaplanan dış ticaret hadleri, 2013 yılı
Ocak ayında 99 iken, 2014 yılı Ocak ayında
100,6’ya yükseldi.
Cari açık 4.88 milyar Dolar!
Cari açık 2014'e düşüşle başladı. Ocak ayında cari
işlemler dengesi 4.88 milyar dolar açık verdi.
C
ari açık 2014’e düşüşle başladı. Cari işlemler açığı,
bir önceki yılın ocak ayına göre 932 milyon dolar
azalarak 4 milyar 877 milyon dolara geriledi.
Ocak ayı için cari açık tahminleri 4.7-5.5 milyar dolar bandında
yer alıyordu.
Ocak ayında kaynağı belli olmayan para girişi (net hata noksan)
2.2 milyar dolar oldu.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 630 milyon ABD doları azalışla
5.239 milyon ABD dolarına gerilerken, net hizmet gelirleri 256
milyon ABD doları artışla 888 milyon ABD dolarına yükseldi.
42
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı
ayına göre 85 milyon ABD doları tutarında artarak 1.300 milyon ABD dolarına,
turizm giderleri de 15 milyon ABD doları
tutarında artarak 334 milyon ABD dolarına ulaştı.
Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan
net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 65 milyon ABD doları azalarak
515 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu azalışta, portföy yatırımları ile faizlerden oluşan diğer yatırımlar altında net
giderlerde görülen gerileme etkili oldu.
VøZYON'DAN
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri IŞIK:
Yerli malı yurdun malı, dünya
bunu kullanmalı
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık Türk
Sanayisi ve asansör
sektörü hakkında
dergimize özel
açıklamalarda bulundu.
Yerli malı kullanımı
konusunda önemli
çalışmalar başlattıklarını
dile getiren Bakan
Işık; “Çalışmalarımıza
paralel olarak, Sayın
Başbakanımız tarafından
imzalanan 'Yerli Ürünlerin
Kullanılmasına' yönelik
2008/20 sayılı ve 2011/13
sayılı Başbakanlık
Genelgeleri, alım yapacak
kamu kurumlarına, yerli
malı tercihinde gerekli
duyarlılığın gösterilmesi
talimatı vermektedir.
Konu ile ilgili kurum ve
kuruluşlara gerekli destek
verilmekte olup gelişmeler
takip edilmektedir." dedi.
B
ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Türk
Sanayisi ve asansör sektörü hakkında dergimize özel
açıklamalarda bulundu. Yerli malı kullanımı konusunda
önemli çalışmalar başlattıklarını dile getiren Bakan Işık; “Bakan-
46
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
lığımız çalışmalarına paralel olarak, Sayın
Başbakanımız tarafından imzalanan “Yerli
Ürünlerin Kullanılmasına” yönelik 2008/20
sayılı ve 2011/13 sayılı Başbakanlık Genel-
VøZYON'DAN
geleri alım yapacak kamu kurumlarına bu
konuda gerekli duyarlılığın gösterilmesi
talimatı vermektedir. Konu ile ilgili kurum
ve kuruluşlara gerekli destek verilmekte
olup gelişmeler takip edilmektedir.
Asansör sektörüne geldiğimizde, asansör
sektörümüz inşaat sektörümüzle neredeyse iç içe geçmiş bulunmaktadır. TOKİ’nin
2023 hedefleri arasında 500 bin konut
hedefi var. İnşaat sektöründe Türk firmaları
dünyada Çin’den sonra ikinci sırada olan
firmalarımız ile büyük bir potansiyele sahip.
Sadece ‘Yerli malı Türk’ün malı, yurdun
malı, herkes bunu kullanmalı’ demek yerine
‘yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı’ dememiz gerekmektedir. Dünyadaki
gelişmelerden de faydalanarak böyle bir
istikamete doğru sektörlerimizi taşımamız
gerekmektedir.” dedi.
Sayın Bakanım, öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Yeni görevinizde bakanlığınızca ortaya
koymayı planladığınız projelerinizi
bizimle paylaşabilir misiniz?
Ülkemizin, 2023 yılında dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasında yer alma, GSMH’yi 2
trilyon dolara, kişi başına düşen milli geliri
25 bin dolar seviyesine, dış ticaret hacmini
1 trilyon dolara ve ihracatı 500 milyar dolara
çıkarma hedefleri doğrultusunda, Bakanlık
olarak; Türk sanayisinin rekabet gücünü
ve verimliliğini arttırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak
yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye
dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, ürün
ve hizmet kalitesini geliştirmiş ve aynı
zamanda topluma ve çevreye duyarlı bir
sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak için
çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.
2011-2014 uygulama dönemini kapsayan
Türkiye Sanayi Stratejisi ile 3 yıllık uygulama sürecini tamamladık. Yatay ve sektörel
politika alanlarından oluşan belgede 72
eylem yer alıyor. Yatay sanayi politikası
alanları; sanayi faaliyetlerinin genelindeki
verimlilik artışlarını sürekli kılmak amacıyla, piyasaların etkin işleyişini sağlamaya, yatırım ve iş yapma ortamını firmalar
için geliştirmeye ve cazip hale getirmeye
yönelik çerçeve unsurları içermektedir. Bu
kapsamda, tüm firmaların rekabet gücünü etkileyen ve farklı kurumlar arasında koordinasyon gereğini ön plana çıkartan, işgücünün
niteliğini yükseltecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak, yenilikçilik kapasitesini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek, çevreye
duyarlılığı arttıracak yatay politikalar uygulanmakta ve 2015-2018
yıllarını kapsayacak yeni strateji belgesi için çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmaktayız.
Türkiye 2014 yılında 16’ncı büyük ekonomi olma yolunda
hızla ilerliyor. Bakanlığımızın ülkemizin bu hedefi konusunda
attığı adımlar nelerdir ve süreci hangi projeleriniz ile destekliyorsunuz?
Bakanlığımızın, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların, Ar-Ge ve
işbirliği konularında önemli destekleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, asansör firmalarımız bir araya gelerek, KOSGEB’in İşbirliği-Güçbirliği programından yararlanarak ortak Ar-Ge ve tasarım
merkezleri kurabilirler. Bu çerçevede bütün asansör firmalarımızın
bu tür destekleri incelemeleri ve başvuruda bulunmaları asansör
sektörümüz için büyük önem arz etmektedir.
2014 yılı için ortaya konan Türkiye’nin 16’ıncı büyük ekonomi olma yolundaki hedeflerinde özellikle yerli üreticilerimizden beklentileriniz nelerdir?
Türk sanayisi üretimine, ürünlerine; bilgi, teknoloji ve marka değeri katmalıdır. Türk sanayicisi bunu yapabilecek güce sahiptir.
2008’in son çeyreğinden bu yana yaşanan süreç ve son dönemde
yurtdışı piyasalarında meydana gelen gelişmelerin etkisi, ekonomileri üretime dayanmayan ülkelerde, orta ve uzun vadede büyük
sıkıntılar oluşturacaktır. Ancak ülkemizin sahip olduğu potansiyel
sanayi üretiminin ihracat odaklı büyümesi ve teknolojik gelişmelerin sanayimize katacağı değer ile uzun vadede Türk sanayisi
dolayısıyla da Türk ekonomisi daha da güçlenecektir.
Türk sanayisinin ürünlerine bilgi, teknoloji, ulusal marka değeri
katması gerekiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu konuyla
ilgili birçok destek mekanizması da kurulmuş durumdadır. Yerli üreticilerimizin bu destek mekanizmalarından azami ölçüde yararlanmaları ve oluşturdukları katma değeri arttırmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan Türkiye için artık sadece sanayi ürünü üretmek
yeterli olmamaktadır. Ülkemizin daha nitelikli ve yüksek katma
değerli üretim yapması, kendine özgü marka ve tasarımlar oluşturması gerekmektedir. Sadece üretmek değil, üretirken yüksek
teknolojili üretmeli ve bulunduğumuz coğrafyanın avantajlarından
da faydalanarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Böylece Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemiz Dünya’da ilk on büyük ekonomi
içerisinde yer alacaktır.
Sanayi verilerimiz her geçen gün pozitif bir ivme ile yükseliyor. İhracat rakamlarımızdaki artış üretim bantlarımıza da
olumlu yansıyor. Siz, yaşanan bu süreci nasıl değerlendiriyor,
2014 yılını Türk sanayisi açısından nasıl görüyorsunuz?
2014 yılına Cumhuriyet tarihinin rekor ihracat değeriyle başlamış
www.asansorvõzyon.net 47
VøZYON'DAN
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık;
"Bakanlığımızın, KOSGEB ve
TÜBİTAK gibi kurumların, ArGe ve işbirliği konularında
önemli destekleri
bulunmaktadır. Örnek
verecek olursak, asansör
firmalarımız bir araya gelerek,
KOSGEB’in 'İşbirliği-Güçbirliği'
programından yararlanarak
ortak Ar-Ge ve tasarım
merkezleri kurabilirler. Bu
çerçevede bütün asansör
firmalarımızın bu tür destekleri
incelemeleri ve başvuruda
bulunarak bu desteklerden
faydalanmaları asansör
sektörümüz için büyük önem
arz etmektedir."
bulunmaktayız. Toplamda Ocak ayında 12 Milyar Dolar değerinde
ihracat geliri elde etmemiz büyük başarıdır. Burada dikkat edilecek
en önemli husus bu rakama sanayi ürünlerinin ihracatıyla ulaşmış
olmamızdır. 2014 yılı açısından burada üreticilerimizin parasal piyasalarda meydana gelen döviz kurlarındaki değişiklikleri uzun vadede
fırsata çevirmeleri gerekmektedir. Sanayicilerimiz hem ülke hem
de kendi başarıları için yatırım planlarını aksatmadan çalışmalarına
devam etmek zorunlar.
Bir üretim üssü haline gelen Türkiye’de yerli markalarımız
gün geçmiyor ki yeni başarılara imza atmasın. Yerli markalarımızı nasıl destekliyor, 2014 yılı için hangi konularda tavsiyelerde bulunmak istiyorsunuz?
Refah seviyesi yüksek bir topluma dönüşmek istiyorsak bunun
için formülün, bilgi üretmek ve bilgiyi yüksek katma değerli nihai
ürünlere dönüştürmek olduğunu düşünüyorum. Bunun için gerek
Bakanlığımızın ve KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların bilimsel
temellere oturan desteklerinden gerekse Ekonomi Bakanlığımızın
bölgesel kalkınma amaçlı sağladığı desteklerden yerli markalarımızın azami ölçüde yararlanmaları, sanayimizin gelişmesine büyük
katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte global bazda meydana gelen
ekonomik gelişmelerden en asgari şekilde etkilenilmesi için yerli
üreticilerimizin, yerli markalarımızı ve yatırımlarını arttırmaları
gerekmektedir.
48
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Türkiye’de kentsel dönüşüm kapsamında 20 yılda 7 milyon konutun dönüştürülmesi planlanıyor. Bu süreç inşaat
sektörüne olduğu kadar yan sektörlere de önemli katkılar sağlayacak.
Bu konuda Sayın Başbakanımızın da
özellikle altını çizdiği üzere, “yerli malı
kullanımı” konusunda, Bakanlığımızca
yürütülen bir çalışma var mı? Yerli üreticilerimiz bu süreçte sizlerden ne gibi
destekler görecekler?
Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden birisi
ülkemizin ihtiyacı olan sanayi ürünlerini
yerli üretimle karşılamak ve ülkemizin dışa
bağımlılığını azaltmaktır. Ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemli olan bu
hedefin korunması ve geliştirilmesi için
Bakanlığımız tarafından sürekli ve kapsamlı
çalışmalar yürütülmektedir.
Bu çerçevede; Bakanlığımız tarafından
kamuya “Yerli Ürün” bilincinin aşılanması
amacıyla, sektör temsilcileriyle işbirliği
içinde birçok toplantı organize etmiş bulun-
VøZYON'DAN
maktayız. Bunlar sırasıyla;
Gaziantep - “Makine Üreticileri ve Kamu Alıcıları Buluşması”
Ankara - “İklimlendirme Sanayi ve Kamu Alımları Paneli
İstanbul - ‘’Türk Asansör Sektörü ile İnşaat Sektörü Buluşması’’
Ankara - ‘’Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatları ve Kamu
Destekleri Çalıştayı’’
Çorum - “Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatı ve Kamu Destekleri
Çalıştayı”
Ankara - “Vizyon 2023, Kamu ve İş-İnşaat Makinaları Sektör Buluşması, Türkiye Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Toplantısı”
İstanbul - “2013 Uluslararası İş Makinaları Kongresi”dir.
Bakanlığımız çalışmalarına paralel olarak, Sayın Başbakanımız tarafından imzalanan “Yerli Ürünlerin Kullanılmasına” yönelik 2008/20
sayılı ve 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgeleri alım yapacak kamu
kurumlarına yerli malı kullanımı konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi talimatını vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli destekler verilmekte olup gelişmeler takip edilmektedir.
Asansör sektörüne geldiğimizde ise, asansör sektörümüz inşaat
sektörümüzle neredeyse iç içe geçmiş bulunmaktadır. TOKİ’nin
2023 hedefleri arasında 500 bin yeni konut hedefi bulunmaktadır.
İnşaat sektöründe Türk firmaları dünyada Çin’den sonra ikinci sırada olan firmalarımız ile büyük bir potansiyele sahiptir. Sadece ‘Yerli
malı Türk’ün malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı’ demek
yerine ‘Yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı’ dememiz
gerekmektedir. Dünyadaki gelişmelerden de faydalanarak böyle bir
istikamete doğru sektörlerimizi taşımamız gerekmektedir.
Türk Asansör Sektörü, edindiği deneyim ile dünya genelinde
ilk 5 üretici arasına girdi. Gerek kalite ve uygun fiyat gerekse
sahip olduğu jeopolitik avantajlardan dolayı Türk Asansör
Sektörü her geçen gün büyüyerek gelişme kat ediyor. Siz
Türk Asansör Sektörü hakkında neler düşünüyor, Bakanlık
olarak sektöre nasıl bakıyorsunuz?
Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği
teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, “Malların Serbest Dolaşım İlkesi” kapsamında sektörün ihracat şansını olumlu yönde
arttırmıştır. Bu artış, sadece AB üyesi ülkelerle sınırlı olmayıp, tüm
dünyada Türk ürünlerine olan güveni ve dolayısıyla talebi ortaya
çıkarmış bulunmaktadır.
Son yıllarda, yurtdışında montaj, komple (paket) asansör satışı gibi
alanlarda da Türk firmalarının çalışmalar yaptığı görülmeye başlanmıştır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde
asansör montaj işleri yapan firmalarımızın sayısında da önemli bir
artış söz konusudur. Özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin
gelişmesiyle birlikte, Türk asansör firmalarının bu ülkelerdeki
yatırımları artmıştır.
Türk asansör sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak
50
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
"2023 yılına kadar, Türkiye’nin
hemen her yerinde çok
önemli kentsel dönüşüm
projelerinin hayata
geçirilmesi ile birlikte yeni
asansör ihtiyacının yanı sıra;
eskimiş, miadını doldurmuş,
güvenlik sorunu olan ve
kazalara sebep olabilecek
olan 300 bin civarında
asansörün yenilenmesi
ile ilgili çalışmalarımız
da son aşamaya
gelmiş bulunmaktadır.
Çalışmalarımızın
tamamlanmasıyla birlikte
yerli üreticilerimiz özellikle
resmi ihalelerde önemli
projelere imza atacaklardır."
gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte
düşünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki
dönemde, Türkiye’deki kentleşme sürecinin devam edeceği dikkate alındığında,
inşaat sektörüne paralel olarak, asansör
sektöründeki büyümenin devam etmesi
kaçınılmazdır.
Türk Asansör Sektörü, dünya genelinde
kendini kanıtlamış olmasına karşın,
Türkiye’de özellikle resmi ihalelerde
tercih edilmiyor. Bu konuda siz neler
düşünüyorsunuz? Sektörün bu konuda
yapması gerekenler sizce nelerdir?
2023 yılına kadar, Türkiye’nin hemen
her yerinde çok önemli kentsel dönüşüm
projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte
yeni asansör ihtiyacının yanında; eskimiş,
miadını doldurmuş, güvenlik sorunu olan
ve kazalara sebep olabilecek olan 300 bin
civarında asansörün yenilenmesi ile ilgili
çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Çalışmalarımızla birlikte yerli
üreticilerimiz özellikle resmi ihalelerde
önemli projelere imza atacaktır.
SEKTÖRDEN
Has Asansör Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi atölyelerine kavuştu
Has Asansör Teknik
ve Endüstri Meslek
Lisesi atölye açılışı, 15
Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. Has
Asansör’ün yoğun
emek harcadığı
ve Türk Asansör
Sektörünün de
destek olduğu Has
Asansör Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi,
atölyelerine kavuştu.
H
as Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölye
açılışı, 15 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Has
Asansör’ün yoğun emek harcadığı ve Türk Asansör
Sektörünün de destek olduğu Has Asansör Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi, atölyelerine kavuştu.
Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi düzenlenen törenle
atölyelerine kavuştu. Has Asansör’ün 2011 yılında tamamlayarak
hizmete sunduğu ve Türk Asansör Sektörünün de yoğun ilgi ve
destek gösterdiği Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Atölye açılış törenine; İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Barca,
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Gencer, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen İ.Menderes Büyüklü, TASİAD
Başkanı Levent Akdemir, BURSAD Başkanı Gültekin Baki, AKASDER Başkanı Hüsnü Gökgöz, KAYSAD Başkanı Mehmet Ayata,
çok sayıda sektör temsilcisi, veli ve öğrenci katıldı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ese Gündoğdu, Has Asansör Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nin Has Asansör tarafından yapıldığını diğer
sektör temsilcilerinin de ürün ve teçhizat desteğinde bulunarak
Türkiye’ye elektromekanik taşıyıcılar alanında önemli bir hizmet
kazandırdıklarını ifade etti. Okullarının 2010-2011 eğitim ve öğretim
yılında yaklaşık 100 öğrenci ile eğitime başladığını kaydeden Gündoğdu; “Şu an Anadolu Teknik Lisesi’nde 58 olmak üzere toplam
52
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
303 öğrencimiz, 25 öğretmen ve idarecimiz
ile eğitim vermekteyiz. Okulumuz bu yıl ilk
mezunlarını verecek, 43 öğrencimizi bu yıl
mezun etmiş olacağız. Mezun edeceğimiz
öğrencilerimizi işletmelerde aldıkları eğitim
ile birlikte mezun etmiş olacağız. Asansör
sektörü gelişmekte olan bir sektör ve çok
sayıda kalifiye elemana ihtiyacı var. Okulumuz mezunlarının gelecekte bir iş problemi
olmayacaktır. Açılacak atölyelerimizde daha
kaliteli bir eğitim alacak olan öğrencilerimiz, işyerlerinde de daha başarılı olacaktır.”
dedi.
Has Asansör Yönetim Kurulu Başkanı
Sebahattin Şekerci ise yaptığı konuşmada,
Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nin sadece adının Has Asansör
olduğunu belirterek okulun tüm Türkiye’ye
hizmet veren ve sektörün kabullendiği bir
eğitim yuvası haline geldiğini söyledi. Atölyelerin tamamlanmasında Türkiye genelinden bir çok sektör temsilcisinin verdikleri
destekleri hatırlatan Sebahattin Şekerci,
buradan mezun olacak genç öğrencilerin
SEKTÖRDEN
sektörü bir adım öne taşıyacağına inandığını
kaydetti.
Açılış töreninde Serkon Özel Eğitim
ve Teknik Danışmanlık Şirket Müdürü
Elektronik Mühendisi Serdar Tavaslıoğlu
da bir konuşma yaptı. Tavaslıoğlu; “Bugün
burada sektör temsilcilerimiz değişik illerden işlerini bırakıp geldiler. Bu atölyeler
hazırlanırken birçok sektör temsilcimiz
değişik katkılarda bulundular. Bu olay bir
sektörün kendi geleceğine ne kadar sahip
çıktığının bir göstergesidir. Bu, bir sonuç
ve bir başlangıç anı. Bir sektör kendi
geleceği ve teknik gelişmeleri için yatırım
yapıyor. Eğitim ve sanayinin bir arada
olması ve eğitime sahip çıkılması, bu tip
yatırımların yapılması, sektörlerin kendi
geleceklerine yapacakları yatırımlardır.
Bir sektörün yapacağı en büyük yatırım
eğitime yapacağı yatırımdır. Bu anlamda
burada atölyelerin tamamlanması önemli
bir gelişme, bundan sonra burada eğitim
alacak öğrencilerimizin en iyi şekilde
eğitilmesi, stajlarının doğru yaptırılması
ve teknik alt yapılarının sürekli desteklenmesi bundan sonraki görevlerimizdendir.
Burada yapılan çalışmanın tüm illere
örnek olması ve diğer illerde de benzer
şekilde uygulamaların yapılması gerektiğine inanıyorum.” dedi.
BURSAD Başkan Vekili A. Hilmi Kaşlıoğlu ise, asansör sektörünün
sektör temsilcilerinin omuzlarında bu noktaya kadar geldiğini, bundan sonra teorik bilgi ile pratik bilginin birleşmesi ile modern çağın
getirdiği her türlü imkanı kullanarak, dünya standardında asansör
üretmek ve dünya markaları ile rekabet edebilmek için eğitim
verebilecek böyle bir kurumun varlığının önemli olduğunu söyledi. Bunun bir başlangıç olmasını umduğunu kaydeden Kaşlıoğlu,
bundan sonra da sanayisi gelişmiş illerde bu tip eğitim kurumlarının
yapılması gerektiğini ifade etti.
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Gencer, Bursa’da
eşi olmayan ve önemli bir işlev üstlenen Has Asansör Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nin, özellikle Yıldırım ilçesinde olmasından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sektör olarak okulu
yapıp bırakmayan ve halen de önemli görevler üstlenen başta Has
Asansör olmak üzere emeği geçen tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti.
Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Barca ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Eğitim sistemimiz karşılıklı yardımlaşma ile
devam etmektedir. Bu bir güç meselesidir. Gücü sevgi ile birleştirip, avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde insanlarımızın yetişmesi için
katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgemizde bu okulumuzun oluşması büyük bir sevinç kaynağı oldu.”
Açılış konuşmalarının ardından Has Asansör Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’ne katkılarından dolayı; Has Asansör, CE Mühendislik, Baykal Makina, Aybey Elektronik, Can Lift, Akar Asansör, Akış
Makina, Eren Makina, Arkel, Asray, Altes, Çebas Asansör, Karadeniz İskele, Kleemann, Löher, Uçak Asansör, Bizim Uludağ Asansör,
Mik-el Elektronik, Mikosis, ARC Asansör, AS-BUR AS Asansör,
www.asansorvõzyon.net 53
SEKTÖRDEN
Mikrolift, Serkon Danışmanlık, SMAS Makina’ya, okulun eski ve
yeni müdürleri Zafer Dede ve Hüseyin Somer’e, Bursa İl Milli
Eğitim Müdür Vekili Şevket Barca ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sebahattin Gencer’e teşekkür plaketi verildi.
Plaket töreninin ardından Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nin yeni açılan uygulama atölyelerinin kurdelesi; Has Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Şekerci, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Barca, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sebahattin Gencer ve BURSAD Başkanı Gültekin Baki tarafından
54
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
kesilerek ziyaretçilere açıldı. Yeni atölyeleri
gezen ziyaretçiler atölyeler hakkında bilgi
aldı.
Atölyelerin gezilmesinin ardından Has
Asansör ziyaretçilerini Aral Alabalık
Tesisleri’nde ağırladı. Bursa ve çevre illerden gelen sektör temsilcileri burada bir araya gelerek hem yorgunluklarını attılar hem
de bol bol sohbet etme fırsatı yakaladılar.
SEKTÖRDEN
Merih Asansör, “pr EN 81-20
Yeni Asansör Yapım ve Montaj
Standardı Eğitimi” düzenledi
Merih Asansör, sektör temsilcilerini bir araya getirerek “pr EN 81-20 Yeni
Asansör Yapım ve Montaj Standardı Eğitimi” düzenledi. Merih Asansör
Konferans Salonu’nda 22 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen eğitime
Liftinstituut firmasından Wietze Visser konuşmacı olarak katılırken, Erol
Akçay’da çevirmenlik görevini üstlendi.
M
erih Asansör, sektör temsilcilerini bir araya getirerek “pr EN 81-20 Yeni Asansör Yapım ve Montaj
Standardı Eğitimi” düzenledi. Merih Asansör Konferans Salonu’nda 22 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen eğitime
Liftinstituut firmasından Wietze Visser konuşmacı olarak katılırken,
Erol Akçay’da çevirmenlik görevini üstlendi.
Merih Asansör sektörün gelişimi adına bir dizi eğitim planını
hayata geçirmeye hazırlanıyor. Planlanan düzenli eğitimlerin ilkini
56
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Liftinstituut firması iş birliği ile 22 0cak
2014 tarihinde Merih Asansör Konferans
Salonu’nda gerçekleştiren Merih Asansör, “pr EN 81-20 Yeni Asansör Yapım ve
Montaj Standardı” konu başlıklı eğitimiyle,
montaj firmaları başta olmak üzere sektör
temsilcilerini bir araya getirdi. Liftinstituut
firmasından Wietze Visser’in eğitmenliği
Erol Akçay’ında çevirmenliği üstlendiği
SEKTÖRDEN
eğitim, interaktif olarak gerçekleştirilirken, yeni standardın saha uygulamalarında
neler getireceğini birinci ağızdan öğrenen
katılımcılar da kafalarındaki soru işaretlerini
giderdiler.
Merih Asansör Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ayşe Demir’in konukları selamlaması ve Merih Asansör’ün anlatıldığı kısa
bir sinevizyon sunumunun ardından eğitim
programı başladı. Sunumun ardından, eğitimi verecek olan Liftinstituut firmasından
Wietze Visser ve Erol Akçay kürsüye geldiler. Visser, eğitimin başında yönetmeliğin
tamamını değil yapılan değişiklikleri aktaracağını belirtirken, yönetmeliğin getireceği
sonuçları paylaşacağını da kaydetti.
Eğitimin ilk bölümü tamamlandıktan sonra
öğle yemeğine geçildi. Hep birlikte yenilen
yemeğin ardından Merih Asansör Fabrikası
eğitime katılan ziyaretçilere tanıtıldı. Son
derece profesyonel işleyen Merih Asansör
üretim tesisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle
incelenerek tam not aldı.
Verilen aranın ardından eğitim kaldığı yerden devam etti. Eğitime sektör temsilcilerinin yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de iştirak ettiler. Bakanlık
yetkilileri standartların ve yönetmeliğin
uygulamaya girmesi döneminde yaşanacak
boşluklara dikkat çekerek, firmaların bu
süre zarfında gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirttiler.
Eğitimin kapanışında bir konuşma yapan
Merih Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
suf Atik, tüm katılımcılara teşekkür ederek, şunları söyledi; “2014
yılı ürün yelpazemizi ve dağıtım ağımızı genişleteceğimiz bir yıl
olacak. Bölgeye kazandırdığımız 150 kişilik konferans salonumuz ile
eğitim faaliyetlerine destek vereceğiz. Yenilenmeyen firmaların zamana yenik düşeceğine inanıyoruz. Bizim temel ilkelerimiz; kalite,
müşteri memnuniyeti, dürüstlük ve sürdürebilirliktir. Merih Asansör olarak sektörümüz ve ülkemiz için elimizden geleni yaptığımıza
inanıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Eğitimin gerekliliğine
inanıyor ve her zaman önem veriyoruz. Eğitimin öneminin farkındayız ve bu alanda da üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.”
Merih Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, sektörün kazan
kazan vizyonu olması gerektiğini vurgularken; “Bir tarafın kazanması için çaba göstermek doğru değil. Sektörün kazan kazan vizyonu
olmalı, sonuçta sektör kazanmalı. Kazan kazan anlayışı “Kazanmak
istiyorum – Senin de kazanmanı isterim” mantığına göre işler.
Asansör sektöründe dünden bugüne çok şey değişti. Artık bilginin,
haberleşmenin ve ilişkilerin önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
Bilgilerin paylaştıkça çoğalacağına inanıyoruz. Bizim buradaki amacımız, bilgiyi paylaşarak çoğaltmak. Bildiklerimizi birbirimize silah
olarak kullanmaz, birbirimize öğretmeyi denersek, sektörümüzde
istediğimiz dil birliğini sağlar ve başarıya ulaşırız.” şeklinde konuştu.
www.asansorvõzyon.net 57
SEKTÖRDEN
ANASDER, Olağanüstü Genel Kurul
ile yeni yönetimini belirledi
Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER), 1 Mart 2013 Cumartesi Günü
Olağanüstü Genel Kurula giderek yeni yönetimini belirledi. Tek liste ile
gidilen Olağanüstü Genel Kurulda mevcut Başkan Hakan Başkaraağaç
yerini Mesut Yüksel’e bırakırken, ANASDER’i, Asansör Sanayicileri
Federasyonu’nda (ASFED) temsil edecek delegeler de belirlendi.
A
nadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER), yeni yönetim kurulunu ve ASFED delegelerini seçmek üzere
olağanüstü genel kurul düzenledi. 1 Mart 2013 Cumartesi günü ANASDER Genel Merkezi’nde düzenlenen genel kurul
çoğunluğun sağlanmasının ardından açıldı. Genel Kurul’da Divan
Başkanlığı’na Seyfi Aydınoğlu, katip üyelerine ise Murat Mutlu ve
Bekir Ökmen seçildiler.
Genel kurul, dernek faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Faaliyet raporunun okunmasının ardından denetim kurulu raporu okundu.
Faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları görüşe açıldı. Genel
kurulun bu bölümünde söz alan katılımcılar görüş belirttiler. Daha
sonra raporların ibrazına geçildi. Yapılan oylamada raporlar oy birliğiyle ibraz edildi. Yönetim, denetim ve onur kurullarının asil ve yedek
58
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
üyelerinin seçimine tek liste ile gidilirken,
yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Yönetim
Kurulu Başkanı Mesut Yüksel, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Gürhan Cihaner,
Genel Sekreter Mustafa Demirbağ, Sayman
Deniz Bektaş ve Üye Hakan Başkaraağaç.
ANASDER’in ASFED Delege listesinde ise
asil üyeliklere; Yusuf Atik, Taner Kalyon,
Mesut Yüksel, Gürhan Cihaner, Hakan Başkaraağaç, Mustafa Tutsak; yedek üyeliklere;
Osman Aygün, Hamza Alıç, Ayşe Şahin,
Salih Usta, Ali Sarıtarla ve Hasan Koçak
seçildiler.
SEKTÖRDEN
ASFED ve TASİAD, sektör
temsilcileri ile bir araya geldi
Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ve Tüm Asansör Sanayici
ve İşadamları Derneği (TASİAD), sektör temsilcileri ile bir araya gelerek
sektörde yaşanan gelişmeleri meslektaşları ile paylaştı. 21 Şubat Cuma
Günü Maltepe Kolcuoğlu Restaurant’ta gerçekleştirilen toplantıya
sektörün önde gelen firma yetkilileri iştirak ettiler.
A
sansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Başkanı Yusuf
Atik ve Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği
(TASİAD) Başkanı Levent Akdemir’in 21 Şubat Cuma
Günü Kolcuoğlu Restaurant’ta ağırladığı sektör temsilcileri sektörde
yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Asansör
sektörünün artılarının ve eksilerinin tartışıldığı toplantıda yapılması
60
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
gerekenler hakkında da ortak değerlendirmelerde bulunuldu.
TASİAD Başkanı Levent Akdemir özellikle
asansör aksamı ithalatından ziyade paket
asansör ithalatı konusunda gerçekleştirilen
www.asanso
www.asansorvõzyon.net
orv
rvõz
õz
zyo
y n.
n.ne
net
ne
t
SEKTÖRDEN
risinde Federasyonumuzun genel kurulunu
yaparak yönetim kurulumuzu belirleyeceğiz.
Görev almak isteyenler veya çalışmak isteyenler için kapımız her zaman açık olacak.
Sektörümüzün sorunları hepimizin malum.
Gelin bu sorunları el birliği ederek aşalım.”
rakamların sektöre zarar verdiği hatırlatırken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sektörel raporlarında yayınlanan asansör sektör
raporunda da bu tehlikeye dikkat çekildiğini vurguladı. Sektörel dernekler ve Federasyon aracılığı ile bu tarz konuların üzerine gittiklerini aktaran Akdemir, çözüm yolları için çeşitli projeler geliştirdiklerini
ifade etti.
ASFED Başkanı Yusuf Atik, Federasyonun 8 il derneği bünyesinde
kurulduğunu anlatırken, diğer derneklerden de federasyona destek
beklediklerini söyledi. Federasyon veya sivil toplum kuruluşlarının
arkalarında destek olduğu sürece daha güçlü olduklarını ifade eden
Atik; “Türkiye’de 16 tane asansör sektör derneği var. Bu derneklerden 14 tanesi ile fikir birlikteliği sağlayarak federasyon çalışmalarına
başladık. Derneklerimizin 8 tanesi ilk etapta tüzüklerini hazırlarken
federasyon çatısı altında birleştiler. Diğer derneklerimiz de tüzüklerini tamamladıktan sonra federasyonumuza katılacaklar. Kısa süre içe-
62
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Ülke pazarlarındaki durumun ve markalaşma
sürecinin de değerlendirildiği toplantıda Avrasya Asansör Fuarı’da masaya yatırıldı. TASİAD olarak fuara neden destek verdiklerini
ve bu yola neden çıktıklarını anlatan Levent
Akdemir şunları söyledi; “Biz, TASİAD yönetimine ilk geldiğimizde sektörde yaşanan
sorunları dinleme kararı aldık. Dinlediğimiz
şikayetlerin başında fuarlar ile olan sıkıntılar
geliyordu. Bu nedenle yeni bir fuar yapma
kararı aldık ve bunu da CNR ile yapmaya
karar verdik. Çeşitli avantajları bünyesinde
bulunduran Avrasya Asansör Fuarı’nın kısa
sürede bölgede en önemli sektör fuarları
arasında olmasını bekliyoruz. Sektörden şu
ana kadar edindiğimiz izlenim de bu tezimizi
güçlendirir nitelikte.”
CNR, sektör aktörlerine
Avrasya Asansör Fuarı’nı anlattı
Düzenlenen toplantının ardından, Tüm
Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği
(TASİAD) ve CNR Expo işbirliği ile organize edilen Avrasya Asansör Fuarı (Asansör,
Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri)
sektör toplantısı ve yemeğine geçildi. 21
Şubat 2014 Cuma günü Maltepe Cevahir
Otel’de gerçekleştirilen yemeğe İstanbul ve
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda
davetli katıldı. Davette Avrasya Asansör
Fuarı hakkında detaylı bilgi verilirken şu ana
kadar gelinen süreç gözler önüne serildi. Fuarın hedeflerinin ve beklentilerin paylaşıldığı
davette, fuara beklentilerin de üzerinde bir
ilgi olduğu aktarıldı.
SEKTÖRDEN
Asansör Sempozyumu ve
Sergisi'nin Ana Teması:
Güvenlik ve Teknoloji
M
akina Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Odaları
birlikteliğinde İzmir Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenecek Asansör Sempozyumu 2014 Düzenleme
Kurulu ilk toplantısına 25 kişi katıldı. Her iki Odanın çeşitli Şubelerinden belirlenen isimlerle oluşan Düzenleme Kurulu toplantısında
Sempozyuma ilişkin kararlar aldı.
Buna göre Sempozyumun Odalar adına İzmir Şubelerince 25-27 Eylül
2014 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi/İzmir’de
aynı tarihlerde bir sergi ile birlikte düzenlenmesi kararlaştırıldı. Serginin bir önceki sempozyumda olduğu gibi İFO İstanbul Fuarcılık A.Ş.
tarafından düzenlenmesine karar verildi.
Düzenleme Kurulu tarafından Yürütme Kurulu, Makina Mühendisleri
Odası’ndan Amaç Sarıgülü, Aytaç Gören, Berkay Eriş, Cem Bozdağ,
Evrim Aksoy Göçebe, Halim Akışın, Kaan Gürkan, Mehmet Ay,
Mehmet Kara, Sefa Targıt ve Zafer Güneş; Elektrik Mühendisleri
Odasından Alparslan Temur, Barış Aydın, Battal Murat Öztürk, Bülent
Çarşıbaşı, Fevzi Yıldırım, Güçlü Cinsçiçekci, H. Onur Ercan, Hüseyin
Tarık Duru, Mustafa Tutsak, Serdar Tavaslıoğlu ve Zehni Yılmaz’dan
oluştu. Sempozyum sekreterleri olarak EMO adına Zehni Yılmaz ve
MMO adına Halim Akışın belirlendi.
Asansör Sempozyumu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer
verildi; “Yüksek yapılaşma, iş ve ticaret merkezlerinin sayısındaki
artış, kentsel dönüşüm projelerinin gündemde olması ile asansöre olan
gereksinimin artması, asansör sektörü içinde güvenlik, konfor, verimlilik, ekonomiklik, enerji verimliliği, doğru mühendislik uygulamaları,
bilimsel yaklaşım ve teknolojik ilerleme kavramlarının önem kazanması sebebiyle Asansör Sempozyumu 2014’ün ana teması, Düzenleme
Kurulu ve Yürütme Kurulu Toplantıları’nın ardından “GÜVENLİK VE
TEKNOLOJİ” olarak belirlenmiştir.
Asansör sektörü için güvenli üretim yapma koşullarının tanımlanması,
ürün standartlarının ürün kalitesine etkisinin belirlenmesi, haksız
rekabet koşullarının önüne geçilmesi, kamu güvenliği açısından piyasa
gözetimi ve denetimi, yıllık kontrol çalışmalarının sağlıklı ve yaygın
şekilde yürütülmesi, işletme ve bakım süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulması konularının
asansörle ilgili tüm tarafların koordinasyonunu ve ortak bir platformda
sürecin tartışılıp yeniden üretilmesini gerekli kılmıştır.
Sempozyum programını oluşturmak için sempozyum bildiri konuları
ile gönderim tarihleri belirlenmiş ve ilk çağrı broşürü hazırlanarak
64
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Asansör Sempozyumu 2014
Makine Mühendisleri Odası
ve Elektrik Mühendisleri
Odası birlikteliğinde İzmir
Şubeleri yürütücülüğünde
25-27 Eylül 2014 tarihlerinde
MMO Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde “Güvenlik
ve Teknoloji” ana teması ile
düzenlenecek.
asansör sektöründe ilgili kurum, kuruluş ve
kişilere gönderilmiştir. Buna göre bildirilerin son gönderilme tarihi 27 Haziran 2014,
değerlendirme sonuçlarının bildiri yazarlarına
gönderilme tarihi 18 Temmuz 2014, bildirilerin düzeltilmiş halinin gönderilmesi için son
tarih ise 22 Ağustos 2014 olarak belirlenmiştir.”
Asansör Sempozyumunda sunulacak bildiri
konu başlıkları ise şöyle; •Kumanda ve
Kontrol Sistemlerindeki Yenilikler •Kullanıcı
Güvenliği •İş Güvenliği •Periyodik Kontroller ve Değerlendirme •Belgelendirme
•Piyasa Gözetimi ve Denetimi •Engelli
Kullanımına İlişkin Uygulamalar ve Erişim
•Acil Durum Asansörü •Yüksek Hızlı Asansör Tasarımı •Asansör Teknolojisi •Personel Eğitimi •Mühendislik Eğitimi •Enerji
Verimliliği ve Enerji Geri Kazanımı •Asansör
Aksam Muayenesi ve Ömürleri •Kabin ve
Süspansiyon Tasarımları • PESSERAL Uygulamaları ve Değerlendirme •A3 Uygulamaları •Yürüyen Merdiven ve Bantlar •Akıllı
Binalarda Asansör Tasarımları
Bildiri metinlerini, belirtilen tarihlere kadar
[email protected]
adresinden sempozyum sekretaryasına gönderebilirsiniz.
SEKTÖRDEN
ASFED, ANASDER ve ASO
Temsilcileri, Sanayi Genel Müdürü
Mithat Kaya'yı ziyaret ettiler
ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu), ANASDER (Anadolu Asansörcüler
Derneği) ve ASO Sektör Temsilcilerinden oluşan bir heyet, Sanayi Genel
Müdürü Mithat Kaya’yı makamında ziyaret etti. 26 Şubat 2014 Çarşamba
Günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
A
SFED Başkanı Yusuf Atik, ASFED Genel Sekreteri
Taner Kalyon, ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Başkaraağaç, Başkan Yardımcısı Deniz Bektaş, Genel Sekreteri Mesut Yüksel, Denetim Kurulu Üyesi Murat
Mutlu, ASO Meslek Komitesi Üyelerinden; Hamit Güngör, Gürhan
Cihaner ve Turgay Turan’dan oluşturulan temsil heyeti, Sanayi
Genel Müdürü Mithat Kaya’yı makamında ziyaret ederek, sektöre
ilişkin sorunları dile getirdiler. ASFED Başkanı Yusuf Atik, ASFED
hakkında Sanayi Genel Müdürü Mithat Kaya’ya bilgi verirken,
sektörde artık daha etkin olacaklarını söyledi. ASFED’in sektörün
en büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerlediğini
kaydeden Atik; “ASFED Türkiye’de bulunan 16 sektör derneğinin 14 tanesinin desteğiyle yola çıktı. Kısa sürede 9 derneğimiz
tüzüklerini tamamlayarak ASFED’i kurdu. Diğer derneklerimiz de
66
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
kısa sürede prosedürleri tamamlayarak bize
katılacaklar.” dedi.
Sanayi Genel Müdürü Mithat Kaya ise asansör sektörü ile ilgili gerekli bilgiye sahip
olduğunu kaydederken, özellikle denetimler
sonucu ortaya çıkan tablo sonrası asansör
sektörüne özellikle eğildiklerini, sektörde
gerekli gördükleri çalışmaları başlattıklarını
ifade etti.
ANASDER Başkanı Hakan Başkaraağaç ise
Türkiye’de asansör derneklerinin sanayici,
montaj ve bakım firmalarının bir araya gele-
SEKTÖRDEN
rek oluşturulduğunu dile getirirken, sektörün genel yapısı hakkında
bilgi verdi. Sektörün bugünkü durumunu ve yaşanan sorunları bir
dosya haline getirdiklerini kaydeden Başkaraağaç, dosyayı Sanayi
Genel Müdürü Mithat Kaya’ya sundu. Yaşanan sorunların aslında
herkesin malumu olduğunu söyleyen Hakan Başkaraağaç; “Sizlerin de desteğiyle sorunlarımızı aşmak adına birkaç adım atmak
istiyoruz. Özellikle sektörümüz açısından son derece önemli bir
konu olan resmi ihalelerde yerli malı kullanımının sadece söylemde
kalmaması fiiliyata dökülmesi ile ilgili olarak sizlerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Mithat Kaya da yerli malı kullanımı konusunda aslında gerekli
çalışmaların başlatıldığını, yerli malına teşviklerin olacağını, gerekli
kanunların çıktığını ve yüzde 15 daha pahalı olsa bile yerli malı kullanımı konusunda yapılandırmaların hayata yavaş yavaş geçirildiğini
söyledi.
ASFED Başkanı Yusuf Atik, mesleğe ilk başladığı dönemlerde asansör aksamlarından en küçük bir parçanın bile bulunmadığını, aksamların neredeyse tamamının yurtdışından geldiğini ancak günümüzde
her aksamın Türkiye’de üretilebildiğini hatta üretimin yüzde 40’a
yakınının ihraç edildiğini söyledi. Atik, yaşanan bu tabloya karşın
halen özellikle resmi ihalelerde yabancı marka hayranlığının devam
ettiğini vurgularken, dünyanın kabul ettiği Türk markalarının
Türkiye’de öncelikli tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
68
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Tekrar söz alan ANASDER Başkanı Hakan
Başkarağaç konuşmasında, yerli malı kullanımı konusunda gerekli kanun ve yönetmeliklerin çıkmasına karşın özellikle resmi
ihale şartnamelerinde uygulanma sorunu
yaşadıklarını söyledi.
Mithat Kaya bu soruna ilişkin gerekli
sektör raporlarının hazırlanarak Kamu İhale
Kurumu’na verileceğini, ürün gruplarında yapılan üretimin yüzde 15 daha pahalı
olmasına rağmen tercih edilirliğinin arttırılacağını ifade etti. Bakanlık olarak ürün
gruplarını belirleme yetkisinin kendilerine
verildiğini kaydeden Sanayi Genel Müdürü
Mithat Kaya, bu veriler ışığında Ekonomi
Bakanlığı ve Kamu Alımları Genel Müdürlüğü ile veriler paylaşıldıktan sonra gerekli
çalışmaların başlatılacağını belirtti. Sanayi
Genel Müdürü olarak sektörün ve Türk sanayisinin gelişmesi adına ellerinden geleni
yapmaya hazır olduklarını aktaran Mithat
Kaya, yapılan çalışmaların kısa sürede
meyve vereceğine inandığını da sözlerine
ekledi.
SEKTÖRDEN
AKASDER’in yeni başkanı
Hüsnü Gökgöz oldu
AKASDER (Akdeniz Asansör
Sanayicileri Derneği), yeni
başkanını seçti. Akdeniz
Asansör Sanayicileri
Derneği’nde Mustafa
Yayla’nın ardından yeni
başkan Hüsnü Gökgöz
oldu. Eski başkan
Mustafa Yayla’nın tekrar
aday olmadığı Genel
Kurul’da Hüsnü Gökgöz
Başkanlığındaki yeni Yönetim
Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan Yardımcısı Alaaddin
Türkaslan, Muhasip Üye
Ayfer Duman, Üye Galip
İncebacak, Üye Sabri Durak.
A
KASDER (Akdeniz Asansör Sanayicileri Derneği),
yeni başkanını seçti. Akdeniz Asansör Sanayicileri
Derneği’nde Mustafa Yayla’nın ardından yeni başkan
Hüsnü Gökgöz oldu.
AKASDER (Akdeniz Asansör Sanayicileri Derneği) Genel
Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimde Hüsnü Gökgöz yeni başkan
seçildi. Eski başkan Mustafa Yayla’nın tekrar aday olmadığı Genel
Kurul’da Hüsnü Gökgöz Başkanlığında yeni Yönetim Kurulu şu
isimlerden oluştu: Başkan Yardımcısı Alaaddin Türkaslan, Muhasip
Üye Ayfer Duman, Üye Galip İncebacak, Üye Sabri Durak.
Eski başkan Mustafa Yayla’ya teşekkür ederek başkanlık döneminde sektör adına Yönetim Kurulu ile birlikte ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan yeni Başkan Hüsnü Gökgöz, sektörün sorunlarının farkında olduklarını bu nedenle yapılması gerekenleri belirli bir
düzen içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Akdeniz
Bölgesi başta olmak üzere bağlı bulundukları ASFED (Asansör
70
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Sanayicileri Federasyonu) ile birlikte ortak
hareket ederek sektörü bir adım ileriye
taşımayı hedeflediklerini kaydeden Gökgöz,
sorumluluklarının bilincinde olduklarını da
sözlerine ekledi.
Hüsnü Gökgöz Kimdir?
Asansör Sektörüne 1979 yılında başlayan
Hüsnü Gökgöz, 1988 yılında firma kurup Isparta ve çevre illerde asansör faaliyetlerine
devam etti. 1992 yılından Gaye Asansör’ü
kurarak günümüze kadar bu marka ile Antalya, Isparta, Afyon, Eskişehir ve Burdur
illerinde, montaj ve montaj sonrası teknik
servis hizmetleri veren Hüsnü Gökgöz,
kaliteli işçiliğinin yanı sıra sektörel faaliyetlerde ve çalışmalarda sağladığı katkı ile de
ön plana çıkmaktadır.
SEKTÖRDEN
EAYSAD’ın yeni Başkanı
Seyfettin Yedikardeş oldu
Ege Asansör ve Yürüyen
Merdiven Sanayiciler
Derneği’nin (EAYSAD)
yeni başkanı Seyfettin
Yedikardeş oldu. 06 Mart
2014 tarihinde yapılan
Olağan Genel Kurul
toplantısında eski Başkan
Emin Tunç yerini Seyfettin
Yedikardeş’e bıraktı.
E
ge Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayiciler
Derneği’nin (EAYSAD) yeni başkanı Seyfettin Yedikardeş oldu. 06 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan
Genel Kurul toplantısında eski Başkan Emin Tunç yerini Seyfettin
Yedikardeş’e bıraktı.
EAYSAD’ın yeni Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Yedikardeş, Başkan Vekili Emin
Tunç, Muhasip Üye Ali Emre Sapmaz, Sekreter Üye Mustafa Selvan.
Üye Hüseyin Anadolu.
EAYSAD Yedek Yönetim Kurulu ise: Ceyhun Şanlı, Zeki Tetik, Doğan Bulut, Adnan Yedikardeş, Ahmet Yıldırım’dan oluştu.
Seyfettin Yedikardeş Kimdir?
Seyfettin Yedikardeş, 20 Eylül 1966 yılında İzmir’de doğdu. Aslen
Mardinli olan Seyfettin Yedikardeş, İzmir Mardinliler Vakfı’nın da
Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Asansör sektörüne 1979 yılında Arlift Asansör’de başlayan Seyfettin
72
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Yedikardeş, burada sektörün tüm branşlarında uzmanlaşarak 1993 yılının 10’uncu ayına
kadar hizmet verdi.
1993 yılında 14 çalıştığı Arlift’ten ayrılarak
kendi firmasını kuran ve 1995 yılında da Ekol
Asansörleri’ne ortak olan Seyfettin Yedikardeş, halen Ekol Asansör’de ortaklarından ayrılarak tek başına asansör sektörüne hizmet
vermektedir. Asansör sektörüne montaj ve
bakım alanında uzun yıllar hizmet veren Seyfettin Yedikardeş, bir önceki dönem Başkan
Yardımcılığı görevini üstlendiği EAYSAD’ta
bu dönem Başkanlık görevini üstlendi.
Ege Bölgesi’nde ve İzmir’de sektörü tek
çatı altında toplamayı hedefleyen Seyfettin
Yedikardeş, sektörün sorunlarını da belediye
ve odalar ile yapacağı işbirlikleri ile aşmayı
amaçlıyor.
Mustafa GÖRMÜì
STANDART
D Kare Gözetim Test ve
Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
Asansör
Yönetmeliðinde
Modüller ve
Uygulamalarõ
2004 yõlõ itibari ile ülkemizde zorunlu olarak uygulanmaya
baílayan 95/16/AT Asansör Yönetmeliði’nin sonuna yaklaímõíken sektör tarafõndan hala anlaíõlmayan noktalarõ olduðunu
belirtmekte yarar var. Yönetmeliðin en az anlaíõlan kõsmõnõn da
uygunluk deðerlendirme metotlarõ olduðunu söyleyebiliriz.
Bu sebeple yazõmõzda modüler yaklaíõm kapsamõnda asansör
yönetmeliði uygunluk deðerlendirme metotlarõnõ detaylõ olarak
masaya yatõrarak sektörün metot seçerken neye dikkat edeceklerini ele alacaðõz.
Asansör monte eden kuruluílarõn asansörleri piyasaya arz
ederken uyabileceði 3 temel modül 3 de yardõmcõ modül
bulunmaktadõr. Temel modüller olarak Modül H ve Modül
G asansörü monte eden firmalarõn direk kullanabilecekleri
modülleri ele alabiliriz. Bir baíka temel modül olan Modül
B ise tek baíõna kullanõlamayan yardõmcõ modüllerle birlikte
uygulanabilen modüldür. B modülünün devamõ olan yardõmcõ
modüller ise Modül D, Modül E ve Modül F olarak ele alõnmaktadõr. Bahsetmií olduðumuz modüllerin detaylõ açõlõmlarõnõ
aíaðõda görebilirsiniz.
Uygunluk deðerlendirme modülleri
95/16/AT EK XIII – Tam Kalite Güvence Modülü (MODÜL H)
H modülü, asansörün tasarõm aíamasõndan piyasaya arz
edileceði sürece kadar geçen tüm süreçlerin asansörü monte
eden kuruluíun kontrolünde olduðu modül olarak deðerlendirebiliriz. Asansörü piyasaya arz ederken H modülünü uygulamayõ seçen kuruluílar, asansör montajõnõn yapõsõna uygun
olarak bir kalite yönetim sistemi oluíturmalõ ve uygulamalõdõr.
Uygulanacak kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardõna göre düzenlenmeli ve standardõn tüm maddelerini
kapsamalõdõr.
74
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
H modülünün uygulanmasõnda temel olarak 2 kritik nokta
bulunmaktadõr, bunlar asansörün tasarõmõ ve son kontrolü.
Kuruluíun H modülüne haiz olabilmesi için öncelikle tasarõm
yapabilme yeteneðine sahip olmasõ gerekmektedir. Tasarõm
yeteneðinin de temel kuralõ ülkemiz mevzuatlarõna göre Elektrik veya Elektrik/Elektronik Mühendisi ve Makine Mühendisi bulundurulmasõdõr. Bir diðer kritik nokta ise asansörlerin piyasaya
arz edilmesi öncesi kuruluíun kendi bünyesinde asansörlerin
son kontrollerini gerçekleítirebilmesidir. Son kontrol iílemi
onaylanmõí kuruluí tarafõndan denetimler sõrasõnda sahada
gözlemlenmií uzmanlar tarafõndan gerçekleítirilmelidir. Bu
noktada kritik konu, son kontrol iílemini gerçekleítirecek olan
uzmanõn yetkinliðidir. Mevzuatlarda tanõmlõ olmasa da genel
görüí son kontrolü yapan uzmanõn da Elektrik veya Elektrik/
Elektronik Mühendisi veya Makine Mühendisi olmasõ gerektiði
yönündedir.
Tasarõm ñncelemesi:
H modülünde uygulanmakta olan önemli bir konu da uyumlaítõrõlmõí standartlara uygun olmayan asansörlerin 95/16/AT
Asansör Yönetmeliði’nin temel güvenlik kurallarõna uygunluðunun deðerlendirildiði tasarõm incelemesi metodudur. Tasarõm
incelemesinde EN 81-1 ve EN 81-2 Standartlarõnda belirtilen
kurallarõ saðlamayan asansörler için, yönetmelikte belirtilen
asgari koíullarõ saðlayacak eídeðer çözümler üretilmekte,
eídeðer çözüm kuruluíun H modülünü onaylayan onaylanmõí
kuruluí tarafõndan deðerlendirildikten sonra uygun olmasõ
halinde onaylanarak asansörler piyasaya arz edilmektedir.
95/16/AT EK X – Birim Doðrulama Modülü (MODÜL G)
G Modülü, asansörü monte eden kuruluí tarafõndan montajõ
gerçekleítirilen her bir asansörün onaylanmõí kuruluí tarafõn-
dan incelenerek onaylanmasõ aíamalarõnõ içeren bir modüldür.
Bu modülde monte eden kuruluí, sadece montajõnõ gerçekleítirdiði asansörleri ve bu asansörlere ait teknik dosyalarõ
onaylanmõí kuruluíun denetimine sunmakta ve uygun bulunmasõ halinde her bir asansör için AT Birim Doðrulama Sertifikasõ düzenlenmektedir. Bu modülde monte eden kuruluíun
bünyesinde mühendis bulunmasõna gerek bulunmamaktadõr.
Kuruluí asansörün tasarõmõnõ dõí kaynaklõ olarak baíka bir monte eden kuruluítan veya tasarõm hizmeti veren mühendislik firmalarõndan saðlayabilmektedir. Bir baíka mühendislik faaliyeti
olan asansör son kontrol iílemlerini de modül G kapsamõnda
onaylanmõí kuruluítan saðlamaktadõr.
Risk Deðerlendirmesi:
H modülünde bahsi geçen tasarõm incelemesi konusu bu
modülde risk deðerlendirmesi olarak karíõmõza çõkmaktadõr.
Asansörü monte eden kuruluí EN81-1 veya EN 81-2 standartlarõna uygun olmayan durumlarla karíõlaímasõ durumunda,
yönetmeliðin temel gereklerini karíõlayan eídeðer çözümler
üretmeli ve bu eídeðer çözümleri de içeren bir teknik dosya
düzenlemeli ve asansörün piyasaya arzõndan önce baívuruda bulunacaðõ onaylanmõí kuruluí tarafõndan gerek montaj
gerekse gerçekleítirilen eídeðer çözümler deðerlendirilerek uygun bulunmasõ halinde sertifika ve muayene raporlarõ
düzenlenmelidir.
95/16/AT EK V.B– AT Tipinceleme Modülü (MODÜL B)
Asansörlerin Tip Onay Modülü olan B modülü, son dönemde
ülkemizde çok yaygõn olarak tercih edilen bir modül olmasõ
sebebi ile çok daha detaylõ olarak ele alacaðõmõz bir modüldür. Asansörlerin Tip Onay Modülü, tek baíõna uygulanmayan bir temel modül olup, asansörlerin tasarõm aíamasõnda
devreye girmektedir. Tek baíõna B modülüne sahip olmak
asansörü monte etme yetkisini vermemekle birlikte, devamõnda D, E veya F modüllerinden bir tanesinin uygulanmasõ
ile birlikte asansörlerin montaj ve piyasaya arzõna müsaade
edilebilmektedir.
beyan yükü, askõ sistemi ve seyir mesafesi temelinde kendi
içerisinde tiplere ayrõlmaktadõr. Kuruluílar belirtmií olduðum
özelliklerden yola çõkarak tiplerini belirledikten sonra bu
tiplerin piyasaya arzõnda kullanõlmasõ gereken güvenlik komponentleri, kumanda sistemleri, makine ve motor gruplarõ, ray
tipleri ve halat tiplerini belirlemeli ve belirlenen bu ekipmanlar
ile asansör tiplerinin iliíkisini belirlemelidir. Kuruluílar asansör
tipine ait teknik dosya içerisine bu ekipmanlara ait dokümanlarõ dahil etmeli ve onaylanmõí kuruluía sunmalõdõr. Bu noktada
kuruluílarõn bilmesi gereken konu, sadece tip onay sürecinde
beyan edilen ekipmanlarõ kullanabileceðidir. Eðer kuruluílar
beyan ettikleri ekipmanlarõn dõíõnda bir ekipman kullanmayõ
düíünürlerse mutlaka onaylanmõí kuruluítan yeniden onay
almalarõ gerekmektedir.
AT tip onay sürecinde kuruluílar asansör tiplerini temsil eden
teknik dosyalarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda belirlenen tiplerin
tasarõm çizimleri ve mukavemet hesaplarõnõ da düzenlemeleri
gerekmektedir. Özellikle tasarõm çizimlerinde belirlenen tipin
kuyuya yerleítirilmesi ile ilgili tüm varyasyonlarõn dosyaya dahil
edilmesi gerekmektedir. Örneðin bir asansör tipine ait 300 Kg
kapasiteli 1/1 askõlõ ve makine daireli model asansörü ele aldõðõmõzda, kuruluí dosya hazõrlarken bu modele ait çizimlerde
kabinin yerleíimini detaylandõrõrken kabin karíõ aðõrlõk yerleíimine ait tüm varyasyonlara ait çizimleri düzenlemelidir. Yine aynõ
tipe ait kabin – kapõ yerleíiminde de dikkat edilmesi gereken
bir konu, kat kapõlarõnõn yerleíimi de önemlidir. Eðer beyan
edilen dosyada kat kapõsõ eðer sadece önden girií íeklinde çizim belirtilmiíse ilerleyen süreçte önden girií arkadan
çõkõí íeklinde kapõ tasarõmõ gerektiren bir kuyu ile karíõlaíõlõrsa
kuruluí alacaðõ tip onay sertifikasõ kapsamõnda bu montajõ
gerçekleítiremeyecektir.
Yukarõda da belirtmií olduðum gibi, B modülü asansörlerin
tasarõmõna dair bir modül olup, monte eden firmalardan ziyade asansör montajõnda markalaían veya markalaíma yolunda
adõm atan firmalarõn tercih ettiði bir modüldür. Bu modülde
kuruluí piyasaya arz etmeyi planladõðõ asansörlerin tiplerini ve
bu tiplere ait deðiíik varyasyonlarõnõ belirledikten sonra, bu
tipleri tarif eden detaylõ bir teknik dosya düzenleyerek onaylanmõí kuruluía baívuruda bulunur. Onaylanmõí kuruluí teknik
dosyayõ inceledikten sonra uygun bulmasõ halinde baívuruda
belirtilen tipleri temsil eden örnek asansör ve/veya asansörlerin sahada monte edilmií halini inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmasõ halinde belirtilen tipler için AT Tip Onay
Sertifikasõ veya AT Tip ñnceleme Sertifikasõ düzenlenir.
Sonuç olarak AT Tip ñnceleme Modülü, gerçekten detaylõ
bir tasarõm gerektiren ve olabilecek tüm varyasyonlarõn ele
alõnarak deðerlendirilmesi gereken bir modüldür. Bu modülde
çalõíma yapmayõ düíünen kuruluílarõn geçmiíte gerçekleítirdikleri asansör montajlarõna dair kayõtlarõ çok iyi irdelemeleri ve
ilerleyen süreçte karíõlaíma olasõlõðõ olan asansör çeíitlerini iyi
belirlemeleri gerekmektedir. Bu modülün uygulanmasõnõn en
iyi yanlarõndan biri standartlaítõrõlmõí üretimi ön plana çõkaracak olmasõdõr. Standartlaítõrõlmõí üretim, üretim maliyetlerinin
minimize edilmesine katkõ saðlayacaktõr. Diðer yandan ülkemiz
koíullarõnõ ele aldõðõmõzda Modül B’nin baíarõlõ bir íekilde
uygulanmasõnõ saðlayacak yapõda binalarõn ve kuyularõn sõnõrlõ
sayõda olduðunu düíünmekteyim. Standart kuyu ölçüleri ve
standart makine dairesi ölçüleri ile karíõlaíma ihtimalinin mevcut durumda çok yüksek olmadõðõnõ sektörden aldõðõmõz geri
beslemelerde görmekteyiz. Eðer ülkemizde mimari projeler
standart hale gelirse ve uygulanõrsa B modülünün uygulanmasõ
daha baíarõlõ olacaktõr.
AT Tip onay sürecinde kuruluílarõn dikkat etmesi gereken en
önemli konu tiplerin belirlenmesi ve belirlenen tipleri tanõmlayan teknik dosyalarõn düzenlenmesidir. Asansörlerin tiplerinin
belirlenmesinde ilk temel faktör tahrik sisteminin belirlenmesidir. Temelde asansörler Hidrolik ve Elektrikli asansörler olarak
2 ana tipe ayrõlmaktadõrlar, bunun yanõnda tipler beyan hõzõ,
B Modülünü ele aldõktan sonra bu modüle göre onaylanan
tiplerin monte edilmesi sürecinde ve sonrasõnda takip edilmesi gereken modülleri aíaðõdaki íekilde detaylandõrabiliriz.
95/16/AT EK XIV– Üretim Kalite Güvence Modülü (MODÜL D)
Modül B kapsamõnda AT Tip Onay Sertifikasõna sahip olan
kuruluílarõn asansörlerini monte edebilmesi ve CE iíaretinin
www.asansorvõzyon.net 75
STANDART
yanõna dört haneli onaylanmõí kuruluí kimlik numarasõnõ iliítirebilmesi için takip edebileceði modüllerden biri olan modül
D, adõndan da anlaíõlabileceði gibi bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasõnõ gerektiren modüllerdendir. D modülünü
uygulamaya karar veren kuruluílarõn ISO 9001 standardõnõn
asansörün imalat, montaj, son muayenesi ile ilgili maddelerini içeren bir kalite yönetim sistemi uygulamak zorundadõr
ve uyguladõðõ bu kalite yönetim sistemini bir Onaylanmõí
kuruluíun onayõna sunmalõdõr. Bu modülün uygulanmasõnda
kuruluíun yetkinliði onaylanmõí kuruluíun denetiminden geçmií bir veya birden fazla son muayene/kontrol sorumlusuna
sahip olmasõ gerekmektedir. Burada kritik soru, son kontrol
sorumlusunun hangi vasfa sahip olacaðõdõr? Bir mühendislik
tasarõmõ olan asansörlerin son kontrollerinin de mühendisler
tarafõndan yapõlmasõ gerektiðini göz önünde bulundurmak
gerektiðini düíünmekteyim, hatta daha ileri gidersek, EN 81-1
ve EN 81-2 Standartlarõnda da belirtilen íekli ile son kontrolden daha düíük olmasõ gereken asansör periyodik kontrollerinin mühendisler tarafõndan yapõlmasõ gerektiði ülkemizde
son kontrolün de mühendisler tarafõndan gerçekleítirilmesi
gerekmektedir.
D modülünü takip eden kuruluílar baílangõçta modül B alõrken, tüm tipleri içeren tasarõm teknik dosyalarõnõ hazõrlamalarõ
gerektiðini belirtmiítik, D modülünü takip ederken de kuruluílar monte ettikleri her asansör için yine teknik dosya hazõrlamalarõ ve AT uygunluk beyanõnõ düzenlemeleri gerekmektedir.
D modülüne göre kuruluílar onaylanmõí kuruluí tarafõndan
yõlda en az bir kez denetime tabii tutularak uyguladõklarõ
yönetim sistemini onaylatmalõdõrlar.
95/16/AT EK XII– Ürün Kalite Güvence Modülü (MODÜL E)
Modül B kapsamõnda AT Tip Onay Sertifikasõ’na sahip olan
kuruluílarõn asansörlerini monte edebilmesi ve CE iíaretinin
yanõna dört haneli onaylanmõí kuruluí kimlik numarasõnõ iliítirebilmesi için takip edebileceði modüllerden biri olan modül
E, adõndan da anlaíõlabileceði gibi bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasõnõ gerektiren modüllerdendir. E modülünü
uygulamaya karar veren kuruluílarõn ISO 9001 standardõnõn
asansörün son muayenesi ile ilgili maddelerini içeren bir kalite
yönetim sistemi uygulamak zorundadõr ve uyguladõðõ bu kalite
yönetim sistemini bir onaylanmõí kuruluíun onayõna sunmalõdõr. Bu modülün uygulanmasõnda kuruluíun yetkinliði onaylanmõí kuruluíun denetiminden geçmií bir veya birden fazla son
muayene/kontrol sorumlusuna sahip olmasõ gerekmektedir.
D modülünde de bahsedildiði gibi kuruluíun monte ettiði
asansörlerin son muayenesi bir mühendis tarafõndan gerçekleítirilmelidir.
E modülünü takip eden kuruluílar baílangõçta modül B alõrken
tüm tipleri içeren tasarõm teknik dosyalarõnõ hazõrlamalarõ gerektiðini belirtmiítik, E modülünü takip ederken de kuruluílar
monte ettikleri her asansör için yine teknik dosya hazõrlamalarõ
ve AT Uygunluk Beyanõnõ düzenlemeleri gerekmektedir. E
modülüne göre kuruluílar onaylanmõí kuruluí tarafõndan yõlda
en az bir kez denetime tabii tutularak uyguladõklarõ yönetim
sistemini onaylatmalõdõrlar.
76
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
95/16/AT EK VI– Asansörlerin Son Muayenesi Modülü
(MODÜL F)
Modül B kapsamõnda AT Tip Onay Sertifikasõna sahip olan
kuruluílarõn asansörlerini monte edebilmesi ve CE iíaretinin
yanõna dört haneli onaylanmõí kuruluí kimlik numarasõnõ iliítirebilmesi için takip edebileceði modüllerden biri olan modül
F, AT tip onayõnda belirtilen tipe uygun asansörlerin monte
edilmesi sonrasõnda monte edilen her bir asansörün onaylanmõí kuruluí tarafõndan muayene edilmesi ile tamamlanan
süreçtir. Onaylanmõí kuruluí muayene ettiði her bir asansör
için bir son muayene raporu düzenler ve asansörü monte
eden uygun muayene raporu sonrasõnda asansöre CE iíaretini
ve onaylanmõí kuruluí kimlik numarasõnõ iliítirebilir. Bu modülün
uygulanmasõnda kuruluílar sadece asansörün montajõndan
sorumlu olup, bünyelerinde son kontrol sorumlusu ve son
kontrolde kullanõlmasõ gereken test cihazlarõnõ bulundurmasõna
gerek bulunmamaktadõr. Modül G ile aralõnda tek fark, kuruluíun tip onayõna sahip olmasõ ve onaylanan tipe uygun asansör
montajõ gerçekleítirmesidir.
Tüm modüllerin detaylandõrõlmasõndan sonra kuruluílarõn
hangi modülleri tercih edeceði konusunu ele almakta yarar
bulunmaktadõr. D, E ve H modülleri yukarõda belirtildiði gibi bir
yönetim sisteminin uygulanmasõnõ gerektirmektedir. Kuruluílar
yapõlarõna baðlõ olarak uygulayabilecekleri yönetim sistemlerini
göz önünde bulundurarak modül seçimini yapmalarõ gerekmektedir. Bunun dõíõnda yõllõk olarak gerçekleítirilen montaj
sayõlarõ da modül seçiminde dikkat edilmesi gereken bir
husustur. Örneðin yõlda 10-20 adet arasõ asansör monte eden
bir kuruluí gerek Modül H, gerekse modül B+D, B+E varyasyonlarõnõ takip etmesi gereksiz maliyetler ortaya çõkarmaktadõr.
Sõnõrlõ sayõda asansör monte eden kuruluílarõn bu asansörlerin
tasarõmlarõ için 2 mühendis bulundurmasõ veya son kontrolleri
için mühendis bulundurmasõ gerçekleítirdikleri asansör montajlarõna baktõðõmõzda yüksek maliyetler ortaya çõkarmaktadõr.
10-20 gibi sõnõrlõ sayõda montaj gerçekleítiren kuruluílarõn tek
baíõna modül G veya Modül B+F kombinasyonunu kullanmalarõ daha saðlõklõ olacaktõr.
Asansör montaj sayõsõ 20-70 adet civarõnda bulunan kuruluílarõ ele aldõðõmõzda ise, gerek 2 adet mühendisin bulundurulmasõ gerekse yönetim sistemi uygulama maliyetlerini ele
aldõðõmõzda Modül B+D veya Modül B+E varyasyonlarõnõ
tercih edebilirler. Asansör montaj sayõsõ 70 adet üzerinde
olan kuruluílarõn gerek teknik yapõlarõnõ gerekse idari yapõlarõnõ
ele aldõðõmõzda ise H modülünü takip etmeleri daha uygun
olacaktõr.
Yukarõda belirtilen modül seçimleri ile ilgili veriler ülkemizde TMMOB tarafõndan belirlenen asgari mühendis ücretleri
ele alõnarak deðerlendirilmií olup, kuruluílar kendi kurumsal
yapõlarõ ve hedefledikleri kurumsal yapõlarõ da göz önünde
bulundurarak modül seçiminde bulunmasõ gerekmektedir.
Ama en önemli nokta tüm kuruluílarõmõzõn 95/16/AT Asansör
Yönetmeliði’nde tanõmlanmõí olan tüm modüllere dair bilgi
sahibi olmasõ ve modüller arasõndaki farklõlõklarõ iyi ele alarak
kendi yapõlarõna uygun modülü seçmeleri gerekmektedir.
FøRMALARDAN
BUTON İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ VOLKAN TERCAN
Montaj kolaylığı, anlaşılabilirlik, kaliteli
malzeme ve zamanında teslimat gibi
konularda avantaj sağlıyoruz
Buton İstanbul Genel
Müdürü Volkan Tercan,
2012 yılı başında, uzun
süren Ar-Ge ve mesai
sonucunda kurdukları
Buton İstanbul’un
müşterilerine kalite, hız ve
güvenilirlik hissi vererek
yoluna emin bir şekilde
devam ettiğini kaydederek,
ürünleri ile montaj kolaylığı,
anlaşılabilirlik, kaliteli
malzeme ve zamanında
teslimat gibi konularda
avantaj sağladıklarını
söyledi.
B
uton İstanbul Genel Müdürü Volkan Tercan, 2012 yılı
başında, uzun süren Ar-Ge ve mesai sonucunda kurdukları Buton İstanbul’un müşterilerine kalite, hız ve
güvenilirlik hissi vererek yoluna emin bir şekilde devam ettiğini
kaydederek, ürünleri ile montaj kolaylığı, anlaşılabilirlik, kaliteli
malzeme ve zamanında teslimat gibi konularda avantaj sağladıkla-
78
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
rını söyledi.
Sayın Volkan Bey, öncelikle bize biraz
kendinizi tanıtabilir misiniz?
1984 İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk babasıyım. Teknik meslek lisesi ve
FøRMALARDAN
İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Bölümü mezunuyum. Farklı sektörlerde ve
uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra,
2010 yılında asansör sektöründe faaliyet
göstermeye başladım.
Buton İstanbul’un kuruluş hikayesini
anlatarak, firmanızdan kısaca bahseder misiniz?
Buton İstanbul, 2012 yılı başında, uzun
süren Ar-Ge ve mesai sonucu kurulmuş
genç bir firma. Buton İstanbul müşterilerine; kalite, hız ve güvenilirlik hissi vererek
yoluna emin bir şekilde devam etmektedir.
Asansör sektörüne ne zaman girdiğiniz ve ilk çalışmalarınız neler oldu?
İlk olarak yurtdışından geldikten sonra 2010 yılında asansör sektörüne giriş
yaptım. Bir kaç asansör firmasında tecrübe
edindikten sonra, bilgi ve tecrübelerimizi
kurmuş olduğum firmamızda topladık.
"Asansör sektörü çok geniş
çaplı ve teknolojisini kendisi
üretebilen bir sektör. Biz,
firma olarak yaptığımız işteki
eksiklikleri kapatmak adına
hedefler üretiyoruz ve o
doğrultuda ilerliyoruz. İlerlerken
de teknolojiyi, tecrübeyi ve
kaliteyi ön planda tutuyoruz."
Firma olarak asansör sektöründeki
hedefleriniz nelerdir? Bu hedefleri
yakalamak adına ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Asansör sektörü çok geniş çaplı ve teknolojisini kendisi üretebilen bir sektör. Fakat,
bir o kadar da çok eksileri olan bir sektör.
Biz, firma olarak yaptığımız işteki eksiklikleri kapatmak adına hedefler üretiyoruz
ve o doğrultuda ilerliyoruz. İlerlerken de
teknolojiyi, tecrübeyi ve kaliteyi ön planda
tutuyoruz.
Firma olarak bünyenizde yer alan ve
üretimini gerçekleştirdiğiniz ürün gamınızdan bahseder misiniz? Üretimde
dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?
Firmamız asansör butonu, kat ile kabin butonyerleri ve buna muadil ürünlerin üretimini yapmakta ve tedarikçisi olduğu firmalara
pratik ve estetik ürünler sunmakta. Üretimde en dikkat çektiğimiz
konu, zamanı boşa harcamamaktır.
Ürünlerinizin teknik özellikleri ve avantajlarından bahseder misiniz?
Montaj kolaylığı, anlaşılabilirlik, kaliteli malzeme ve zamanında
teslimat müşterilerimizi avantajlı kılan bazı unsurlar.
2013 yılı firmanız açısından nasıl geçti? 2014 yılı hedefleriniz ve sektör açısından öngörüleriniz nelerdir?
2013 hatta buna 2012’yide katarsak yeni ve tanınmamış bir firmanın karşılaşabileceği her türlü zorluklarla karşılaştık. Asansör
sektörü çok önyargılı bir sektör. Özellikle yeni firma açısından
kendimizi kabullendirebilmek adına 2012 ve 2013 zorlu ve bir o
kadarda olumlu geçti. Neticede sektöre kendimizi kabul ettirdik
ve dışında kalmadık. 2014 ve daha sonraki yıllarda üstüne katarak
devam edeceğimizin sinyalini ilk 2 yılımızda vermiş olduk.
Firmanızın satış ve pazarlama ağından ve varsa ihracat
faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Pazarlama konusundaki düşüncemiz ise, her asansörde bir buton
olması nedeniyle, asansör ile ilgisi olan her kesin bizim müşterimiz olduğudur. Her firmaya müşteri gözüyle bakıyor, hatta mimarlar, müteahhitler ve site yöneticilerine bile potansiyel müşteri
gibi davranarak ve bu yaygın ağı göz önünde bulundurarak hareket
ediyoruz.
İhracat faaliyetleri yerli asansör markalarımız tarafından her geçen
gün artış göstermektedir. Firma olarak ihracat çalışmalarınız nelerdir hangi ülkelere ve ne oranda ihracat gerçekleştiriyorsunuz?
Müşterilerimiz vasıtasıyla dolaylı olarak birçok ülkeye ürünlerimiz
ulaşıyor. Bizim ise direk ihracat yaptığımız ülkeler; Rusya, Gürcistan, Slovenya ve İran. Şu anda yaptığımız satışların yüzde 20’si
gibi bir oran ihracata ait. Kalan yüzde 80 ise yurt içi satışlarımız.
Fakat katıldığımız her fuarda bu oranın üzerine katmak birincil
amacımız.
2014 yılında gerçekleştirmeyi planladığınız ve hayata geçirdiğiniz Ar-Ge faaliyetleriniz ve yatırımlarınız neler olacak?
Söylediğim gibi her geçen sene sektörün teknolojiye ihtiyacı
artıyor. Bu doğrultuda bu sene ve önümüzdeki senelerde teknolojiyi ürünlerimizde buluşturup, yatırımlarımızı bu değerlere göre
yönlendireceğiz.
2013 yılında asansör sektörünün genel görünümü sizce
nasıl? Türkiye’deki gelişmeleri de katarak genel bir değerlendirmede bulunabilir misiniz?
Son İstanbul Asansör Fuarı’nda şu kanıya vardık; Türkiye’deki
asansör sektörü, üretilen, yapılan ve yapılmak istenen adına, Ortadoğu ve Avrupa’ya açılan bir pencere niteliğinde. Fakat yukarıda
bahsettiğim ön yargıyı biraz kırmamız gerek. Sektörü canlı tutmak
bizim üreticimizin elinde bunu unutmamak lazım.
www.asansorvõzyon.net 79
FøRMALARDAN
ELKART GENEL MÜDÜRÜ SERKAN DURSUN
Yenilikçi olmak ve innovatif düşünmek,
temel prensiplerimiz
Y
aklaşık 4 yıl önce asansör sektöründe faaliyet gösteren
bazı yerel firmalardan asansör etiketi üretmeleri yönünde
talepler alarak asansör sektörüne giriş hikayelerini bizimle
paylaşan Elkart Genel Müdürü Serkan Dursun, yaptıkları araştırmalarda; asansör etiketlerinin tek renkli, genel olarak birbirine benzeyen,
üretici firmaları ön plana çıkartmayan, etikete bakıldığında asansör
montajını yapan firmayı net olarak göremediğiniz, klasik bir anlayışla
üretildiğini fark ettiklerini söyledi.
Elkart olarak farklı tasarımlar ve alternatif çözümler üreterek özenli
bir Ar-Ge çalışmasının ardından sektöre girme kararı aldıklarını dile
getiren Serkan Dursun; “Günümüzde her ürün kişiselleştirilebildiği
ölçüde başarılı olabiliyor. Tasarım artık en güçlü enstrümanlardan biri.
Yaptığımız çalışmalar sonucunda asansör etiketlerinin de 4 renkli, şık
tasarımlarla desteklenmiş, firma logolarının bile gerçek renkleriyle kullanılabildiği, sıcak, samimi ve farklı bir şekilde üretilebileceğini gördük.
Ürün örnekleriyle oluşturduğumuz kataloğumuzu Türkiye genelinde
tanıtıma sunduk ve oldukça güzel dönüşler aldık. Bu aşamadan sonra
Asansör Etiketi temel ürünlerimizden biri oldu.” şeklinde konuştu.
Yenilikçi ürünleri ile Türkiye genelinde yoğun bir ilgi gördüklerini ve
önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Elkart Genel Müdürü Serkan Dursun, asansör sektöründe; ülke çapında bilinirliği olan, yenilikçi
ve öncü bir firma olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Serkan Bey, bize kısaca kendinizden ve sektör kariyerinizden
bahseder misiniz?
12 yıl önce ülkemizde PVC Kart Sistemleri konusunda talebin yüksek
ama arzın istenilen ölçülerde olmadığının farkına vararak bu sektö-
80
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
“Yaklaşık 4 yıl önce
asansör sektöründe
faaliyet gösteren bazı
yerel firmalardan asansör
etiketi üretmemiz yönünde
talepler aldık.” diyerek
asansör sektörüne giriş
hikayesini bizimle paylaşan
Elkart Genel Müdürü
Serkan Dursun, yaptıkları
araştırmalarda; asansör
etiketlerinin tek renkli, genel
olarak birbirine benzeyen,
üretici firmaları ön plana
çıkartmayan, etikete
bakıldığında asansör
montajını yapan firmayı net
olarak göremediğiniz, klasik
bir anlayışla üretildiğini fark
ettiklerini söyledi.
re giriş yaptık. Geçen yıllar içerisinde her
şeyden biraz bilip biraz üretmektense, bir
konuda uzmanlaşıp, ürünümüzü çeşitlendirmenin daha doğru olduğunu gördük ve sadece
PVC Kart Sistemleri üzerine çalışmalarımızı
yoğunlaştırdık.
Makina parkurumuzu oluşturduk ve merkezimizin bulunduğu Konya’da, şeffaf kartvizit,
PVC kartvizit, müşteri kartları, personel
kartları ve fatura kartları üretimleri gerçekleştirdik.
Zaman içerisinde ürün çeşitliliğimizi arttırmak ihtiyacı hissettik ve bu amaçla Ar-Ge
FøRMALARDAN
çalışmaları yaptık. Bunun sonucunda “asansör etiketi” üretimine başladık. Sektörde
alternatifin az olduğunu ve firmaların farklı
ürünlere sahip olmak istediğini fark edince,
firma olarak asansör firmalarına farklı, tamamı
renkli, kendi şirket logo ve iletişim bilgileriyle
hazırlanmış özel bir ürün çıkardık.
"Eski etiket mantığından
tamamen ters bir uygulama.
Dilediklerinde 1 takım asansör
etiketi bile yaptırabilirler."
Diğer etiket üretimi yapan firmalardan farkımız, müşterilerimizden talep geldiğinde 1
takım imal ederek adresine gönderebiliyoruz.
Hatta eksik olan asansör etiketlerinden 1 adet
bile üretebiliyoruz.
Bu yenilikçi ürünle Türkiye genelinde yoğun
bir ilgi gördük ve önemli başarılara imza attık.
Bugün sektörümüzde ülke çapında bilinirliği
olan, yenilikçi ve öncü bir firma olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Asansör sektörüne ilk ne zaman girdiniz
ve hangi projelerde yer aldınız?
Yaklaşık 4 yıl önce asansör sektöründe faaliyet gösteren bazı yerel firmalardan asansör
etiketi üretmemiz yönünde talepler aldık.
Ar-Ge başlangıcımızda zaten bu döneme denk
gelmektedir. Araştırmalarımız sonucunda
gördük ki; asansör etiketleri tek renkli, genel
olarak birbirine benzeyen, üretici firmaları
ön plana çıkartmayan, etikete baktığınızda
asansör montajını yapan firmayı net olarak göremediğiniz, klasik bir anlayışla üretiliyordu.
"Kılişeleşmiş dönemleri geride
bırakacak bir ürün. Asansör
etiketlerinde diledikleri rekleri
kullanabilir ve rakiplerinden
farklı olabilirler."
Günümüzde her ürün kişiselleştirilebildiği ölçüde başarılı olabiliyor. Tasarım artık en güçlü
enstrümanlardan biri. Yaptığımız çalışmalar
sonucunda asansör etiketlerinin de 4 renkli,
şık tasarımlarla desteklenmiş, firma logolarının bile gerçek renkleriyle kullanılabildiği,
sıcak, samimi ve farklı bir şekilde üretilebileceğini gördük.
Ürün örnekleriyle oluşturduğumuz kataloğumuzu Türkiye genelinde
tanıtıma sunduk ve oldukça güzel dönüş aldık. Bu aşamadan sonra
asansör etiketi temel ürünlerimizden biri oldu.
Firmanızın hedeflerinden ve ortaya koymayı planladığınız projelerinizden bahseder misiniz?
Öncelikli hedeflerimiz, müşteri memnuniyetini gerçek anlamıyla sağlarken, yenilikçi ve farklı ürünlerle sektörde lider pozisyonda olmak.
Asansör Etiketi projemiz bunun en önemli örneklerinden bir tanesi.
Bir asansör çok hızlı ve güvenli hareket ediyor olabilir. Bu sistemin
arkasında çok değerli teknolojilerden faydalanılmış olabilir. Ancak
müşteri için görünür olan ve firmanızı ön plana çıkartacak şeyler kabin
tasarımları ve etiketlerdir. Ardında yatan teknoloji, sensörler, frenler
ve devreler müşteri tarafından görünemez. Güven ve konforu yaratan
bu sistemlerin yanında firmanın akılda kalması ve farklılığını yansıtan
şeyler tasarımsal araçlardır. Bu açıdan geliştirdiğimiz ürünün, asansör firmaları için önemli olduğunu düşünüyor ve her ilde birden fazla
firmayla çalışmayı hedefliyoruz.
Satış ve pazarlama stratejiniz hedefleriniz hakkında bize biraz
bilgi verebilir misiniz?
Öncelikle ürünümüzün tanıtımını gerçekleştirmek için reklam faaliyetlerine önem veriyoruz. Oluşturduğumuz ürün kataloğunu talep
eden firmalarla paylaşıyoruz. Türkiye genelinde firmalarla, bayilerimiz
aracılığıyla bire bir müşteri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bayimiz
olamayan şehirlerde istenildiği takdirde ücretsiz etiketlerimizden kargo
yoluyla gönderimlerimizi sağlıyoruz. Asansör etiketi yaptırmak isteyen
firmaların bu sayede ürünümüzü elinde tutarak daha iyi algılamasını,
kaliteyi daha iyi görmesini sağlamaktayız. Farklı olmak isteyen, kendilerini diğerlerinden bir adım önde görmek isteyen, klasik düşünmeyen,
yenilikçi firmalar tarafından tercih edildiğimizi görmek bizleri sevindiriyor.
Önümüzdeki 5 yıllık iş planınız ve hedefleriniz nelerdir?
Şu anda yıllık 1 milyon 500 bin PVC kart ve şeffaf kartvizit üretimi
gerçekleştiriyoruz. 5 yıllık iş planımız içinde endüstriyel üretim kabiliyetine sahip 3 adet makine alımı gerçekleştirerek, bu rakamı yıllık 4
milyon seviyesine yükselmek var.
Yenilikçi olmak ve innovatif düşünmek, temel prensiplerimiz. Bunun
sonucu olarak yeni ürünler geliştirmek ve uzmanlık alanımızı asansör etiketinde olduğu gibi farklı sektörlere uygulamaya devam etmek
istiyoruz.
Bunun ötesinde temel hedefimiz; “VIP Kartvizit” konsepti oluşturmak. Farklı, hiçbir yerde bulunmayan, ilginç kartvizitler üreterek,
Türkiye’de bu konuda tek olmak istiyoruz. Örnek olarak; metal kartvizit çalışmalarımız bu kapsamda devam eden bir projemiz. Bu ürünümüzün de ses getireceğine inanıyoruz.
Burada firmamızın vizyonunu az çok anlatmaya çalıştım. Anlaşılacağı
üzere firma olarak; yaptığı işi çok önemseyen, ürünlerini hep farklı
tasarımlayan, kendini ve çalıştığı firmaları; yenilikçi, vizyon sahibi,
www.asansorvõzyon.net 81
FøRMALARDAN
standardın dışında, kendini rakiplerine ve müşterilerine gösterebilen
bir anlayışı benimsemekteyiz.
Bu anlayış bizi daima zirveye taşımıştır. Çalıştığımız müşterilerimizde
de bu samimiyeti gördüğüm için çok net söyleyebilirim ki, bir asansör
etiketi bile firmaya farklı bir yüz kazandırıyor. Bu da müşterilerimizi
memnun ettiği gibi, bizim de yaptığımız ürünle ilgili gurur duymamızı
sağlıyor.
Üretiminizden ve ürün teknolojilerinizden bahseder misiniz?
Üretimi kendimizin yapıyor olması, bizim için büyük bir avantaj. Ajansların çoğu sadece tasarım yaparken, üretim aşamasında farklı firmalarla
çalışmak zorundalar. Bizim ajanslardan farkımız, tasarım aşamasından,
teslim aşamasına kadar tüm prosesslerde işin içinde olmamız. Bu
durum, uzmanlaşmayı da beraberinde getiriyor. Baskılarımızda ürün
özelliklerine göre Ultra Viole Işınlarla, kurutma da dahil, bir çok baskı
tekniğini kullanıyoruz. Yeni çıkan makineleri ve teknolojik gelişmeleri
takip etmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılıyoruz. Mesela
en son Paris’te düzenlenen “Cardes 2013 Fuarı’na” katıldık. Burada
gördüğümüz, işimizi hızlandıracak ve kalitemizi arttıracak 2 adet baskı
ve kesim makinasının siparişini verdik.
Bu yıl Çin’de düzenlenecek dünyanın en büyük PVC kart sistemleri
fuarına da katılacağız. Günümüzde teknolojik ilerlemeyi her an takip
etmek zorundasınız. Rekabet edebilmek, kaliteli ürün üretmek ve farklı olmak için bunun olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz.
Üretimde dikkat ettiğiniz hususlar ve ürün özelliklerinizden
bahseder misiniz?
Firma olarak Toplam Kalite Yönetimi’ne önem veriyoruz. Üretici konumunda olduğumuz için her aşamada kalite kontrol çalışmaları yaparak,
son aşamada da sıfır hata ile üretim yapmayı hedefliyoruz. Aksi durumların çok daha maliyetli ve kalitesiz olduğunun bilincindeyiz.
Kaliteli ürün satmak bizlere tarifi mümkün olmayan bir haz veriyor.
Farklı olmak isteyen bir müşterimizi farklı hissettirmek, büyük bir
mutluluk. Bizim için bazı değerler iki üç kelimeden oluşan süs için
82
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
kullanılacak içi boş terimler değiller. “Müşteri
Memnuniyetini” sağlamada ki hedefimiz;
“Kendimiz nasıl tatmin oluruz?” sorusuyla
başlıyor. Çünkü insan kendisi için en iyisini
ister.
Serkan Bey, değerli vaktinizi ayırdığınız
için teşekkürler. Son olarak eklemek
istedikleriniz nelerdir?
PVC 4 renk baskılı asansör etiketi ürünümüzün farklı olmak isteyen, firma aklında
kalıcılığını arttırma hedefinde olan, yenilikçi
asansör üreticileri tarafından tercih edildiğini
biliyoruz. Bir üretici için alternatifli olmak,
her zaman büyük avantajdır. Bu yüzden asansör üreticisi firmalarımızın etiket konusunda
artık ilginç bir alternatifleri var.
Değişik istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
mevcut ürünlerimiz üzerinde değişiklikler
yapabiliriz, çözüm üretmek en çok zevk aldığımız konulardan bir tanesi. Müşterilerimiz
veya bizleri merak edenler ile konuyla ilgili
detaylı bilgileri ve kataloglarımızı paylaşarak
birlikte çalışmak isteriz.
Ayrıca sektör dergiciliğinin ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha bizlere gösterdiniz.
Batı’da örnekleri çok fazla olan bu yayıncılık
örneğinin, ülkemizde de desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Derginiz,
sektördeki gelişmeler, yenilikler, haberler ve
alternatifler için bulunmaz bir kaynak. Böyle
bir mecra olmasaydı, bu kadar üreticiye aynı
anda ulaşamazdık. Böyle bir imkanı bize sağlamış olduğunuz için Asansör Vizyon Dergisi’ne
teşekkür ediyoruz.
FøRMALARDAN
MORE ASANSÖR SATIŞ DEPARTMANI
More Asansör marka İtalyan hidrolik kitlerimiz,
artık “Made In Italy” güvenceli Fermator
Otomatik Kapılar ile daha zengin
M
ore Asansör, partneri Moris Italia Srl ile 2009 yılından beri sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli
müşterilerimizle paylaşmanın gururunu yaşamaktadır.
Kurulduğu günden itibaren ‘hidrolik asansör’ konusunda uzman kadroya sahip şirketimiz, İtalyan Hidrolik Kit satışlarını
anında ve söz verdiği tarihlerde gerçekleştirmektedir. İş dünyası için vaktin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olan
More Asansör olarak, müşteri taleplerine anında cevap verebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Bu doğrultuda; partnerimiz Moris Italia Srl aracılığı ile siz değerli müşterilerimize yeni bir hizmet daha sunuyoruz.
İtalya’da butik imalat yapan İspanyol menşeli Fermator marka Otomatik Kapıları “MADE IN ITALY” güvencesiyle
Türkiye’ye getirerek More Asansör’ün ürün yelpazesini genişletiyoruz.
Tüm ürünlerimizi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan More Plaza İdari Binamızın Showroom’unda sergilemekteyiz.
More Asansör; “MADE IN ITALY” güvenceli ürün kalitesi, teslim süreleri, satış öncesi ve sonrası hizmetleri, olaylara
anında ve çözüm odaklı yaklaşımı ile müşterilerinin güvenini kazanmış, sektörde önemli bir konum elde etmiştir.
Başarıda sürekliliğinin teminatını, hizmette dürüstlük ve kalite olarak gören ve bu prensiple çalışan More Asansör’e gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür eder, sizlere bugün ve gelecekte de hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünü veririz.
Saygılarımızla
84
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Yüksek Performansta Mini Boyut
SMD
<h=(<7(.12/2-ú/(5ú
Asansör buton kartları
Aydınlatma modülleri
Enerji PCB panelleri
Elektronik devre kartları
Mega Radar Elektrik, Elektronik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ofis: Bankalar Cad. Şair Ziyapaşa Yokuşu Hidayet Han No: 45 K. 3
Karaköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 255 11 25 - 256 66 18
Fax: +90 (212) 237 72 56
web: www.megaradar.com.tr
[email protected]
www.asansorvõzyon.net
FøRMALARDAN
'ONKA' markalı,
yeni alçak gerilim
kondansatörleri...
O
NKA, piyasa taleplerini karşılama anlamında ürün gamını genişletmeye devam ediyor.
Müşterilerine en kaliteli ürünü sunma hedefi çerçevesinde alçak gerilim kondansatörleri ürün grubunu ürün gamına ekleyen ONKA, kondansatör üretiminde dünyanın önde gelen
firmalarından olan İspanyol RTR markasının ürettiği ONKA markalı kondansatörlerin satışına
başlanmıştır.
Üzerinde ONKA etiketi olan RTR kondansatörler, tüm uluslararası sertifikasyonlara sahiptir.
ONKA Kondansatörlerin sahip olduğu sertifikaları şöyle sıralayabiliriz: UL, CE, GOSTR, AENOR,
IQNet, RePro, ENEC01.
ONKA markalı Kondansatörler yüksek adetlerde stoklarımızdaki yerini almıştır. Malzeme temininde
ONKA stokları piyasa talebini karşılayacak seviyededir.
Bu kondansatörler yüksek basınçta ayırma sistemine sahip alüminyum bir tabaka ile kaplanmıştır.
r.
Basıncın artması halinde muhtemel patlama ve yanmayı
engellemek amacı ile mekanik
y engelleme
nik olarak iç bağlantılarını koparırlar ve kendi kendilerine devreden
evreden
çıkarlar. Bu sayede daha güvenli bir ürün
olma özelliğine sahiptir.
ONKA Kondansatörlerin genel özelelliklerini özetleyecek olursak;
• ONKA markalı kondansatörler kendi
di
kendini yenileyebilen düşük kayıplı metalietalize polipropilen filmden üretilmektedir.
• Kuru tip kondansatörler toksik olmayan
n bir
ekolojik poliüretan reçine ile doldurulmuştur.
tur.
Bu özel reçine mükemmel bir ısı dağılım özellizelliği göstermektedir.
• Bu kondansatörler yüksek basınçta ayırma
sistemine sahip alüminyum bir tabaka ile kaplananmıştır.
• Bu kondansatörler basıncın artması halinde
muhtemel patlama ve yanmayı engellemek amacı ile
mekanik olarak iç bağlantılarını koparırlar ve kendi
kendilerine devreden çıkarlar.
86
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Nazan DOïAN
ñNSAN KAYNAKLARI
Marketcba Proje Danışmanlık Lojistik İnsan Kaynakları
[email protected]
Büyüme ve
kurumsallaíma
yolunda 'ñnsan
Kaynaklarõ'
Küçük ve orta ölçekli firmalarõn büyük bir bölümü, stratejik
planlama yapmadõklarõ ve kõsa dönem satõí ve karlõlõk hedefleri
ile yol almaya çalõítõklarõ için, uzun vadede ayakta kalamama
ve sürdürülebilir bir büyüme yapõsõnõ oluíturamama riski ile
karíõ karíõya kalmaktadõr. Bunun sonucu olarak da bir süre sonra kõsõr bir döngünün içerisine girerler. Baílangõç aíamasõnda
yalnõzca patronun kontrolü, aileden birkaç kiíinin desteði ile
iíler yürütülür. Ancak iíletme belli bir müíteri potansiyeli yakalamaya baíladõðõnda, büyüme, kurumsallaíma ve en önemlisi
markalaíma yolunda bir sürece girilmií demektir. Bu süreçte
kaliteli ií gücüne ve güçlü yöneticilik özelliklerine sahip olan
çalõíanlara ihtiyaç duyulur. Artõk, eski alõíkanlõklar, kulaktan dolma yönetimsel bilgiler, yardõm etme amacõnda olan kalabalõk
bir çevre ve onlarõn verdiði fikirler, ilerlemek yerine, íirketin
geriye gitme sebebidir.
Kurumsallaímanõn amacõ, sistemsel bir yapõ dahilinde verimliliði, karlõlõðõ, müíteri memnuniyetini ve çalõían mutluluðunu
saðlamaktõr. Büyüme ve ií kapsamõnõn geniílemesi ile birlikte
íirketin eski yapõsõ yetersiz gelmeye baílar. Kontrol ve denetim zorlaíõr, sorunlar çoðalõr. Büyüme, kurumsallaíma aíamalarõnõn doðru belirlenememesi ve uygulanamamasõ nedeni
ile durur. Kurumsallaíma ile birlikte bu sorunlarõn çözülerek
íirket performansõnõn arttõrõlmasõ ve sürdürülebilir büyümenin
saðlanmasõ mümkündür.
Doðal olarak íirketin büyüme ve kurumsallaíma sürecinde,
doðru adõmlarõn atõlmasõnõ saðlayacak planlamanõn yapõlmasõ ve
uygulamaya geçirilmesi gerekir. Bu da bir yol ve süreç haritasõ
88
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
ile mümkündür.
Bu yol haritasõnda öncelikli olarak;
9 Temel amaçlar, vizyon ve misyonun tanõmlanmasõ,
9 Yetkinlik bazlõ mülakatlar yapõlarak, doðru iíe, doðru insanlar alõnmasõ,
9 Örgüt yapõsõnõn ve organizasyon íemasõnõn oluíturulmasõ,
9 ñí tanõmlarõnõn yapõlmasõ, yetki ve sorumluluklarõn belirlen-
mesi,
9 ñí tanõmlarõ ve yetkinliklere baðlõ olarak ücret sisteminin
oluíturulmasõ,
9 ìirket prosedürlerinin hazõrlanmasõ,
9 Performans deðerlendirme sisteminin oluíturulmasõ gerekmektedir.
Büyüme ve kurumsallaíma yolunda ilerleme kaydeden
íirketlerde sistem ve alt yapõnõn çok iyi oluíturulduðunu
görürsünüz. Bu da ancak, ‘ñnsan Kaynaklarõ’ kavramõnõn doðru
algõlanmasõ ve bu kaynaðõn doðru kullanõlmasõ ile gerçekleíir.
Rekabet koíullarõnõn zorlayõcõ olduðu günümüz íartlarõnda
iíverenlerin, bu koíullara ayak uydurmasõ, varlõðõnõ büyüyerek
sürdürebilmesi ve geliímií bir ekonomiye sahip olabilmesi
için, çalõíanlarõna ve insan kaynaklarõna yatõrõm yapmak, hedefledikleri büyüme ve kurumsal yapõya ulaímalarõnõ çok daha
kõsa sürede saðlayacaktõr.
Yolunuz, yolumuz hep açõk olsun…
KLEEMANN MR/MRL
KLEEMANN Asansörler Türkiye’de üretiliyor,
şimdi tüm modern binalar bu konforu yaşıyor…
Yüksek deneyimi ve kaliteli üretim felsefesiyle KLEEMANN,
şimdi yepyeni paket asansör sistemi ile sessiz çalışma
ve hareket konforu gibi birçok özelliği buluşturuyor.
Türkiye’de üretilen özel tasarım paket asansörler,
maliyet avantajı sayesinde de rakipsiz çözümler sunuyor.
KLEEMANN Asansör
Yukarı Dudullu, Türker Cad
No 42 34775
Ümraniye Istanbul Tϋrkιye
T: +90 216 4662267,
F: +90 216 4662285
[email protected]
www.kleemannlifts.com.tr
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
İran Asansör Fuarı’nda
yerimizi aldık
Liftvision ve Asansör Vizyon Dergileri
olarak yerli markalarımızı İran’da da yalnız
bırakmadık. İran’ın başkenti Tahran’da
düzenlenen Liftex 3’üncü Uluslararası
Asansör, Konveyör ve Bileşenleri
Ekipmanları Fuarı’na bizler de katılarak
hem yerli markalarımızı takip ettik hem
de İran Asansör Sektörünü yakından
inceleme şansı yakaladık.
yakından inceleme şansı yakaladık.
L
Tahran’da olması nedeniyle çok büyük
bir beklenti ummadan katıldığımız Liftex
Fuarı, gerek organizasyon yapısı gerekse
de katılımcı sayısı ile bizleri adeta büyüledi.
Firmalar ile yaptığımız görüşmelerde ortak
kanı, fuarın çok iyi organize edildiği ve
iftvision ve Asansör Vizyon Dergileri olarak yerli markalarımızı İran’da da yalnız bırakmadık. İran’ın başkenti
Tahran’da düzenlenen Liftex 3’üncü Uluslararası Asansör,
Konveyör ve Bileşenleri Ekipmanları Fuarı’na bizler de katılarak
hem yerli markalarımızı takip ettik hem de İran Asansör Sektörünü
90
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Tahran’da 5-8 Şubat tarihleri arasında bu
yıl üçüncüsü düzenlenen Liftex 3’üncü
Uluslararası Asansör, Konveyör ve Bileşenleri Ekipmanları Fuarı beklentilerimizin
aksine çok ciddi bir katılım ile tamamlandı.
Türkiye’den de Akış, Butkon, Clindas,
Deltatek, Emay, Genemek, İntegra ve MKS
Kablo’nun stand açarak katıldıkları, birçok markamızın da distribütörleri aracılığı
ile kendilerini gösterdikleri Liftex Fuarı,
özellikle bölgede faaliyet gösteren sektör
temsilcilerinin akınına uğradı.
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
sayının da giderek arttığı belirtildi.
İran’da yaşanan bu gelişmeler ışığında İran
Asansör Sektörü, ihtiyacının önemli bir
bölümünü dışarıdan tedarik etme arayışına
girmiş, belli başlı konularda da kendi üretimleri ile sektöre hizmet etmeye çalışıyorlar.
katılımcı sayısında yaşanan artıştı. Fuarın ilk gününden son gününe
kadar gelen ziyaretçiler tamamıyla profesyonel, sektörü tanıyan ve
ilgilenen, katılımcı firmalar ise bölge pazarda kendilerine yer edinmek isteyen veya var olan pazar paylarını arttırmayı hedefleyen bir
görüntü çizdiler.
İran inşaat sektöründe yaşanan artış ve sürekli yükselen konut
sektörü asansör ihtiyacında da bir patlama yaşanmasını sağlamış
durumda. İran Asansör Sendikası (ISEEI) ile yaptığımız görüşmede
İran’da her yıl Türkiye’nin iki katı kadar asansör monte edildiği, bu
Türkiye’nin ağırlığını hissettirdiği İran pazarında Türk ürünlerine ve markalarına karşı
çok büyük bir ilgi ve saygı var. Sadece asansör sektöründe değil Tahran’da gezdiğimiz
her noktada bir Türk markası ile karşılaşmak
mümkün. “Türk malı ise kalitelidir” anlayışı
her sektörde olduğu gibi asansör sektöründe
de hakim. Tüketiciler bu konuda bilinçli ve
Türk ürünlerine oldukça güveniyorlar.
Asansör sektöründe ise Türk markalarına
karşı duyulan ilgiyi fuarda bizzat görme şansı
yakaladık. Fuara katılan firmalarımızın standları biran bile boş kalmaz iken, ziyaretçilerin
Türk markalarına karşı gösterdikleri tutum
son derece sevindirici oldu.
Özellikle yerli markalarımızı dünyaya
tanıtma yolunda önemli bir işlev üstelenen
uluslararası yayınımız Liftvision Magazine,
Liftex Fuarı’nda büyük bir beğeni ile karşılanırken, yoğun ilgi gördü. Fuarın oluştuğu üç
holün tüm girişlerinde fuarı ziyarete gelen
ziyaretçilere ücretsiz dağıttığımız Liftvision
Magazine, Türk markalarını tanımak ve
Türk ürünlerini görmek isteyen firmaların
ilgi odağı oldu. Dergimizi inceleyen ziyaretçilerin birçoğu ya Türk markalarımızı tanıyor
yada çalışıyor idi. Bu vesile ile bizler de
kendileri ile sohbet etme ve sektörü daha iyi
analiz etme şansı yakaladık. Yerli markalarımızın İran pazarında bu denli tanınıyor ve
tercih ediliyor olması bizleri ayrıca memnun
etti.
Türk ürünleri hakkında sorular sorduğumuz
ve bilgi aldığımız ziyaretçilerin tamamı Türk
ürünlerinin; kaliteli, teknolojik ve dayanıklı olduğu konusunda hem fikirler. Türk
mallarının İran’da tercih edilir olmasını, iki
ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlığa
bağlayanların sayısı da azımsanmayacak
kadar çoktu.
Türkiye’de asansör sektöründe AB Standartlarının kabul edilmesinin ardından
92
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
olarak yakın pazarlarda güçlü olmamız, Türk
Asansör Sektörünü de bir adım ileri taşırken, yaşanan bu gelişim sektörde söz sahibi
olmamızı sağlıyor. Yakın coğrafyamızda
yaşanan değişim ve inşaat sektörüne yapılan
yatırımı bir fırsat olarak görmeli ve yatırımlarımızı bu yönde hızlandırmalıyız.
yakalan ivme, dünya genelinde Türk ürünlerinin tercih edilirliğini
arttırdı. Kaliteli ve teknolojik ağırlıklı üretim İran gibi ülkelerde de
Türk ürünlerine olan talebi üst seviyelere taşıdı. Özellikle coğrafik
94
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Ayrıca Tahran’da faaliyet gösteren meslektaşlarımız Donya-ye Asansor’ü de ziyaret
ederek sektör hakkında sohbet etme fırsatı
yakaladık. İran asansör sektörünün nabzını
tutan ve bölgede en çok okunan sektörel yayın organı olan Donya-ye Asansor Dergisi’ni
fuar standlarında; İmtiyaz Sahibimiz Özhan
Şerefli ve Yayın Koordinatörümüz Cem
Öztürk birlikte ziyaret ettiler. Donya-ye
Asansor Dergisi’nin Genel Müdürü Sohrab Donya Beigi ve Editör’ü Mohammad
Taghavi’nin eşliğinde sürdürdüğümüz
ziyarette iki ülkenin sektörleri karşılaştırılırken, yayıncılık hakkında da karşılıklı görüş
alışverişinde bulunduk. Ülke işbirlikleri kapsamında yayıncılık kanadında da daha geniş
bir birliktelik yapmak adına çeşitli projeler
geliştirdiğimiz ziyaretten memnun ayrıldık.
Kısaca, ziyaretçisiyle, üreticisiyle, katılımcısıyla, organizasyonu ve yayıncı kuruluşuyla
İran Asansör Sektörünü yakından inceleme
ve tanıma fırsatı yakaladık. Karşılaştığımız
tablo bizleri fazlasıyla memnun ederken,
sizler için derlediğimiz haberleri de özel bir
dosyada sunduk. Bir sonraki durağımız olan
ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Lift Balkan Fuarı’ndan edindiğimiz
izlenimleri de siz değerli okuyucularımız ile
dergimizin ilerleyen sayfalarında paylaşıyoruz. Dünya asansör sektörünün bölge bölge
tanıtmaya devam edeceğiz.
www.asansorvõzyon.net
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
CLINDAS GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DEDE
CLINDAS DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ FATMA ÖZTÜRK ERGÜL
İran pazarı, bizim için vazgeçilmez bir pazar
İran pazarında son 4 yıldır faaliyet
gösteren ve İran’da Aseman Farsa firması
ile bayilik kurarak faaliyetlerini bu firma
üzerinden gerçekleştiren Clindas, 2014
ve 2015 yıllarında İran pazarındaki işlem
hacmini arttırmayı hedefliyor.
ø
ran pazarında son 4 yıldır faaliyet gösteren ve İran’da Aseman
Farsa firması ile bayilik kurarak faaliyetlerini bu firma üzerinden
gerçekleştiren Clindas, 2014 ve 2015 yıllarında İran pazarındaki
işlem hacmini arttırmayı hedefliyor.
Fuar değerlendirmesi almak adına görüşlerine başvurduğumuz Clindas
Genel Müdürü Mehmet Dede ve Dış Ticaret Müdürü Fatma Öztürk
Ergül dergimize özel açıklamalarda bulundular. Fuara katılma amaçlarının yaptıkları ürünü müşterilerine daha iyi tanıtabilmek, firmalarını
daha iyi temsil edebilmek olduğunu kaydeden Clindas Genel Müdürü
Mehmet Dede, hali hazırda faaliyet gösterdikleri İran pazarında yerlerini koruyabilmek ve daha ileriye götürebilmek adına Liftex Fuarı’na
katıldıklarını söyledi. Mehmet Dede; “İran pazarında 4 yıldır faaliyet
gösteriyoruz. Son 2 yıldır daha aktif durumdayız. 2014 ve takip eden
96
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
2015 yıllarında kanaatimce çok daha iyi bir
durumda olacağız. İran pazarındaki gelişmemizde, bizim olduğu kadar, buradaki bayiimiz
olan Aseman Farsa firmasının da katkısı çok
fazla. Şu anda ihracatımızın büyük bir bölümünü İran’a gerçekleştiriyoruz. Ama İran’a
çok yakın oranda faaliyet gösterdiğimiz diğer
pazarlarımız da var. İhracat verilerimiz dönem
dönem farklılıklar gösterebiliyor. Geçtiğimiz
6 ay içerisinde İran liderliği kaybetmişti fakat
son ay tekrar liderliği yakaladı. Üretimimizin
şu anda yüzde 50’si ihracata gidiyor. Bizim
ürün grubumuzda Türkiye’de çok sayıda üretici var. Toplama baktığımızda ürünlerimizin
tamamı Türkiye’ye fazla geliyor. Bu nedenle
ihracat yapmak zorundayız. Bizim hem ihracatı geliştirmemiz gerekiyor hem de üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle 2013
yılında üretimimizi ve kalitemizi arttırmak
adına çok fazla yatırım yaptık. 2014 yılında
bu yatırımlarımızın karşılığını alacağımızı öngörüyoruz. 2014 yılından önemli beklentiler
içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.
Yatırımları sonucu üretimlerinde yüzde 50’lik
bir artış beklediklerini kaydeden Mehmet
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
Dede, makine motor grubunda 400’e yakın aylık üretim kapasitelerini
600’e çıkarmayı hedeflediklerini de ifade etti. Üretimlerinin yüzde
50’sini 20 ülkeyi bulan dış pazarlarına ayırdıklarını anlatan Dede;
“Pazar araştırmalarımız devam ediyor. İhracat oranımızı arttırmayı
düşündüğümüz gibi ülke sayımızı da arttırmak istiyoruz. Özellikle
Rusya pazarına girmeyi çok düşündük. Ancak, Rusya pazarında bürokratik işlemler çok uzun bir süreç, bu nedenle henüz giremedik ancak
çalışmalarımız devam ediyor. Rusya’da inşaat sektörü çok hareketli ve
ürünlerimizi burada rahatlıkla kullanabiliriz. Bu nedenle Rusya pazarını
kendimize hedef belirledik.” dedi.
İran pazarının kendileri için vazgeçilmez bir pazar olduğunu belirten
Mehmet Dede, inşaat sektörünün İran’da çok hızlı ilerlemesinden
dolayı asansör sektörünün de her daim canlı kaldığını kaydetti. İran
pazarının asansör sektöründe hiçbir üreticinin göz ardı edemeyeceği
bir pazar olduğuna değinen Dede, İran’ın kendileri için adeta ikinci bir
Türkiye olduğunu söyledi.
Yurtdışında yaptığı pazar araştırmaları neticesinde, Türkiye’nin ihracat
yapabilme ve ürün tedariği sağlama açısından çok önemli bir ülke
olduğunu gördüklerini aktaran Mehmet Dede, yeterli devlet destekleri
ile özellikle asansör sektöründe ihracat rakamlarının çok üst seviyelere
taşınabileceğinin altını çizdi.
Clindas Dış Ticaret Müdürü Fatma Öztürk Ergül ise İran Asansör Fuarı
ile ilgili yaptığı değerlendirmede, İran asansör pazarında uzun süredir
var olduklarını hatırlatarak, fuarı ziyarete gelen ziyaretçilerin ürünlerine olan ilgilerinden son derece memnun kaldıklarını söyledi. Fuarın
son derece yoğun ve hareketli olduğunu kaydeden Ergül, “Burada
karşılaştığımız müşteri portföyü kaliteli malzemeyi ucuza arayan bir
yaklaşımda. Türk ürünlerine özellikle Clindas markasına İran’da güven
tam. İran Bayiimiz Aseman Farsa’da burada bizi başarı ile temsil ediyor.
Gelen müşterilerimiz ile genelde kalite ve fiyat odaklı sohbet ediyoruz.
Yaptığımız görüşmelerin tamamının olumlu olduğunu söyleyebilirim.
98
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Üretim kalitemizin Avrupa standartlarında
olması İran’da tercih edilirliğimizi arttırıyor.
Zaten bizim Avrupa’da birkaç ülkeye düzenli
olarak ihracatımız var. Bu da şunu gösteriyor
ki, Avrupalı firmalar Türk ürünlerine güveniyor ve kullanabiliyorlar.” dedi.
Fuarın bir önceki yıla oranla genişleyerek
geliştiğini anlatan Clindas Dış Ticaret Müdürü
Fatma Öztürk Ergül, herkesin umduğunu
bulacağı bir fuar olacağını tahmin ettiğini
söyledi.
Söyleşimizin sonunda Liftvision Dergimizin
İran’da olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Clindas Genel Müdürü
Mehmet Dede, dergimiz ile ilgili yaşadığı bir
anekdotunu bizlerle paylaştı; “Dış ticaret pazar araştırması yaptığımız Lübnan’da, önemli
şirketlerden bir tanesi ile görüşmeye gittik.
Görüşme esnasında Liftvision Dergisi’nin
firma sahibinin masasında olduğunu gördük.
Firma sahibine kendimizi tanıttığımızda,
firma sahibinin bizleri zaten Liftvision Dergisi
sayesinde tanıdığını öğrendik. Dergide yer
almamızdan dolayı bizleri daha sıcak karşıladılar. Kurumsallaşma ve yurtdışında marka olma
yolunda attığımız adımlardan bir tanesi olan
Liftvision Dergisi ile yaptığımız işbirliğinin
bizleri Lübnan’da desteklemesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ben özverili ve yoğun iş
temposu içerisinde çalışarak, bizleri yurtdışında da başarı ile temsil etmenizden dolayı
sizlere buradan teşekkür etmek istiyorum.”
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
GENEMEK GENEL MÜDÜRÜ DEVRİM GECEGEZER
SATIŞ VE PAZARLAMA ŞEFİ ÜMİT DOYMAZ
İran’daki pazar payımız yüzde 15’leri bulacak
İran’da düzenlenen Liftex Fuarı’nda stant açarak müşteriler ile buluşan
Genemek, düzenlenen uluslararası fuarlara katılarak marka bilinirliğini
arttırmaya devam ediyor. Bir dünya markası olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen Genemek’in Genel Müdürü Devrim Gecegezer ve
Satış ve Pazarlama Şefi Ümit Doymaz ile Tahran’da bir araya geldik.
ø
ran’da düzenlenen Liftex Fuarı’nda stant açarak müşteriler ile
buluşan Genemek, düzenlenen uluslararası fuarlara katılarak
marka bilinirliğini arttırmaya devam ediyor. Bir dünya markası
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Genemek’in Genel Müdürü Devrim Gecegezer ve Satış ve Pazarlama Şefi Ümit Doymaz ile
Tahran’da bir araya geldik.
İran Liftex Fuarı’nın ilk yapıldığı 2012 yılına nazaran 5 kat daha
fazla büyüdüğünü ve neredeyse ziyaretçi sayısının 5 kat arttığını
gördüklerini dile getiren Genemek Genel Müdürü Devrim Gece-
100
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
gezer, gelen ziyaretçilerin de son derece
profesyonel olduklarını belirtti. İran’da fuar
kültürünün yavaş yavaş oturduğunu kaydeden Gecegezer; “Fuara katılan firmalar artık
fuar kültürüne aşina olmuşlar. Katalogları,
prezantasyonları, kartları, sergilenen ürünler,
İngilizceye olan hakimiyetleri son derece başarılı. Gelen ziyaretçiler ise ürüne ve bilgiye
geliyorlar. Ziyaretçilerin tamamı işi bilen,
meraklı ve potansiyel müşteri profili çiziyor.
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
Ancak bizim açımızdan 10 yıl önce burada yakaladığımız pazar yavaş
yavaş kayboluyor. Çünkü ülkenin dışa kapanması, üreticileri ve sektör
temsilcilerini kendi içlerinde çeşitli konularda çözüm arayışlarına
itmiş ve bu konuda da başarılı olmaya başlamışlar. Kendi üretimlerini
yapmaları bizim açımızdan pazar payımızda belirli bir oranda düşüşe
neden oldu. Hala üretim ve teknolojik altyapı konularında öndeyiz
ancak İran Asansör Sektörü bu hızla devam ederse birkaç yıl sonra
bizi geçebilirler diye düşünüyorum. Daha ileri gidecek olursak biz
eğer kaliteli üretime yatırım yapmaz isek İran’dan Türkiye’ye ürün
tedariği başlar ve bu da bizim orta segment firmalarımız için çöküşe
neden olur. Biz, 2004 yılında İran ile dolaylı yollardan çalışmaya başladık. O dönemlerde teknolojik altyapılı ürünlere çok fazla ihtiyaç vardı.
Bu nedenle fiyat pazarlığı çok yapılmıyordu. Ancak şimdi kendileri
de üretime başladıkları için fiyat İran pazarında belirleyici bir etken
olmuş durumda. Çünkü ekmeğin kaça mal edileceğini bilen birine
ekmek satmakta zorlanırsınız. İranlı asansörcüler ekmek yapmaya
başlamışlar.” dedi.
Türk ürünlerine duyulan güvenin çeşitli prosedürleri konuşmadan firmalara zaman kazandırdığını gördüklerini kaydeden Devrim Gecegezer, İran’da asansör sektöründe Türk markasının ve ürünlerinin güçlü
olduğunu söyledi. Yaşanan siyasi sürecin ve İran’da yaşanan ambargonun aslında çok daha ciddi rakamlara ulaşması gereken ikili ülke ticari
ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Gecegezer; “İran’da
kendi alanımızda en az yüzde 15’ler gibi bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak bunun için ticari akışkanlığımızın kolaylaştırılması
gerekiyor. Ürün sevkiyatının ve vergiler ile birlikte para transferinin
rahat bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bu sorunların çözülmesi halinde İran’a ihracat patlaması yaşanacağını düşünüyorum. İran bizi kabul
ettiği sürece biz burada olacağız” şeklinde konuştu.
2014 yılında Genemek’in elektronik yönünü ön plana çıkaracaklarını
102
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
belirten Gecegezer, 2015 yılında da Çin ve
Hindistan ihracatlarını giderek arttırmayı
hedeflediklerini söyledi.
İran’da distribütör aracılığı ile çalışan Genemek, aynı zamanda kendi standında da
ürünlerini sergiledi. Kendilerini temsil etmesine rağmen neden ayrı bir stant ile katılma
ihtiyacı hissettiklerini sorduğumuz Satış ve
Pazarlama Şefi Ümit Doymaz, şunları söyledi;
“Genemek Çin’den Hindistan’a, Brezilya’dan
Uruguay’a, Rusya’ya kadar uzanan bir marka.
Marka gücümüzü her ne kadar bu ülkelerde
bayilerimiz olsa da göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Genemek, 2013 yılında dört
uluslararası fuara katıldı. 2014 yılında da yine
dört uluslararası fuara katılacak. Amacımız bir
dünya markası olmak. Bunun için belirli bir
bütçe ve zaman ayırıyoruz. Bunun meyvelerini de aslında katıldığımız fuarlarda bizleri
tanıyanlar aracılığı ile görmeye başladık. Genemek logosu artık algıda seçicilik yaratarak
ziyaretçileri standına çekmeye başladı.”
Genemek Genel Müdürü Devrim Gecegezer söyleşimizin sonunda, Liftex Fuarı’nda
tek Türk dergisi olarak Asansör Vizyon ve
Liftvision ailesini görmekten dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek; “Uzak yakın demeden, dünyanın her noktasına ulaşarak gösterdiğiniz bu çabadan dolayı teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim .” dedi.
Sematic SDS Rel.4 Kapı Kumanda Kartları artık standart
olarak IP54 özelliklidir ve garanti süresi 36 aydır.
dDUSPD\DGD\DQÕNOÕJoOHQGLULOPLú
NDVDYHSDQHOOHU
.ROD\YHVD÷ODPPRQWDMLoLQNÕVPHQ
NDWDPRQWHNDSÕ\DQGLNPHOHUL
'D\DQÕNOÕOÕNLoLQE\WOPú
PDNDUDODUYHoHOLNVW\ROODU
*oOHQGLULOPLúNDúÕN
*HQLú\DQJÕQVÕQÕIÕVHUWL¿NDV\RQX
YH,3X\JXODPDODUÕ
(1DQWLYDQGDOX\JXODPDODUÕ
g]HOSURMHOHULoLQoHUoHYHOLYH\D
oHUoHYHVL]FDPSDQHOX\JXODPDODUÕ
dHYUHGRVWXGúNJoWNHWLP
IRQNVL\RQX
5HVLPGHJ|UOHQUQVWDQGDUWNRQ¿JUDV\RQGDQIDUNOÕOÕNJ|VWHUHELOLU
SEMATIC 2000 B-G:
<h.$6$16g5/(5øødø1
7(.*(5(.(1g=(/%ø5.$3,
<NDVDQV|UNDSÕODUÕLúHJ|UHGL]D\QYHWHVWHGLOLSRQD\ODQPDOÕGÕU6HPDWLFJQP]WHNQRORMLVLQHX\JXQ³dHYUH´LOHX\XPOX
NROD\PRQWHHGLOHELOHQJoOELUUQVXQPDNWDGÕU.DSÕNDOLWHVLWDVDUÕPDED÷OÕPDO]HPHOHULQL\LOHúWLULOPHVLYHGHWD\ODUDYHULOHQ
|QHPHED÷OÕGÕUEXNDUDNWHULVWLNOHU6HPDWLF%*NDSÕQÕQVWDQGDUWX\JXODPDODUGDQ|]HOX\JXODPDODUDNDGDUKHUDODQGD
NXOODQDELOPHVLQHKHU]DPDQHQ\NVHNJYHQLOLUOLNYHHPQL\HWJHUHNVLQLPOHULQLNDUúÕOD\DELOPHVLQHLPNDQVD÷ODU
%*GRNPDQODUÕQÕEXJQLQWHUQHWVLWHPL]GHQLQGLULQYHGDKDGHWD\OÕELOJLOHQGLUPHLoLQVDWÕúHNLELPL]OHWHPDVDJHoLQ
ø=0,50$<,6
%ø=ø=ø<$5(7('ø1
HALL 2 STAND A110
6HPDWLF$VDQV|U6DQD\LYH7LFDUHW/LPLWHGùLUNHWL
1HFLS)D]ÕO%XOYDUÕ.H\DSdDUúÕ6LWHVL)%ORN1R<XNDUÕGXGXOOXhPUDQL\H,VWDQEXO7XUNH\
7HO3%;)D[HPDLOLQIR#WUVHPDWLFFRPZZZVHPDWLFFRP
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
EMAY ASANSÖR SATIŞ DİREKTÖRÜ YASİN KURTULUŞ
Fuar sonrası İran’a olan ihracatımız
yüzde 8’den 25’lere çıktı
Emay Asansör Satış Direktörü Yasin Kurtuluş, İran Liftex Fuarı’nın kendileri
açısından çok faydalı geçtiğini vurgulayarak, fuara gelirken bu denli
yoğun talep beklemediklerini ifade etti.
E
may Asansör Satış Direktörü Yasin Kurtuluş, İran Liftex
Fuarı’nın kendileri açısından çok faydalı geçtiğini vurgulayarak, fuara gelirken bu denli yoğun talep beklemediklerini ifade etti.
Liftex Fuarı’nın son gününde bir araya geldiğimiz Emay Asansör
Satış Direktörü Yasin Kurtuluş, fuara geliş amaçlarından ve fuar
izlenimlerinden bahsetti. Yasin Kurtuluş, ürettikleri teknolojinin
Avrupa Standartlarında olduğu için İran pazarında çok büyük bir artı
sağladıklarını kaydederek, şunları söyledi; “Bugün Avrupa menşeli
104
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
bir firmadan hiçbir farkı olmayan bir ürün
ile İran’a geldik. Fuarda karşılaştığımız ilgi
ve bize verilen değer de emeklerimizin
karşılığı oldu. İyi bir sanayi yatırımı ve
teknolojik ağırlıklı hızlı üretimimiz ile İran
pazarında fiyat avantajı sağlayarak rekabetçi olduk. Fuar genelinde çok iyi satışlar
gerçekleştirdik. Biz yaklaşık bir yıldır İran
pazarında faaliyet gösteriyoruz. Ancak bu
fuar ile satışlarımızı dörde katladık.”
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
söz sahibi olmamızı
sağlayacaktır.” dedi.
İran Fuarı’na ilk kez katıldıklarını dile getiren Emay Asansör Satış
Direktörü Yasin Kurtuluş, fuarda hedefledikleri müşteri portföyünden ve rakamlarından çok daha fazlasıyla karşılaştıklarını söyledi.
Yaşanan bu yoğunluğun kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini
kaydeden Kurtuluş; “Yeni ürünümüz olan dişlisiz makinemizi kendimiz üreterek ilk kez burada lansmanını yaptık. 220 volt sürücümüz
ile gerçek VVVF kontrolü sağladık. Teknolojik olarak Avrupa’nın
sunduğu teknolojiyi yakalamış durumdayız. Yakaladığımız bu teknolojik ağırlıklı üretim, bize gerek Avrupa gerek Orta Doğu gerekse
de diğer ülkelerde çok büyük artılar getirdi ve satışlarımıza yansıdı.
İran’da da yine beklentilerimizin üzerinde bir ilgi ile karşılaştık.
Gelen ziyaretçilerin dikkatlerini en çok bizim ürünlerimizin muadillerine nazaran 4-5 kat daha hızlı kullanılabilir olması, yine diğer
ürünlerin yapamadığı özelliklere sahip olması, sessiz çalışması ve
stabil sürüşü çekti.” dedi.
İran Asansör Sektörü hakkında da izlenimlerini sorduğumuz Yasin
Kurtuluş, İran Asansör Sektörünün imalat açısından henüz istenilen
kaliteyi yakalayamadığını, ancak yakalamak adına ellerinden geleni
yaptıklarını, Türkiye’nin teknolojik ağırlıklı yatırım yapmaz ise
İran’ın üretim bazında birkaç yıl sonra Türkiye’yi yakalayabileceğini söyledi. Nitelikli üretim yapılmadığı takdirde İran’ın Türkiye’yi
yakalayarak Türkiye’nin mevcut pazarından önemli bir payı alabileceğine dikkat çeken Kurtuluş; “Benim tüm üreticilere tavsiyem,
iyi bir altyapı ile teknolojik ağırlıklı üretim yapmaları ve Ar-Ge
çalışmalarına hız vererek üretime devam etmeleridir. Aksi takdirde
hedef pazarlarımız her geçen gün daralacaktır. Türk üreticiler olarak Avrupa fiyatlarına ulaşmamız mümkün değil. Ancak Avrupa ile
aynı kalitede üretim yapabilecek kabiliyetteyiz. Türk imalatçılarında
teknolojik altyapı ve tezgah parkuru var. Bu nedenle Ar-Ge departmanlarımıza ağırlık vererek inovatif yaklaşımlar ile üretim sağlamalıyız. Bu yaklaşım Türkiye olarak, dünyada, asansör sektöründe
106
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Üretimlerinin yüzde
8’lik bir kısmını hali
hazırda İran’a ihraç
ettiklerini belirten
Emay Asansör Satış
Direktörü Yasin Kurtuluş, fuar sonrası
ihracat oranlarının
yüzde 25’lere çıkacağını bu nedenle de
altyapılarını güçlendirerek üretimlerini
arttıracaklarını
söyledi. Emay Asansör olarak 13 ülkeye
ihracat yaptıklarını
kaydeden Yasin
Kurtuluş, bunlardan
8 tanesinin İspanya,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve
Rusya’dan oluşan Avrupa ülkeleri olduğunu
diğer ülkelerin de dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan ülkeler olduğunu ifade etti.
Kurtuluş; “Emay Asansör olarak şu anda
üretimimizin yüzde 45’lik bir bölümünü
ihraç ediyoruz. İhracat rakamlarında 2014
yılı sonrası yüzde 65’lere ulaşmayı hedefliyoruz. İhracatta ulaşmayı istediğimiz tavan
oran da zaten yüzde 65’lerde. Bir Türk
firması olarak her zaman yüzde 35’lik bir
dilimde Türkiye’de var olmak istiyoruz.
Türk Asansör Sektörüne hizmet etmek,
sektörün bir yerlere gelmesi için çalışmak
zorunda olduğumuza inanıyorum.” şeklinde
konuştu.
2014 yılında tezgah yatırımına ağırlık vereceklerine değinen Yasin Kurtuluş, Emay’ın
dünya markası olabilmesi için ellerinden
geleni yapacaklarını söyledi. Röportajın
sonunda Asansör Vizyon ve Liftvision
Ailesi olarak bizleri de tebrik eden Kurtuluş; “Dergicilik anlamında dünyanın her
noktasında sektörü takip ederek gittiğiniz,
değişik ülkelerde bizleri temsil ederek ve
yalnız bırakmayarak katıldığınız içi sizleri
de tebrik ediyorum. Sektörün ve asansör
pazarının her daim en güncel haberlerini
sizlerden alıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
INTEGRA SATIŞ MÜDÜRÜ MUSTAFA UÇAR
Yeni yapılanmamız ile birlikte İran’a
ihracata başlayacağız
Integra Satış Müdürü
Mustafa Uçar ile
Liftex Fuarı’nda bir
araya gelerek, İran
Asansör Sektörü ve
düzenlenen fuar üzerine
keyif dolu bir sohbet
gerçekleştirdik. Uçar,
bize İran Asansör Sektörü
hakkında edindiği
izlenimlerini anlatırken,
yeni yapılanmaları
hakkında da bilgi verdi.
I
ntegra Satış Müdürü Mustafa Uçar ile Liftex Fuarı’nda bir
araya gelerek, İran Asansör Sektörü ve düzenlenen fuar
üzerine keyif dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Uçar, bize İran
Asansör Sektörü hakkında edindiği izlenimlerini anlatırken, yeni
yapılanmaları hakkında da bilgi verdi.
Integra Satış Müdürü Mustafa Uçar, İran Asansör Sektörü hakkında şunları söyledi; “İran pazarı gelişen bir pazar. Kültürel ortak
noktalarımız var. Çalışma şekillerimiz birbirini tamamlar nitelikte.
Daha yakın işbirliğine girebiliriz. Burada, Türk markaları aktif
olarak tanınıyor ve biliniyor. Ticari kolaylıklar sağlanmış durumda.
108
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Bazı fiziki zorluklar olsa da zaman içerisinde hükümetler arası temaslar ile bunların
da çözüleceği kanaatindeyim. Türk firmaları
olarak burada yapmamız gereken şey, kendi
ürünümüzün tanıtımını birebir kendimiz
yapmak ve buradaki yerel firmalar üzerinden bir satış kanalı oluşturmak. Buradaki
satış ağları birçoğumuzun bildiği gibi distribütörler üzerinden kuruluyor. Ama, İran’da
tüccar vari bir yapılanma var. Ürünün tanıtımı ve birebir son kullanıcıya anlatımında
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
üretici firmanın desteğine ihtiyaçları var. Bu destek için yapılacak
şey; toplu görüşmeler, firma ziyaretleri ve ürün üzerine seminerler
olabilir. Bu işbirliğini arttırmamız gerekiyor.”
İlk kez İran asansör fuarına katıldığını belirten Integra Satış
Müdürü Mustafa Uçar, katılımcı ve ziyaretçi profilinin profesyonel
olmasından dolayı çok memnun kaldığını söyledi. Uçar; “Standımızı
ziyarete gelen son kullanıcı ve ilgili departmanlarda çalışan uzmanlar, bize bu malzemeyi kullandıklarında ne fayda göreceklerini
soruyorlar. Bu tarz uzman ziyaretçi ve katılımcı profilini her fuarda
görmek mümkün değil. Uzmanlık alanımın ihracat olmasından
kaynaklı birçok ülkede düzenlenen sektör fuarlarına katılma şansım
oldu. Bir karşılaştırma yapmam gerekiyorsa, İran’daki ziyaretçi ve
katılımcı profilini çok iyi buldum diyebilirim.” şeklinde konuştu.
Türk markalarının 2000’li yıllardan itibaren İran pazarında boy gös-
110
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
termeye başladığını ve 2014 yılında
artık İran’da Türk firmalarının tanındığını dile getiren Mustafa Uçar,
ürünlerin bilinmesine karşın yapılan yeniliklerin bilinmediğini, bunu
da bu tip ihtisas fuarlarına katılarak
daha iyi anlatmamız gerektiğine
inandığını söyledi. Uçar; “Benim
ürün grubum ile ilgili yaptığım
sunumlarda, asansör kablosunun
onlara getireceği artıyı, hangi seyirde kullanılabileceğini, iç mekan
mı yoksa dış mekan mı olduğunu,
kabin içerisinde istenilen; görsel,
video, intercom gibi uygulamalarda
ne tarz kablo kullanılması gerektiği
konusunda bilgi paylaşma şansım
oldu. Bu tip sektörel yenilikleri çok
yakından takip edemiyorlar. Tahminim birkaç yıl içerisinde daha aktif
olarak bu tip yenilikleri uygulamaya
başlayacaklar. Bizim de ön hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. 10 katı
geçen binalarda kullanılan dengeleme zinciri ürünümüze bizim sunduğumuz profesyonel montaj şekli
ile güvenlik kitine ciddi bir ilgi
doğdu. Bunun nasıl olduğunu biz
de çok net olarak broşürlerimizde
paylaştık, broşürlerimizden alarak
bunları aynen uygulayacaklarını
söylediler. Bundan çok memnunuz.
Artık ürünümüz kilosu ile satılan
bir mal değil. Tasarımı, montaj
şekli, satış sonrası oluşabilecek
güvenlik ve risk analizleri ile tam
bir ürün haline dönüşmüş durumda. Biz artık denge zincirini kilo ile
satılan bir mal olmaktan çıkarıp, her
şeyi ile tamamlanmış bir ürün haline getirip
sunabildik. Karşımızdaki ziyaretçi profili de
bunu anlayabilecek altyapıya sahip.” dedi.
İran’a yeni yapılanmaları ile birlikte ihracata
başlayacaklarını kaydeden Integra Satış
Müdürü Mustafa Uçar, yeni bağlantılar kurarak her şeye yeniden başlayacaklarını ifade etti. İran’da bir satış kanalı oluşturarak
değişik şehirlerde ürünle ilgili bilgilendirmeler yaparak pazardan hak ettikleri payı
almayı hedeflediklerini belirten Mustafa
Uçar, daha yakın ve sıcak ilişkiler kurarak
müşteri beklentilerine cevap vereceklerini
dile getirdi.
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
SEMATİC TÜRKİYE VE ORTADOĞU İŞLETME BİRİMİ
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ EMRAH ÖZTÜRK
Ürününüz kaliteli ise İran pazarında şansınız artıyor
Sematic Türkiye ve
Ortadoğu İşletme Birimi
Bölge Satış Müdürü Emrah
Öztürk ile Liftex Fuarı’nda
bir araya geldik. Sematic
olarak İran pazarına birkaç
yıl ara verdiklerini hatırlatan
Öztürk, yeniden bir pazar
araştırmasına başladıklarını,
İran asansör sektörü
hakkında gözlem yapmak
ve bilgi almak amaçlı fuarı
ziyaret ettiklerini söyledi.
S
ematic Türkiye ve Ortadoğu İşletme Birimi Bölge
Satış Müdürü Emrah Öztürk ile Liftex Fuarı’nda bir
araya geldik. Sematic olarak İran pazarına birkaç yıl ara
verdiklerini hatırlatan Öztürk, yeniden bir pazar araştırmasına
başladıklarını, İran asansör sektörü hakkında gözlem yapmak ve
bilgi almak amaçlı fuarı ziyaret ettiklerini söyledi.
Genel olarak fuarın beklentilerinin üzerinde bir ziyaretçi ve
katılımcı ile karşılarına çıktığını kaydeden Emrah Öztürk,
fuarın tatminkar bir fuar olduğunu ifade etti. Siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı İran’da iş yapmanın kolay olmadığına
değinen Öztürk, şöyle konuştu; “Ürününüz kaliteli ve arkasında
durduğunuz bir ürün ise, İran asansör sektöründe şansınız daha
çok artıyor. Bunun nedeni de, fuar boyunca katıldığımız seminerlerde de gördüğümüz üzere, bütün yerli firmaların özellikle
kaliteli ve uygunluk sertifikası olan ürünlere ağırlık vermesi.
Dolayısıyla bu bizim şansımızı arttırıyor. Bunun dışında fuarda
birçok firma ile tanışma fırsatı bulduk. Kimi firmaları daha önce
katıldığımız diğer uluslar arası fuarlardan tanıyor idik. Firmalar,
Sematic markasına önem veriyorlar. İran’da Sematic olarak iyi
tanınıyoruz. Hatta standımızı soran da çok oldu. Ziyaret ettiğimiz
112
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
firmalar yeni ürünlerimiz hakkında bilgi
aldı. Burada karşılaştığımız ilgiden dolayı
açıkçası son derece mutlu olduk. Bizler
de önümüzdeki dönemde burada bir şeyler yapmak istiyoruz. 2015 yılı içerisinde
çeşitli projelerimiz var. Şu anda karar verme aşamasındayız. İran içerisinde çeşitli
dinamikleri olan bir ülke. Bizim de burası
için çeşitli hedeflerimiz var. Dediğim gibi
karar verme aşamasındayız. Bekleyip
göreceğiz.”
Birçok Ortadoğu ülkesinden farklı olarak
İran’ın asansör sanayisine yatırım yaparak
ilerlediğini belirten Emrah Öztürk, yapılan yatırımlarında mühendislik ağırlıklı
ilerlediğini kaydetti. Sektörde mühendislik anlamında aynı dili konuşanlarla birlikte olmanın önemli olduğunu söyleyen
Öztürk, İran pazarında ürün kalitesine
verilen önemin büyüklüğünden bahsetti.
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
MOBADELATE NOVİN RAMİN GHASEMPOUR
İran’dan Inelex’e bu yıl ciddi
katılım bekleniyor
İran Liftex Fuarı’nda İzmir’de Mayıs ayında düzenlenecek olan Inelex
Fuarı da stant açan firmalarımız arasında yer aldı. İzmir Asansör Fuarı’nın
İran temsilciliği görevini üstlenen Ramin Ghasempour’u ziyaret ederek
gerek İran Fuarı gerekse İran’da Inelex’in nasıl karşılandığı konularında
sohbet ettik.
2
3-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir’de kapılarını
açacak olan Inelex Fuarı, İran Liftex Fuarı’nda yoğun
ilgi gördü. Inelex’in İran temsilciliğini üstlenen Ramin
Ghasempour’u standlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında
bilgi aldık. Ghasempour, İran Liftex Fuarı’nın beklentilerin de
üzerinde bir ilgi ile karşılaştığını belirterek, bu ilginin Inelex
Fuarı’nı tanıtmak adına kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini
kaydetti. İstedikleri potansiyeli Liftex Fuarı’nda yakaladıklarını
116
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
dile getiren Ghasempour; “Yaşanan yoğunluk ve İran asansör sektörünün fuara
yoğun ilgi göstermesi, istediğimiz müşteri portföyünü burada yakalamamıza neden
oldu. Bu nedenle mutluyuz. Ayrıca fuara
katılım sağlayan firmalara da ziyaretlerde
bulunarak onlara ile görüşmeler yaptık.
Türkiye’den gelen Löher firmasından
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
Ergin Aktaş, yine sektörün duayenlerinden Serdar Tavaslıoğlu
ve Efor Fuarcılıktan Metin Bey’e de ayrıca teşekkür etmek
istiyorum. Kendileri bana burada çok yardımcı oldular. Inelex’in
bu sene üçüncü defadır İran’da duyurusu yapılıyor. Bu nedenle
İranlı sektör temsilcileri artık Inelex’i tanıyorlar. Ancak bu yıl
fuarda açtığımız stant dolayısıyla tanımayanlar da artık Inelex’i
tanımaya başladılar. Bu yıl Inelex’e İran’dan çok ciddi bir katılım
olacağını düşünüyorum.” dedi.
-Löher Genel Müdürü Ergin Aktaş
Inelex standında karşılaştığımız Löher Asansör Genel Müdürü
Ergin Aktaş’a da sorular yönelterek fuar değerlendirmelerini
aldık. Aktaş, İran Fuarı’nın beklentilerinin üzerinde geçtiğini
belirterek, 2 yıl önce katıldığı fuara oranla burada karşılaştığı tablonun, İran asansör sektörünün ne denli önemli bir yol
aldığını kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi. İran sanayicilerinin
önemli yatırımlar yaparak ilerlediğini aktaran Ergin Aktaş; “Fuarda gördüğüm kadarı ile İran’da üretim ağırlıklı olarak kumanda
panoları, butonlar ve kabinler üzerinden ilerliyor. İran üreticilerinin ben ileride bizim rakibimiz olabileceğini düşünüyorum. Bu
nedenle İranlı firmalar ile partner olarak kendimize rakip yapmamamız gerekiyor. Üreticiler bir şeyler yapmaya çalışmışlar ve
aralarında başarılı olanları da var. İran’da asansör sektörü de çok
canlı. Yeni asansör sayısı Türkiye’nin iki katı. Biz 25 ile 30 bin
arası yeni asansör yapar iken İran’da 50-60 bin arası yeni asansör
yapılıyor. Demek ki burada daha büyük bir pazar var.
İran asansör sektörü olarak şu anda standartlarla uğraşıyorlar.
Yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim belirli bir kaliteyi ve
standardı oturtmaya çalıştıklarıdır. Avrupa standartlarını yakalamaya çalışıyorlar. İran Asansör Sendikası adı altında sektör
temsilcilerinin oluşturdukları bir sivil
toplum kuruluşları var. Burada gerekli
eğitim ve çalışmalar yapılarak sektörü
ilerletmeye çalışıyorlar. Gelecekte ben
İran asansör sektörünün çok daha iyi
yerlere geleceğine inanıyorum. Büyük
markaların da İran asansör pazarına dikkatleri çekilmiş durumda. Firmalar çeşitli
kanallar ile pazara yavaş yavaş kanalize
olmaya çalışıyorlar. Ancak Türkiye’de şu
anda nasıl işleri kolay değilse İran’da da
işlerinin kolay olacağını düşünmüyorum.
Buna karşın Türkiye’ye ve Türk insanına
karşı burada çok ciddi bir sempati var.
Türkiye’den geldiğinizi duyunca çok sıcak
davranıyorlar. Burada yıllardır faaliyet
gösteren büyük markalarımız var. Bu nedenle Türkiye’ye sıcak bakıyorlar. Burada
yaklaşık 20-25 firma ile görüştük. Hepsi
İzmir Fuarı’na geleceklerini söylediler. Bu
yıl İran’dan İzmir Asansör Fuarı’na ciddi
bir katılım olacağını düşünüyorum.” dedi.
-Serkon Şirket Müdürü Serdar Tavaslıoğlu
Serkon Özel Eğitim ve Teknik Danışmanlık Şirket Müdürü Elektronik Mühendisi
Serdar Tavaslıoğlu ise İran Fuarı’nı ilk
kez ziyaret ettiğini belirterek, umduğundan daha başarılı bir fuar ile karşılaştığını
kaydetti. İran’da Türkiye’nin iki misli
büyüklüğünde bir sektör hacmi olduğunu
aktaran Tavaslıoğlu; “İran’da uygulanan
ambargodan dolayı uluslararası firmaların
buraya girmesi zorlaşmış. İran sektöründe yaşanan hareketlilik teknik ve teknolojik ilerleme zorunluluğunu da beraberinde
getirmiş. İranlılar da bu ihtiyaçlarını
kendilerine en yakın ve sektörde yükselen bir değer olan Türkiye’den karşılamak
istiyorlar. Üstelik bizim kültürlerimiz
çok barışık, olaylara bakış açımız aynı,
davranış ve kültürümüz benzer. Yıllardan
beri gelen bir sevgi ve saygı var aramızda. Türkiye İran’ı rakip olmaktan ziyade
paydaş görmeli. İran’da asansör sektörünün gelişmesi, Türkiye ve İran’ı birlikte
düşünürsek bu bölgede bir merkez oluşması anlamına gelir. Bu da her iki ülke
açısından avantaj sağlar. Kendilerini zaten
İzmir’e davet ettik. Burada işbirlikleri
yapılabileceğini düşünüyorum. Önemli
olan ülke sanayileri arasında iyi ilişkilerin
kurulması.” şeklinde konuştu.
www.asansorvõzyon.net 117
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
CNR HOLDİNG İRAN ÜLKE MÜDÜRÜ FARAH TAGHİPOUR
İran’dan Avrasya Fuarı’na çok sayıda
ziyaretçi bekliyoruz
C
NR Holding tarafından 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında CNR Expo’da ilki düzenlenecek olan
Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri
Fuarı’nın tanıtım faaliyetlerinden bir tanesini de İran’da gerçekleştirilen Liftex Fuarı’nda yaptı. Liftex Fuarı’nda tanıtım
standı açan CNR, Avrasya Asansör Fuarı hakkında katılımcı ve
ziyaretçilere bilgi verdi. CNR Holding İran Ülke Müdürü Farah
Taghipour, fuarda karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını dile
getirirken şunları söyledi; “İran’da yeni fuarımızın tanıtımını
yaparken gelen ziyaretçi ve katılımcılara bu yeni fuar sürpriz
oldu. Çünkü daha önce Avrasya Fuarı’ndan haberleri yoktu. Yeni
organize edildiğini duyunca şaşırdılar ve fuarı anlattığım zaman
çok beğendiler. Ben İran’dan Avrasya Asansör Fuarı’na çok
sayıda davetli geleceğine inanıyorum. Hatta İran’dan fuarımıza
katılmak isteyen firma sayısında da büyük oranda artış oldu.
Özellikle fuarımızın zamanlamasını çok beğendiler ve rağbet
gösterdiler. İran’da faaliyet gösteren sektör dernekleri ve firmalar ile yaptığım görüşmelerin tamamı olumlu geçti. İranlı olmam
nedeniyle de burada çok yakın diyaloglar kurduk. Görüştüğüm
ziyaretçilerin bir çoğu fuarımıza katılan firmaları ve ürün gruplarını merak ettiler. Fuarımıza 7 ay kalmasına karşın neredeyse
fuar alanımızın tamamını doldurmuş olmamız nedeniyle, gelen
soruları cevaplama şansım oldu. İlk fuar olmasına karşın doluluk
oranımız burada da çok dikkat çekti. Biz de her 2 veya 3 ayda bir
burada bir hatırlatma yapacağız. Yapacağımız diğer tanıtım faali-
118
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
CNR Holding tarafından
25-28 Eylül 2014 tarihleri
arasında CNR Expo’da ilki
düzenlenecek olan Asansör,
Yürüyen Merdiven Sanayi
ve Teknolojileri Fuarı tanıtım
standında CNR Holding İran
Ülke Müdürü Farah Taghipour
ile sohbet ettik. Taghipour
yeni fuarlarının tanıtımını
yapmak adına katıldıkları
Liftex Fuarı’nın kendileri
açısından başarılı geçtiğini
vurgularken, Avrasya
Fuarı’na İran’dan çok sayıda
ziyaretçi geleceğini tahmin
ettiklerini söyledi.
yetleri ile birlikte İran’dan en az 250’nin
üzerinde bir ziyaretçi sayımız olacak. İlk
fuar yılımız olduğu için bu rakamı telaffuz
ediyorum. Diğer fuarlarımızda bu sayının
katlanarak artacağını tahmin ediyorum.
Çünkü çok iyi tepki verdiler.”
İran’da zaten Türk ürünlerinin yoğun
oranda kullanıldığını hatırlatan CNR Holding İran Ülke Müdürü Farah Taghipour,
İran’dan Avrasya Asansör Fuarı’na katılım
sağlayacak firmaların çeşitli aksamlar üreten üretici firmalar olduğunu söyledi. İki
ülke arasında yaşanan dostluğun ve İranlı
vatandaşların Türkiye’yi sevmesinden
dolayı da kendilerinin avantajlı olduğunu
belirten Taghipour, fuarın İstanbul’da
olmasından kaynaklı da önemli avantajları
bünyesinde bulundurduğunu ifade etti.
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
DELTATEK İHRACAT MÜDÜRÜ İLHAMİ ÜLKER
2014 yılında ihracat oranımızı yüzde
60’lara taşımayı hedefliyoruz
Deltatek İhracat Müdürü İlhami Ülker, fuar değerlendirmesi almak üzere ziyaret
ettiğimiz stantlarında, Liftex Fuarı’nın son derece kalabalık ve kendilerine gösterilen
ilginin de beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. İran’da 10 yıldır faaliyet
gösterdiklerini hatırlatan İlhami Ülker, Deltatek’in İran pazarında tanındığını ifade etti.
T
ahran’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Liftex Fuarı’na
katılan Deltatek, standlarında sergilediği ürünler
nedeniyle yoğun ilgi gördü. Fuar değerlendirmesi
almak adına görüşlerine başvurduğumuz Deltatek İhracat Müdürü
İlhami Ülker, kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını
belirterek, şöyle konuştu; “İran piyasasında yaklaşık 10 yıldır
faaliyet gösteriyoruz. İran piyasasında malum müşteri takibi gerekiyor. Fuarlardan sonra ayrı bir pazar araştırması yaparak müşteri
ziyaretlerinde bulunuyoruz. Ürünlerimiz zaten İran piyasasında
tanınıyor. Biz buraya yeni ürünlerimizi tanıtmaya geldik. Butonlarımızda yeni modellerimiz var ayrıca yeni olarak amortisörlerimiz
var. Yeni bir kilit modelimiz var. Ayrıca İran için özel ürettiğimiz
ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz burada yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerin çoğu ürüne sahip olmak istediler. Fuardan sonra bunun
çalışması içerisine gireceğiz.
Ambargo öncesinde İran’a genel ihracat paylarının yüzde 40’ını
gerçekleştirdiklerini kaydeden İlhami Ülker, özellikle 2014 yılında
bu rakamı tekrar yakalayabileceklerini belirtti. İran pazarına butonlarının yanı sıra özellikle kapı kilidi, amortisör ve hız regülatörleri ihraç ettiklerini anlatan Ülker; “Deltatek’i ve ürünlerimizi
İran tanıyor. Bu nedenle özellikle bu yıl çok yoğun bir fuar dönemi
yaşadık. Ancak genel değerlendirmemizi
fuar sonrası yapmak daha doğru olacaktır
diye düşünüyorum. 2014 yılında ihracat
faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. İhracat
hedeflerimiz arasında; Ortadoğu, Kuzey
Afrika ve Orta Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracat oranlarımızı arttırmak,
20’ye yakın olan ihracat ülke sayımızı da
yüzde 50 oranında geliştirmek istiyoruz.
Hali hazırda üretimimizin yüzde 40’ını
ihraç ediyoruz. Son birkaç yılda yakaladığımız ivme ile ihracatımızı 2014 yılında
yüzde 60’lara çıkarmak arzusundayız. Bu
nedenle yurtdışında düzenlenen fuarlara
ağırlık verdik. Sadece asansör fuarlarında
da değil, Fas’ta ve Türkmenistan’da düzenlenen yapı fuarlarına da katıldık. Sadece
fuarlara katılmakla kalmıyor belirlediğimiz
ülkelerde firma ziyaretlerinde de bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız ışığında 2014
yılında ihracatımızda önemli gelişmeler
yaşanacağını düşünüyoruz.”
www.asansorvõzyon.net 119
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
BUTKON GENEL MÜDÜRÜ MÜKREMİN YILDIRIM
İran asansör pazarında kalıcı olmayı hedefliyoruz
Liftex Fuarı’na ilk kez
katılan Butkon Genel
Müdürü Mükremin Yıldırım,
yoğunluktan ve duyulan
ilgiden son derece memnun
kaldıklarını söyledi.
ø
ran’ın başkenti Tahran’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Liftex Fuarı’na bu yıl ilk kez katılan Butkon, önemli
anlaşmalara imza attı. Butkon Genel Müdürü Mükremin
Yıldırım; “İran Asansör Fuarı’na ilk defa katılıyoruz. Ancak burada karşılaştığımız ilgi ve fuarda yaşanan yoğunluk son derece
memnun edici. Ziyaretçiler tamamen bilinçli ve burada kuru
kalabalık yok. Yaptığımız görüşmeler başarılı geçti. Biz, buraya
“İşbirliği yapabileceğimiz firmalar bulabilir miyiz?” diye geldik.
Ancak karşılaştığımız ilgi sonucu şimdi hangi firma ile çalışacağımıza biz karar vereceğiz. Birkaç firma burada bizimle çalışmak
için başvuruda bulundu. Biz de bir inceleme yaptıktan sonra bir
tanesini seçeceğiz. Daha önce İran’a ihracat yapmıyorduk. Ancak
duyumlarımız ve İran’da artan işlem hacmi nedeniyle ihracat
yapmaya karar verdik. Bu vesileyle üretimimizi arttırarak
ürünlerimizi yurtdışına ihraç etmek arzusundayız. Şu anda hali
hazırda Suudi Arabistan’a, Libya’ya, Kuveyt’e ve Mısır’a ihracatımız zaten var. Ancak İran pazarına da girmek ve burada bayilikler kanalıyla kalıcı olmak istiyoruz. İhracatımıza 2013 yılında
başlamamıza rağmen şu anda üretimimizin yüzde 25’ini ihraç
ediyoruz. Tabi ki hedeflerimiz arasında bu oranı yükseltmek de
var. 2014 yılı içerisinde ihracatımızı yüzde 50’ye yakın bir oranda
arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.
2014 yılı içerisinde Ortadoğu ve Afrika ülkeleri başta olmak
üzere ihracatlarını arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar içerisine
gireceklerini kaydeden Mükremin Yıldırım, bu nedenle yurtdı-
120
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
şında düzenlenen fuarlara da katılmayı
veya ziyaretçi olarak gitmeyi planladıkalrını söyledi. İhracat oranlarını ilk etapta
yüzde 25’lerden yüzde 50’lere çıkarmayı
hedeflediklerini anlatan Yıldırım, bu nedenle teknoloji ağırlıklı yatırım yaparak,
kaliteli üretimi arttırmayı amaçladıklarını
belirtti. Yıldırım, 2014 yılında düzenlenen
yurtdışı fuarlarına katılarak, marka olmak
yolunda önemli adımlar atmayı planladıklarını ifade etti.
Butkon Genel Müdürü Mükremin Yıldırım fuarla ilgili şunları söyledi; “İran
Fuarı’nda gördüğüm kadarıyla burada
karşılaştığım 2 kişiden bir tanesi Türkçe konulabiliyor. Bizi çok iyi anlıyor ve
güveniyorlar. Fuara gelirken kafamızda
çeşitli soru işaretleri vardı ancak burada karşılaştığımız ilgiden sonra bu
soru işaretleri tamamen ortadan kalktı.
İran Asansör Fuarı mutlaka katınılması
gereken katınılmasa bile mutlaka ziyaret
edilmesi gereken bir fuar. Burada insanlar çok ilgili. Ziyaretçiler özellikle bizim
dokunmatik butonlarımıza ilgi gösterdiler.
Paslanmaz grubu genelde burada da var.
Ama dokunmatikler burada yeni yeni
tanınıyor. Burada kalite henüz istenilen
seviyeye ulaşmamış gördüğüm kadarıyla.
Dolayısıyla firmalar ürünleri daha kaliteli
istiyorlar. Ancak fiyatları aynı oranda
yükseltmiyorlar. Fiyatlar burada biraz
daha düşük kalıyor. Asansör sektörünün
İran’da yeni geliştiğini söyleyebiliriz.
Yavaş yavaş üretime de başladıklarını
görüyoruz. Türkiye’ye nazaran üretim
kalitesinde biraz gerideler.”
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
MKS KABLO GENEL MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ ERTUĞRUL
İran pazarındaki payımızı arttırmayı hedefliyoruz
ø
ran’ın başkenti Tahran’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Liftex Fuarı’na katılarak İran’a yaptıkları ihracatı arttırmayı hedefleyen MKS Kablo, üretiminin hali hazırda
yüzde 10’unu İran’a ihraç ediyor. İran’da pazar paylarını arttırmaya yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden MKS
Kablo Genel Müdürü Şükrü Ertuğrul, Liftex Fuarı’na ilk kez
katıldıklarını, karşılaştıkları yoğunluktan dolayı da son derece
memnun kaldıklarını söyledi. Ertuğrul; “2013 yılında başlayarak
dünya genelinde ihracatımız arttırmaya yönelik bir dizi program yapıyoruz. Bunların arasında yurtdışında yaptığımız firma
ziyaretlerinin yanı sıra ihtisas fuarlarına da katılmak yer alıyor.
İran’da şu anda 2 bayiimiz var ve üretimimizin yüzde 10’unu
ihraç ediyoruz. Amacımız İran’da marka bilinirliğimizi arttırarak
bu oranı yukarılara taşımak. İran asansör sektörü çok canlı ve
gün geçtikçe de kalite artırımına gidiyor. Bunu biz buraya sağladığımız ürünlerden anlayabiliyoruz. Daha önce standart kablo
temininde bulunurken şimdilerde yavaş yavaş özellikli ürünler
de talep edilmeye başlandı. Bunu standımızı ziyarete gelen ve
ürünlerimiz hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilerden de
anlayabiliyoruz. Özellikle bünyemizde ürettiğimiz CCTV ve cam
kabloları yoğun ilgi gördü. Buraya getirdiğimiz numunelerimiz
ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi. Bu fuarın en büyük
özelliği de gördüğüm kadarı ile profesyonel bir ziyaretçi kitlesinden oluşması. Gelen tüm ziyaretçiler son derece dikkatli ve meraklı. Çok kişiye ürünümüzü anlatma ve yakaladığımız teknoloji
hakkında bilgi verme fırsatı yakaladık. Hedefimizde zaten direk
kullanıcılara ulaşarak marka bilinci oluşturmaktı. Amacımıza
122
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Interlift Fuarı’nın ardından
Liftex Fuarı’nda da
karşılaştığımız MKS Kablo,
uluslararası fuarlarda
boy göstermeye devam
ediyor. MKS Kablo’yu bir
dünya markası haline
getirmeyi hedefleyen
MKS Kablo Genel Müdürü
Şükrü Ertuğrul, hedef
pazarlarda ihracat
hacimlerini arttırmaya
yönelik faaliyetlerine hız
vereceklerini söyledi.
ulaştığımızı düşünüyorum.” dedi.
Türkiye’de kablo üretimi konusunda
bir artış yaşandığını kaydeden MKS
Kablo Genel Müdürü Şükrü Ertuğrul,
Türkiye’de sadece bir firmanın tüm sektöre yetecek oranda üretim sağlayabildiğini, bu nedenle de ihracatın kendileri için
olmazsa olmazlardan olduğunu söyledi.
2013 yılında başladıkları yatırımlar ile
üretimlerini arttırdıklarını anlatan Ertuğrul, buna paralel olarak ihracatlarını da
arttırdıklarını ifade etti. Interlift Fuarı’nın
ardından ihracatta ülke sayılarını ikiye
katladıklarını aktaran Ertuğrul; “Şu anda
25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Dünyanın çok değişik bölgelerinde MKS
Kablo ürünlerini görmek mümkün. Bu
nedenle dünya genelinde düzenlenen
asansör fuarlarının neredeyse tamamına
katılıyoruz. Interlift Fuarı’nın ardından
hedefimiz ihracatta yüzde 50’leri yakalamaktı. Bu hedefimizi başarı ile gerçekleştirdik. Şimdi ki hedefimiz ise yüzde
70’lere varan bir ihracat rakamına ulaşmak.” şeklinde konuştu.
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
İran Asansör Sendikası, sektör
temsilcilerimiz ile bir araya geldi
Liftex Fuarı’nda, İran Asansör Sendikası
(ISEEI) Yetkilileri, Türkiye’den gelen sektör
temsilcileri ile bir araya geldiler.
T
ahran’da düzenlenen Liftex Fuarı’nda bir araya gelen iki
ülke temsilcileri sektörel bilgi alışverişinde bulundular. Löher Genel Müdürü Ergin Aktaş ve Serkon Genel Müdürü
Serdar Tavaslıoğlu’nun başkanlık ettiği Türk heyetini, Fuar’da Türk
asansör sektörünü temsilen orada bulunan tek Türk Dergisi olan
Lifvision’dan da İmtiyaz Sahibimiz Özhan Şerefli ve Yayın Koordinatörümüz Cem Öztürk de yalnız bırakmadılar.
Liftex Fuarı’nı ziyaret etmek amaçlı Tahran’a gelen Türk Asansör
Sektörü temsilcileri, İran’da faaliyet gösteren asansör sektörü üyelerinin bir araya gelerek kurdukları İran Asansör Sendikası (ISEEI)
yetkilileri ile buluştu. Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar, işlem
hacmi, fuarlar ve üretim hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapılan
toplantıda, iki ülke temsilcileri de gelecekte işbirliği yapmak adına
kararlar aldılar.
İlk etapta İzmir İnelex Fuarı’nda bir araya gelme kararı alan ülke temsilcileri burada ortak
bir payda da buluşarak işbirliğini ilerletme
adına neler yapılabileceğini görüşecekler.
Türkiye ve İran’da asansör sektöründe yaşanan farklılıkların da konuşulduğu toplantıda,
İranlı yetkililer özellikle AB Standardında
üretim yapan ve dünyaya ihracat yapabilme
kabiliyetine erişmiş olan Türkiye’den teknik
destek alma konusunda ricada bulundular.
Ziyarete katılan Türk asansör sektörü temsilcileri de ellerinden gelen yardımı yapmaktan
mutluluk duyacaklarını belirtirken, işbirliğini
ilerletmek adına çeşitli girişimlerin iki ülke
adına da olumlu gelişmelere ışık tutacağını
bildirdiler.
Çeşitli sektörel istatistiklerin paylaşıldığı
toplantı iki ülke temsilcilerinin de karşılıklı
memnuniyetlerini dile getirmelerinin ardından son buldu.
www.asansorvõzyon.net 123
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
IRAN LIFTEX 2014
Tahran'da düzenlenen İran Liftex 2014 Asansör
Fuarı'ndan objektifimize yansıyanlar...
124
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
126
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
www.asansorvõzyon.net 127
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
128
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
www.asansorvõzyon.net 129
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
130
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
FUAR DOSYASI: øRAN LIFTEX 2014
www.asansorvõzyon.net 131
FUAR DOSYASI: LIFT BALKANS 2014
Liftvision Dergisi, Lift Balkans
Fuarı’nda Türkiye’yi temsil eden
tek marka oldu
Yayın hayatında birinci yılını geride bırakan Liftvision Dergisi, 5-7 Mart
2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da Via Expo
tarafından düzenlenen Lift Balkans Fuarı’nda, Türkiye’yi asansör
sektöründe temsil eden tek marka oldu.
Y
ayın hayatında birinci yılını geride bırakan Liftvision
Dergisi, 5-7 Mart 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın
Başkenti Sofya’da Via Expo tarafından düzenlenen Lift
Balkans Fuarı’nda, Türkiye’yi asansör sektöründe temsil eden tek
marka oldu.
132
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Yayın hayatına 2013 yılının Ocak ayında başlayan ve Türk Asansör Sektörünü dünya geneline taşımayı hedefleyen Liftvision, birinci
yılını tamamlarken dünya genelinde büyük
ses getirdi. Üstlendiği misyon gereği, Türk
FUAR DOSYASI: LIFT BALKANS 2014
markası olmanın haklı gururunu yaşadık.
Dergimizin dördüncü sayısı ile katıldığımız
Lift Balkans Fuarı’nda, yerli yabancı çok
sayıda konuk ağırladık.
Asansör Sanayisini dünya genelinde tanıtmak ve markalaşmaları yolunda firmalarımıza yardımcı olmak adına bir dizi etkinliğe imza atan
Liftvision, Lift Balkans Fuarı’nın basın sponsorluğunu üstlendi. 42
ülkede dağıtımı gerçekleştirilen Liftvision Dergisi, İngilizce, Arapça
ve Rusça’dan oluşan yazım diliyle de her bölgede rahatça okunarak,
kolay anlaşılmasıyla dikkat çekiyor. Henüz birinci yılını doldurmasına
karşın; Almanya, İran, Mısır ve Bulgaristan’da düzenlenen asansör
fuarlarında boy gösteren Liftvision Dergisi, kısa sürede bölge coğrafyada tanınarak, takip edilmeye başlandı.
Lift Balkans’da yer alan tek Türk markası: Liftvision
Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 5-7 Mart 2014 tarihleri arasında
düzenlenen Lift Balkans Asansör ve Yürüyen Merdivenler Uluslararası Fuarı’nda, Türkiye’yi asansör sektöründe temsil eden tek Türk
Via Expo tarafından organize edilen Lift
Balkans Fuarı, bu yıl bir önceki yıla oranla
büyüyerek ve ziyaretçi sayısını da arttırarak
tamamlandı. Balkanlardaki en önemli fuar
olma özelliğine sahip Lift Balkans, bölgede
asansör sektöründe faaliyet gösteren sektör
temsilcilerini buluşturdu. Yunanistan, İtalya,
Arnavutluk, Romanya, Slovenya, Almanya,
Türkiye, Ukrayna, Kosova, Macaristan,
Makedonya, İspanya, Çin, Belçika, Avusturya, Belarus, Rusya, İngiltere, Amerika, İsveç, Hollanda, Slovakya ve Çek
Cumhuriyeti’nden oluşan 23 farklı ülkeden
fuara katılım sağlanırken, fuar ziyaretçileri
ağırlıklı olarak Balkanlar bölgesinden oluştu.
Liftvision Dergisi olarak, Lift Balkans Fuarı
için hazırladığımız özel sayımız ile fuardaki
yerimizi aldık. Standımızda özenle hazırladığımız dergimizi tüm katılımcı ve ziyaretçilere
dağıtarak, fuarın en canlı standlarından bir
tanesine ev sahipliği yaptık. Türkiye’den
gelen misafirlerimizi standımızda keyifle
ağırlarken, yurtdışından bizleri daha önce
diğer fuarlarda görerek markamıza aşina olan
sektör temsilcileri ile de bol bol sohbet ettik.
Türkiye’den fuarı ziyarete gelen sektör temsilcilerimiz ile röportajlar yaparak görüşlerini
paylaştık. Türk Asansör Sektörünü merak
eden ve bize sorular yönelten tüm ziyaretçilerimize, sektörümüzü ve yaşanan gelişmeleri özetledik.
Balkanlarda faaliyet gösteren sektör
temsilcileri bir araya geldi
Bu yıl ikincisi düzenlenen Lift Balkans Fuarı,
farklı sektörlerin bir arada yer aldığı bir fuar
kompleksinin içerisinde yer aldı. 2014 yılını,
enerji verimliliği ve yeşil enerji konseptinde
gerçekleştiren fuar organizasyonu, farklı
sektörlerde faaliyet gösteren firmaları bir
arada topladı. Balkanlarda faaliyet gösteren
veya göstermek isteyen firmalar açısından
en önemli organizasyon olma özelliği taşıyan
fuar, ziyaretçi sayısı açısından da bölgede yer
alan en büyük fuar.
Via Expo tarafından organize edilen Lift
Balkans, Asansör ve Yürüyen Merdivenler
www.asansorvõzyon.net 133
FUAR DOSYASI: LIFT BALKANS 2014
Uluslararası Fuarı; firmaların ürün ve hizmetleri ile boy gösterdiği,
değişik teknolojilerin bir arada sergilendiği, sektörel gelişmelerin
eğitim seminerleri ile sunulduğu, dernek ve eğitim kurumlarının da
katkı sağladığı bir fuar dönemini geride bıraktı. Fuara katılan firmalar
gelen ziyaretçileri stantlarında ağırlarken, sektörde yaşanan gelişmeleri de takip etme şansı yakaladılar.
Fuar, sektörle birlikte büyüyeceğe benziyor
Lift Balkans, Asansör ve Yürüyen Merdivenler Uluslararası Fuarı,
bölgede yaşanan sektörel hareketliliğin artması nedeniyle her yıl
büyüyerek devam edeceğe benziyor. Daha önce üretici ve montaj
ağırlıklı birçok firmanın yer almasına rağmen Sofya’da şu anda bir
elin parmaklarını geçmeyecek sayıda asansör firması yer alıyor.
Bulgaristan Asansör Teknisyenleri Derneği (Bulgarian Association
of Lift Technicians) ile yaptığımız görüşmelerde, Bulgaristan’ın daha
önce asansör üretebildiğini ancak sektörün daralması ve talebin düşmesi ile artık Bulgaristan’da üreticinin kalmadığını öğrendik. Asansör konusunda dışa bağımlı olan Bulgaristan pazarı, Avrupa Birliği’ne
girilmesinin ardından büyük bir değişim yaşayacağa benziyor.
Edindiğimiz izlenimler ve yaptığımız görüşmelerde Bulgaristan’da
yer alan asansörlerin çok eski ve yıpranmış olduğunu, AB Standartları kapsamında ciddi bir revizyon pazarının Bulgaristan’ı beklediğini
öğrendik.
Bulgaristan pazarı keşfedilmeyi bekliyor
AB direktifleri doğrultusunda elden geçmeyi bekleyen çok sayı-
134
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
da asansör, Bulgaristan’a yatırım yapacak
firmaları bekliyor. Türkiye’nin gerek bu
bölgeye yakın olması, gerek aksam üretimi
konusunda dünyada sayılı ülkeler arasında
yer alması, gerekse de AB standartlarında
üretim ve montaj yapabiliyor olması ülkemiz
ve asansör üreticilerimiz için önemli bir
avantaj sağlıyor. İyi bir pazar araştırmasının
ardından bu bölgede sağlanacak iş birliktelikleri Bulgaristan’ı bizim için önemli bir Pazar
haline getirebilir. Daha önce Bulgaristan’da
çalışmış ve asansörü bilen çok sayıda teknisyen var. Ayrıca Sofya’da teknik eğitim
ağırlıklı asansör sektörüne eğilen yüksek
okullar da mevcut.
Via Expo’dan Liftvision’a övgü
Fuarı Türkiye’den ziyarete gelen misafirlerimiz, Fuar Kataloğu’nda tek Türk firması
olarak yer almamızdan dolayı bizleri tebrik
ederken, Via Expo Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Vesela Nikolova da standımızı
ziyaret ederek, verdiğimiz destekten dolayı
bizlere teşekkür etti. İmtiyaz Sahibimiz Özhan Şerefli ile sohbet eden Vesela Nikolova,
dünya genelinde yayınlanan sektörel yayınlar
içerisinde Liftvision’un en üst sırada yer
aldığını belirtirken, içeriğinden etkinliğine kadar birçok konuda rakiplerini geride
bıraktığını söyledi. Türkiye başta olmak
üzere bölgede asansör sektöründe yaşanan
gelişmeleri Liftvision’dan takip ettiklerini
dile getiren Vesela Nikolova, merak ettikleri tüm sorulara bizler aracılığıyla cevap
bulduklarını, asansör sektöründe uluslararası
arenada önemli bir boşluğu doldurduğumuzu
dile getirdi.
FUAR DOSYASI: LIFT BALKANS 2014
LIFTBALKANS 2014
Sofya’da düzenlenen LiftBalkans 2014’te standımızı
ziyaret eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...
136
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
ê=0ê57h5.ê<(
25*$1ê=$6<21
ZZZLQHOH[FRP‡ZZZHIRUIDLUFRP‡LQIR#HIRUIDLUFRP
'(67(./(<(1.858/8é/$5
ULUSAL VE ULUSLARARASI MEDYA SPONSORLARI
8/86/$5$5$6,5(60è6$7,é7(06è/&è6è
International Exhibitions Promotion
www.kosgeb.gov.tr
report
è67$1%8/
6$7,é
7(06è/&è6è
FUAR DOSYASI: LIFT BALKANS 2014
"Sofya, asansör sektörü açısından
gelecek vaat ediyor"
Anadolu Asansörcüler
Derneği (ANASDER) Yönetim
Kurulu Üyesi ve Rabalift
Genel Müdürü Hakan
Başkaraağaç, Lift Balkans
Fuarı’nda standımızı ziyaret
etti. Sofya’ya hem fuarı
ziyaret etmek hem de
buradaki asansör sektörü
hakkında bilgi edinmek için
geldiğini belirten Hakan
Başkaraağaç, izlenimlerini
bizimle paylaştı.
S
ofya’da düzenlenen Lift Balkans Fuarı’na ilk kez katıldığını
dile getiren Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Rabalift Genel Müdürü Hakan
Başkaraağaç, fuarı sade fakat gelecek vaat eden bir fuar olarak değerlendirdi. Fuarda yer alan firmalar ile görüşerek Bulgaristan asansör
sektörünü tanımayı amaçladığını belirten Başkaraağaç; “Yaptığım görüşmeler neticesinde, Bulgaristan’da daha önce asansör sektöründe
çeşitli girişimler olduğunu fakat sektörün yeteri kadar talep alamaması neticesinde sektörün daralarak yok olma seviyesine geldiğini
öğrendim. Sofya, Balkanlar’ın en büyük şehri. Burada üretim yok.
Montaj firma sayısı ise bir elin parmaklarını geçmeyecek seviyede.
Tabi bunun arz talep dengesiyle çok alakası var. İnşaat sektörü burada
yeni yeni hareketleniyor. Doğan kısıtlı asansör ihtiyacını da çevre
ülkelerden buradaki firmalar temin edebiliyorlar. Şu an için montaj
ve bakım kapsamında burada pek bir pazar yok diyebiliriz. Ancak,
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne girmesi her şeyi bir anda değiştirmiş.
AB direktifleri kapsamında uyulması zorunlu hale gelen standartlar
burada çok büyük bir pazar oluşturacağa benziyor. Özellikle kompanent üreticilerimiz ve revizyon yapan firmalarımıza Bulgaristan’ı
incelemelerini tavsiye edebilirim. Çünkü revizyonlar başladığında,
benim incelediğim kadarı ile buradaki asansörlerin neredeyse tamamı
ya değiştirilecek yada çok büyük revizyona uğrayacak. Türkiye’nin de
AB Standartlarında üretim ve montaj yapıyor olması, yani bizim buradaki ihtiyaca cevap verebiliyor olmamız, Bulgaristan’ı bizim en büyük
pazarlarımızdan bir tanesi yapabilir. Bulgaristan’a yakın olmamız ise
138
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
bir diğer avantajımız. İstanbul’dan aracınız
ile çıktığınızda 5 saatte Sofya’ya ulaşabiliyorsunuz. Uçak 1 saatte geliyor. Bulgaristan,
ürün sevkiyatı konusunda en rahat ulaşabileceğimiz ülkeler arasında yer alıyor. Ben tüm
meslektaşlarıma tekrar Bulgaristan’ı ve diğer
Balkan ülkelerini araştırmalarını tavsiye
ederim.” dedi.
Bulgaristan’da kaldıkları ilk gün fuarı ziyaret
ettiklerini, diğer günler ise Sofya’yı adım
adım gezdiklerini anlatan Hakan Başkaraağaç, “ Önümüze çıkan asansörleri inceledik.
Buradaki asansörler çok eski. Tabi bu durum
yapıların eski olmasından kaynaklanıyor.
Sofya merkezi için durum böyle ancak şehir
merkezinden fuar alanına doğru uzaklaştığınızda yeni yapılanmalar ve inşaat sektöründe
yaşanan hareketlilik yavaş yavaş gözünüze
çarpıyor. Sofya gelişmeye açık bir şehir. Yapılacak yatırımlar ve AB desteği ile kısa sürede
ben Sofya’nın çok hareketli bir şehir olacağını düşünüyorum. Yaşanacak bu hareketlilik
asansör sektörüne de pozitif yansıyacaktır.”
diye konuştu.
FUAR DOSYASI: LIFT BALKANS 2014
"İlerleyen yıllarda Lift Balkans’a duyulan
ilginin artacağına inanıyorum"
Sofya’da düzenlenen Lift Balkans Fuarı’na ziyaretçi olarak katılan Mik-el Elektronik
Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah Terzan fuarla ilgili sorularımızı yanıtladı.
F
uarın asansör ihtisas fuarı olmasının yanı sıra enerji verimliliği üzerine eğilmiş olmasına da dikkat çeken Emrah
Terzan, Lift Balkans’ın diğer fuarlara nazaran hareketli
olmadığını, bunun nedeninin de henüz fuarın ikincisinin düzenleniyor olmasından kaynaklandığını söyledi. Terzan; “Ben, ilerleyen
yıllarda Lift Balkans’a duyulan ilginin artacağına inanıyorum. Geçen
yıl düzenlenen fuarı uzaktan da olsa takip edebilmiştim. O fuar, bu
yıl yapılana nazaran daha sönüktü. Fuar bu yıl biraz daha hareketli.
Bir sonraki fuarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu düşüncemin
oluşmasında burada giderek artan bir asansör pazarının oluşacağına
olan inancım da var. Balkanlar çok geniş bir alan. Burada çok sayıda
revizyona ihtiyaç duyan asansör var. Özellikle bazı Balkan Ülkelerinin AB’ne katılması ve buradan aldığı destek ile geleceğe yönelik
çeşitli iyileştirmelerin yapılacağını düşünüyorum.” dedi.
Mik-el olarak uzun yıllardır Balkan Ülkeleri ile çalıştıklarını anlatan
Terzan, özellikle Makedonya, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk’ta
pazar paylarının var olduğunu, bunu giderek arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Burada faaliyet gösteren müşterilerine katıldıkları
fuarlara destek olduklarını kaydeden Terzan; “Çalıştığımız firmalara katıldıkları fuarlarda sergilemeleri adına hazır düzenekler ve
ürünler gönderiyoruz. Ayrıca fuar boyunca teknik destek ve satış
desteği sağlıyoruz. Ürün özellikleri açısından teknik anlamda bu
bölgeden daha iyiyiz. Biz, Avrupa standartlarını kullanıyoruz. Henüz
Balkanlar’da AB Standartları uygulanmaya başlamamış ve aranmıyor.
140
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Ancak gelecekte aranacağını düşünüyorum.”
dedi.
Mik-el olarak inverter satışlarına ağırlık
verdiklerini söyleyen Emrah Terzan, inverterlerinin yurtdışı satışlarına da başladıklarını kaydetti. Lift Balkans ile aynı zamanda
gerçekleştirilen Makedonya’da ki bir yapı
fuarında inverterlerinin sergilendiğini
anlatan Terzan; “Dünyanın birçok bölgesinde düzenlenen sektör fuarlarına iştirak
ediyoruz. Elimizden geldiğince ürünümüzü
tanıtarak işbirlikleri kurmak istiyoruz. Bunu
büyük oranda sağladık diyebiliriz. Ancak
her firmanın olduğu gibi bizim de ihracat
hedeflerimizde her yıl artış sağlamak yer
alıyor. Son 2 yıldır birçok ülkede düzenlenen
fuarlara katıldık. Önümüzde Hindistan ve
Rusya fuarları var. Bu iki ülke de bizim önem
verdiğimiz ve var olmak istediğimiz ülkeler.
Bu nedenle bu fuarlara katılarak mevcut
pazar payımızı arttırmayı düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak inverterlerimize yoğunlaşıyoruz.
Kumanda kartlarımız zaten birçok bölgede
biliniyor ve kullanılıyor.” şeklinde konuştu.
FUAR DOSYASI: LIFT BALKANS 2014
"Lift Balkans büyük bir fuar olma
yolunda hızla ilerliyor"
Lift Balkans Asansör ve Yürüyen
Merdivenler Uluslararası
Fuarı’nda standımızı ziyarete
gelen EMF Motor Müşteri
Yöneticisi Murat Aygen’e fuar
hakkında sorular yönelttik.
Fuarın bekledikleri oranda
gerçekleştiğini kaydeden Murat
Aygen, Lift Balkans’ın diğer
fuarlar gibi büyük bir fuar olma
yolunda hızla ilerlediğini söyledi.
sı yoluna gidiyoruz. Avrupa genelinde bunu
tamamladık diyebiliriz. Balkanlar’da da;
Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’da
hali hazırda görüştüğümüz firmalar var.
Onlara da bayilik vererek bu coğrafyada
ürünümüzü satmak istiyoruz.”
F
uarı beğendiğini dile getiren Murat Aygen, “Lift Balkans Fuarı beklenildiği gibi ufak fakat sektörün önde
gelen firmalarının katıldığı bir fuar. Fuara katılan firmalar ile sohbet imkanı yakaladık. Genel anlamıyla fuardan memnun
kaldığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl fuar organizatör firması
katılmamız amacıyla bize çok ısrar etmişti. Biz de bu yıl fuarı
ziyaret ederek incelemek istedik. Önümüzdeki senelerde katılmayı
düşünebiliriz. Biz özellikle Almanya’da Augsburg’ta düzenlenen
Interlift Fuarı’na sürekli katılıyoruz. Aynı zamanda Rusya Fuarı da
çalışmalarını yaparak katılmayı düşündüğümüz bir fuar. Lift Balkans Fuarı’nın, yeni şekillenen bir fuar olması nedeniyle katılımcı
firmalar açısından müşteri ile direk iletişime geçebilinecek bir
avantajı var. Çok fazla salon ve firma olmadığı için, katılımcı firmalar ziyaretçi hedeflerine doğrudan ulaşabilmekteler. Ben Bulgaristan Fuarı için diğer fuarlar gibi büyük olma yolunda hızla ilerleyen
bir fuar diyebilirim.” dedi.
Bulgaristan’ın ve Balkanlar’ın eski Sovyetlerden kalma çok sayıda
binaya sahip olduğunu ve yeni yapılanmanın hızla artış gösterdiğini
aktaran Murat Aygen, şunları söyledi; “Yeni yapılanma demek yeni
asansör demek. EMF Motor olarak bu bölgelerde iyi iş yapan, kaliteli iş yapan ve belirli bir portföyü olan firmalar ile bayilik anlaşma-
142
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Fuar genelinde fuarın konseptiyle de alakalı
olarak firmaların verimlilik üzerine çalışan
komponentler aradıklarını kaydeden Aygen,
EMF Motor’un da yüzde 95 verimliliğe
sahip olması nedeniyle bu bölgede bir adım
öne çıktığını söyledi. Firmalara gerek verimlilikleri gerekse yeni nesil teknolojileri
ile artı değer katma amacı taşıdıklarını dile
getiren Aygen, bu nedenle avantaj sağladıklarını belirtti.
2014 yılında Kurtköy’de yer alan yeni fabrikalarına taşındıklarını anlatan Murat Aygen;
“Yeni yerimize taşınmamız ile birlikte yeni
bir yapılanmaya girdik. Yeni yer demek,
yeni makinalar, yeni istihdamlar, yeni
departmanlar ve yeni bir anlayış demek.
Bu şekilde üretimimiz de artmış olacak.
Üretimimiz artınca; yüzde 80 olan ihracat
hacmimizde, iç pazardaki pazar payımız da
doğal olarak artış gösterecek. Yatırımlarımız 2015 ve 2016’da da katlanarak devam
edecek.” dedi.
www.asansorvõzyon.net
Ali AÇIKGÖZ
VñZYON
Çalışma Ekonomisti
Farklõlõklarõn
yönetimi ve
liderlik
“Etkili ñnsanõn 7 Alõíkanlõðõ” adlõ kitabõnda Covey, lider ile
yönetici karíõlaítõrmasõnõ yaparken çok güzel bir yaklaíõmda bulunuyor: ‘Yöneticilik, baíarõ merdivenini tõrmanma
becerisidir; liderlik ise merdivenin doðru duvara dayalõ olup
olmadõðõnõ belirler. Bir ormanda lider, en yüksek aðaca tõrmanarak etrafõ inceleyen ve sonrada yanlõí ormandayõz diye
baðõrandõr. Ancak iíleri baíõndan aíkõn üreticiler ve yöneticiler genellikle ne cevap verir? Kes sesini! ñlerliyoruz! Bireyler,
topluluklar ve iíletmeler olarak çoðu zaman çalõlarõ ortadan
kaldõrmaya öylesine dalarõz ki, yanlõí ormanda girdiðimizin
farkõnda bile olmayõz. Yaíadõðõmõz çevrenin çok çabuk
deðiímesi de, etkili liderliði her zamankinden önemli
kõlmaktadõr.’ (Covey,2009:114)
Liderlik zaman baðlõ olarak farklõ íekillerde anlam kazanmõítõr.
1900’lü yõlarõn baíõnda liderlik; sosyal olaylarõn merkezinde
olabilmek olarak tanõmlanõrken; 2000’li yõllarda bilgi ve kiíilik
gücüyle insanlarõ etkileyerek, krizi yönetebilme, deðerleri
ilkeleri kabul ettirebilme sanatõdõr. (Akdemir, 2008:64)
Globalleíen dünyada lideri tanõmlarken yukarõda belirtilen
özelliklere farklõlõklarõ etkin yönetebilen özelliðini eklemek
pek de yanlõí olmayacaktõr.
Farklõlõklarõn yönetiminde liderlik konusu yaíamsal bir önem
144
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
taíõmaktadõr. Öyle ki; farklõlõklarõn yönetiminde liderlerin beklenen etkinliði gösterebilmeleri, polimatik bir kiíiliðe sahip
olmalarõ, liderlik özelliklerinden olan, katõlõmcõ, destekleyici
ve yönlendirici özellikleri taíõyor olmalarõ gerekir.
ñíyerindeki inançlar ve örgüt atmosferi deðiímektedir.
‘Hepimiz tek mutlu bir aileyiz’ anlayõísõndan ‘baíkalarõnõn
ayakkabõsõnda yürümenin neye benzediðini öðreniyoruz,
böylece onlarõn neye ihtiyaç duyduklarõnõ ve katkõda bulunabileceklerini takdir edebileceðiz’ anlayõíõna geçií öne
çõkmaktadõr. Bu yeni anlayõíõ kavrayanlarõn yeni iíyeri liderleri
olabileceði vurgulanmaktadõr. (Carr – Ruffino, Akt. Gümüí,
2009:145)
Örgütlerde farklõlõklar konusunda alõnan kararlar, genellikle liderler ve yöneticiler belirleyici rol oynadõðõndan, kendilerine
göre ötekiler farklõ olanlardõr. Dolayõsõyla farklõlõklarõn yönetimi
konusu, liderlerin vizyonu ile yakõndan iliíkilidir. Farklõ ortamlardan kaynaklanan farklõ koíullar, farklõ liderlik davranõílarõ
sergilemeyi zorunlu kõlmaktadõr. Ancak lider olma niteliðine
sahip yöneticilerin, farklõlõklarõn bilincinde olarak, önyargõlarõndan arõnmõí, eðitimli ve uzlaíõcõ olmalarõ, örgütlerde ve ií
takõmlarõnda kültürel deðiíime liderlik etmeleri tüm liderlik
stillerinde genel geçer bir anlayõítõr. (Morrison, Lumby ve
Sood, Akt. Memduhoðlu, 2008: 83)
M. Akif TEMELLñ
YERLñ MALI
Makine Mühenidisi
Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi / TOSYÖV Genel Sekreteri
Yerli üretim,
yerli sanayinin
önünü açar…
Geçtiðimiz yõllarda bir çok sanayi malõ ithal edildi. Bu
ürünlerden, Türkiye’de üretilebilenler, dünyanõn birçok
ülkesinde uygulandõðõ üzere, yerli malõ tercihi ön plana
çõkarõlarak Türkiye’de kullanõlmalõ. Yerli ürün kullanõlmasõ
ile ilgili genelgeye özellikle kamu alõmlarõnda uyulmalõdõr.
ñíletmeler yaptõkça öðrenirler, öðrendikçe daha iyisini
yaparlar, daha iyisini yaptõkça daha büyük getiri saðlarlar. AR-GE çalõímalarõna bütçe ayõrõrlar. Böylece iíletmeler kazanmaya baílar, kapasitelerini arttõrõrlar. Ardõndan
ülkemiz kazanõr, cari açõk kapanõr. Sanayi malõ üretilmesi
için talep gerekiyor. Devlet bu konudaki en büyük alõcõ,
görevini üstleniyor. Yerli sanayi ürünü kullanarak hem
yerli üretimi teívik eder, hem özel tüketiciye örnek olur.
Böylece sanayici kazanõr, yeni yatõrõmlar yapar ve yine
ülkemiz kazançlõ çõkar. Yani, yerli malõ kullanõmõ ile ilgili
nihai sonuçta tek kazançlõ yine ülkemiz olur.
Asansör sektöründe yerli aksam imalatõ ileri teknoloji
kullanõlarak kalitesini üst seviyelere çõkarmõítõr. Aksam
imalatõ yapan sanayiciler ürünlerinin hem iç piyasada
kullanõlmasõnõ saðlayarak döviz çõkmasõnõ engellediler
hem de dünyanõn bir çok ülkesine ihracat yaparak
ülkemize döviz kazandõrõr hale geldiler. Asansör aksam
146
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
ihracatõ artarak devam eden ülkelerden bazõlarõnõ
sayacak olursak; Almanya, ñtalya, Fransa, ñspanya, Hollanda, Belçika, ñran, Suudi Arabistan, Irak, Libya, Mõsõr.
Bu ülkelere ihracatõmõz her geçen gün artarak devam
etmektedir. Asansör aksam imalatçõlarõ kendilerini çeíitli
ülkelerde yapõlan uluslararasõ fuarlarda tanõtarak, ürünlerini pazarlamaktadõrlar. Asansör sektörü sanayicileri ürünlerinin çeíitlerini arttõrmak için yatõrõm yapmaktadõrlar. Bu
çalõímalar sayesinde tüm ithal edilen asansör aksamlarõ
ülkemizde yapõlõr hale gelecektir. Toplum olarak ithal
ürüne olan tercihler sürekli azalmaktadõr. Azalmaya da
devam edecektir.
Tabi bu konuda vatandaílarõmõzõ da gerektiði kadar
bilgilendirmemiz gerekiyor. Bakanlõðõmõz ile birlikte hazõrlayacaðõmõz bir kamu spotu ile hem asansörlerimize
dikkat çekmemiz hem de sektörümüzün geldiði noktayõ
gözler önüne sermemiz gerekiyor.
Çocukluðumuzda yapõlan Yerli Malõ Haftasõnõ hatõrlarsak
sloganõmõz;
‘’ YERLñ MALI YURDUN MALI
HERKES ONU KULLANMALI ‘’
Veli SARITOPRAK
SñVñL TOPLUM
TÜSİAV Başkanı
Baskõ
gruplarõ...
Türkiye’de yõllardan beridir tartõíõlan, buna raðmen üzerinde bir uzlaímaya varõlamayan kavramlardan biriside
demokrasidir. Bu satõrlarõn yazarõnõn en beðendiði demokrasi tanõmõnõ eski bakanlardan (devlet adamõ) sayõn
Kamuran ñnan yapmõítõr. Kamuran ñnan’a göre demokrasi;
“ñnsanõn adam yerine konulduðu bir sistemdir, bir idaredir.”
Tabii bir ülkede demokrasinin oturmasõ, saðlõklõ bir íekilde
iílemesi, o ülke insanlarõnõn örgütlenip bir takõm baskõ
gruplarõnda (Dernek, cemiyet, vakõf, birlik, oda, federasyon, konferderasyon, grup, hareket ve platform gibi) güçlerini birleítirmesiyle saðlanabilir. Kamuran ñnan’õn tanõmõna
katõlmamak mümkün deðildir. ñnsan adam yerine konulmak
istiyorsa baskõ gruplarõnda (sivil toplum kuruluílarõ) yer
almalõ ve taleplerini siyasi iktidara (SñYASñ ERK) örgütleri
vasõtasõyla iletmelidir. Örgütlenme olmaz, baskõ gruplarõ
oluíturulamazsa siyasi iktidar insanõ fert fert dikkate almaz.
Zaten almasõ da teorik ve pratik olarak mümkün deðildir.
2000’li yõllar artõk baskõ gruplarõnõn (sivil toplum kuruluílarõnõn) yõllarõdõr. Kiíinin tek baíõna hakkõnõ arama dönemi
geride kalmõítõr. Kiíi ve kiíiler bundan sonra haklarõnõ
aramak, siyasi iktidarõ etkilemek ve hatta yönlendirebilmek
için demokratik kurallar içinde örgütlenecek ve demokratik kurallar içinde siyasi iktidarõ uyaracaklardõr. Bu sisteme
çaðdaí demokrasilerde yönetime katõlma veya çoðulculuk
deniliyor. Katõlõmcõlõk ve çoðulculuk; siyasi iktidarõn almõí
olduðu kararlarõn, baskõ gruplarõ (Sivil Toplum Kuruluílarõ)
148
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
yoluyla denetlenmesi, ve daha sonra alõnacak kararlarda bu
ve buna benzer hatalarõn yapõlmasõnõn önüne geçilmesidir.
Baskõ gruplarõ (Sivil Toplum Kuruluílarõ) vasõtasõyla katõlma
yollarõ olabildiðince artõrõlmadõkça, demokrasinin temel
taílarõndan biri olan “halk tarafõndan yönetim” ilkesi gerçekleítirilemez. O yüzden siyasi iktidar;sivil toplum kuruluílarõna destek olmalõ, daha çok sivil toplum örgütü kurulmasõ
için her türlü yardõm ve teíviði saðlamalõdõr. Bir ülkede sivil
toplum kuruluílarõ ne kadar çok ve ne kadar etkili ise o ülke
yol kazalarõna (ara rejim, ihtilal, müdahale v. s.) uðrama
ihtimali zayõftõr.
Türk demokrasisi bakõmõndan en önemli sorunumuz;
siyasal, kültürel ve fikir alanõnda korkudan arõnmõí,
hoígörülü ve rahatça hak aranabilecek bir ortamõn
yaratõlmasõdõr.
Özellikle gençlerin ve kadõnlarõn kolaylõkla örgütlenebilmesi ve bu konuda siyasi iktidarõn önayak olmasõnda
sayõsõz yarar vardõr.
Ülkelerin geliímií ve kalkõnmõílõðõnda sivil toplumun örgütlü olmasõ çok önemli bir göstergedir. Büyük devlet
olmanõn çok önemli íartlarõndan biri de, toplumun
özgürce örgütlenmesinin önündeki her türlü engelin
kaldõrõlmasõdõr.
ìükrü KIZILOT
YAKLAìIM
[email protected]
1 Temmuz
2014’ten ñtibaren
evler ve iíyerleri
boíaltõlacak
Ev Sahipleri, 10 yõlõ dolduran kiracõlarõnõ, “hiç bir gerekçe
göstermeden” 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren çõkartabilecekler. Bu uygulama, sadece Ev Sahipleri deðil, “maðaza
ve dükkân” gibi ií yeri sahipleri için de geçerli olacak. 1
Temmuz 2014’ten itibaren baílayacak olan bu uygulama,
eski kiracõsõ “düíük Kira” ödeyen ve kiracõsõnõ çõkartabilirse,
iíyerini “yüklü bir Hava Parasõ ve Kira” ile verebilecek olanlar
için büyük fõrsat yaratõrken, “Kiracõlar için soðuk duí” etkisi
yaratacak.
Olay ne?
1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, Yeni Borçlar Kanunu
yürürlüðe girdi. Bu Kanun’un 347. maddesinde de 10 yõlõ
dolduran kiracõlarla ilgili bir düzenleme yapõldõ. Buna göre,
mal sahipleri; 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren “herhangi
bir gerekçe dahi göstermeden” yeni kira yõlõnõn bitiminden “3
ay önce” bildirimde bulunmak suretiyle, kiracõyõ iíyeri veya
evden çõkartabilecekler.konuthaberleri.com
150
Mal sahiplerine “Siz 10 yõlõ dolduran kiracõnõzõ, 1 Temmuz
2014’ten itibaren kira yõlõnõn bitim tarihi itibariyle çõkartõn. Ben
íu kadar Hava Parasõ ve bir kat fazla kira vermeye hazõrõm” diyerek, mal sahiplerinin kafasõnõ çeliyorlar. Bazõlarõ, mal sahibine
ciddi bir “ön ödeme” yapõp, sözleíme imzalatõyor.
ñíyeri kira artõíõ serbest
6217 Sayõlõ Kanun’un geçici 2. maddesi ile 1 Temmuz 2020
tarihine kadar, iíyeri kira artõílarõ serbest bõrakõldõ. Buna göre,
iíyeri kiralarõnda 1 Temmuz 2020 tarihine kadar “sözleíme
serbestisi” olacak. ñíyeri sahibi isterse kiranõn yüzde 20’si
veya ÜFE + yüzde 10 ya da daha yüksek oranda zam yapabilecek. Daha açõk bir anlatõmla, iíyeri kiracõsõ mal sahibine
“Arkadaí yõllõk enflasyon yüzde 8. Sen istiyorsun yüzde 18
zam. Kabul etmiyorum, enflasyondan bir puan daha fazla
zam yapmõyorum” diyemeyecek. Ancak, devam eden kira
sözleímelerinde “kira artõí oranõnõn tanõmõ” yapõlmõísa, sözleíme devam ettiði sürece mal sahibi, sözleíme hükümlerine
uymak zorunda kalacak.
5 yõlõ dolduranlar 2017’de
“Peki ama benim Kiracõ 10 yõlõ doldurmadõ. Ben ne yapacaðõm?” diyecek olanlar da unutulmamõí. 10 yõlõ doldurmayan
ama 5 yõlõ aían Kiracõlar da diðerlerinden “üç yõl sonra” çõkartõlabilecek. Borçlar Kanunu’nun geçici 2. maddesinde 5 yõlõ
dolduran kiracõlar için de bir düzenleme var. Buna göre; 5 yõlõ
dolduran kiralamalarda, Borçlar Kanunu’nun yürürlüðe girdiði
1 Temmuz 2012 tarihinden 5 yõl sonra (yani 1 Temmuz
2017’den itibaren) kiracõyõ gerekçesiz çõkartabilme uygulamasõ baílayabilecek.
Konut kira artõíõ ÜFE ile sõnõrlõ
Yeni Borçlar Kanunu’na göre, Konut kiralamalarõnda; yenilenen
kira dönemlerinde uygulanacak artõí, bir önceki kira yõlõnda
Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artõí oranõnõ geçmeyecek
íekilde belirlenecek. Bu kural, “bir yõldan uzun süreli” kira
sözleímelerinde de geçerli olacak. Sözleímede kira bedeli
“yabancõ para” olarak belirlenmiíse, 5 yõl geçmeden kira
bedelinde deðiíiklik yapõlamayacak.
ìimdiden önlem alõn
10 yõlõ dolduran kiracõlarõn, 1 Temmuz 2014 tarihini beklemeden, mal sahipleri ile íimdiden konuíup, “yeni bir sözleíme”
yapmalarõnda yarar var. Özellikle bulvar ya da cadde üzerinde olan ve büyük bir müíteri potansiyeli bulunan iíyerlerini
kiralamak isteyenler íimdiden harekete geçtiler veya geçmek
üzereler.
Konutta ÜFE karmaíasõ
Konut kiralarõnõn artõíõnda “hangi ÜFE oranõnõn esas alõnacaðõ”
yasa maddesinde net olarak belirtilmemií. Bir önceki yõlõn
aynõ ayõna göre Deðiíim oranõ mõ, Yoksa 12 aylõk ortalamaya
göre Deðiíim oranõ mõ esas alõnacak? ñíte bu açõk bir íekilde
belirtilmemií. Birincisi “Kiracõ” lehine, ikincisi de “mal sahibi”
lehine.. Uygulama birliði için Yargõtay kararlarõ beklenecek
veya yasa maddesi açõk bir íekilde düzenlenecek
asansör vúzyon dergúsú
OCAK - ùUBAT ‘14
Download

İndir - Asansör Vizyon