DİKKATİNİZE:
BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK
OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU
ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN
GÖREBİLİRSİNİZ.
TEMEL
VETERİNER
ANATOMİ
KISA ÖZET
KOLAYAOF
TEMEL VETERİNER ANATOMİ
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 2
TEMEL VETERİNER ANATOMİ
İçindekiler
Anatominin Tanımı ve Temel Anatomik Kavramlar........................................ 2
iskelet Sistemi ve Eklemler ............................................................................ 20
Kas Bilimi (Myologia) ...................................................................................... 38
Sindirim Sistemi............................................................................................... 54
Solunum Sistemi (Systemarespiratorium) ................................................... 70
Boşaltım ve Üreme Sistemleri........................................................................ 84
Dolaşım Sistemi (CardiovasculerSystem) ve iç Salgı Bezleri .................. 100
Sinir Sistemi ................................................................................................... 114
Duyu Organları .............................................................................................. 132
Evcil Kanatlıların Anatomisi ........................................................................ 154
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 3
TEMEL VETERİNER ANATOMİ
1.ÜNİTE-ANATOMİNİN TANIMI VETEMEL ANATOMİK
KAVRAMLAR
ANATOMİNİN TANIMI
Anatomi biyolojinin bir alt koludur, canlı vücudunu oluĢturan organlar›n normal Ģekil, yapı,
büyüklüğünü, doğal duruĢ ve komĢuluk iliĢkilerini inceler ve açıklar.
Anatomi terimi Grekçe kökenli olup ana + tome sözcüklerinden türemiĢtir, kesip parçalara ayırmak
anlamına gelir. Kesme iĢlemi araĢtırma amacıyla bilimsel yöntemler kullanılarak yapılır.
ANATOMİK TERİMLER
Anatomide Latince veya Grekçe asıldan gelme uluslararası ölçü ve değerde bir takım standart terimler
kullanılır.
VÜCUT DÜZLEMLERĠ (PLANA CORPORIS)
Veteriner Anatomide baĢ kuyruk doğrultusunda dört ayak üzerinde duran bir hayvanda; organların
normal duruĢ, konumları tanımlanır ve bu tanımlamada bir takım tasarlanmıĢ düzlemlerden (planum)
yararlanılır. Vücudun çeĢitli yerlerinden geçtiği ve üzerlerine çeĢitli organların izdüĢümlerinin düĢtüğü
farz edilen düzlemlere plana corporis denir.
DOĞRULTU, YÖN, KONUM BĠLDĠREN TERĠMLER
Dexter: Sağ
Sinister: Sol
Cranialis:Cranium’dan (kafatası), baĢa yakın
Caudalis: Cauda’dan (kuyruk) kuyruğa yakın
Oralis: Os’tan (ağız) ağız tarafında olan
Aboralis: BaĢta ağızdan uzak olan, ağız gerisinde bulunan
Rostralis: BaĢta buruna yakın olan
Anterior: Ön, önde olan
Posterior:Ard, arkada olan
Superior:Üst, üstteki
Inferior: Alt, alttaki
Superficialis: Yüzlek
VETERİNER ANATOMİDE İNCELENEN HAYVANLAR
Veteriner Anatomi’de incelen hayvanlar aĢağıda belirtildiği Ģekilde gruplanır.
Otla beslenenlerden (herbivora) at (Equuscaballus), tek toynaklılar (perissodactyla) takımı içinde
bulunan equidae ailesinde; sığır (Bos taurus), koyun (Ovisaries), keçi (Caprahircus) ise çift toynaklılar
(artiodactyla) takımına ait bir alt takımda (ruminantia) yer alır.
MEMELĠLERDE BÜYÜK VÜCUT BOġLUKLARI
Memelilerde üç büyük vücut boĢluğu vardır. Bunlar göğüs boĢluğu (cavumthoracis), karın boĢluğu
(cavumabdominis), leğen boĢluğu (cavumpelvis)’dur. Göğüs ve karın boĢluğunu kasselzarsel bir bölme
olan diyafram (diaphragma); karın ve leğen boĢluğunu ise sağrı ve kalça kemikleri üzerinden geçen
oval bir çizgi (lineaterminalis) birbirinden ayırır.
GÖĞÜS BOġLUĞU (CAVUM THORACIS)
Göğüs kafesi veya thorax sırt omurları, kaburgalar ve göğüs kemiği tarafından oluĢturulur. Ön ve arka
uçları açık olan göğüs kafesinin ön açıklığı dar arka açıklığa geniĢtir. Canlı hayvanda göğüs boĢluğu
giriĢini, göğüs kemiğinin (sternum) palpe edilebilen ön ucu dıĢtan belirler. Aperturathoraciscranialis’te
yukarıdan aĢağıya doğru kas dokusu, yemek borusu, soluk borusu; baĢ, boyun, ön bacak ve thorax
duvarını besleyen arter’ler, vena’lar ; lenf sistemine ait yapılar, sinirler ayrıca genç hayvanlarda thymus
bulunur. Bu oluĢumlar yoğun bağ ve yağ dokusu içine gömülmüĢtür.
PLEURA
Göğüs boĢluğundaki organları örten serözmembrandır. Pleura iki lateral konumlu yarım koni Ģeklindeki
pleura kesesini Ģekillendirir. Pleura keselerinin her biri cavumpleurae’yı oluĢturur. Cavumpleurae’
ninlateral duvarını oluĢturan pleura, pleuracostalis; geride diaphragma’yı örten pleura,
pleuradiaphragmatica; medial’de iki kesenin medial duvarlarını oluĢturan iki pleura yaprağı ise
pleuramediastinalis olarak adlandırılır.
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 4
TEMEL VETERİNER ANATOMİ
KARIN BOġLUĞU (CAVUM ABDOMINIS)
Karın boĢluğu önde diaphragma, yukarıda bel omurları ve onlarla iliĢkili kaslar, yanlarda ve altta karın
kasları ile sınırlandırılmıĢtır. Gerisinde ise leğen boĢluğu yer alır. Karın boĢluğu ile leğen boĢluğunun
sınırını lineaterminalis verir. Karın boĢluğu diaphragma üzerindeki üç delikle göğüs boĢluğu ile iliĢki
halindedir. Bu delikler yukarıdan aĢağıya doğru hiatusaoticus, hiatusesophageus,
foramenvenaecavae’dir. Karın boĢluğu erkek hayvanda ve bir de diĢi köpekte kasık bölgesinde
bulunan anulusinguinalis denilen delikle canalisinguinalis ile iliĢki halindedir. Erkek üreme
organlarından testis bu kanaldan geçerek testis torbasına iner.
LEĞEN BOġLUĞU (CAVUM PELVIS)
Leğen boĢluğunun iskeletini üstte sağrı kemiği ve ilk kuyruk omurları, yanlarda ve altta kalça kemiği
Ģekillendirir. Bu kemiksel çatıya ilgili kaslar ve ligamentlerin (bağlar) katılmasıyla leğen boĢluğu
çevrelenmiĢ olur. Leğen boĢluğunun önde lineaterminalis’le sınırlandırılmıĢ bir giriti vardır. Arkada yer
alan çıkıtı sindirim kanal›nın son bölümleri rectum ve anus, diĢilerde idrarı dıĢ ortama taĢıyan kanal
urethra, üreme organlarından vagina ve vulva etrafını saran kaslar, akzarlar, bağ doku ile kapatılmıĢtır.
KARIN BOġLUĞU VE PERĠTONEUM
Peritoneumdiaphragma’nın arka yüzünü örttükten sonra diaphragma’nın hemen gerisinde olan
karaciğer (hepar), mide (gaster), dalağın (lien) üzerine atlayarak onları örter ve organlarla
diaphragma’yı bağlayan ligamentleri; bu organların üzerinden taĢarak da organları biribirine bağlayan
ligamentleri oluĢturur.
LEĞEN BOġLUĞU VE PERĠTONEUM
Peritoneum atta 3.-4. sağrı omuru, geviĢgetirenlerde1., etçillerde ise 1.-2. Kuyruk omuru bölgesine
kadar leğen boĢluğunu örter. Daha gerideki bölgeler peritoneum’la örtülü değildir. Leğen boĢluğunun
yan duvarını örten peritoneum yan duvardan ayrılarak boĢluğu üst ve alt konumlu iki yarıma ayıran
enine bir dürüm oluĢturur.
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 5
Download

AÖF TEMEL VETERİNER ANATOMİ ders notu için