MEHMET AKĠF ERSOY
ÜNĠVERSĠTESĠ
2013 YILI
ĠDARE FAALĠYET RAPORU
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
Nisan 2014
"Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız."
Mustafa Kemal ATATÜRK
ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU
Üniversiteler
bilimsel
özerkliğe ve kamu tüzel
kişiliğine
sahip
olarak
yüksek düzeyde eğitimöğretim, bilimsel araştırma,
yayın
ve
danışmanlık
yapmak
üzere
kurulan
yükseköğretim kurumlarıdır.
Mehmet
Akif
Ersoy
Üniversitesi 17 Mart 2006
tarih ve 26111 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5467
sayılı Kanun’la kurulmuştur.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, lisans eğitimi veren 6 fakülte ve 6 yüksekokul, ön lisans
eğitimi veren 10 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 4 enstitü, 15 Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm, 10 koordinatörlük olmak üzere toplam 56
birimi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüterek; bilime, öğrencilerine, Burdur’a
ve çevre halkına hizmet vermektedir.
Üniversitemizin kurulduğunda 12.018 olan öğrenci sayısı 2013-2014 eğitim-öğretim
döneminde 20.060’a ulaşmıştır. 2006 yılında 204 akademik ve 83 idari personel ile hizmet
vermeye başlayan Üniversitemizde 2013 yılsonu itibariyle 233 öğretim üyesi (26 profesör, 50
doçent, 157 yardımcı doçent), 173 öğretim görevlisi, 37 okutman, 29 uzman ve 170 araştırma
görevlisi olmak üzere toplam 642 öğretim elemanı ve 322 idari personel bulunmaktadır.
Üniversitemiz 2013-2017 dönemine ait stratejik plan çalışmalarını 3 amaç ve 7 hedef
üzerinde belirlemiş ve stratejik planda belirlenen amaçların yerine getirilmesi için yapılması
gerekenleri de titizlikle yaparak belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma yönünde performans
programına uygun olarak ilerlemektedir.
Faaliyet Raporları kamu idareleri için bir mali yılın sonuçlarını gösterecek şekilde
projeleri ölçmek ve performans değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmaktadır. Bu
raporlar mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun kamuoyuyla paylaşılmasıyla, kamu
mali yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını da
sağlamaktadır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi uyarınca
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Rektör
ĠÇĠNDEKĠLER
I- GENEL BĠLGĠLER ................................................................................................................1
A- MİSYON VE VİZYON........................................................................................................1
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .......................................................................1
1- Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri ...........................................................................1
2- Üniversite Organlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları ..................................................2
3- Fakülte Organlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları .......................................................4
4- Enstitülerin Görev Yetki ve Sorumlulukları ......................................................................6
5- Yüksekokulların Görev Yetki ve Sorumlulukları ..............................................................7
6- Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri ...............................................7
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ........................................................................................12
1- Fiziksel Yapı ....................................................................................................................12
2- Örgüt Yapısı ....................................................................................................................60
3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları .........................................................................................63
4- İnsan Kaynakları ..............................................................................................................66
5- Sunulan Hizmetler ...........................................................................................................73
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ........................................................................................79
II- AMAÇ ve HEDEFLER .......................................................................................................81
A- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ’NİN AMAÇ VE HEDEFLERİ....................81
B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ...........................................................................82
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER .............................83
A- MALİ BİLGİLER...............................................................................................................83
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ..............................................................................................83
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ......................................................................86
3- Mali Denetim Sonuçları...................................................................................................87
B- PERFORMANS BİLGİLERİ .............................................................................................88
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................88
2- Performans Sonuçları Tablosu.........................................................................................98
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ..............108
A- ÜSTÜN YÖNLERİMİZ ...................................................................................................108
B- ZAYIF YÖNLERİMİZ.....................................................................................................108
C- FIRSATLARIMIZ ............................................................................................................108
D- TEHDİTLERİMİZ ...........................................................................................................109
V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER .................................................................................................109
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ...................................................................................110
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI ................................................111
I- GENEL BĠLGĠLER
A- MĠSYON VE VĠZYON
Misyonumuz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu,
duyuşsal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının
gerektirdiği araştırma, uygulama ve bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji okuryazarlığı olan
bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve
dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.
Vizyonumuz
Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan farklı görüş
ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf,
akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük
ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası
rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır.
B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1- Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri
a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve
sayıda insan gücü yetiştirmek,
c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim
verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun, özellikle sanayileşme ve
tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve
gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına
önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun
yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak
düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini
üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
1
g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek
elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve
sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve
programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği
yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ilişkin eğitim-öğretim esaslarını
geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin
geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
2- Üniversite Organlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları
2.1- Rektör
Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik ünvanına sahip kişiler arasından
görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek
adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona
erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz.
Rektör, üniversite tüzel kişiliğini temsil eder.
Rektör, Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının
kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve
üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel
araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin
ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve
Yükseköğretim Kurulu’na sunmak,
2
Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim
elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler
vermek,
Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,
gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve
yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp
yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt
birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci
derecede yetkili ve sorumludur.
2.2- Senato
Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte
kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul
müdürlerinden teşekkül eder.
Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar;
Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları
hakkında karar almak,
3
Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya
görüş bildirmek,
Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan
üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara
bağlamak,
Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu
konudaki önerilerini karara bağlamak,
Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
2.3- Üniversite Yönetim Kurulu
Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı
değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç
profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör
yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.
Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki
görevleri yapar:
1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen
plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı
birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve
kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları
inceleyerek kesin karara bağlamak,
5) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
3- Fakülte Organlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları
Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve
kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim
kurumudur ve kanunla kurulur.
Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur.
Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur.
4
3.1- Dekan
Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite
içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir
ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim
üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü
hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de
sona erer.
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve
vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir dekan atanır.
Görev, yetki ve sorumlulukları
1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi
hakkında rektöre rapor vermek,
3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmek,
5) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla,
öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve
denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre
karşı birinci derecede sorumludur.
3.2- Fakülte Kurulu
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa
fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin
kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı
doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
5
1) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
3) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
3.3- Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği
üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli
gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve
bunların görevlerini düzenler.
Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki
görevleri yapar:
1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım
etmek,
2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin
uygulanmasını sağlamak,
3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara
ait işlemleri hakkında karar vermek,
6) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
4- Enstitülerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.
Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından üç yıl için atanır.
Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür
yeniden atanabilir. Rektör ve dekan öneri ve atamalarda ilgili öğretim üyeleri ile gereken
istişarelerde bulunurlar.
Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı
en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. Müdüre vekalet etmede veya
müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.
Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanunla dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü
bakımından yerine getirir.
6
Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim
dalı başkanlarından oluşur.
Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından
gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşur.
Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve
fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.
5- Yüksekokulların Görev Yetki ve Sorumlulukları
Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitimöğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitimöğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluşur ve
kanunla kurulurlar.
Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul
yönetim kuruludur.
Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör
tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından
yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.
Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en
çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. Müdüre vekalet etmede
veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.
Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanunla dekanlara verilmiş olan görevleri
yüksekokul bakımından yerine getirir.
Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm,
anabilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşur.
Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün
göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşur.
Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu
ve fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine
getirirler.
6- Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı ve Görevleri
Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07/10/1983 tarih ve 124
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yedinci bölümde belirtilmiştir. Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanunla kurulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir.
7
Üniversite Ġdari TeĢkilat Yapısı
1) Genel Sekreterlik,
2) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,
3) Personel Daire Başkanlığı,
4) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
6) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
7) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
8) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
9) Hukuk Müşavirliği,
10) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
6.1- Genel Sekreterlik
1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından
ve bağlı birimlerden oluşur.
2) Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından
Rektöre karşı sorumludur.
3) Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında,
kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde
çalışmasını sağlamak,
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın
raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve
saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye
bağlı birimlere iletmek,
d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride
bulunmak,
e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
8
6.2- Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı
1) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak,
yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve
onarım işlerini yapmak,
2) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon
santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri
yürütmek.
3) Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
6.3- Personel Daire BaĢkanlığı
1) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar
yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
2) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
3) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve
uygulamak,
4) Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
6.4- Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
1) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
2) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak,
3) Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek,
4) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
5) Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
6.5- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı
1) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
2) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
3) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
6.6- Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı
1) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
2) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
9
3) Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak
faaliyetleri düzenlemek,
4) Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
6.7- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı
1) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,
2) Baskı, film, video bant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri
ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,
3) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
6.8- Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı
1) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara
destek olmak,
2) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,
3) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
6.9- Hukuk MüĢavirliği
1) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve
uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
2) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye
yardımcı olmak,
3) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
6.10- Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60 ıncı
maddesi ile 24/12/2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5436 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15/c maddesine istinaden 01/01/2006 tarihinde
kurulmuştur.
10
Görevleri;
1) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
5) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
6) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
7) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
8) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
9) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
10) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
11) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
12) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
13) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak.
14) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
11
C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1- Fiziksel Yapı
1.1- Akademik Birimler
1.1.1- Eğitim Fakültesi
Burdur Eğitim Fakültesi, 1965-1966 öğretim yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu"
olarak öğretime başlamış, 1977-1978 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü'ne
dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmış ve Eğitim Yüksekokulu adını alarak 19891990 öğretim yılından itibaren öğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır. Eğitim Yüksekokulu,
Burdur Eğitim Fakültesi adını alarak 3837 sayılı yasa ile kurulan Süleyman Demirel
Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.
1993 yılına kadar sadece Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde öğretim yapılan
Fakültemizde 1993-1994 öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Müzik
Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları açılarak özel yetenek sınavı ile öğrenci
alınmaya başlanmıştır.
1995-1996 öğretim yılında ise mevcut bölümlerin yanında Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Anabilim
Dalı) Bölümleri ile 1997-1998 öğretim yılından itibaren Okul Öncesi Eğitimi Bölümü
öğretime başlamıştır.
12
YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim
fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde 1997-1998 öğretim yılı bahar yarıyılından
itibaren Fakültemizin Bölüm ve Anabilim Dalları yeniden yapılanmıştır.
2005-2006 öğretim yılından itibaren Fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği (BÖTE) Anabilim Dalı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı
açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda lisans öğrenimine 20092010 öğretim yılında başlanmıştır.
Eğitim Fakültemizde; Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği, Resim-İş Eğitimi
Öğretmenliği, Müzik Eğitimi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği ve Türkçe Eğitimi Öğretmenliği Anabilim
Dallarında normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretim de yürütülmektedir.
Eğitim Fakültesi Bünyesinde 7 bölüm ve 15 anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar:
Bölümler;
Ġlköğretim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Türkçe Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngilizce Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
13
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Özel Eğitim Bölümü

Zihinsel Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı
1.1.2- Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi; 03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanunla Akdeniz
Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur. 1996-1997 döneminde Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz, 22 Eylül 1997
tarihinden itibaren eğitim faaliyetlerini Burdur’da sürdürmektedir. Akdeniz Üniversitesi’ne
bağlı olan Burdur Veteriner Fakültesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 5467 sayılı Kanunla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devredilmiştir. Fakülte
bünyesinde 5 bölüm ve 18 anabilim dalı bulunmaktadır.
14
Bölümler;
Temel Bilimler Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Parazitoloji Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim Dalı

Viroloji Anabilim Dalı
Klinik Bilimler Bölümü

Cerrahi Anabilim Dalı

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Zootekni Anabilim Dalı
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
15
16
1.1.3- Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemizin, Fakültemiz bünyesinde bölüm ve anabilim
dalları kurulması konusundaki 13/04/2007 tarihli teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun
11/05/2007 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la
değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen 14 bölüm ile bu bölümlere ait 55 anabilim
dalının kurulması uygun görülmüştür.
Bölümler;
Matematik Bölümü

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Geometri Anabilim Dalı

Analiz ve Fonk. Teorisi Anabilim Dalı

Topoloji Anabilim Dalı

Matematik Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Fizik Bölümü

Genel Fizik Anabilim Dalı

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
17

Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
Kimya Bölümü

Organik Kimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Fiziko Kimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı

Anorganik Anabilim Dalı
Biyoloji Bölümü

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Botanik Anabilim Dalı

Zooloji Anabilim Dalı

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Halk Bilimi Anabilim Dalı
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
18

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arkeoloji Bölümü

Prehistorya Anabilim Dalı

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Ġstatistik Bölümü
Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Tarih Bölümü

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Türkiye Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı
Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
19
Antropoloji Bölümü

Paleoantropoloji Anabilim Dalı

Fizik Antropoloji Anabilim Dalı

Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı
1.1.4- Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 04/04/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 15 Nisan 2011 tarih ve 27906
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2012–2013 eğitim–öğretim yılında öğrenci
alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte bünyesinde 8 bölüm ve 31 anabilim
dalı bulunmaktadır.
Bölümler;
ĠĢletme Bölümü
20

Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Üretim Yöntemi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Kooperatifçilik Anabilim Dalı
Ġktisat Bölümü

İktisat Politikası Anabilim Dalı

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Mali İktisat Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Sosyal Hizmetler Bölümü

Bireysel Toplum Sorunları Anabilim Dalı

Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman İktisat Anabilim Dalı

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı

Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalı
Bankacılık ve Finans Bölümü

Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı

Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı

Bankacılık Anabilim Dalı

Uluslararası Finans Anabilim Dalı
21
Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
1.1.5- Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 07/06/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 04 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2012–2013 eğitim–öğretim yılında öğrenci alarak
eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte bünyesinde 9 bölüm ve 23 anabilim dalı
bulunmaktadır.
Bölümler;
Gıda Mühendisliği Bölümü
22

Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü

Ulaştırma Anabilim Dalı

Yapı Anabilim Dalı

Hidrolik Anabilim Dalı

Geoteknik Anabilim Dalı

Mekanik Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Bilgisayar Yazılım Anabilim Dalı

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
Polimer Mühendisliği Bölümü

Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği Bölümü

Kontrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı

Enerji Anabilim Dalı

Termodinamik Anabilim Dalı

Mekanik Anabilim Dalı

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Otomotiv Anabilim Dalı
Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Biyomühendisliği Bölümü

Biyomühendisliği Anabilim Dalı
23
Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
1.1.6- Ġlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kurulması kararlaştırılmış ve 05 Aralık 2012 tarih ve 28488
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2013–2014 eğitim–öğretim yılında öğrenci
alınmamıştır. Fakülte bünyesinde 3 bölüm ve 9 anabilim dalı bulunmaktadır.
Bölümler;
Temel Ġslam Bilimleri Bölümü

Tevsir Anabilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

Fıkıh Anabilim Dalı

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı
Ġslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
24

Siyer-i Nebi İslam Tarihi Anabilim Dalı

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
1.1.7- Fen Bilimleri Enstitüsü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde 17/03/2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun’la
kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü; 28/12/2006 tarihinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü’nde bulunan; Fen Bilgisi Eğitimi ve Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanlar Eğitimi Yüksek Lisans programlarının Enstitümüze aktarılması ile eğitim-öğretime
başlamıştır. Enstitü bünyesinde 6 anabilim dalı ve 9 program bulunmaktadır.
Anabilim Dalı ve Programlar
Fizik Anabilim Dalı

Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı
Kimya Anabilim Dalı

Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Kimya Doktora Programı
Biyoloji Anabilim Dalı

Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Biyoloji Doktora Programı
25
Matematik Anabilim Dalı

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı

Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Doktora Programı
1.1.8- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17/03/2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde 2006-2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren
eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Enstitü bünyesinde halen 3 anabilim dalında 3 tezli
yüksek lisans programı, 1 tezsiz yüksek lisans programı ve 1 doktora programı
bulunmaktadır.
26
Anabilim Dalı ve Programlar
ĠĢletme Anabilim Dalı

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)

İşletme Doktora Programı
Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı

Muhasebe ve Finansman Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Arkeoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Tezli Yüksek Programı
1.1.9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimler Enstitüsü; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde 17/03/2006
tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02/03/2007
tarihli kararı gereğince; Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yüksek Lisans Programının enstitümüze aktarılması ile
eğitim-öğretime başlanmıştır. Enstitü bünyesinde 12 anabilim dalı bulunmaktadır.
27
Anabilim Dalı ve Programlar
Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı

Veteriner Cerrahi Yüksek Lisans Programı

Veteriner Cerrahi Doktora Programı
Veteriner Zootekni Anabilim Dalı

Veteriner Zootekni Yüksek Lisans Programı

Veteriner Zootekni Doktora Programı
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji (Ortak) Doktora Programı
Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans Programı

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı
Veteriner Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı

Veteriner İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı

Veteriner İç Hastalıkları Doktora Programı
Parazitoloji Anabilim Dalı

Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı
Veteriner Anatomi Anabilim Dalı

Veteriner Anatomi (Ortak) Doktora Programı
Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı

Veteriner Biyokimya (Ortak) Doktora Programı
Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı

28
Veteriner Fizyoloji (Ortak) Doktora Programı
Veteriner Viroloji Anabilim Dalı

Veteriner Viroloji (Ortak) Yüksek Lisans Programı

Veteriner Viroloji (Ortak) Doktora Programı
Veteriner Hayvan Besleme ve Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı

Veteriner Hayvan Besleme ve Hayvan Hastalıkları Yüksek Lisans Programı

Veteriner Hayvan Besleme ve Hayvan Hastalıkları (Ortak) Doktora Programı
Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Veteriner Patoloji Anabilim Dalı

Veteriner Patoloji Yüksek Lisans Programı
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
1.1.10- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 04/04/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2012–2013 eğitim–öğretim yılında öğrenci alarak
eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitü bünyesinde 4 anabilim dalı ve 11 program
bulunmaktadır.
29
Anabilim Dalı ve Programlar
Ġlköğretim Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Güzel Sanatlar Anabilim Dalı

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Müzik Eğitimi Doktora Programı

Resim-İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans
Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

30
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
1.1.11- Sağlık Yüksekokulu
Ülkemizde “Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi” kapsamında; Ebelik,
Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin, Avrupa Birliği Normları düzeyinde yürütülmesi
ve bu sistemin ülke modeli haline getirilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur
Sağlık Yüksekokulu, 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş,
1998-1999 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Burdur Sağlık Yüksekokulu 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 5467 sayılı Kanunla kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Yüksekokul bünyesinde 4 bölüm ve 18 anabilim dalı bulunmaktadır.
Bölümler;
HemĢirelik Bölümü

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
31
Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Sağlık Politikaları Anabilim Dalı

Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı

Sağlık Kuruluşları İşletmeciliği Anabilim Dalı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Diyetetik Anabilim Dalı

Toplu Beslenme Anabilim Dalı

Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

32
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı
1.1.12- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve ĠĢletmecilik Yüksekokulu
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu; Bakanlar
Kurulu’nun 07/09/2007 tarih ve 26636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla
kurulmuş, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13/03/2008 tarihli toplantısında aşağıdaki
bölümlerin faaliyete geçmesi uygun bulunmuştur.
Bölümler;

Uluslararası Ticaret Bölümü

Uluslararası Ticaret Bölümü (İkinci Öğretim)

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (İkinci Öğretim)

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri (İkinci Öğretim)
33
1.1.13- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 04/04/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 15 Nisan 2011 tarih ve
27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2011–2012 eğitim–öğretim yılında
öğrenci alınmamıştır. 2012–2013 eğitim–öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretim
faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul bünyesinde 3 bölüm ve 5 anabilim dalı bulunmaktadır.
Bölümler;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

Spor Sağlığı Bilimleri Anabilim Dalı
Spor Yöneticiliği Bölümü

34
Spor Yönetimi Bilimleri Anabilim Dalı
1.1.14- Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 14/02/2012 tarihinde kararlaştırılmış ve 23 Mart 2012 tarih ve 28242
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2013-2014 öğretim yılında faaliyetlerine
başlamıştır. Yüksekokul bünyesinde 2 bölüm bulunmaktadır.
Bölümler
Ġngilizce Hazırlık Bölümü
Türkçe Yeterlilik Eğitimi Bölümü
35
1.1.15- Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 14/02/2012 tarihinde kararlaştırılmış ve 23 Mart 2012 tarih ve 28242
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2013-2014 öğretim yılında faaliyetlerine
başlamıştır. Yüksekokul bünyesinde 4 bölüm bulunmaktadır.
Konaklama ĠĢletmeciliği Bölümü
Seyahat ĠĢletmeciliği Bölümü
Turizm Rehberliği Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
1.1.16- Bucak Sağlık Yüksekokulu
Bucak Sağlık Yüksekokulu; 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 05/07/2012 tarihinde kurulması kararlaştırılmış ve 05 Ağustos 2012
tarih ve 28375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak açılmıştır. 2013–2014 eğitim–öğretim
yılında öğrenci alınmamıştır. 2014-2015 öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.
36
1.1.17- Burdur Meslek Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Yüksek Öğretim
Kurumu Örgün Yüksek Öğretim Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak 1976 yılında kurulmuştur.
1976-1977 eğitim-öğretim yılında teknik alanda ön lisans düzeyinde öğretim yapmaya
başlayan Yüksekokulumuzda, 1977-1978 eğitim-öğretim yılında da branşlaşmaya gidilerek,
Elektrik Makineleri Tamir ve Bakım, Makine-Motor, Yapı-İnşaat olmak üzere 3 programda
eğitim-öğretime devam edilmiştir.
1980-1981 eğitim-öğretim yılında yeni bir düzenleme yapılarak mevcut programlar;
Elektrik, Motor, Makine Resim Konstrüksiyon, İnşaat bölümlerine dönüştürülerek bölüm
sayısı artırılmıştır.
Yüksekokulumuz 20/07/1982 tarih ve 41 sayılı YÖK teşkilatı hakkında KHK ve bunu
yasallaştıran 2809 sayılı Kanunla Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi’ne
bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen 4 bölüm, program haline dönüştürülerek “Teknik Programlar
Bölümü” adı altında birleştirilmiş ve 1982-1983 eğitim-öğretim yılından itibaren merkezi
yerleştirme ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.
1986-1987 eğitim-öğretim yılında “Süt ve Ürünleri Programı” açılarak Teknik
Programlar Bölümüne bağlı program sayısı 5’e çıkarılmıştır. Yüksekokulumuz 3837 sayılı
Yasa ile 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
1992–1993 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak
Elektrik, Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyon Programlarının ikinci öğretimi,
37
1993-1994 eğitim-öğretim yılında yine Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak
İnşaat Programının ikinci öğretimi,
1994-1995 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı Elektronik
Programı ve İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Muhasebe ve Pazarlama
Programları,
1995-1996 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Elektronik
Programı ikinci öğretimi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Muhasebe, Pazarlama
Programlarının ikinci öğretimleri,
1997-1998 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı Bilgisayar
Programcılığı Programı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Büro Yönetimi ve
Sekreterlik Programı açılmış; Muhasebe Programının ismi “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları” olarak değiştirilmiştir.
1998-1999 eğitim-öğretim yılında yine Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak
Otomotiv Programı ikinci öğretimi,
2000-2001 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak
Bilgisayar Programcılığı Programı ikinci öğretimi açılmış ve Pazarlama Programının ismi
“Satış Yönetimi” olarak değiştirilmiştir.
2002-2003 eğitim-öğretim yılında 4702 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile
“Mesleki ve Teknik Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve
Devamlılığının Sağlanması” diğer adıyla “Sınavsız Geçiş” Projesi uygulanmaya başlanmıştır.
İlgili proje kapsamında Elektrik Programı “Elektrik Eğitimi Programı”, Elektronik
Programı “Endüstriyel Elektronik”, Bilgisayar Programcılığı Programı “Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama Programı”, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı “Muhasebe”, Satış Yönetimi Programı “Pazarlama” isimlerini almıştır. Ayrıca
Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak Mobilya ve Dekorasyon Programı ile Makine
Programı ikinci öğretimleri açılmıştır.
2005-2006 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak
Doğalgaz-Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı ve Mobilya Dekorasyon Programı ile
İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak İşletme, Özel Güvenlik ve Koruma
Programları birinci öğretimleri açılmıştır.
Yüksekokulumuz 17/03/2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulan Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi’ne bağlanarak Meslek Yüksekokulu adını almıştır.
2008-2009 eğitim-öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’ne bağlı olarak
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının ikinci öğretimi açılmıştır.
2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren bölümlerin ve programların adları
aşağıdaki gibi değişmiştir.
03/05/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un
2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca adı Burdur Meslek
Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
38
Bölümler ve Programlar
Gıda ĠĢleme Bölümü

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı

Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Süt ve Besi Hayvancılığı Programı
Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

İlk ve Acil Yardım Programı
1.1.18- Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu; Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı
olarak 1995 yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’ne bağlı Pazarlama Programı ile
eğitim-öğretime başlamıştır. 1997–1998 eğitim-öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar
Bölümü’ne bağlı İşletmecilik, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Teknik
Programlar Bölümü’ne bağlı Bilgisayar Programcılığı Programları, 1998–1999 eğitim–
öğretim yılında ise mevcut programların ikinci öğretimleri açılmıştır. 2001–2002 eğitimöğretim yılında Bilgisayar Donanımı ve Büro Yönetimi Sekreterlik Programları, 2002–2003
eğitim–öğretim yılında ise Hazır Giyim Programı, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Dış
Ticaret ve Çocuk Gelişimi Programları açılmış ve eğitim-öğretime başlamıştır. 2007-2008
eğitim-öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Lojistik Programlarının birinci öğretimleri, Çocuk
Gelişimi Programının ise ikinci öğretimi açılmıştır. Yüksekokul, 17/03/2006 tarih ve 5467
39
sayılı Kanunla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 7 bölüm ve 10 program ile
eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Bölümler ve Programlar
Bilgisayar Kullanımı Bölümü

Bilgisayar Yönetimi Programı
Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciği Programı
Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

Lojistik Programı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Pazarlama ve DıĢ Ticaret Bölümü

Pazarlama Programı

Dış Ticaret Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

40
Çocuk Gelişimi Programı
1.1.19- Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; 26/09/2003 tarihinde
kurulmuştur. 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Elektrik, Endüstriyel Elektronik ve Otomotiv
Programı ile faaliyete geçmiştir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Mermer Teknolojisi
Programı açılmış ve 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Meslek Yüksekokulu 8 bölüm
ve 11 program ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Bölümler ve Programlar
Elektrik ve Enerji Bölümü

Elektrik Programı

Alternatif Enerji Kaynakları Programı
Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri Bölümü

Elektronik Teknolojisi Programı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı
Motorlu TaĢıtlar ve UlaĢtırma Teknolojileri Bölümü

Otomotiv Teknolojisi Programı
41
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Tekstil Teknolojisi Programı
Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı
Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım Programı

Moda Tasarımı Programı
ĠnĢaat Bölümü

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı
1.1.20- Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Gölhisar Meslek Yüksekokulu; 07/10/1998 tarihinde açılmıştır. 1999–2000 eğitim–
öğretim yılında iki programla faaliyete geçmiştir. Meslek Yüksekokulu 7 bölüm ve 8 program
ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
42
Bölümler ve Programlar
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Maliye Programı

Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü

Elektrik Programı
Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Elektronik Teknolojisi Programı
43
1.1.21- Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Ağlasun Meslek Yüksekokulu; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı
olarak Ağlasun İlçesi’nde 16 Nisan 2002 tarihinde kurulmuştur. Büro Yönetimi ve Sekreterlik
ile Muhasebe Programlarının I. öğretimi ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2003-2004 eğitimöğretim yılında İşletme Programının I. öğretimi, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ise
Muhasebe ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarının II. öğretimleri açılmıştır.
17/03/2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne
bağlanmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 7 bölüm ve 7 program ile faaliyetlerine
devam etmektedir.
Bölümler ve Programlar
Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

44
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı
Pazarlama ve DıĢ Ticaret Bölümü

Dış Ticaret Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Kültürel Miras ve Turizm Programı
1.1.22- Tefenni Meslek Yüksekokulu
Tefenni Meslek Yüksekokulu; 27/08/2009 tarihinde açılmıştır. 2009-2010 eğitim–
öğretim yılında iki program, ek kontenjanla öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. 2013-2014
eğitim öğretim döneminde 5 bölüm ve 8 program ile faaliyetlerine devam etmektedir.
45
Bölümler ve Programlar
Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Teknolojisi Programı
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Bitki Koruma Programı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Yerel Yönetimler Yönetimi Programı
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

46
Çocuk Gelişimi Programı
1.1.23- Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; 29/07/2010 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. 2011-2012 öğretim yılında öğrenci
alarak faaliyete geçmiştir. 2013-2014 öğretim yılında 3 bölüm ve 4 programla faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Bölüm ve Programlar
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

İlk ve Acil Yardım Programı
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı
Eczacılık Bölümü

Eczane Hizmetleri Programı
47
1.1.24- Çavdır Meslek Yüksekokulu
Çavdır Meslek Yüksekokulu; 05/01/2012 tarihinde açılmıştır. 2011-2012 eğitim–
öğretim yılında iki programla faaliyete geçmiştir. 2013-2014 öğretim yılında 4 bölüm ve 4
programla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bölüm ve Programlar
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı
Pazarlama ve DıĢ Ticaret Bölümü

Pazarlama Programı
Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Programı
Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü

48
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı
1.1.25- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
03/05/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un
2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmuştur. 2013-2014
öğretim yılında 7 bölüm ve 9 programla Burdur il merkezinde eğitim öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Bölüm ve Programlar
Elektrik ve Enerji Bölümü

Elektrik Programı

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı
Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Elektronik Teknolojisi Programı
ĠnĢaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı
49
Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Teknolojileri Bölümü

Mobilya ve Dekorasyon Programı
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Makine Programı

Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı
Motorlu Araçlar ve UlaĢtırma Teknolojileri Bölümü

Otomotiv Teknolojisi Programı
1.1.26- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
03/05/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un
2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmuştur. 2013-2014
öğretim yılında 6 bölüm ve 9 programla Burdur il merkezinde eğitim öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
50
Bölüm ve Programlar
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama Programı
Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

Hava Lojistiği Programı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı
UlaĢtırma Hizmetleri Bölümü

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Özel Güvenlik ve Koruma Programı
51
52
TOPLAM
KARAMANLI MYO
9.132.672,83
52
344.524,13
12.396,00
0
18.540,00
0,00
0,00
ÇAVDIR MYO
14.159,80
3.790,62
0,00
12.226,70
59.773,53
184.424,48
9.812,00
29.401,00
Maliye Haz.
44.069,45
0,00
TEFENNĠ MYO
YEġĠLOVA MYO
0,00
11.002,00
BUCAK ZELĠHA TOLUNAY UTĠYO
AĞLASUN MYO
62.141,51
0,00
8.998.550,17
15.809,70
1.100,00
Üniversite
BUCAK OĞUZHAN KAMPÜSÜ
GÖLHĠSAR YERLEġKESĠ
ĠSTĠKLAL KAMPÜS ALANI
TEKNĠK BĠLĠMLER MYO
MERKEZ KAMPÜS (REKTÖRLÜK)
YERLEġKE ADI
0,00
0,00
105.872,83
3.799,00
0,00
0,00
0,00
3.764,54
27.367,26
7.448,03
12.698,00
50.796,00
Diğer
Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı
(m²)
1.2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı
25.621,70
30.501,00
9.583.069,79
16.195,00
44.069,45
18.540,00
14.159,80
7.555,16
38.369,26
81.816,24
72.471,53
9.233.770,65
Toplam
1.3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı
KAPALI ALANLAR
BĠRĠMLER
M2
Rektörlük ve İdari Birimler (*)
41.687
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2.719
Veteriner Fakültesi (**)
32.155
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok (***)
19.705
Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok (****)
14.205
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (*****)
14.030
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
6.752
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.827
Bucak Hikmet Tolunay MYO
6.000
Bucak Emin Gülmez MYO
7.733
Gölhisar MYO
4.785
Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO
3.450
Ağlasun MYO
4.275
Tefenni MYO
2.710
Çavdır MYO
2.780
Merkezi Araştırma Laboratuvarı (******)
2.500
Acil Çağrı Merkezi
1.468
GENEL TOPLAM
174.781
(*) Avşarhan Yemekhanesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Resim Bölümü ve Müzik Bölümü SKS Menza hizmet
binasında bulunmaktadır.
(**) Burdur Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Veteriner Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.
(***) İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok hizmet binasında bulunmaktadır.
(****) Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok) hizmet binasında bulunmaktadır.
(*****) Sağlık Yüksekokulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.
(******) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmet
binasında bulunmaktadır.
53
168
66
36
26
23
21
23
18
20
19
18
9
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Teknik Bilimler MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Bucak Emin Gülmez MYO
Gölhisar MYO
Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO
Ağlasun MYO
Tefenni MYO
Çavdır MYO
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
BÜRO
1
1
AD
166
339
435
440
563
420
522
701
718
1.353
2.092
3.398
3.712
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
3
5.423 13
567
1.035
M2
37
29
48
59
50
60
57
79
57
45
255
205
150
804
101
55
M2
TOPLANTI
SALONU
14
199 0
0
935 22.083 37 2.091
191
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)
Acil Çağrı Merkezi
GENEL TOPLAM
206
42
Beden Eğitimi ve Spor YO
Veteriner Fakültesi
35
AD
Rektörlük ve İdari Birimler
BĠRĠMLER
1
83
0
5
0
4
2
2
6
0
0
0
13
17
14
3
6
10
AD
9
3.246
0
164
0
168
85
59
217
0
0
0
442
648
325
497
42
590
M2
54
0
42
0
4
0
0
0
0
2
0
0
0
3
11
15
4
1
2
AD
TESĠSAT+PANO
DEPO+ARġĠV
0
1.635
0
32
0
0
0
0
195
0
0
0
262
158
300
446
7
235
M2
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
AD
0
1.665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.665
M2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
AD
0
456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
456
M2
ĠDARĠ HĠZMET ALANLARI
LOJMANLAR
1.3.1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ġdari Hizmet Alanları
KREġ
54
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
AD
0
1.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.510
M2
SĠRKÜLASYON
ALANI
1.589
6.308
M2
10
28
20
25
21
26
30
24
27
37
86
201
1.072
1.669
1.684
1.993
2.207
2.342
3.491
3.283
2.485
3.777
8.740
9.999
223 13.037
226 20.465
50
62
AD
523
15
731
52.186 1.111 84.872
869
1.105
1.201
1.326
1.509
1.803
2.500
2.503
1.710
2.379
5.689
5.590
8.550
13.295
872
762
M2
TOPLAM
KADEME
55
20
8
26
37
39
32
17
19
18
20
12
14
14
12
0
3
291
Veteriner Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Teknik Bilimler MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Bucak Emin Gülmez MYO
Gölhisar MYO
Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO
Ağlasun MYO
Tefenni MYO
Çavdır MYO
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Acil Çağrı Merkezi
GENEL TOPLAM
AD
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
BĠRĠMLER
DERSLĠK
18.845
140
0
683
680
700
720
1.055
1.318
1.290
1.230
1.177
3.845
2.655
1.743
950
659
M2
55
256
0
16
2
1
4
3
7
5
4
8
9
8
9
81
99
0
AD
14.489
0
744
130
48
232
210
420
507
250
565
657
480
848
4.440
4.958
0
M2
193
7
25
0
0
1
0
2
9
1
7
0
3
1
3
132
2
AD
9.615
597
465
0
0
176
0
120
1.785
286
1.452
0
335
143
120
3.950
186
M2
EĞĠTĠM ALANLARI
ATÖLYE
UYGULAMA
ALANI
1.3.2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları
11
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
AD
1.129
0
0
56
38
50
50
60
134
106
110
91
170
0
0
264
0
M2
751
10
41
15
16
20
16
30
33
25
33
42
51
47
110
240
22
AD
TOPLAM
KÜTÜPHANE
LABORATUVAR
44.078
737
1.209
869
766
1.158
980
1.655
3.744
1.932
3.357
1.925
4.830
3.646
6.303
10.122
845
M2
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Teknik Bilimler MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Bucak Emin Gülmez MYO
Gölhisar MYO
Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO
Ağlasun MYO
Tefenni MYO
Çavdır MYO
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
GENEL TOPLAM
AD
Rektörlük ve İdari Birimler
BĠRĠMLER
KAFETERYA
136
4.759
56
110
292
28
240
213
600
1.100
270
230
560
125
514
285
0
M2
0
10
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
0
1
AD
0
22.037
56
0
419
0
300
0
85
730
465
230
0
0
552
0
19.200
M2
1
15
1
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
2
1
0
2
AD
83
4.447
65
150
354
175
180
285
0
155
315
0
0
240
370
0
2.075
M2
0
9
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
AD
M2
0
14.588
65
0
59
60
68
0
100
0
0
0
0
0
132
0
14.104
SOSYAL ALANLAR
KONFERANS
SALONU
1.3.3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları
SPOR ALANI
(KAPALI)
56
0
14
0
1
2
0
2
2
1
3
1
0
0
0
2
0
0
AD
0
13.920
0
504
1.132
0
4.374
900
400
4.000
1.500
0
0
0
1.110
0
0
M2
2
64
4
3
7
3
6
4
4
6
4
2
2
3
7
1
6
AD
TOPLAM
SPOR ALANI
(AÇIK)
YEMEKHANE
219
59.751
242
764
2.256
263
5.162
1.398
1.185
5.985
2.550
460
560
365
2.678
285
35.379
M2
57
2
1
3
1
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiĢilik)
Kamyon
Traktör
ĠĢ Makinesi
12
12
12
12
Toplam
Lojman Sayısı
Konut
Lojman Tipi
1.5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları
57
3
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kiĢilik)
-
-
BoĢ
3
Panel
Dolu
1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Ģoför dahil 3 veya 6 kiĢilik) (Arazi Hizmetleri Ġçin) 4x4
Sayısı
1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Ģoför dahil 3 veya 6 kiĢilik) 4x2
1.665
1.665
Kapalı Alan (m2)
23
1
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiĢilik)
TOPLAM
1
Adet
6
Station Wagon
Binek Otomobil
TaĢıtın Cinsi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 23 adet aracı bulunmaktadır.
1.4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi TaĢıtları
1.6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi TaĢınırları
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı (2013 Yılsonu Ġtibariyle)
SIRA
TAġINIR KODU
NO
TAġINIR ADI
ADET
1
253.02.01
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
62
2
253.02.02
İnşaat Makineleri ve Aletleri
68
3
253.02.03
Atölye Makineleri ve Aletleri
238
4
253.02.04
İş Makineleri ve Aletleri
11
5
253.02.05
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri
215
6
253.02.08
Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri
3
7
253.02.09
Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
1
8
253.02.10
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler
41
9
253.03.01
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
79
10
253.03.02
Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
552
11
253.03.04
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
254
12
253.03.05
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler
226
13
253.03.06
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri
14
253.03.07
Müzik Aletleri ve Aksesuarları
138
15
253.03.08
Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
20
TOPLAM
1.540
3.448
254 TaĢıtlar Hesabı (2013 Yılsonu Ġtibariyle)
SIRA
TAġINIR KODU
NO
TAġINIR ADI
ADET
1
254.01.01
Otomobiller
8
2
254.01.02
Yolcu Taşıma Araçları
7
3
254.01.03
Yük Taşıma Araçları
3
4
254.01.04
Arazi Taşıtları
1
5
254.01.06
Mopet ve Motosikletler
2
6
254.01.07
Motorsuz Kara Araçları
7
TOPLAM
28
58
255 DemirbaĢlar Hesabı (2013 Yılsonu Ġtibariyle)
SIRA
TAġINIR KODU
NO
TAġINIR ADI
ADET
1
255.01.01
Döşeme Demirbaşları
209
2
255.01.02
Temsil ve Tören Demirbaşları
729
3
255.01.03
Koruyucu Giysi ve Malzemeler
2
4
255.01.04
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit. Taşınırlar
32
5
255.01.05
Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
150
6
255.02.01
Bilgisayarlar ve Sunucular
4.246
7
255.02.02
Bilgisayar Çevre Birimleri
857
8
255.02.03
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
75
9
255.02.04
Haberleşme Cihazları
2.492
10
255.02.05
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
1.213
11
255.02.06
Aydınlatma Cihazları
12
255.02.99
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
13
255.03.01
Büro Mobilyaları
14
255.03.02
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar
15
255.03.03
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
16
255.03.05
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
17
255.04.01
Yemek Hazırlama Ekipmanları
18
255.07.01
Kütüphane Mobilyaları
300
19
255.07.02
Basılı Yayınlar
638
20
255.07.03
Görsel ve İşitsel Kaynaklar
21
255.08.01
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
22
255.08.02
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
176
23
255.08.04
Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
149
24
255.09.01
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
15
25
255.09.02
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
348
26
255.09.03
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
1
27
255.10.01
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
2
28
255.10.02
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
341
29
255.10.03
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
623
30
255.11.02
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
10
31
255.99.02
Seyyar Tanklar ve Tüpler
25
32
255.99.03
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbaşlar
1
TOPLAM
5
462
16.971
335
2.902
594
1.049
3
3.072
38.027
59
2- Örgüt Yapısı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunla; Süleyman Demirel
Üniversitesi’ne bağlı olan Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur Sağlık Yüksekokulu, Meslek
Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu,
Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile
Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olan Burdur Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’ne devredilmiştir. Aynı Kanun ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurularak üniversitemiz
oluşumuna katılmıştır.
Eğitim Fakültesi; 1977–1978 eğitim-öğretim yılında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak
eğitim-öğretime başlamış; 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Burdur Eğitim Yüksekokulu adıyla Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1989-1990
eğitim-öğretim yılında 4 yıllık lisans öğretimine geçen fakülte; 3 Temmuz 1992 tarihinde
3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi
adını almıştır. Burdur Eğitim Fakültesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devredilmiştir.
Veteriner Fakültesi; 3 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Akdeniz
Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi olarak kurulmuş; eğitim-öğretime, 1996-1997
döneminde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde başlamıştır. Fakülte 22 Eylül 1997
tarihinden itibaren faaliyetlerini Burdur’da sürdürmektedir.
Burdur Meslek Yüksekokulu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak YAY-KUR
kapsamında, Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak, 6 Aralık 1976 tarihinde kurulmuştur.
Meslek Yüksekokulu; 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınmış; Isparta Mühendislik Fakültesi'ne bağlı, ön lisans
düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 3 Temmuz 1992
tarihinde de 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 17 Mart
2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi’ne devredilmiş ve 03.05.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
Toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri
uyarınca Meslek Yüksekokulu’nun adı Burdur Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmiştir.
Sağlık Yüksekokulu; Ülkemizde “Sağlık Eğitimi Yeniden Yapılandırılması Projesi”
kapsamında; hemşirelik, acil yardım ve afet yönetimi, beslenme diyetetik ve sağlık yönetimi,
ebelik ve sağlık memurluğu eğitiminin Avrupa Birliği normları düzeyinde yürütülmesi ve bu
sistemin “ülke modeli” haline getirilmesi amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur
Sağlık Yüksekokulu olarak, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
kurulmuştur.
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 1 Eylül 1995, Gölhisar Meslek
Yüksekokulu 7 Ekim 1998, Ağlasun Meslek Yüksekokulu 16 Nisan 2002 ve Bucak Emin
Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 26 Eylül 2003 tarihlerinde Süleyman
Demirel Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuşlardır.
Üniversitemizin kurulması ile birlikte; Fen-Edebiyat Fakültesi ile Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü faaliyete geçmiştir.
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve ĠĢletmecilik Yüksekokulu 04.09.2007
60
tarih 2007/12583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Genel
Kurulu’nun 27.08.2009 tarihli kararı ile Tefenni Meslek Yüksekokulu, 29.07.2010 tarihli
kararı ile de Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Eğitim Bilimleri
Enstitüsü 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 04.04.2011 tarihinde, MühendislikMimarlık Fakültesi ise 07.06.2011 tarih ve 2011/1932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
07.06.2011 tarihinde kurulmuştur. Çavdır Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel
Kurulu’nun 05.01.2012 tarihli kararı ile kurulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu ile
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2012/2879 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
27.02.2012 tarihinde kurulmuştur. 03/05/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
Toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri
uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
kurulmuştur. Bucak Sağlık Yüksekokulu, 05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile kurulmuştur. Ġlahiyat Fakültesi, 12.11.2012 tarih ve 2012/3961 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.
Üniversitemiz bünyesinde çeşitli bilim alanlarında faaliyet göstermesi amacı ile
Sürekli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Stratejik AraĢtırmalar Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi, Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve AraĢtırma Merkezi,
Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Biyolojik Kaynaklar AraĢtırma
ve Uygulama Merkezi, Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Uzaktan
Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Sanayi ĠĢbirliği, GiriĢimcilik ve ĠĢ GeliĢtirme
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi,
Türk Halk Bilimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve
Teknolojileri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi, Göller Yöresi Arkeoloji AraĢtırma Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi, Mermer ve Doğal TaĢ Teknolojileri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ile Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi kurulmuştur.
Rektörlüğe bağlı olarak Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi
ve Spor Bölümü, Enformatik Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü ve Türk Dili Bölümü
hizmet vermektedir. Üniversitemizi uluslararası yükseköğretim kurumlarına tanıtmak, ortak
öğrenim süreçleri oluşturmak, yurt dışı-yurt içi öğretim üyesi ve öğrenci değişimini
gerçekleştirmek üzere rektörlüğe bağlı olarak Uluslararası ĠliĢkiler, Meslek
Yüksekokulları, Spor Alanları, Bilimsel AraĢtırma Projeleri, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Teknokent, Mezunlarla ĠliĢkiler ve Kariyer Planlama, Öğretim Üyesi
YetiĢtirme, Farabi ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlükleri ile Proje Koordinasyon
ve DanıĢmanlık Ofisi oluşturulmuştur.
Üniversitemizin idari birimleri Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı;
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden
oluĢmaktadır.
61
62
5
6 Bucak Sağlık Yüksekokulu
4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
İlahiyat
Fakültesi
4
5
6
Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu
4 Yabancı Diller Yüksekokulu
Mezunlarla İlişkilerve Kariyer Planlama
Koordinatörlüğü
10
10 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekolulu
9 Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
10 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisi
Çocuk Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Türk Halk Bilimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi
13
14
15
62
Kadın Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi
12
Yenilenebilir Enerji Kay. ve
11 Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi
9
9 Teknik Bilimler Meslek Yüksekolulu
8 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş
8 Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi
8 Çavdır Meslek Yüksekolulu
6 Spor Alanları Koordinatörlüğü
5
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknokent
Koordinatörlüğü
7 ÖYP Koordinatörlüğü
5 Türk Dili Bölümü
4
3 Bilimsel Araştırma Projelerii Koordinatörlüğü
2 Farabi Koordinatörlüğü
1 Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
7 Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO
Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Biyolojik Kaynaklar Araştırma
ve Uygulama Merkezi
4 Güzel Sanatlar Bölümü
3 Enformatik Bölümü
2 Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Koordinatörlükler
Bilimsel Teknoloji Uygulama ve
7
Araştırma Merkezi
5
Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Mehmet Akif Ersoy Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Bölümler
Rektör Yardımcısı
Yönetim Kurulu
6
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
4
3
2
1
Araştırma Merkezleri
REKTÖR
6 Tefenni Meslek Yüksekokulu
5
4 Ağlasun Meslek Yüksekokulu
3 Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
3
3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
3 Fen - Edebiyat Fakültesi
2 Bucak Hikmet Tolumay MYO
2 Fen Bilimleri Enstitüsü
Bucak Zeliha Tolunay
2 Uygulamalı Teknoloji ve
İşletmecilik YO
2 Veteriner Fakültesi
1 Burdur Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
Rektör Yardımcısı
1 Sağlık Yüksekokulu
Yüksekokullar
1 Sosyal Bilimler Enstütüsü
Enstitüler
1 Eğitim Fakültesi
Fakülteler
Rektör Yardımcısı
Senato
2.1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi TeĢkilat ġeması
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
10 Hukuk Müşavirliği
9 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
6 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
5
4 Personel Daire Başkanlığı
3 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Genel Sekreterlik
3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
3.1- Yazılım ve Bilgisayarlar
Cinsi
Adet
All-Ġn One Bilgisayar
252
Masa Üstü Bilgisayar
2476
TaĢınabilir Bilgisayar
528
63
3.2- Kütüphane Kaynakları
Kitap
Periyodik
Yayın
Elektronik
Yayın
Diğerleri
Toplam
Tıp
599
1
1.330 (e-dergi)
2.251 (e-kitap)
4.181
Fen
5.199
22
3.641 (e-dergi)
13.025 (e-kitap)
21.887
Sosyal
33.916
33
11.143 (edergi)
78.435 (e-kitap)
123.527
0
0
0
0
0
39.714
56
16.144
94.011
149.925
Bölümü
Diğerleri
TOPLAM
64
3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Projeksiyon
Adet
390
Slayt Makinesi
6
Tepegöz
17
Barkod Okuyucu
29
Baskı Makinesi
71
Fotokopi Makinesi
87
Faks
46
Fotoğraf Makinesi
62
Kameralar (Güvenlik)
248
Televizyonlar
60
Tarayıcılar
50
Müzik Setleri
1
Mikroskoplar
144
65
4- Ġnsan Kaynakları
4.1- Akademik Personel
(31.12.2013 Tarihi İtibariyle)
Kadroların Ġstihdam ġekline
Göre
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Unvan
Dolu
BoĢ
Toplam
Tam Zamanlı
Yarı Zamanlı
Profesör
26
28
54
26
-
Doçent
50
56
106
50
-
Yrd. Doçent
157
46
203
157
-
Öğretim Görevlisi
173
45
218
173
-
Okutman
37
17
54
37
-
Uzman
29
0
29
29
-
Çevirici
-
1
1
-
-
Eğitim- Öğretim
Planlamacısı
-
1
1
-
-
170
52
222
170
-
642
246
888
642
0
AraĢtırma Görevlisi
Toplam
Akademik Personel Dolu ve Boş Kadro Sayısı
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
66
173
170
157
50 56
26 28
46
45
52
37
17
29
Dolu
0
0 1
0 1
Boş
4.2- Akademik Personelin Birimlere Dağılımı
Birim
Profesör Doçent
Yrd.
Doçent
Öğretim
Görevlisi
Okutman Uzman
ArĢ.
Çevirici
Gör.
Eğt. Öğr.
Planlama
Toplam
Veteriner Fak.
16
17
25
-
-
-
26
-
-
84
Tefenni MYO
-
-
2
6
1
-
-
-
-
9
Eğitim Fak.
4
13
46
22
4
2
36
-
-
127
4
8
26
1
-
2
47
-
-
88
-
5
13
-
-
-
9
-
-
27
-
5
13
-
-
-
17
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
3
-
-
4
-
-
13
-
-
-
-
16
-
-
-
-
16
-
-
3
-
-
-
3
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sağlık YO
1
-
8
15
1
1
21
-
-
47
Zeliha Tolunay
UTĠYO
-
-
5
8
-
-
7
-
-
20
Burdur MYO
-
-
3
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
18
3
-
-
-
-
21
-
-
2
21
-
-
-
-
-
23
Gölhisar MYO
-
-
4
18
3
-
-
-
-
25
Ağlasun MYO
-
-
-
11
1
-
-
-
-
12
Gölhisar Sağlık
Hizmetleri
MYO
-
-
1
6
-
-
-
-
-
7
Çavdır MYO
-
-
-
8
1
-
-
-
-
9
-
-
2
25
-
-
-
-
-
27
-
-
1
11
-
1
-
-
-
13
-
-
-
-
7
23
-
-
-
30
26
50
157
173
37
29
170
0
0
642
Fen–Edebiyat
Fak.
MühendislikMim. Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler
Fakültesi
Ġlahiyat
Fakültesi
Beden Eğitimi
ve Spor YO
Yabancı Diller
YO
Turizm
ĠĢletmeciliği ve
Otelcilik YO
Bucak Sağlık
YO
Bucak Hikmet
Tolunay MYO
Bucak Emin
Gülmez Teknik
Bil. MYO
Teknik Bilimler
MYO
Sosyal Bilimler
MYO
Rektörlük
Genel Toplam
4.3- Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde görev yapan
Almanya’dan gelmiş bir adet Yrd. Doçent ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan
ABD’den gelmiş bir adet okutman bulunmaktadır.
Unvan
Geldiği Ülke
ÇalıĢtığı Birim - Bölüm
KiĢi Sayısı
Yrd. Doçent.
Almanya
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
1
Okutman
ABD
Yabancı Diller Yüksekokulu
1
Toplam
2
67
4.4- Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Doçent
Yrd. Doçent
AraĢtırma
Görevlisi
Bağlı Olduğu Birim
Görevlendirildiği Üniversite
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Beden Eğ. ve Spor Yüksekokulu
ABD Wisconsin Üniversitesi
İngiltere Bath Üniversitesi
İngiltere Exeter Üniversitesi
ABD Wisconsin Üniversitesi
ABD İndiana Üniversitesi
1
1
1
1
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
1
1
1
Veteriner Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
National Üniversity of Ireland
Kanada Brock Üniversitesi
Fransa Centre d’Etude Turques Ottomanes
Balkaniques et Centrasiatique
ABD Kansas State Üniversitesi
ABD Tennesse Tech Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi.
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi.
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
İngiltere Kent Üniversitesi
ABD Florida Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İngiltere Southampton Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ABD Hawai Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
1
1
5
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
5
2
1
2
4
1
2
8
5
1
6
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Toplam
68
KiĢi
Sayısı
1
1
92
4.5- BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Üniversitemizde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden iki adet, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden birer adet profesör ve
Erzincan Üniversitesi’nden bir adet Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.
Unvan
ÇalıĢtığı Birim
Geldiği Üniversite
KiĢi Sayısı
Profesör
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Veteriner Fakültesi Dekanı
İ.İ.B. Fakültesi Dekanı
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Müh.-Mim. Dekanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
1
1
1
1
1
Yardımcı
Doçent
Fen-Edebiyat Fakültesi
Erzincan Üniversitesi
1
6
Toplam
4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı
23-30 yaĢ
31-35 yaĢ
36-40 yaĢ
41-50 yaĢ
51 yaĢ üzeri
KiĢi Sayısı
252
168
52
132
38
Yüzde
39.25
26.17
8.10
20.56
5.92
Grafik: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
38
132
252
23-30 yaş
31-35 yaş
52
36-40 yaş
41-50 yaş
168
51 yaş üzeri
69
4.7- Ġdari Personel
Hizmet Sınıfı
Dolu
BoĢ
Toplam
Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı
243
116
359
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
15
13
28
Teknik Hizmetler Sınıfı
39
16
55
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
0
0
0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
1
1
2
Din Hizmetleri Sınıfı
0
0
0
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
24
14
38
322
160
482
Toplam
Grafik: Ġdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
300
250
243
200
150
116
Dolu
Boş
100
50
39
15 13
16
24
0 0
1 1
0 0
14
0
Genel İdari
Sağlık
Hizmetler Hizmetleri
Sınıfı
Sınıfı
70
Teknik
Hizmetler
Sınıfı
Eğitim ve Avukatlık
Din
Öğretim Hizmetleri Hizmetleri
Hizmetleri
Sınıfı
Sınıfı
Sınıfı
Yardımcı
Hizmetler
Sınıfı
4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu
Ġlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
KiĢi Sayısı
11
38
93
170
10
Yüzde
3.42
11.80
28.88
52.80
3.11
Grafik: İdari Personelin Eğitim Durumu
10 11
38
İlköğretim
Lise
93
170
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
ve Doktora
4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl
üzeri
KiĢi Sayısı
92
55
38
31
30
76
Yüzde
28.57
17.08
11.80
9.63
9.32
23.60
71
4.10- SözleĢmeli Ġdari Personel
Unvan
KiĢi Sayısı
Büro Personeli
0
Destek Personeli
1
Toplam
1
Grafik: Sözleşmeli İdari Personel Sayısı
Büro Personeli
Destek Personeli
1
4.11- SözleĢmeli Ġdari Personel Hizmet Süresine Göre Dağılımı
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üzeri
Kişi Sayısı
1
0
0
0
0
0
Yüzde
100
0
0
0
0
0
Grafik: Sözleşmeli İdari Personel Hizmet Süresine Göre Dağılımı
1
72
1-3 yıl
4.12- SözleĢmeli Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı
23 yaĢ ve
altı
23-30 yaĢ
31-35 yaĢ
36-40 yaĢ
41-50 yaĢ
51 yaĢ
üzeri
KiĢi Sayısı
0
0
1
0
1
0
Yüzde
0
0
100
0
1
0
Grafik: Sözleşmeli İdari.Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
23 yaş ve altı
23-30 yaş
1
31-35 yaş
41-50 yaş
5- Sunulan Hizmetler
5.1- Eğitim Hizmetleri
Üniversitemizde Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık
Yüksekokulu, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu ve Bucak Sağlık Yüksekokulu’nda lisans eğitimi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri
Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimi, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay
Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölhisar
Meslek Yüksekokulu, Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Tefenni Meslek Yüksekokulu, Gölhisar
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çavdır Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda ön lisans eğitimi
verilmektedir.
73
74
434
63
198
GENEL TO PLAM
ĠLÇ E Ö ĞRENC Ġ SAYISI TO PLAM
Ç avdır Me sle k Yükse kokulu
Gölhisar Sağlık Hiz me tle ri MYO
399
39
7.381
6.822
3.066
82
3.341
211
157
31
317
171
Ağlasun Me sle k Yükse kokulu
Te fe nni Me sle k Yükse kokulu
436
254
769
662
Bucak Emin Gülme z TBMYO
Gölhisar Me sle k Yükse kokulu
697
873
634
675
3.756
Bucak Ze liha Tolunay UTĠYO
4.040
227
128
Bucak Hikme t Tolunay MYO
MERKEZ Ö ĞRENC Ġ SAYISI TO PLAM
309
MERKEZ LĠSANS ÜSTÜ Ö ĞRENC Ġ SAYISI
13
46
127
Sağlık Bilimle r Enstitüsü
40
46
38
98
Fe n Bilimle ri Enstitüsü
Sosyal Bilimle r Enstitüsü
Eğitim Bilimle r Enstitüsü
3.529
3.731
MERKEZ LĠSANS/Ö NLĠSANS Ö ĞRENC Ġ SAYISI
113
321
1.206
Sosyal Bilimle r Me sle k Yükse kokulu
390
99
57
45
162
21
228
344
Te knik Bilimle r Me sle k Yükse kokulu
Burdur Me sle k Yükse kokulu
Be de n Eğitimi ve Spor Yükse kokulu
Turiz m ĠĢle tme ciliği ve O te lcilik Yükse kokulu
39
153
Ġktisadi ve Ġdari Bilimle r Fakülte si
Mühe ndislik-Mimarlık Fakülte si
Sağlık Yükse kokulu
75
247
Fe n-Ede biyat Fakülte si
106
337
Ve te rine r Fakülte si
1.662
K
SAYISI
Ö ĞRENC Ġ
14.203
6.407
121
242
328
716
1.098
1.023
1.548
1.331
7.796
536
255
59
144
78
7.260
1.319
711
102
261
60
632
138
381
591
443
2.622
T
649
244
0
33
46
20
0
161
0
0
276
3.045
1.616
0
39
20
153
176
258
429
541
1.429
0
0
0
0
0
1.429
E
74
55
224
0
9
14
31
0
182
0
0
638
2.812
1.659
0
192
23
164
174
83
488
535
1.153
0
0
0
0
0
1.153
K
SAYISI
Ö ĞRENC Ġ
ĠKĠNC Ġ Ö ĞRETĠM
704
468
0
42
60
51
0
343
0
0
914
5.857
3.275
0
231
43
317
350
341
917
1.076
2.582
0
0
0
0
0
2.582
T
E
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
69
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
18
18
SAYISI
Ö ĞRENC Ġ
UZAKTAN EĞĠTĠM
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI BAġ I ÖĞRENCĠ S AYILARI
BĠRĠNC Ġ Ö ĞRETĠM
960
E
MEHMET AKĠF ERS OY ÜNĠVERS ĠTES Ġ
LĠS ANS / ÖNLĠS ANS / LĠS ANS ÜS TÜ ĠL/ ĠLÇE ÖĞRENCĠ DAĞILIMI
Eğitim Fakülte si
Ö ĞRENC Ġ DAĞILIMI
ĠLÇ E
MERKEZ
5.1.1- Öğrenci Sayıları
T
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
87
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.426
4.957
82
70
191
470
838
1.027
1.104
1.175
5.469
309
127
46
98
38
5.160
1.855
565
45
195
85
218
63
314
247
337
1.236
E
9.634
4.725
39
403
180
563
610
337
1.361
1.232
4.909
227
128
13
46
40
4.682
168
614
57
108
35
465
75
410
344
106
2.300
K
TO PLAM
SAYISI
Ö ĞRENC Ġ
20.060
9.682
121
473
371
1.033
1.448
1.364
2.465
2.407
10.378
536
255
59
144
78
9.842
2.023
1.179
102
303
120
683
138
724
591
443
3.536
T
5.1.2- Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam
Öğrenci Sayısına Oranı
I. Öğretim
Birimin Adı
I. ve II.
Öğretim
Toplamı
Sayı Yüzde*
II. Öğretim
E.
K.
Top.
E.
K.
Top.
Yabancı Diller
Yüksekokulu
79
77
156
65
29
96
252
1.26
TOPLAM
79
77
156
65
29
96
252
1.26
*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı
Not: Tüm birimlerin yabancı dil hazırlık eğitimleri Yabacı Diller Yüksekokulu tarafından verilmektedir.
5.1.3- Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
Kontenjan
YerleĢen
BoĢ Kalan
Doluluk
Oranı %
Eğitim Fakültesi
635
657
0
% 103,46
Veteriner Fakültesi
87
87
0
% 100,00
Fen-Edebiyat Fakültesi
140
116
24
% 82,86
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
546
517
29
% 94,69
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
88
87
1
% 98,86
Sağlık Yüksekokulu
239
239
0
% 100,00
Bucak Zeliha Tolunay UTIYO
578
550
28
% 95,16
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
165
145
20
% 87,88
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
120
120
0
% 100,00
Burdur Meslek Yüksekokulu
40
26
14
% 65,00
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
1330
1012
318
% 76,09
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
775
425
350
% 54,84
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
730
378
352
% 51,78
Bucak Emin Gülmez TBMYO
630
584
46
% 92,70
Tefenni Meslek Yüksekokulu
310
226
84
% 72,90
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
300
291
9
% 97,00
Çavdır Meslek Yüksekokulu
90
81
9
% 90,00
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
755
513
242
% 67,95
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
500
458
42
% 91,60
8.058
6.512
1.568
% 80,81
Birimin Adı
TOPLAM
75
5.1.4- Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora
Programlarına Dağılımı
Birimin Adı
Program
Sayısı
Yüksek Lisans Yapan
Öğrenci Sayısı
Tezli
Tezsiz
Doktora
Yapan
Öğrenci
Sayısı
Toplam
Sosyal Bilimler Enstitüsü
5
87
39
10
136
Fen Bilimleri Enstitüsü
6
73
0
1
74
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
11
258
0
18
276
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
22
59
0
6
65
44
477
39
35
551
TOPLAM
5.1.5- Yatay GeçiĢle 2013 Yılında Üniversiteye Gelen, Üniversiteden Ayrılan,
Kurum Ġçi GeçiĢ Yapan Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri
Kurum DıĢı
Birimin Adı
Kurum Ġçi
Gelen
Giden
Gelen
Giden
Eğitim Fakültesi
52
78
0
0
Veteriner Fakültesi
5
3
0
0
Fen-Edebiyat Fakültesi
0
7
0
0
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
0
44
0
0
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
4
7
0
0
Sağlık Yüksekokulu
8
2
0
0
Bucak Zeliha Tolunay UTIYO
1
4
5
5
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3
3
0
0
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
0
1
0
0
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
4
16
1
0
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
3
14
0
0
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
1
9
2
3
Bucak Emin Gülmez TBMYO
1
16
0
3
Tefenni Meslek Yüksekokulu
0
8
0
0
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1
13
0
0
Çavdır Meslek Yüksekokulu
0
4
1
3
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
4
9
9
0
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
8
4
4
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1
1
0
0
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
1
0
0
0
97
243
22
15
TOPLAM
76
5.1.6- Yatay GeçiĢ DıĢındaki Nedenlerle Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı
Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı
Birimin Adı
Kendi
Ġst.
Öğr.
Ücr.
BaĢarısızlık
Yük.
ve
(Azami
Öğrt. Diğer Toplam
Katkı
Süre)
Çıkarma
Payı
Yat.
Eğitim Fakültesi
13
0
0
0
0
13
Veteriner Fakültesi
5
0
0
0
0
5
Fen-Edebiyat Fakültesi
15
0
0
0
2
17
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
13
0
0
0
0
13
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2
0
0
0
0
2
Bucak Zeliha Tolunay UTIYO
29
0
0
0
0
29
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1
0
0
0
5
6
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1
0
0
0
0
1
Burdur Meslek Yüksekokulu
13
0
0
0
0
13
Bucak Hikmet Tolunay MYO
99
0
0
0
0
99
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
64
0
0
0
0
64
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
53
0
0
0
0
53
Bucak Emin Gülmez TBMYO
14
0
0
0
1
15
Tefenni Meslek Yüksekokulu
12
0
0
0
0
12
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
9
0
0
0
0
9
Çavdır Meslek Yüksekokulu
0
0
0
0
3
3
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
100
0
0
0
0
100
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
50
0
0
0
0
50
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2
0
0
0
0
2
495
0
0
0
11
506
TOPLAM
77
5.1.7- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı
Birimin Adı
Kız
Erkek
Toplam
Eğitim Fakültesi
21
19
40
Veteriner Fakültesi
0
2
2
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
6
17
23
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2
5
7
Sağlık Yüksekokulu
12
4
16
Bucak Zeliha Tolunay UTIYO
2
11
13
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0
10
10
Bucak Emin Gülmez TBMYO
1
0
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
3
0
3
47
68
115
Toplam
5.1.8. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar
1
2 Yarı HaftaYıl
1 Ay Kınama Uyarma Toplam
Uzakl Arası
Uzakl.
Yük. Öğ.
Çıkarma
1 Yarı
Yıl
Uzakl.
Eğitim Fakültesi
0
0
0
2
2
0
4
Fen-Edebiyat Fakültesi
0
0
0
1
0
0
1
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
0
0
0
1
0
0
1
Bucak Zeliha Tolunay UTĠYO
0
0
0
3
10
1
14
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
0
0
0
1
5
1
7
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
0
0
0
4
1
0
5
Bucak Hikmet Tolunay MYO
0
1
2
7
3
3
16
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
MYO
0
0
0
11
3
5
19
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
0
0
0
2
14
0
16
Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO
0
0
0
0
3
0
3
0
1
2
32
41
10
86
Birimin Adı
Toplam
78
6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
6.1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013 Yılı Ön Mali Kontrol Rektörlük Onayı
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15 inci maddesi ve
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 58 ve 60 ıncı maddelerine ve İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden
hazırlanan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve
Esaslar’ın 19 uncu maddesinde; “Başkanlığın ön mali kontrolüne tabi tutulacak mali karar ve
işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenir ve bu
düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, yeni bir
düzenleme yapılıncaya kadar 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize
tahsis edilecek ödeneklerin kullanımına ilişkin olarak yapılacak harcama işlemlerinden;
01-Personel Giderleri
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alımları (Katma Değer Vergisi Hariç 50.000-TL’ye kadar olan
giderler)
03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Su ve Elektrik alımları)
03.3-Yolluklar
03.4-Görev giderleri
03.5- Hizmet Alımları (Haberleşme giderleri ve tarifeye bağlı ödemeler)
03.9-Tedavi ve Cenaze Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri (Katma Değer Vergisi Hariç Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi
Hak Alımları 50.000-TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye
Üretim Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinde 150.000-TL’ye kadar olan
giderler.)
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan ön mali
kontrole tabi olmayacaktır. Elektrik-Su Alımları ve Haberleşme Giderleri ile Tarifeye Bağlı
Ödemelerin dışındaki Mal ve Hizmet Alımları, Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak
Alımlarında KDV hariç 50.000-TL’yi, yapım işlerinde (Sermaye Üretim Giderleri,
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması) KDV hariç
150.000-TL’yi aşan giderlerde her türlü taahhüt ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabi
tutulacaktır.
Yukarıda belirlenen parasal limitlere eşit veya üstünde olan taahhüt ve
sözleşme tasarıları ve bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama
birimince Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve
Esaslar’ın 10 uncu maddesinde sayılan belgeler, kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim
79
edilir ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ön mali kontrol
için gönderilir.
Ancak, Üniversitemiz harcama birimlerince hazırlanan tüm harcama evrakları ödeme
aşamasında mali yönden Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
uygunluk denetimine tabi tutulacaktır.
Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi düzenleyicileri tarafından yapılan kontrol
sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol
İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesine göre “Kontrol EdilmiĢ ve Uygun
GörülmüĢtür.” şerhi düşülerek imzalanacaktır.
80
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ’NĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
AMAÇ. 1 (A.1): EĞĠTĠM-ÖĞRETĠMĠN KALĠTESĠNĠ ARTTIRMAK
Hedef. 1 (A.1- H.1):
Eğitim-öğretim
yapılacaktır.
faaliyetlerini
geliştirmeye
yönelik
çalışmalar
Hedef. 2 (A.1- H.2):
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Hedef. 3 (A.1- H.3):
Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel
hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.
Hedef. 4 (A.1- H.4):
Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için
çalışmalar yapılacaktır.
AMAÇ. 2 (A.2) ARAġTIRMA- GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠNĠN NĠCELĠK VE
NĠTELĠKLERĠNĠ ARTTIRMAK
Hedef. 1 (A.2- H.1):
Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Hedef. 2 (A.2- H.2):
Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye
(arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.
AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA ĠLĠġKĠLERĠ GELĠġTĠRMEK VE TOPLUMSAL KATKI
SAĞLAMAK
Hedef. 1 (A.3- H.1):
Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.
81
B- TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulduğu
günden bu güne kadar, nitelik ve nicelik yönünden gelişimini sürdürmektedir. 2007 yılında 12.630
olan öğrenci sayısı 2013 yılında 20.060’a, 262 olan öğretim elemanı sayısı 2013 yılında 642’ye,
169 olan idari personel sayısı 2013 yılında 322’ye yükselmiştir. Kurulduğu zaman 43.663
metrekare olan kapalı alan, 2013 yılsonu itibari ile 174.781 metrekareye ulaşmıştır. Üniversitemiz
bütçesi 2007 yılında 20.418.000,00 TL iken 2013 yılında 96.640.222,08 TL’ye ulaşmıştır.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik gereği ilk stratejik planını 2010-2014 yılları için hazırlaması gerekirken, stratejik plan
çalışmalarına 2007 yılında başlamış ve 2008-2012 dönemini kapsayan stratejik planını
hazırlamıştır. Üniversitemizde 2012 yılında 2013-2017 yıllarını kapsayan ikinci stratejik plan
hazırlık çalışmalarına başlanmış ve 2013-2017 dönemine ait stratejik plan hazırlanmıştır.
2013-2017 dönemi stratejik planında misyonumuz; “Eğitim-öğretim faaliyetleriyle çağın
gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek, nitelikli araştırmageliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin
sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmek.”
olarak tanımlanmıştır. Vizyonumuz ise “Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırma yürüttüğü her
alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkanlar sayesinde ulusal ve uluslararası
düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktır.” şeklinde belirlenmiştir.
Misyon ve vizyonumuza uygun olarak; yükseköğretim hizmetinin kalitesini arttırmaya
yönelik politikası için, “Str-A1 Eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak.” amacının altında “Str A1H1 Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.” hedefi, “Str A1-H2
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı
geliştirilecektir.” hedefi, “Str A1-H3 Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve
kültürel hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.” hedefi ve “Str A1-H4 Verilen hizmetlerde kalite ve
verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.” hedefi belirlenmiştir.
Üniversitemizde ar-ge faaliyetlerine de büyük önem verilmekte olup stratejik amaç olarak
“Str A2 Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin niteliklerini arttırmak.” temel politikası altında “Str
A2-H1 Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir.” hedefi
doğrultusunda ar-ge çalışmalarına yönelik araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarını arttırmaya
ve teknik yeterliliği geliştirmeye yönelik stratejiler belirlenmiştir.
Üniversitemizde akademik personeli bilimsel çalışmalara teşvik etmek amacıyla “Str A2H2 Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye yönelik çalışmalar
yapılacaktır.” hedefi belirlenmiş ve hedefe ulaşmak için çeşitli stratejiler belirlenmiştir. Ayrıca
Üniversitemiz ürettiği bilgi ve projelerle başta Burdur olmak üzere ülkemize hizmet etmeyi amaç
edinerek üçüncü amaç olarak “Str A3 Toplumla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı
sağlamak.” belirlenmiştir. Topluma daha iyi hizmet edebilmek için de “Str A3-H1 Topluma
yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirecektir.” hedefi ve bu hedefe ulaşmak içinde stratejiler
belirlenmiştir.
Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinden anlaşılacağı üzere
Üniversitemizin birinci temel politikası; yükseköğretimin kalitesini arttırmak, öğrencilerine
gelişmiş ülkeler seviyesinde bilgi ve beceri kazandırmaktır. İkinci temel politikası; bilimsel
araştırma faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini arttırmak ve buna yönelik özendirici stratejiler
belirlemektir. Üçüncü temel politikası ise; Üniversitemizin ürettiği bilgi ve akademik faaliyetleri
ile topluma hizmet etmesidir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi temel politikalarına uygun olarak 2013 yılında strateji ve
faaliyetlerini belirlemiş ve personel, bütçe ve yatırım faaliyetlerini de bu öncelikleri
doğrultusunda planlamıştır.
82
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE
DEĞERLENDĠRMELER
A- MALĠ BĠLGĠLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1- Bütçe Giderleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013 yılı bütçe ödeneği toplamı 96.640.222,08.TL’dir. Yılsonu itibariyle 88.293.608,34.-TL harcama yapılmıştır. Kalan ödenek
8.346.613,74.-TL’dir. Toplam ödeneğin % 91,36’sı harcanmıştır.
BÜTÇE GĠDERLERĠ
Ertesi Yıla GerçekleĢme
Devredilen
Durumu
Ödenek
%
Bütçe
Ödeneği
Serbest
Ödenek
Kesin
Harcama
Kalan
Ödenek
01- Personel
Giderleri
34.694.660,00
34.694.660,00
34.248.239,45
446.420,55
0
98,71
02- Sos. Güv.
Kur. Dev.
Prim. Gid.
5.323.200,00
5.323.200,00
5.224.013,83
99.186,17
0
98,14
03- Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
18.605.592,08
18.605.592,08
17.921.446,59
684.145,49
0
96,32
05- Cari
Transferler
1.685.620,00
1.685.620,00
1.030.559,07
655.060,93
0
61,14
06- Sermaye
Giderleri
36.331.150,00
36.331.150,00
29.869.349,40 6.461.800,60
0
82,21
Toplam
96.640.222,08
96.640.222,08
88.293.608,34 8.346.613,74
0
91,36
Gider Türü
83
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2013 yılında öz gelir karşılığı toplam
8.093.452,08 TL ödeneğin, 7.762.962,69 TL’si harcanmış, 330.489,39 TL’si kalmıştır.
Toplam öz gelirin % 95,92’si harcanmıştır.
ÖZ GELĠR
Bütçe Ödeneği
Serbest
Ödenek
Kesin
Harcama
Kalan Ödenek
GerçekleĢme
Durumu%
Uzaktan Eğitim
28.700,00
28.700,00
28.681,76
18,24
99,94
SKS ve Diğer
Birimlerdeki Öz
Gelir Bütçesi
4.420.400,00
4.420.400,00
4.204.439,65
215.960,35
95,11
Tezsiz Yüksek
Lisans
21.060,00
21.060,00
16.761,90
4.298,10
79,59
Ġkinci Öğretim
2.959.600,00
2.959.600,00
2.914.872,39
44.727,61
98,49
Kira Gelirleri
113.000,00
113.000,00
112.738,40
261,60
99,77
BağıĢ ve Yardım
394.506,76
394.506,76
329.283,27
65.223,49
83,47
Bilimsel ve
Teknolojik
AraĢtırma
Hizmetleri
156.185,32
156.185,32
156.185,32
0,00
100
8.093.452,08
8.093.452,08
7.762.962,69
330.489,39
95,92
Gelir Türü
Toplam
84
1.2- Bütçe Gelirleri
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için
81.885.000 TL bütçe geliri planlanmıştır. Yılsonu bütçe geliri 92.217.142,96 TL olarak
gerçekleşmiştir. Gelir gerçekleşme oranı % 112,62 olarak gerçekleşmiştir.
2013 YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ
2013 YILI
PLANLANAN
GELĠR
2013 YILI
GERÇEKLEġE
N GELĠR (NET)
2013 YILI
GERÇEKLEġM
E ORANI %
15.000,00
14.750,00
98,33
Kitap,Yayın vb. SatıĢ Gelirleri
1.000,00
0,00
0,00
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
1.000,00
1.825,02
182,50
693.000,00
234.488,87
33,84
2.137.000,00
4.186.497,89
195,91
0,00
35.385,00
0,00
16.000,00
30.042,00
187,76
Doktora Gelirleri
1.000,00
0,00
0,00
Sosyal Tesis ĠĢletme Gelirleri
1.000,00
19.795,00
1.979,50
10.000,00
34.650,00
346,50
Diğer hizmet gelirleri
261.000,00
661.296,31
253,37
Lojman Kira Gelirleri
12.000,00
29.098,36
242,49
Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri
16.000,00
283.495,68
1.771,85
1.000,00
135.542,54
13.554,25
3.165.000,00
5.666.866,67
179,05
Hazine Yardımı (Cari)
47.139.000,00
51.189.000,00
108,59
Hazine Yardımı (Sermaye)
Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve
Yardımlar
KiĢilerden Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar
28.692.000,00
31.092.000,00
108,36
0,00
300.592,27
0,00
0,00
28.691,00
0,00
0,00
40.328,02
0,00
0,00
24.895,47
0,00
75.831.000,00
82.675.506,76
109,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.863.000,00
1.000,00
7.697,10
700.692,99
0,00
145.655,32
369.041,50
40,00
289,06
68.659,83
2.497.830,00
84.863,73
769,71
70.069,30
0,00
693,60
0,00
0,00
0,00
6.865,98
87,25
8.486,37
2.889.000,00
3.874.769,53
134,12
81.885.000,00
92.217.142,96
112,62
GELĠR TÜRÜ
ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelirler
Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
YÖK Öğretim Üyesi YetiĢtirme
Destekleri
YÖK YurtdıĢı Destekleri
Prog.
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE
ÖZEL GELĠRLER (HAZĠNE YARDIMI)
KiĢilerden Alacaklar Faizleri
Mevduat Faizleri
Diğer Faizler
AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı
Diğer Ġdari Para Cezaları
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para
Cezaları
Ġrat
Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
KiĢilerden Alacaklar
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli
Gelirler
DĠĞER GELĠRLER
GENEL TOPLAM
85
2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
2.1- Bütçe Giderleri
2.1.1- Personel Giderleri
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 31.453.660,00.-TL
olup, yıl içinde eklenen 3.241.660,00.-TL ödenekle birlikte toplam ödenek 34.694.660,00.-TL
olmuştur. Yıl sonu harcama toplamı 34.248.239,45.-TL, kalan ödenek ise 446.420,55.-TL’dir.
Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 98,71 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 4.788.000,00.-TL
olup, yıl içinde eklenen 535.200,00.-TL ödenekle birlikte toplam ödenek 5.323.200,00.-TL
olmuştur. Yılsonu harcama toplamı 5.224.013,83.-TL, kalan ödenek ise 99.186,17.-TL’dir.
Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 98,14 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 14.971.000,00.TL’dir. Yeni hizmete giren binalarımız sonucunda yakacak ve akaryakıt fiyatlarında oluşan
yükselme ve personel sayısında görülen artış ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle
3.634.592,08.-TL ödenek eklenmiş ve yılsonu ödenek toplamı 18.605.592,08.-TL olarak
gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle toplam harcama 17.921.446,59.-TL, kalan ödenek ise
684.145,49.-TL’dir. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 96,32 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.4- Cari Transferler
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 1.673.000,00.-TL
olup, yıl içinde eklenen 12.620,00.-TL ödenekle birlikte toplam ödenek 1.685.620,00.-TL
olmuştur. Yılsonu itibariyle toplam harcama 1.030.559,07.-TL, kalan ödenek ise 655.060,93.TL’dir. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 61,14 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.5- Sermaye Giderleri
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 29.000.000,00.-TL
olup, Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırması, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ile Diğer Sermaye Giderlerinde
meydana gelen yeni durumlar nedeniyle 7.331.150,00.-TL ödenek eklenerek yılsonu ödenek
toplamı 36.331.150,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle toplam harcama
29.869.349,40.-TL olmuştur. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 82,21 olarak
gerçekleşmiştir.
2.2- Bütçe Gelirleri
2.2.1- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gelir tahmini 3.165.000,00.TL’dir.
Şartname Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri, Örgün ve
Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz
Yüksek Lisans Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri,
86
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Diğer Hizmet Gelirleri, Lojman Kira Gelirleri,
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ve Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden toplam
5.666.866,67 TL tahsilât yapılmış olup, net tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 179,05 olarak
gerçekleşmiştir.
2.2.2- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gelir tahmini 75.831.000,00.TL’dir.
Hazine’den 82.281.000,00.TL ve 2547 sayılı Kanun'un 39 uncu maddesi uyarınca bilimsel
inceleme, araştırma yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen öğretim elemanları, yurt içi
yabancı dil eğitimi ve lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılan 365.815,76 TL ile Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve
Yardım olarak 28.691,00 TL olmak üzere toplam 82.675.506,76 TL gelir elde edilmiş olup,
net tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 109,03 olarak gerçekleşmiştir.
2.2.3- Diğer Gelirler
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gelir tahmini 2.889.000,00.TL’dir.
Kişilerden Alacaklar Faizleri, Mevduat Faizleri, Araştırma Proje Gelirleri Payı, Diğer İdari
Para Cezaları, Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları, İrat Kaydedilecek Nakdi
Teminatlar, Kişilerden Alacaklar, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ve Yukarıda
Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler kalemlerinden 3.874.769,53.TL gelir gerçekleşmesi
sağlanmıştır. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 134,12 olarak gerçekleşmiştir.
3- Mali Denetim Sonuçları
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin, Sayıştay Başkanlığı’ndan 2013 yılına ait sorgu
ve ilam gelmemiştir.
87
B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1- Faaliyet Bilgileri
Üniversitemiz tarafından 2013 yılında düzenlenen etkinliklerin birimlerimize göre
dağılımları aşağıda gösterilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı
Fakülte
Enstitü
Y.Okul
Etkinlik Türü
Meslek
Y.
Okulu
Ġdari
Toplam
Birimler
Sempozyum ve Kongre
5
0
0
2
3
10
Konferans
6
0
11
23
31
71
ÇalıĢtay
0
0
0
0
3
3
Panel
0
0
1
1
3
5
Eğitim Semineri (Hizmetiçi Eğitim)
1
0
6
8
0
15
11
0
2
11
4
28
SöyleĢi
1
0
2
11
0
14
Tiyatro ve Gösteri
2
0
3
18
14
37
Konser
25
0
0
9
22
56
Sergi
12
0
0
2
3
17
Turnuva
0
0
2
9
1
12
Gezi
0
0
0
14
9
23
Teknik Gezi
1
0
1
15
2
19
Bilim ġenliği
2
0
0
1
1
4
Bahar ġenliği
0
0
0
6
1
7
Spor Etkinliği
0
0
2
7
1
10
Mezuniyet Töreni
6
0
3
5
1
15
72
0
33
142
99
346
Seminer
Toplam
88
MAKÜ Tarafından Düzenlenen Etkinliklere Katılan Personel Sayısı
Etkinlik Türü
Fakülte
Enstitü
Y.Okul
Meslek
Y.Okulu
Ġdari
Birimler
Toplam
Sempozyum ve Kongre
38
6
0
0
281
325
Konferans
56
9
54
59
1.979
2.157
2
0
2
0
163
167
Panel
10
0
0
6
104
120
Eğitim Semineri (Hizmetiçi Eğitim)
23
9
14
22
19
87
Seminer
19
2
0
22
310
353
SöyleĢi
22
0
20
14
30
86
Tiyatro ve Gösteri
12
5
3
13
1.143
1.176
Konser
30
6
29
65
1.665
1.795
Sergi
14
3
7
2
189
215
Turnuva
3
0
28
15
37
83
Gezi
1
0
9
4
676
690
Teknik Gezi
1
0
3
12
53
69
Bilim ġenliği
16
3
8
73
159
259
Bahar ġenliği
37
10
49
63
180
339
Spor Etkinliği
15
4
32
51
268
370
Mezuniyet Töreni
86
6
49
114
195
450
385
63
307
535
7.451
8.741
ÇalıĢtay
Toplam
89
Diğer Üniversite ve KuruluĢlar Tarafından Düzenlenen Etkinliklere Katılan Personel
Sayısı
Etkinlik Türü
Fakülte
Enstitü
Y.Okul
Meslek
Y.Okulu
Ġdari
Birimler
Toplam
Sempozyum ve Kongre
70
4
19
17
50
160
Konferans
13
2
31
16
60
122
ÇalıĢtay
20
1
4
2
33
60
0
0
0
3
40
43
10
0
22
11
8
51
Seminer
4
1
0
4
37
46
SöyleĢi
0
0
0
0
12
12
Tiyatro ve Gösteri
0
0
0
1
46
47
Konser
3
0
23
3
54
83
Sergi
1
1
0
8
35
45
Turnuva
0
0
0
1
0
1
Gezi
0
0
7
2
0
9
Teknik Gezi
3
0
0
4
0
7
Bilim ġenliği
0
0
8
1
47
56
Bahar ġenliği
0
0
18
4
42
64
Spor Etkinliği
0
0
0
0
64
64
Mezuniyet Töreni
0
0
0
2
35
37
124
9
132
79
563
907
Panel
Eğitim Semineri (Hizmet Ġçi Eğitim)
Toplam
90
MAKÜ Tarafından Düzenlenen Etkinliklere Katılan Öğrenci Sayısı
Etkinlik Türü
Fakülte
Enstitü
Y.Okul
Meslek
Y.Okulu
Ġdari
Birimler
Toplam
Sempozyum ve Kongre
473
0
0
0
300
773
Konferans
530
0
1.070
350
3.720
5.670
0
0
0
0
240
240
250
0
0
100
189
539
31
0
0
401
0
432
0
0
0
175
220
395
77
0
250
200
0
527
Tiyatro ve Gösteri
450
0
0
110
1.260
1.820
Konser
576
0
600
710
2.970
4.856
Sergi
551
0
300
40
150
1.041
Turnuva
38
0
374
90
70
572
Gezi
12
0
400
0
765
1.177
Teknik Gezi
0
0
60
143
120
323
Bilim ġenliği
368
0
12
255
120
755
Bahar ġenliği
510
0
880
1.389
350
3.129
Spor Etkinliği
73
0
444
221
578
1.316
Mezuniyet Töreni
215
0
159
1.546
800
2.720
Tören
473
0
0
0
300
773
Anma
530
0
1.070
350
3.720
5.670
0
0
0
0
240
240
4.154
0
4.549
5.730
11.852
26.285
ÇalıĢtay
Panel
Eğitim Semineri (Hizmet Ġçi Eğitim)
Seminer
SöyleĢi
Toplantı
Toplam
Sporcu Bilgileri
Katılımcı
Spor Etkinliği
Sayısı
Müsabakalara
Kazanılan Madalya
Katılan KiĢi Sayısı
Sayısı
Milli Sporcu Sayısı
Toplam
Öğrenci
57
497
35
21
Personel
10
34
7
0
Toplam
67
531
42
21
91
1.2- Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri
Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayıları
(Web of Science'da Ġndekslenenler Dahil)
Ulusal
Uluslarara
Kitap
sı Kitap
(Bölüm
(Bölüm
Yazarlıklar Yazarlıklar
ı Dahil)
ı Dahil)
Uluslararası
Makale
Ulusal
Hakemli
Dergi
Makalesi
Uluslarara
sı Bildiri
Ulusal
Bildiri
Eğitim Fakültesi
35
20
33
11
21
7
127
Veteriner Fakültesi
47
21
32
23
29
0
152
Fen-Edebiyat Fakültesi
50
3
39
27
3
1
123
5
6
2
1
2
0
16
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
10
3
19
10
8
5
55
Fen Bilimler Enstitüsü
35
3
33
16
3
8
98
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
0
0
1
1
0
0
2
Sağlık Yüksekokulu
7
5
15
7
0
0
34
Bucak Zeliha Tolunay UTIYO
0
8
7
5
1
0
21
18
1
16
4
1
2
42
Yabancı Diller Yüksekokulu
1
0
0
0
0
0
1
Burdur Meslek Yüksekokulu
2
0
8
2
0
0
12
Bucak Hikmet Tolunay MYO
0
3
0
0
0
0
3
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
0
1
6
0
1
0
8
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
0
0
2
1
0
0
3
Tefenni Meslek Yüksekokulu
1
0
2
0
0
0
3
Bucak Emin Gülmez TBMYO
1
1
2
2
0
0
6
Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO
0
2
0
0
0
0
2
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
0
4
4
3
0
0
11
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
0
0
1
0
0
0
1
212
81
222
113
69
23
720
Birim Adı
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Toplam
92
Toplam
Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Kitap Sayısı / Dergi Sayısı
Editörlük /
Hakemlik
Yapan
Öğretim Üyesi
Sayısı
(Yardımcı
Editörlükler,
Bölüm
Editörlükleri
Dahil)
Editörlük /
Hakemlik
Yapılan Kitap
Sayısı
(Yardımcı
Editörlükler,
Bölüm
Editörlükleri
Dahil)
Dergi
Hakemliği
Yapan Öğretim
Üyesi Sayısı
(Yardımcı
Editörlükler,
Bölüm
Editörlükleri
Dahil)
34
4
20
32
Veteriner Fakültesi
3
18
10
30
Fen-Edebiyat Fakültesi
7
1
17
18
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
1
0
8
7
11
0
12
15
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
6
0
10
30
Sağlık Yüksekokulu
2
0
1
2
Bucak Zeliha Tolunay UTIYO
0
1
2
2
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0
0
0
9
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Bucak Hikmet Tolunay Meslek
0
0
0
3
Birimi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Hakemliği
Yapılan Dergi
Sayısı
(Yardımcı
Editörlükler,
Bölüm
Editörlükleri
Dahil)
0
0
1
0
Yüksekokulu
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
1
0
0
0
Bucak Emin Gülmez TBMYO
0
0
0
4
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1
0
1
3
66
24
82
155
Toplam
2013 Yılı Wos'da Ġndekslenen MAKÜ Yayın Sayıları
Birim Adı
Eğitim Fakültesi
SCI - Expand
SCI
0
SSCI
A&HCI
Toplam
5
0
5
Veteriner Fakültesi
47
0
0
47
Fen-Edebiyat Fakültesi
41
9
0
50
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
0
0
0
0
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
7
0
0
7
Sağlık Yüksekokulu
5
0
0
5
Yabancı Diller Yüksekokulu
1
0
0
1
Burdur Meslek Yüksekokulu
2
0
0
2
Bucak Emin Gülmez TBMYO
1
0
0
1
Tefenni Meslek Yüksekokulu
1
0
0
1
Gölhisar Sağlık Hizmetleri TBMYO
0
1
1
2
Teknik Bilimler MYO
3
0
0
3
108
15
1
124
Toplam
93
1.3- Proje Bilgileri
Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı
2013 (01/01-31/12/2013)
Önceki Yıldan
Devreden Proje
Yıl Ġçinde
Eklenen Proje
Toplam
Yıl Ġçinde
Tamamlanan
Proje
DPT
1
0
1
0
4.040.251,75
TÜBĠTAK
3
16
19
3
2.530.100,00
A.B.
0
0
0
0
0,00
TAGEM
4
1
5
0
3.889.000,00
BAKA
2
4
6
3
876.000,00
BAP
26
56
82
21
3.786.840,00
36
77
113
27
15.122.191,75
Projeler
Toplam
Toplam Ödenek
TL
2013 Yılında Erasmus Hareketlilik Programı ile Giden Öğrenci Sayıları
Fakülte/YO/Enstitü/MYO
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Toplam
94
Gittiği Ülke
Çek Cumhuriyeti
Polonya
Slovakya
Polonya
Polonya
İtalya
Portekiz
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Slovakya
Polonya
İtalya
Macaristan
Portekiz
Litvanya
Polonya
Macaristan
Portekiz
Toplam Sayı
9
20
1
4
4
2
4
5
1
1
15
1
3
4
20
10
1
1
106
2013 Yılında Erasmus Hareketlilik Programı ile Gelen Öğrenci Sayıları
Fakülte/YO/Enstitü/MYO
Geldiği Ülke
Toplam Sayı
Eğitim Fakültesi
İspanya
3
Sağlık Yüksekokulu
İspanya
2
Sağlık Yüksekokulu
Polonya
3
Toplam
8
2013 Yılında Farabi DeğiĢim Programları Ġle Giden Öğrenci Sayıları
Fakülte/YO/Enstitü/MYO
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Burdur Meslek Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Gittiği Üniversite
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Toplam
Toplam Sayı
2
1
5
8
1
1
1
1
1
2
1
4
1
8
2
1
1
1
1
2
2
3
2
8
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
85
95
2013 Yılında Farabi DeğiĢim Programları Ġle Gelen Öğrenci Sayıları
Toplam
Fakülte/YO/Enstitü/MYO
Geldiği Üniversite
Sayı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
5
Eğitim Fakültesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2
Eğitim Fakültesi
Aksaray Üniversitesi
4
Eğitim Fakültesi
Anadolu Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Amasya Üniversitesi
2
Eğitim Fakültesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
2
Eğitim Fakültesi
Atatürk Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
2
Eğitim Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi
3
Eğitim Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi
3
Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
İnönü Üniversitesi
2
Eğitim Fakültesi
Kafkas Üniversitesi
2
Eğitim Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
4
Eğitim Fakültesi
Sakarya Üniversitesi
1
Eğitim Fakültesi
Uşak Üniversitesi
2
Fen Edebiyat Fakültesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1
Burdur Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi
1
Toplam
46
96
2013 Yılı Uluslararası Öğrenci Hareketliliği ile Gelen Öğrenci Sayıları
Fakülte/YO/Enstitü/MYO
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Veterinerlik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Geldiği Üniversite
Kenya
Almanya
Avusturya
Azerbaycan
Benin
Bulgaristan
Dem. Kongo Cum.
Ekvator Gine
Fas
Güney Afrika
Irak
Kırgızistan
Malavi
Nijer
Nijerya
Suriye
Suudi Arabistan
Tataristan
Zambia
Türkmenistan
Bulgaristan
Türkmenistan
Malavi
Azerbaycan
Kazakistan
Afganistan
Madagaskar
Ürdün
Azerbaycan
Türkiye
Orta Afrika Cumhuriyeti
Suudi Arabistan
Malavi
Türkmenistan
Azerbaycan
Bulgaristan
Fransa
Kenya
Suudi Arabistan
Çin
Tacikistan
Çin
Kırgızıstan
Azerbeycan
Türkmenistan
Burkinafaso
Türkmenistan
Çin
Kırgızıstan
Azerbaycan
Toplam
Toplam Sayı
3
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
1
3
1
5
5
2
4
4
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
1
2
1
6
4
2
1
6
3
1
1
3
114
97
2- Performans Sonuçları Tablosu
Hedef 1 (A.1- H.1)
Ġdare Adı
38.58 - MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Amaç
Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef
Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Performans Hedefi
Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
Üniversitemiz birimlerinde öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi sonucu, mezunlar bilimsel temellere dayalı, güncel ve
kullanışlı bilgilerle donatılacaktır.
2013
Hedefi
GerçekleĢme
Oranı
2013
GerçekleĢme
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
1
Eğitim-öğretime devam eden ön lisans program
çeşitliliği sayısı
Sayı
31
35
% 112,90
2
Ön lisans kontenjan doluluk oranı
Oran
83
73
% 87,95
3
Ön lisans öğrenci sayısı
Sayı
10.500
10.579
% 100,75
4
Eğitim-öğretime devam eden Lisans eğitimi program
sayısı
Sayı
28
28
% 100,00
5
Lisans öğrenci sayısı
Sayı
8.500
8.945
% 105,24
6
Öğretim üyesi sayısı
Sayı
230
233
% 101,30
7
Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısı
Sayı
230
239
% 103,91
8
Araştırma görevlisi sayısı
Sayı
160
170
% 106,25
9
Hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısının toplam öğrenci
sayısına oranı (% )
Oran
3
1,26
% 42,00
10 Öğrenci memnuniyet düzeyi (%)
Oranı
76
71
% 93,42
11 Öğretim elemanı memnuniyet düzeyi (%)
Oran
77
72
% 93,51
12 Lisansüstü öğrenci sayısı
Sayı
300
536
% 178,67
Sayı
24
35
% 145,83
Sayı
100
85
% 85,00
Sayı
80
106
% 132,50
Sayı
18
8
% 44,44
Sayı
40
94
% 235,00
Sayı
16
3
% 18,75
Sayı
160
155
% 96,88
13
14
15
16
17
18
19
98
Anabilim dallarında açık bulunan lisansüstü eğitimöğretim program sayısı
Ulusal öğrenci değişim programına katılan öğrenci
sayısı (Giden öğrenci)
Uluslararası öğrenci değişim programına katılan
öğrenci sayısı (Giden öğrenci)
Uluslararası öğrenci değişim programına katılan
öğrenci sayısı (Gelen öğrenci)
Uluslararası öğretim elemanı değişim prog. katılan
öğr. el. sayısı (Giden öğr. elm.)
Uluslararası öğretim elemanı değişim prog. katılan
öğr. el. sayısı (Gelen öğr.elm).
Üniversite bünyesinde düzenlenen kongre, panel,
sempozyum, konferans vb bilimsel etkinlik sayısı
Üniversitemizin “Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini GeliĢtirmeye Yönelik ÇalıĢmalar
Yapılacaktır.” Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 112,90 gerçekleşme sağlanmış ve eğitimöğretime devam eden ön lisans program çeşitliliği sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
2 numaralı performans göstergesi ile ön lisans kontenjan doluluk oranının % 83 olması
hedeflenmiş, % 73 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 87,95 olmuştur.
3 ve 4 numaralı performans göstergeleri için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.
5 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı % 105,24 olmuş ve lisans
öğrenci sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
6, 7, 8 numaralı performans göstergeleri için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır
9 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 42,00 olmuştur. Hedeften
sapmanın nedeni öğrenci sayısındaki artış olmuştur.
10 ve 11 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı sırasıyla % 93,42 ve
% 93,51 olmuştur. Öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyet düzeyi performans
göstergelerinde hedeflenene yakın gerçekleşme sağlanmıştır.
12 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 178,67 olmuştur.
Hedeften sapmanın nedeni öğrenci sayısındaki artış olmuştur.
13 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 145,83 olmuştur.
Anabilim dallarında açık bulunan lisansüstü eğitim-öğretim program sayısındaki artış
beklenenden fazla gerçekleşmiştir.
14 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 85,00 olmuştur.
Öğrenciler tarafından hedeflenenin altında ulusal öğrenci değişim programına katılım
gerçeklemiştir.
15 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 132,50 olmuştur.
Öğrenciler tarafından hedeflenenin biraz üstünde uluslararası öğrenci değişim programına
katılım gerçeklemiştir.
16 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 44,44 olmuştur. Hedeften
sapmanın nedeni beklenenden daha az öğrenci gelmesinden kaynaklanmıştır.
17 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 235,00 olmuştur. Öğretim
elemanları hedeflenenin üstünde uluslararası öğretim elemanı değişim programına (giden)
katılmıştır.
18 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 18,75 olmuştur. Öğretim
elemanları hedeflenenin çok altında uluslararası öğretim elemanı değişim programına (gelen)
katılmıştır.
19 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 96,88 olmuştur.
Üniversite bünyesinde düzenlenen kongre, panel, sempozyum, konferans vb bilimsel etkinlik
sayısında hedeflenene yakın gerçekleşme sağlanmıştır.
99
Hedef 2 (A.1- H.2)
Amaç
Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Performans Hedefi
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Üniversitemizde altyapı eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Devam eden bina inşaatları en kısa sürede
tamamlanacak ve teknolojik alt yapının güçlendirilmesi için makine-teçhizat alımları yapılacak, mevcut olanlarda
iyileştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2013
Hedefi
GerçekleĢme
Oranı
2013
GerçekleĢme
1
Toplam kapalı alan miktarı (m2)
Metrekare
168.000
174.781
% 104,04
2
Çevre düzenlemesi yapılan açık alan miktarı (m2)
Metrekare
60.000
57.104
% 95,17
3
Toplam makine-teçhizat, araç ve demirbaş tutarı (TL)
TL
18.000.000
24.374.096,30
% 135,41
4
Projeksiyon sayısı
Sayı
290
390
% 134,48
5
Bilgisayar sayısı
Sayı
3.550
3.256
% 91,72
6
Basılı kitap ve dergi sayısı
Sayı
39.144
39.714
% 101,46
7
Elektronik kitap ve dergi sayısı
Sayı
63.687
109.825
% 172,44
8
Veri tabanı sayısı
Sayı
20
25
% 125,00
9
Ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesi
(Mbps)
Sayı
200
250
% 125,00
10 Web ana sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı
Sayı
2.000.000
2.039.699
% 101,98
11 Ana sunucu web sitesi büyüklüğü
Sayı
5
5
% 100,00
100
“Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Ġhtiyaç Duyulan Teknolojik ve
Fiziksel Altyapı GeliĢtirilecektir.” Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 104,04 gerçekleşme sağlanmış ve toplam
kapalı alan miktarı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
2 numaralı performans göstergesi ile çevre düzenlemesi yapılan açık alan miktarının
toplam 60.000,00 olması hedeflenmiş, 57.104,00 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı
% 95,17 olmuştur ve hedeflenene yakın gerçekleşme sağlanmıştır.
3 ve 4 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı sırasıyla % 135,41 ve
% 134,48 olmuştur. Hedeflenenden daha fazla gerçekleşmeye yeni birimlerimizin hizmete
girmesi ile birlikte oluşan makine-teçhizat ve demirbaş ihtiyacı sebep olmuştur.
5 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 91,72 olmuştur.
Üniversitemiz bilgisayar sayısında hedeflenene yakın gerçekleşme sağlanmıştır.
6 numaralı performans göstergesinde % 101,46 oranında gerçekleşme olmuş ve
performans hedefine ulaşılmıştır.
7 numaralı performans göstergesinde % 172,44 oranında gerçekleşme olmuş,
hedeflenenden daha fazla gerçekleşmeye kütüphaneye elektronik kitap ve dergi alımları için
ayrılan ödenekteki artış ve bu ödeneklerin verimli kullanılması neden olmuştur.
8 ve 9 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı % 125 olmuştur. Veri
tabanı sayısı ve ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesinde hedeflenenden fazla
gerçekleşme olmuştur.
10 numaralı performans göstergesinde % 101,98 gerçekleşme sağlanmış ve web ana
sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
11 numaralı performans göstergesinde % 100,00 gerçekleşme sağlanmış ve ana
sunucu web sitesi büyüklüğü için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
101
Hedef 3 (A.1- H.3)
Amaç
Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef
Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel
hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.
Performans Hedefi
Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel
hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.
Üniversitemizde öğrenci ve personele verilen sosyal ve kültürel hizmetlerdeki memnuniyeti arttırmak için, sosyal ve kültürel
altyapı inşaatlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak, ayrıca sosyal ve kültürel hizmetlerin kalitesi arttırılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Sosyal ve kültürel alan miktarı (m2)
2
Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal, kültürel ve
spor etkinliği sayısı (konser, tiyatro, sergi, şenlik,
spor etkinliği. vb.)
3
4
Ölçü Birimi
Metrekare
2013
Hedefi
2013
GerçekleĢme
GerçekleĢme
Oranı
40.000
59.751
% 149,38
Sayı
185
191
% 103,24
Sosyal ve kültürel hizmetlerdeki öğrenci memnuniyet
düzeyi (%)
Yüzde
72
52
% 72,22
Sosyal ve kültürel hizmetlerdeki personel
memnuniyet düzeyi (%)
Yüzde
75
53,50
% 71,33
“Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline Verilen Sosyal ve Kültürel Hizmet
Memnuniyeti Arttırılacaktır.” Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 149,38 gerçekleşme sağlanmıştır.
Hedeflenenden daha fazla gerçekleşmeye yeni birimlerimizin hizmete girmesi ile oluşan
sosyal ve kültürel alan ihtiyacı sebep olmuştur.
2 numaralı performans göstergesinde % 104,04 gerçekleşme sağlanmış ve Üniversite
bünyesinde düzenlenen sosyal, kültürel ve spor etkinliği sayısı için belirlenen hedefe
ulaşılmıştır.
3 ve 4 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı sırasıyla % 72,22 ve %
71,33 olmuştur. Hedeflerden sapmaya ödeneklerinin yetersizliği sebep olmuştur.
102
Hedef 4 (A.1- H.4)
Amaç
Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef
Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar
yapılacaktır.
Performans Hedefi
Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar
yapılacaktır.
Üniversitemiz birimlerinde iş analizlerine, iş tanımlarına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
1 İş tanımlarını tamamlayan birim sayısı oranı (%)
2
İş süreçlerini ve iş akış şemalarını tamamlayan birim
sayısı oranı (%)
3 Üniversite personelinin katıldığı eğitim sayısı
Ölçü Birimi
Yüzde
Yüzde
Sayı
2013
Hedefi
2013
GerçekleĢme
10
GerçekleĢme
Oranı
32
% 320,00
Çal.Dev.Ediyor Çal.Dev.Ediyor
% 0,00
12
15
% 125,00
“Verilen Hizmetlerde Kalite ve Verimliliği Arttırmak Ġçin ÇalıĢmalar
Yapılacaktır.” Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 320,00 gerçekleşme sağlanmıştır.
Üniversitemizde yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak için yapılan
çalışmalar beklenenden hızlı gerçekleşmektedir.
2 numaralı performans göstergesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
3 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 125 olmuştur. Üniversite
personelinin katıldığı eğitim sayısında hedeflenenden fazla gerçekleşme olmuştur.
103
Hedef 1 (A.2- H.1)
Amaç
Araştırma- Geliştirme Faaliyetlerinin Nicelik ve Niteliklerini
Arttırmak
Hedef
Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı
geliştirilecektir.
Performans Hedefi
Bilimsel çalışmaları
geliştirilecektir.
kolaylaştıracak
araştırma
altyapısı
Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma, geliştirme ve uygulama alanları arttırılacak, mevcut olanların eksiklikleri
tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
1
Araştırma ve uygulama alanlarının miktarı (m2)
Metrekare
2
Alınan akreditasyon belgesi sayısı
Sayı
2013
Hedefi
GerçekleĢme
Oranı
2013
GerçekleĢme
24.000
24.104
% 104,43
1
1
% 100,00
“Bilimsel ÇalıĢmaları KolaylaĢtıracak AraĢtırma Altyapısı GeliĢtirilecektir.”
Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 104,43 gerçekleşme sağlanmış ve araştırma ve
uygulama alanlarının miktarı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
2 numaralı performans göstergesinde % 100,00 gerçekleşme sağlanmış ve alınan
akreditasyon belgesi sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
.
104
Hedef 2 (A.2- H.2)
Amaç
Araştırma - Geliştirme Faaliyetlerinin Nicelik ve Niteliklerini
Arttırmak
Hedef
Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye
(arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi
Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye
(arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Üniversitemizde araştırma-geliştirme ve yayın faaliyetlerinin arttırılabilmesi için eğitim, danışmanlık faaliyetleri
yürütülecekti. Personel, ar-ge ve yayın faaliyetleri için teşvik edilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2013
Hedefi
2013
GerçekleĢme
GerçekleĢme
Oranı
1
Verilen proje hazırlama eğitimi sayısı
Sayı
5
5
% 100,00
2
Ar-ge ve yayın faaliyetleri teşvik sisteminden
yararlanan akademik personel sayısı
Sayı
80
36
% 45,00
3
Ar-ge ve yayın faaliyetleri teşvik bütçesinin
üniversitenin genel bütçesine oranı (%)
Oran
Çal.Dev.Ediyor
0,001
% 0,00
4
Ar-ge ve yayın faaliyetleri için yararlanılan toplam
teşvik miktarı (TL)
TL
240.000,00
121.354,29
% 50,56
5
Yurtdışı teşvik sisteminden yararlanan akademik
personel sayısı
Sayı
50
53
% 106,00
6
Yurtdışı teşvik bütçesinin üniversitenin genel
bütçesine oranı (%)
Oran
Çal.Dev.Ediyor
0,0008
% 0,00
7
Yurtdışı teşvik sistemi ödeme tutarı (TL)
TL
60.000
78.745
% 134,24
8
Araştırma projeleri bütçe toplamı (TL)
TL
800.000
1.465.452,60
% 183,18
9
Yürütülmesine destek verilen proje sayısı
Sayı
70
82
% 117,14
10
Uluslararası yayın sayısı (SCI, SSCI, AHCI,
expanded SCI)
Sayı
120
124
% 103,33
11 Ulusal yayın sayısı
Sayı
80
263
% 328,75
12 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı
Sayı
1
2
% 200,00
13 Üniversitemizin yayınlarının atıf sayısı
Sayı
380
336
% 88,42
105
“Akademik Personelin Ar-Ge ve Yayın Faaliyetlerini Özendirmeye (Arttırmaya)
Yönelik ÇalıĢmalar Yapılacaktır.” Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 100,00 gerçekleşme sağlanmış ve verilen
proje hazırlama eğitimi sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
2 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 45,00 olmuştur. Hedeften
sapmaya ödeneklerinin yetersizliği sebep olmuştur.
3 numaralı performans göstergesinde ar-ge ve yayın faaliyetleri teşvik bütçesinin
üniversitenin genel bütçesine oranı 0,001 olarak gerçekleşmiştir.
4 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 50,56 olmuştur. Hedeften
sapmaya ödeneklerinin yetersizliği sebep olmuştur.
5 numaralı performans göstergesinde % 106,00 gerçekleşme sağlanmış ve yurtdışı
teşvik sisteminden yararlanan akademik personel sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
6 numaralı performans göstergesinde yurtdışı teşvik bütçesinin üniversitenin genel
bütçesine oranı 0,0008 olarak gerçekleşmiştir.
7 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 134,24 olmuştur. Yurtdışı
teşvik sistemi ödeme tutarında hedeflenenden fazla gerçekleşme olmuştur.
8 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 183,18 olmuştur. Hedeften
sapmanın nedeni Tübitak ve Bilimsel Araştırma Proje sayılarındaki artıştır.
9 numaralı performans göstergesinde % 117,14 gerçekleşme sağlanmış ve
yürütülmesine destek verilen proje sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
10 numaralı performans göstergesinde % 103,33 gerçekleşme sağlanmış ve
uluslararası yayın sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
11 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 328,75 olmuştur. Öğretim
elemanları tarafından hedeflenenin üstünde ulusal yayın hazırlanmıştır.
12 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 200,00 olmuştur.
Hedeften sapmaya yayın sayısındaki artış neden olmuştur.
13 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 88,42 olmuştur.
Üniversitemizin yayınlarının atıf sayısı için hedeflenene yakın gerçekleşme sağlanmıştır.
106
Hedef 1 (A.3- H.1)
Amaç
Toplumla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak
Hedef
Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Hedefi
Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.
Üniversitemiz öncelikle yakın çevresine ve daha sonra genel çevresine yönelik bilimsel ve sosyal katkıları arttıracaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2013
Hedefi
2013
GerçekleĢme
GerçekleĢme
Oranı
1 Verilen eğitim sayısı
Sayı
7
17
% 242,86
2 Verilen veteriner sağlık hizmet sayısı
Sayı
925
1.645
% 177,84
3 Danışmanlık sayısı
Sayı
8
12
% 150,00
4 Dış paydaşlar için yapılan analiz sayısı
Sayı
1.550
1.586
% 102,32
5 Döner sermaye gelirleri toplamı(TL)
TL
880.000
1.418.576,79
% 161,20
Sayı
32
6
% 18,75
6
Diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan sosyal etkinlik
sayısı
“Topluma Yönelik Ürün ve Hizmet Faaliyetleri GeliĢtirilecektir.” Performans
Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 242,86 olmuştur. Verilen
eğitim sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
2 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 177,84 olmuştur. Verilen
veteriner sağlık hizmet sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
3 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 150,00 olmuştur.
Danışmanlık sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
4 numaralı performans göstergesinde % 102,32 gerçekleşme sağlanmış ve dış
paydaşlar için yapılan analiz sayısında belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
5 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 161,20 olmuştur. Döner
sermaye gelirleri hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
6 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 18,75 olmuştur. Hedeften
sapmaya ödeneklerin yetersizliği sebep olmuştur.
107
IVKURUMSAL
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
KABĠLĠYET
ve
KAPASĠTENĠN
A- ÜSTÜN YÖNLERĠMĠZ
Gelişime açık, genç, dinamik bir akademik ve idari personele sahip olmak
Üniversite üst yönetiminin dinamik, iletişime her zaman açık ve öğrenci merkezli bir
yaklaşımda olması
Tüm çalışanların yeni üniversite olmanın verdiği heyecan ve dinamizme sahip olması
Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı büyüyen bir üniversite olması
Üniversite bünyesinde köklü Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının bulunması
Üniversitenin büyük illere yakınlığı (Coğrafik konumu)
Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının aktif işleyişi
Fiziki ve teknolojik alt yapının niteliğinin günden güne artması
Mezunlarımızın merkezi sınavlardaki başarıları ve işverenler tarafından tercih
edilmeleri
Yöre ve ülke ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarına sahip olunması
B- ZAYIF YÖNLERĠMĠZ
Akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması
Fiziki alan ve alt yapı olanaklarının ( Spor alanları, sosyal tesisler vb.) yetersiz olması
Bütçe imkanları dahilinde akademik yayınlar ve yurt dışı sempozyumlar için yeterli
teşvik veya destek verilememesi
Lisansüstü programlarının sayısının yetersiz olması
Bütçe olanakları dahilinde araştırma projesi desteklerinin yetersiz kalması
C- FIRSATLARIMIZ
İlimizin huzurlu ve güvenilir olması
Şehirde yaşamın ucuz rahat ve kolay olması
Akademik birimlerin araştırma ve uygulamalarına yönelik alanların (Tarım,
hayvancılık, gıda, arkeolojik, tarihi & kültürel yapı, turizm) var olması
İlimizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre açılacak yeni akademik birimlerin
yönlendirilebilme fırsatlarının var olması
108
Üniversitemizin ADIM üniversiteleri içerisinde yer alması ve bu üniversitelerin
eğitim-öğretimle ile ilgili fırsatlarından yararlanılması
Üniversitemizin adı eğitimle anılan bir şehirde bulunması
Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının üniversite ile
güçlü bir işbirliği bağının bulunması
Üniversitenin coğrafik konumunun sunduğu fırsatlar
İlimizde öğrencilerimizin barınma ve ulaşım sorunlarının olmaması
D- TEHDĠTLERĠMĠZ
Üniversite bütçesinin yetersizliği
Şehrin sosyal olanaklarının yetersiz olması
Şehrin sanayi, turizm ve hizmet sektörü açısından yeterince gelişememiş olması
İldeki sanayileşme düzeyinin, sektörel çeşitliliğin ve öğrenci staj imkanlarının yeterli
düzeylerde olmaması
V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
2006 Yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013 yılında 20.060 öğrenci ile
eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İstiklal yerleşke alanına ait kamulaştırma
işlemleri büyük çoğunlukla bitirilmiştir. Yeni yerleşke alanında Veteriner Fakültesi ile
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binalarının yapımı 2010 yılında tamamlanmıştır. Fen
Edebiyat Fakültesi ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun
inşaatları 2011 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi ve Hukuk Fakültesi açılması çalışmaları devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’nin fiziki mekanlarının tamamlanabilmesi için yatırım ödeneklerinin arttırılması
gerekmektedir. Üniversitelere ödenek ve kadro dağılımı yapılırken mutlaka öğrenci
sayılarının dikkate alınması gerekmektedir. Üniversitelerde çalışan personelin özlük
haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
109
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller
gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Burdur, Nisan-2014
Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Rektör
110
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Burdur, Nisan-2014
Hüseyin YAVUZ
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı
111
Download

2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi