DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Adı Soyadı
: Dr. İrem AYHAN SELÇUK
Doğum Yeri/Tarihi
: İzmir
Kadro Ünvanı ve Aldığı
Tarih
: Araştırma Görevlisi 11/10/2005
Kadrosunun Bulunduğu
Birim
: Mimarlık Fakültesi
Görev Yaptığı Birim
: Mimarlık Fakültesi
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 1 / 11
07/11/2014 13:07
22/03/1983
Bölüm,Anabilim/Anasanat : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı
Dalı
Yabancı Dil
: İngilizce ( ÜDS : 71,25 / 2009 Yılı ) ( KPDS : 72 / 2009 Yılı )
Lisans
: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü, Haziran 2005
Yüksek Lisans
: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge
Planlama Anabilim Dalı, Ağustos 2007
Doktora
: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge
Planlama Anabilim Dalı, Ağustos 2013
Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri
Yüksek Lisans Tezi : Kentte Suçun Ekonomik, Sosyal ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Yrd.Doç.Dr. Kemal Mert ÇUBUKÇU , Eylül 2005 - Temmuz 2007
Doktora Tezi : Tarihi yapıların korunmasında ve koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında bir
belirleyici olarak trafik kaynaklı titreşimlerin ölçülmesi ve modellenmesi
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Doç.Dr. Kemal Mert ÇUBUKÇU , Eylül 2009 - Ağustos 2013
Makale Yayınları
Doktora sonrası Makaleleri
1. Ayhan Selçuk İ, Efe Güney M, Ergin Ş,"Kentsel Mekanın Ortak Kullanıcıları Lgb tt Bireylerin
Türkiye'nin Başkenti Ankara'daki Yerseçim Pratikleri", Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik
Bilimler Dergisi (UHBAB), 4/11/92-115/2015, 2015, Araştırma Makale,Tübitak Ulakbim, Doktora
sonrası
2. İrem AYHAN SELÇUK,"şehir planlamada nüfus kavramı ve tahmininde kullanılan matematiksel
yöntemler", artium, 2/2/191-206/2014, 2014, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doktora sonrası
3. İrem AYHAN SELÇUK,"kısa dönemli, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan ihtiyacının kestiriminde
bir araç olarak ekstrapolasyon nüfus projeksiyon yönteminin kullanımı: Kütahya örneği", tasarım ve
mimarlık dergisi, 01/02/98-119/2014, 2014, Araştırma Makale,Research Bible, Doktora sonrası
4. Efe Güney M, Ayhan Selçuk İ, Ergin Ş,"lgbtt nüfusunun kentle kurdukları ilişkinin belirlenmesi için
kullandıkları alanların çalışma, yaşama ve alış-veriş alanları kapsamında incelenmesi: izmir örneği
(an analysıs of the lgbtt community's use of urban spaces in terms of working, living, and shopping for
the purpose of determining their relation with the city: the case of izmir)", Uluslararası Sosyal
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 2 / 11
07/11/2014 13:07
Makale Yayınları
Doktora sonrası Makaleleri
Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 7/32/594-611/2014, 2014,
Araştırma Makale,EBSCO, MLA International, Asos Index, Scientific Commons, BC ELN, Doktora
sonrası
5. Ayhan Selçuk, İ., Çubukçu, K.M.,"Tarihi ve kültürel özellikleri nedeniyle koruma altındaki alanlarda
ulaşım politikalarının oluşturulmasında veri kaynağı olarak trafik kaynaklı titreşimler", idealkent, 12,
194-217, 2014, 2014, Araştırma Makale,EBSCOHOST, Doktora sonrası
Öğrenim Sırasında Makaleler
6. Ayhan Selçuk, İ., Çubukçu, K.M.,"Kent planlamada yeni bir eylem alanı: Trafik kaynaklı titreşimler",
Kent ve Toplum, 4, 123-128, 2013, 2013, Review Makale,Ulusal Hakemli
7. İrem Ayhan Selçuk,"Venedik Ulaşım Sistemi", Yapı Dergisi, 366/72-76, 2012, Araştırma
Makale,Hakemsiz Dergi
8. İrem Ayhan,"Strasburg Köprüleri", Yapı Dergisi, 357/50-55, 2011, Araştırma Makale,Hakemsiz
Dergi
9. İrem Ayhan,"Bir Sosyal Konut Alanı İncelemesi", Yapı Dergisi, 351/50-55, 2011, Araştırma
Makale,Hakemsiz Dergi
10. İrem AYHAN,"eğitimcilere yol göstermesi açısından tab analiz programı kullanarak başarı testi
hazırlama sürecinde izlenecek adımlar", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi,
2/80-101/2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
11. Ayhan, I., Cubukcu, K.M.,"Explaining historical urban development using the locations of mosques: A
GIS/spatial statistics-based approach", Applied Geography, 30(2), 229-238, 2010, 2010, Araştırma
Makale,SSCI, (2 eserde atıf)
12. İrem Ayhan Selçuk, K. Mert Çubukçu,"Mekanın Suça Etkisi", Yapı Dergisi, 339/44-49, 2010,
Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
13. Ayhan, İ., Çubukçu, K.M.,"suç ve kent ilişkisine ampirik bakış: literatür taraması", SDÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 30-55, 2007, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, (1 eserde atıf)
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri
Doktora sonrası Bildirileri
1. Mercan Efe Güney, İrem Ayhan Selçuk,"Herkes için Olan Kentin Oluşturulmasında Bir Adım:
LGBTT Bireylerin Mekanları",5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu (KBAM),
ANKARA, Ekim 2014, 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu Bildiri Kitabı,211-224,
Uluslararası organizasyon, Doktora sonrası
2. Selçuk, A.İ., Çubukçu, K.M.,"Korunması gerekli tarihi alanlarda bir çevre ve tasarım problemi olarak
trafikten kaynaklanan titreşimler üzerine bir değerlendirme",Çevre Tasarım Kongresi - 2013,
NİLÜFER, Aralık 2013, Sağlıklı Çevre Sağlıklı Tasarım,337-348, Hakemli organizasyon, Doktora
sonrası
3. Selçuk, İ.A., Çubukçu, K.M.,"Birgi'de korunması gerekli tescilli taş yapılarda gözlemlenen taşıt
kaynaklı titreşimler ve olası etkilerine yönelik öngörüler",1. Birgi Sempozyumu, ÖDEMİŞ, Aralık
2013, Doktora sonrası
4. Efe Güney M, Ayhan Selçuk İ,"kadına yönelik çalışmalarda yeni bir tartışma konusu olarak
lezbiyenler ve kentsel mekandaki arayışları-izmir örneği",tmmob izmir 2. kent sempozyumu,
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 3 / 11
07/11/2014 13:07
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri
Doktora sonrası Bildirileri
BAYRAKLI, Kasım 2013, tmmob izmir 2. kent sempozyumu,117-133, Doktora sonrası
5. Selçuk, İ.A., Çubukçu, K.M.,"Korunması gerekli alanlarda bir planlama sorunu olarak trafik kaynaklı
titreşimler ve somutlaşmamış yasal dayanaklarının izmir/birgi örneği üzerinden incelenmesi",TMMOB
2. İzmir Kent Sempozyumu, İZMİR, Kasım 2013, tmmob izmir 2. kent sempozyumu bildiriler
kitabı,25-37, Doktora sonrası
6. Zeki Yıldırım, Ayhan Selçuk İ,"6360 sayılı kanun çerçevesinde değişen sınırlar ve genişleyen
yetki alanlarının izmir ili planlama pratiği açısından irdelenmesi",tmmob izmir 2. kent sempozyumu,
BAYRAKLI, Kasım 2013, tmmob izmir 2. kent sempozyumu,429-441, Doktora sonrası
7. Efe Güney M, Ayhan Selçuk İ,"Mekânsal Belleğin Bugünden Oluşturulması: Ankara Örneğinde
Cinsel Alanın Ötekileri İçin Kent",VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu (VIIth
International Culturel Studies Conference), ANKARA, Eylül 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon,
Doktora sonrası
Öğrenim Sırasında Bildirileri
8. Efe Güney M, Ayhan Selçuk İ,"Tarım Ülkesi Olan Türkiye'nin Kentleşme Seyri: Yasaların
Oluşturduğu Kent",KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 3. Sempozyumu, ANKARA, Aralık
2012, KBAM Bildiri Kitabı,471-485, Hakemli organizasyon
9. Ayhan, İ., Çubukçu, K.M.,"İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na Yapılan İç Hatlar Amaçlı
Yolculukların Türel (Ulaşım Aracı) Seçimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi",İzmir Ulaşım
Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı,166-175, Hakemli
organizasyon
10. Ayhan, İ., Çubukçu, K.M.,"Explaining the Historic Growth of a City by the Location of Mosques: An
Approcah Based on GIS and Spatial Statistics",5th International Conference on Geographic
Information Sytems (ICGIS-2008), İSTANBUL, Temmuz 2008, 5th International Conference on
Geographic Information Sytems Proceedings,327-334, Uluslararası Hakemli organizasyon
11. Ayhan, İ., Çubukçu, K.M.,"Hansen Modeli Kullanılarak Adana Ceyhan'daki Nüfus Hareketlerinin
İncelenmesi",12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, BEŞİKTAŞ, Ekim 2007, Bölge
Biliminde Yeni Yaklaşımlar,203-213, Hakemli organizasyon (1 eserde atıf)
12. Ayhan, İ., Çubukçu, K.M.,"Designing Safe and Peaceful Environmets: Spatial Determinants of NonViolent Urban Crimes",Livenarch III, TRABZON, Temmuz 2007, Livenarch III Contextualism in
Architecture-Livable Environments and Architecture Proceedings,1017-1025, Uluslararası Hakemli
organizasyon
13. Ayhan, İ., Çubukçu, K.M.,"Kentte Suç Oranının Ekonomik ve Mekansal Değişkenlerle
Modellenmesi",16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, ANKARA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon
Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
Doktora sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
1. Yrd.Doç.Dr. Mercan EFE GÜNEY,Prof.Dr. Şenel ERGİN,Dr. İrem AYHAN SELÇUK,"cinsel alanda
öteki olarak tanımlanan nüfusun kentsel alan kullanımı", bilim ofset, izmir,978-975-441-4271,(2014) ,Bilimsel kitap ,Kitap yazarlığı, Doktora sonrası
2. Dr. İrem AYHAN SELÇUK,Doç.Dr. Kemal Mert ÇUBUKÇU,"Tarihi yapıların korunmasında ve
koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasındabir beliryelici olarak trafik kaynaklı titreşimlerin
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 4 / 11
07/11/2014 13:07
Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
Doktora sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
ölçülmesi ve modellenmesi", ,(2013) ,Proje Raporu/Araştırma Raporu ,Kitap yazarlığı, Doktora
sonrası
3. Yrd.Doç.Dr. Mercan EFE GÜNEY,Dr. İrem AYHAN SELÇUK,Emine Duygu
KAHRAMAN,"Bayındır sosyo-mekansal analiz kentsel araştırma staj raporu 2012", İzmir,978-975441-406-6,(2013) ,Proje Raporu/Araştırma Raporu ,Kitap yazarlığı, Doktora sonrası
Öğrenim Sırasında Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
4. "Didem AKYOL ALTUN,Ahu AKSOY,Berna ÖZBERK,Emel KAYIN,Hasan TOPAL,Hülya
ALTUN,İrem AYHAN SELÇUK,Özlem SEVİNÇ GÖKÇEN,Sema DOĞAN,Yasemin
UZAKGÖREN,Yeliz KÜÇÜKER,ZerrinToprak KARAMAN,Zühre ÇELİK, "Planlama ve İmar,
Barınma ve Konut, Kent Güvenliği (Fiziksel ve Sosyal Altyapı içinde)", "İzmir kent sağlık gelişim
planı",978-975-18-0124-1,İzmir,(2011), Syf.36-40,Proje Raporu/Araştırma Raporu ,Kitap içi
bölüm/Makale
5. "Eylem BAL,İrem AYHAN, "An Overview Of The Legal And Institutional Regulations In The Field Of
Urban Archaeology In Turkey", "Urban Historical Stratum: from Smyrna to Izmir",A. Emel Göksu,
Jukka Jokilehto, Piotr Lorens, 978-975-441-291-8,D.E.U. Faculty of Architecture Press,
İzmir,(2010), p.151-160,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale
6. "Dr. İrem AYHAN SELÇUK,Bilgin Boğa,Gürcan Görgülü,Özlem Sevinç, "Kent Güvenliği", "İzmir
Kent Sağlık Profili",978-975-18-0111-1,İzmir,(2009), Syf.40-43,Proje Raporu/Araştırma Raporu
,Kitap içi bölüm/Makale
7. Araş.Gör. İrem AYHAN,Yrd.Doç.Dr. Kemal Mert ÇUBUKÇU,"Kentte Suç Oranının Ekonomik,
Sosyal ve Mekamsal Değişkenlerle Modellenmesi", İZMİR,2242,(2007) ,Proje Raporu/Araştırma
Raporu ,Kitap yazarlığı
8. Yrd.Doç.Dr. Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN,Yrd.Doç.Dr. Mediha Burcu SILAYDIN
AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN,Yrd.Doç.Dr. Eylem BAL,İbrahim Akgül,Dr. İrem
AYHAN SELÇUK,Ömer Girgin,Burcu Özizmirli,Ufuk Taşkıran,Oğuz Yavuz,Aslı Aktürk,Levent
Alkan,Barbaros Aydın,Berna Aydın,Ceren Balcan,Perihan Başoğlan,Cumhur Çekçi,Veli Burçin
Çeltik,Ahmet Dikyar,Sefa Dinç,Özne Bengi Gözen,Egemen Gündoğdu,Serhat Gürkan,Eftal
Güven,Burçin Hepgüzel,Yasemin Karadağ,Emin Kökeli,Uğurcan Özek,Özer Özkal,İncinur
Özyılmaz,Meltem Serter,İlyas Taş,Senem Tezcan,Zeynep Sırma Uslu,Kamer Vatansever,Ömer
Yetkin,Gökçe Dündar,Ayşe Altuntaş,İrem Çağlar,Onur Çelik,Nuray Çolak,Semra Coşkun,Ayla
Doğan,Nazlı Ece Erpolat,Murat Kitir,Sinem Öztürk,Ceyda Sarıca,Maşallah Turan,Güneş
Uyanıker,Hüsniye Sevinç,Alper Sancar,Yasin Gürses,"Alaçatı analitik etüt raporu", ,(2006) , ,Kitap
yazarlığı
9. Prof.Dr. Mehmet Çınar ATAY,Yrd.Doç.Dr. Mahmut Yıldırım ORAL,Yrd.Doç.Dr. Muhammed
AYDOĞAN,Hitay BARAN,Türkmen Itır ALTUNLU,Kadri İLDİRİ,Ebru Petek ALTAY,Özge
ORAL,Yalçın ULUKAYA,Aslıhan COŞKUN,Handan TARHAN,Ali ATAY,Dr. İrem AYHAN
SELÇUK,Gül NALBANTOĞLU,Semiha RESULOĞLU,"İzmir ili turizm envanteri ve yatırım
potansiyelleri", İzmir,975-512-931-6,(2004) ,Proje Raporu/Araştırma Raporu ,Kitap yazarlığı
Görev Aldığı Projeler
1. "Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı", Araştırma
Projesi Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Mercan EFE GÜNEY, Münferit Proje, , "DEÜ BAP
Koordinasyon Birimi" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Eylül 2011 Haziran 2013
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 5 / 11
07/11/2014 13:07
Görev Aldığı Projeler
2. "Tarihi Yapıların Korunmasında ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanmasında Bir
Belirleyici Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Modellenmesi", Araştırma Projesi
Koordinatörü : Doç.Dr. Kemal Mert ÇUBUKÇU, Doktora Tezi Projesi, , "DEÜ BAP
Koordinasyon Birimi" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mart 2011 - Mart
2014
3. "izmir kent sağlık profili", Hizmet Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. A.Dilek GÜLDAL, Münferit
Proje, , "izmir büyükşehir belediyesi" destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Nisan 2007
- Ocak 2008
4. "Kentte Suçun Ekonomik, Sosyal ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi", Araştırma
Projesi Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr.Kemal Mert ÇUBUKÇU, Yüksek Lisans Tezi, , "DEÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı
görevinde, Ekim 2006 - Nisan 2008
5. "İzmir İli Turizm Envanteri ve Yatırım Potansiyelleri", Hizmet Projesi Koordinatörü :
Prof.Dr.Mehmet Çınar ATAY , "İzmir Ticaret Odası" destekli proje, Proje Çalışanı,
Katılımcı görevinde, Temmuz 2004 - Kasım 2004
Bilimsel Yayınlarda Editörlükleri
1. Bayındır sosyo-mekansal analiz kentsel araştırma stajı 2012, Kitap Editörlüğü
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
1. Tmmob Şehir Plancıları Odası 27. Olağan Genel Kurul, Ankara,(Diğer)
2. İzmir Kent Konseyi, "Ulaşım ve Trafik Eğitim Semineri, İzmir, Mayıs 2014(İzlenimci Katılımcı Olarak)
3. İzmir Kent Konseyi,"Ulaşım ve Trafik Eğitim Semineri, İzmir, Mayıs 2014(İzlenimci Katılımcı Olarak)
4. 1.Birgi Sempozyumu., Ödemiş, Aralık 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
5. Tmmob İzmir 2.Kent Sempozyumu., İzmir, Kasım 2013(Yürütme Kurulu Üyesi Olarak
Düzenleyici)
6. Tmmob Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Tarafından Düzenlenen 8 Kasım Dünya
Şehircilik Günü 37. Kolokyumu, İzmir, Kasım 2013(Yürütme Kurulu Üyesi Olarak
Düzenleyici)
7. Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Editage (A Division Of Cactus Communications) Tarafından
Gerçekleştirilecek Olan Ücretsiz Sertifikalı Eğitim Seminerine Katılmak Üzere,, İzmir, Mart
2013(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
8. Ortaklar Bilgilendirme ve Danışma Toplantısı., İzmir, Aralık 2012(İzlenimci - Katılımcı
Olarak)
9. "Tarihi Sitlerde ve Arkeolojik Sitlerde Planlama" Koruma Sempozyumu 2. Çalıştay, İzmir,
Ekim 2012(Danışma Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
10. "Tarihi Sitlerde ve Arkeolojik Sitlerde Planlama" Koruma Sempozyumu 2. Çalıştay, İzmir,
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 6 / 11
07/11/2014 13:07
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
Ekim 2012(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)
11. "Büyükşehir Yapılanmasının Aydın'A Yansıması" (Dünya Mimarlık Haftası Etkinlikleri),
Aydın, Ekim 2012(Panelist Olma)
12. Pln 3111 Şehir Planlama Projesi Iıı Dersi Kapsamında Araştırma ve Inceleme Yapmak
Üzere., Bayındır, Ekim 2012(Diğer)
13. 2011.Kb.Fen.039 No'Lu ve "Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Kentli Nüfusun Alan
Kullanımı" Adlı Bilimsel Araştırma Proje Için Lgbt Derneği'Nde Araştırma ve Inceleme
Yapmak Üzere,, İzmir, Ağustos 2012(Diğer)
14. Mesleki Eğitim Panelleri-4, Buca, Nisan 2012(Panel Moderatörlüğü)
15. 2011.Kb.Fen.18 No'Lu ve "Koruma Amaçlı İmar Planı Kararları, Trafik Yükü ve Yol
Döşemesinin Tarihi Yapılar Üzerindeki Titreşim Etkisinin Ölçülmesi ve Modellenmesi: İzmir
Ölçeğinde Ampirik Bir Çalışma" Başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi (Bap)., Ödemiş, Nisan
2012(Diğer)
16. 2011.Kb.Fen.18 No'Lu ve "Koruma Amaçlı İmar Planı Kararları, Trafik Yükü ve Yol
Döşemesinin Tarihi Yapılar Üzerindeki Titreşim Etkisinin Ölçülmesi ve Modellenmesi: İzmir
Ölçeğinde Ampirik Bir Çalışma" Başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi (Bap), Ödemiş, Nisan
2012(Diğer)
17. Tmmob Şpo 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara, Mart 2012(Diğer)
18. Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi, İstanbul, Ekim 2011(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
19. "İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı" Projesi Kapsamında Planlama ve İmar/Konut/Güvenlik
Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere, İzmir, Ağustos 2011(Diğer)
20. "İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı" Projesi Kapsamında Planlama ve İmar/Konut/Güvenlik
Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere, İzmir, Temmuz 2011(Diğer)
21. "İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı" Projesi Kapsamında Düzenlenecek Planlama ve
İmar/Konut/Güvenlik Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere,, İzmir, Temmuz
2011(Diğer)
22. "İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı" Projesi Kapsamında Düzenlenecek Planlama ve
İmar/Konut/Güvenlik Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere,, İzmir, Haziran
2011(Diğer)
23. "İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı" Projesi Kapsamında Düzenlenecek Planlama ve
İmar/Konut/Güvenlik Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere,, İzmir, Haziran
2011(Diğer)
24. "İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı" Projesi Kapsamında Planlama ve İmar/Konut/Güvenlik
Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere, İzmir, Haziran 2011(Diğer)
25. Mekanı Canlandırmak, Buca, Nisan 2011(Workshop(Çalıştay) Yöneticisi)
26. 7 Renk, Buca, Nisan 2011(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)
27. Çeşme Ilçesi Mahallelerinde 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda Hazırlanan
1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama
İmar Planları Tadilatı, Revizyonu ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanmasına Ilişkin
Yapılacak Toplantıya Katılmak Üzere., Çeşme, Ocak 2011(Diğer)
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 7 / 11
07/11/2014 13:07
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
28. Çeşme Ilçesi Mahallelerinde 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda Hazırlanan
1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama
İmar Planları Tadilatı, Revizyonu ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanmasına Ilişkin
Yapılacak Toplantıya Katılmak Üzere., Çeşme, Ocak 2011(Diğer)
29. 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Bilgilendirme Toplantısı., İzmir, Aralık
2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
30. "Pln 4401 Şehir Planlama Projesi V" Dersi Kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediye
Sınırları Ile İzmir İli Sınırları Içinde Planlama Çalışmalarına Yönelik Bir Dizi Araştırma
ve Analiz Yapmak Üzere., İzmir, Ekim 2010(Diğer)
31. İzmir Ili, Dikili İlçesi, Bademli Köyü, Hayıtlı Koyu Mevkiinde 2.Derece Doğal Sit Bütününü
Kapsayan Alanda Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesine
Ilişkin Düzenlenecek Toplantıya Katılmak Üzere., Dikili, Eylül 2010(Diğer)
32. İzmir Ili, Dikili İlçesi, Bademli Köyü, Hayıtlı Koyu Mevkiinde 2.Derece Doğal Sit Bütününü
Kapsayan Alanda Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesine
Ilişkin Düzenlenecek Toplantıya Katılmak Üzere., Dikili, Ağustos 2010(Diğer)
33. Pln.2992 Kentsel Araştırma Stajı, Gökçeada, Haziran 2010(Diğer)
34. Saint Piere Le Jeune Katolik Kilisesi'Ne Gezi, Strasbourg, Fransa, Mart 2010(İzlenimci Katılımcı Olarak)
35. Fransa'Nın Strasbourg Kenti'Ndeki Roma Hamamı'Na Teknik Gezi, Strasbourg, Fransa, Mart
2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
36. Karlruhe/Almanya'Nın Farklı Nitelikteki Konut Dokularını Ziyaret (Bahçeşehirler, EkoKonutlar, Askeri Dönem Yapıları, Bauhaus Evleri Vb.), Karlruhe, Almanya, Mart
2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
37. Her Perşembe Mimarlık, Venedik, İtalya, Mart 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
38. Exposition : Stockfeld - Archives De Strasbourg ( 32 Route Du Rhin, Tram Winston Churchill)
/Strasbourg/France, Strasbourg, Fransa, Mart 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
39. Exposition : Schimpf - Caue (5 Rue Hannong, Tram Les Halles Ou Homme De Fer)
/Strasbourg/France, Strasbourg, Fransa, Mart 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
40. Stockfeld Garden City /Strasbourg/France Teknik Gezisi, Strasbourg, Fransa, Mart
2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
41. Meeting At Hautepierre (Gestion De Proximité Urbaine Hautepıerre)-Centre Socio-Culturel
Le Galet/Strasbourg/France, Strasbourg, Fransa, Mart 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
42. Presentation Of Éco-Quarties By Jm Biry ve C Birghoffer-Ecole Nationale Superior De
Architecture-Strasbourg/France, Strasbourg, Fransa, Mart 2010(İzlenimci - Katılımcı
Olarak)
43. Hautepierre Sosyal Konut Alanı'Na Teknik Gezi, Strasbourg, Fransa, Mart 2010(İzlenimci Katılımcı Olarak)
44. Hautepierre Sosyal Konut Alanına Teknik Gezi, Strasbourg, Fransa, Şubat 2010(İzlenimci Katılımcı Olarak)
45. Erasmus Programı Kapsamında, Erasmus Değişim Öğrencisi Olarak2009- 2010 Akademik
Yılı Bahar Döneminde Ecole Nationale Superieure D'Architecture De Strasbourg Bünyesinde
Eğitim Görmek Üzere,, STRASBOURG, Fransa, Şubat 2010(Diğer)
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 8 / 11
07/11/2014 13:07
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
46. Ix. Araştırma Yöntemleri Semineri, Antalya, Ocak 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
47. İzmir Ulaşım Sempozyumu., İzmir, Aralık 2009(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
48. Pln 2992 Kentsel Araştırma Stajı, Aliağa, Temmuz 2009(Diğer)
49. Türkiye Planlama Okulları Birliği 5. Dönem Koordinasyon Toplantısı, Buca, Haziran
2009(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)
50. "Bulanık Mantık ve Matlab Uygulamaları" Kursu, Eskişehir, Ekim 2008(İzlenimci Katılımcı Olarak)
51. Staj Kapsamında Teknik Gezi, Aydın, Eylül 2008(Diğer)
52. Pln.264 Kentsel Araştırma Stajı, Gelibolu, Ağustos 2008(Diğer)
53. "Sağlıklı Kentler Proje Ofisi "Kent Sağlık Profili" Taslak Metninin Değerlendirilmesi, İzmir,
Temmuz 2008(Yürütme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
54. Mapınfo, Fatih, Temmuz 2008(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
55. Arcgıs 9.2 Spatial Analiz & Geostatistical Analiz, Fatih, Temmuz 2008(İzlenimci - Katılımcı
Olarak)
56. Arcgıs 9.2 3d Analiz, Fatih, Temmuz 2008(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
57. Arcgıs 9.2 Veri Görüntüleme ve Kartografi, Fatih, Temmuz 2008(İzlenimci - Katılımcı
Olarak)
58. Arcgıs Server&Arcgıs Mobile, Fatih, Temmuz 2008(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
59. 5.Uluslararası Cbs (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Konferansı, İstanbul, Temmuz 2008(Tebliğ /
Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
60. European Workshop 2008, Buca, Nisan 2008(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak
katılım)
61. T.C. Manisa İdare Mahkemesi Tarafından Re'Sen Bilirkişi Olarak Görevlendirme., Uşak,
Nisan 2008(Bilirkişilik çalışması)
62. Pln.302 Şehir Planlama Projesi Iv Dersi Kapsamında 1/1000 Ölçekli Safranbolu Uygulama
İmar Planı Çalışmasına Yönelik Araştırma ve Inceleme Yapmak Üzere,, Safranbolu, Şubat
2008(Diğer)
63. Kent Güvenliği, Konak, Şubat 2008(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
64. "Sağlıklı Kentler Projesi Çalışma Grupları Toplantısına "Kent Güvenliği" Konulu Sunumu
Yapmak Üzere,, İzmir, Şubat 2008(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
65. Sağlıklı Kentler Birliği Proje Ofisi Önceliklerin Belirlenmesi, İzmir, Şubat 2008(Panelist
Olma)
66. Sağlıklı Kentler Birliği Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, İzmir, Ocak 2008(İzlenimci Katılımcı Olarak)
67. İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkşla Kampüsünde Düzenlenecek Olan "Bölge Biliminde Yeni
Yaklaşımlar" Konulu 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Ekim
2007(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
68. T.C. Manisa İdare Mahkemesi Tarafındanre'Sen Bilirkişi Olarak Görevlendirme, Manisa,
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 9 / 11
07/11/2014 13:07
Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
Ekim 2007(Diğer)
69. Dünya Habitat (Konut) Günü Kent Güvenliği Paneli, İzmir, Ekim 2007(Panelist Olma)
70. Manisa İdare Mahkemesi Tarafından Re'Sen Bilirkişi Olarak Görevlendirme, Manisa, Eylül
2007(Diğer)
71. Manisa İdare Mahkemesi Tarafından Re'Sen Bilirkişi Olarak Görevlendirme., Alaşehir, Eylül
2007(Diğer)
72. Kadifekale-Tiyatro Çevresine Yönelik 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000
Ölçekli İzmir-Konak Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revzyonu Ile
Ilgili Olarak Düzenlenen Toplantıya Katılmak Üzere, Konak, Eylül 2007(Diğer)
73. Kadifekale-Tiyatro Çevresine Yönelik 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000
Ölçekli İzmir-Konak Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu Ile
Ilgili Olarak Düzenlenen Toplantıya Katılmak Üzere, Konak, Ağustos 2007(Diğer)
74. Livenarch Iıı.Uluslararası Kongre, Trabzon, Temmuz 2007(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster,
Sözlü v.b.))
75. "Pln.402 Şehir Planlama Vı " Dersi Kapsamında Başarılı Bulunan Projelerin Bodrum Ticaret
Odasında Sergilenmesi, İlgili Belediyelere ve Sivil Toplam Kuruluşlarına Sunulması,
Bodrum, Haziran 2007(Diğer)
76. Tuik Tarafından , "Sosyo-Ekonomik Gelişme ve İstatistik" Ana Teması Üzerine Kurulu
"İstatistik Araştırma Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2007(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü
v.b.))
77. Romantik Atölye, Buca, Nisan 2007(Workshop(Çalıştay) Yöneticisi)
78. Mimarlık Haftası Etkinlikleri, Buca, Nisan 2007(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
79. "Pln.402 Şehir Planlama Projesi Vı" Dersi Kapsamında "Bodrum Yarımadası ve Yakın
Çevresi Sektör Temelli Bireysel Proje Çalışmaları" Konusunda Öğrencilerle Birlikte Yerinde
İnceleme ve Araştırma Yapmak, Bodrum, Şubat 2007(Diğer)
80. Yapı Fuarı, Konak, Kasım 2006(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
81. 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, Buca, Kasım 2006(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
82. Anlayarak Hızlı Okuma, Konak, Eylül 2006(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
83. Yapı Fuarı, Konak, Kasım 2005(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
Alınan Burs Bilgileri
1. Erasmus Bursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi 3 Ay süreyle Ecole Nationale
Superiore de Architecture de Strasbourg,,2010
2. 2223 TÜBİTAK YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ
PROGRAMI, TÜBİTAK 3 Gün süreyle Karadeniz Teknik Üniversitesi,,2007
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 10 / 11
07/11/2014 13:07
Kazanılan Ödül Bilgileri
1. "Üstün Başarı Ödülü", Dokuz Eylül Üniversitesi, Başarı Ödülü, Üniversite Ödülü, Ulusal
Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2010
2. "ULAKBIM Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü", TÜBİTAK, Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Resmi
Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2010
3. "Kongre Katılım Ödülü", İzmir Ulaşım Sempozyumu, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Ulusal
Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2009
4. "Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İkinciliği", Dokuz Eylül Üniversitesi,
Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 2005
5. "Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Birinciliği",
Dokuz Eylül Üniversitesi, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde
Ödül, Bireysel Ödül, 2005
Aldığı Sertifikalar
1. "Academic Writing", Detay Yayıncılık, 2011
2. "TMMOB Kamulaştırma Bilirkişiliği Sertifika Programı", TMMOB Şehir Plancıları Odası,
2011
3. "ENGLISH ACADEMY YABANCI DİL BELGESİ", ENGLISH ACADEMY, 2009
4. "Anlayarak Hızlı Okuma Kursu Katılım Belgesi", Dokuz Eylül Üniversitesi, 2006
Üye olunan Mesleki Bilimsel Sanatsal Kuruluşlar
1. İzmir Kent Konseyi Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu, 2013
2. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB), 2010
3. Türkiye Planlama Okulları Birliği, 2008
4. Sağlıklı Kentler Birliği, 2007
5. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, 2007
Radyo TV Programlarına Katılım - Röportaj Verme Bilgileri
1. Ege Meclisi, Ege TV,2012
DEÜ Birimlerinde Komisyon ve Kurullarda Görev
1. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube 2. Başkanlığı, Ek Ders İçin Üniversite
Dışından Gelen,2012-Devam ediyor
2. DEÜ Dış İlişkiler Komisyonu ve Koordinatörlüğünde görev, Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü,2007-2011
Dr.İ.Ayhan Selçuk: 11 / 11
07/11/2014 13:07
DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
DEÜ Haricinde Kamu Yararına Oluşturulmuş Birimlerde Komisyon ve Kurullarda
Görev
1. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube 2. Başkanlığı, 2012-Devam ediyor
Görev Alınan Diğer Etkinlikler
1. Bilirkişilik : Manisa İdare Mahkemesi'nde bilirkişilik, Uşak/Eşme, 2008
2. Bilirkişilik : Manisa İdare Mahkemesi'nde bilirkişilik, Manisa/Kula, 2008
3. Bilirkişilik : Manisa İdare Mahkemesi'nde bilirkişilik, Manisa/Uncubozköy, 2007
4. Bilirkişilik : Manisa İdare Mahkemesi'nde bilirkişilik, Manisa/Merkez, 2007
5. Bilirkişilik : Manisa İdare Mahkemesi'nde bilirkişilik, Kırkağaç, 2007
6. Bilirkişilik : Manisa İdare Mahkemesi'nde bilirkişilik, Manisa/Alaşehir, 2007
Görev Yerleri
1. Araştırma Görevlisi : -DEÜ, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ekim
2005-Devam ediyor
Son 2 Yıl Verilen Ders/Modül Bilgileri
-------------------
-------------------
-------------
---
Download

Makale Yayınları - Dokuz Eylül Üniversitesi