HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA-İFLAS HUKUKU DERSİ
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
İcra-İflas Hukuku
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
HKZ 431
3
0
0
8
Dersin
Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL
Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Araştırma Görevlisi Şeyda SERTÇAKAR
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
İcra ve İflas Hukuku I dersinin amacı, icra (cüz’I takip) hukukunun temel ilke ve esaslarını,
kaynaklarını, iflas hukukunun temel ilke ve esaslarını, kaynaklarını, mali güçlük içindeki
ticari işletmelerin yeniden yapılandırılarak ekonomiye kazandırılmasını incelemek ve
öğretmektir
Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra,
mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan
kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra icra iflas
suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas
ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası
malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir.
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
E
Medeni Usul ve İcra İflas hukukunun temel niteliklerini kavramanın yanında bunları uygulamaya
aktarabilmesi sağlanmalı
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
E4
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
İcra ve iflas hukukunun Türk hukuk düzenindeki yerini, icra
hukukunun amacını, kaynaklarını ve icra teşkilatının işleyişini biliyor

olmalı
E5
E6
İcra hukukunda devletin otoritesini kullanma şekli olan icra takip
yolları ve uygulanış usullerini kavramış olmalı

İflâs hukukunun ana hatlarını, konkordato, sermaye şirketleri ve
kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iptal

davaları ve icra suçları hakkındaki bilgileri öğrenmiş olmalı
*Temel ve Alt yeterliliği aynı ise bir üst tablodaki yeterlilik yazılmalıdır.
Her bir satırda katkı düzeyinden sadece bir tanesi işaretlenmelidir.
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
1
İcra ve iflas hukukunun Türk hukuk düzenindeki yerini, icra hukukunun
amacını, kaynaklarını ve icra teşkilatının işleyişini bilir.
2
İcra hukukunda devletin otoritesini kullanma şekli olan icra takip yolları
ve uygulanış usullerini kavrar.
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
E4
1
E5
1
3
İflâs hukukunun ana hatlarını, konkordato, sermaye şirketleri ve
kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iptal davaları
E6
1,2
ve icra suçları hakkındaki bilgileri öğrenir.
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
2
İcra Teşkilatı, Şikâyet Müessesesi
3
İcra Harç ve Giderleri
4
Tebligat, Süreler, Tatil ve Talikler
5
İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi
6
Genel Haciz Yolu ile Takip Talebi
7
Genel Haciz yolu ile Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz
8
İtirazın İptali Davası
9
İtirazın Kaldırılması
10
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
11
İcra Takibinin İptal ve Taliki
12
Mal Beyanı
13
Haciz ve Hükümleri
14
Hacze İştirak ve Prosedürü
15
Borcun Taksitle Ödenmesi
16
Satış ve Prosedürü
17
İhalenin Feshi
18
Paraların Paylaştırılması
19
Borç Ödemeden Aciz Vesikası
20
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip
21
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi, İlamlı İcra
22
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip
23
İhtiyati Haciz
24-25
İflas Hukuku Genel Nitelikleri ve İflas Hukukuna Ait Takip Yolları
26
Konkordato
27
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
28
İptal Davaları, İcra Suçlarının Genel Esasları
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
1
2
Kaynak
İcra- İflas Hukuku Ders Kitabı, Baki KURU- Ejder YILMAZ- Ramazan ARSLAN, Yetkin Yayınları,
Ankara 2010
İcra- İflas Hukuku Pratik Çalışmaları, Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Yetkin Yayınları, Ankara
2010
3
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat, Hakan PEKCANITEZ, Mine AKKAN, Evrim ERİŞİR, Yetkin
Yayınları, Ankara 2010
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
28
3
0
84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
30
4
0
120
Ara Sınav
3
4
0
12
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
2
8
0
16
Toplam Yük
232
Toplam Yük / 30
7,7
Dersin AKTS Kredisi
8
Download

Page 1 HUKUK FAKÜLTESİ İCRA-İFLAS HUKUKU DERSİ DERS