Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu
to
re
he
C
lic
k
he
k
lic
C
w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
MANİSA ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre,boş bulunan,aşağıda;
sınıfı,unvanı,derecesi,adedi,cinsiyeti,öğrenim durumu,iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.
Sözlü sınavda adayların meslek,genel kültür,yetenek,davranış,ifade ve temsil kabiliyeti
davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde
bulundurulacaktır.Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.
Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında
29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları
taşıyor olmak,.
- Hukuk Fakültesi mezunu olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
- Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
- Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak,
- Manisa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
- Mesleğinde en az 5 yıllık tecrübesi olmak.
ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO
SINIF
AH.
UNVANADEDİ
Avukat 1
EĞİTİM DURUMU
Lisans (4 Yıllık) Yükseköğrenim
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular 10/10/2014 günü saat 17:00' a kadar Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Şefliği’ne yapılacaktır.Faks,Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
NOT:Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi
2- Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf
5- Yerleşim yeri belgesi
Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 13/10/2014 Saat :10:00
w.
A B B Y Y.c
om
Download

MANİSA ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI