KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda
sınıfı,Ünvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 4 (DÖRT) adet tam zamanlı 1 (BİR) adet MİMAR
1(BİR) adet MÜHENDİS ve 2 (İKİ) adet TEKNİKER sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
SIRA
1
2
3
ÜNVANI
MİMAR
MÜHENDİS
TEKNİKER
ADET
1
1
2
SINIFI
T.H.S
T.H.S
T.H.S
EĞİTİM DURUMU
Mimarlık Fakültesi Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
2 Yıllık M.Y.O İnşaat Bölüm Mezunu
Giriş Sınavı ve Tarihi:
Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;
Sözlü sınav tarihi : 27.04.2015 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.
Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde
bulundurulacaktır. Adayların başvuru işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.
Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (http://www.kusadasi-bel.tr ) yayınlanacaktır.
SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis
veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
5- Mühendis ve Mimar adaylar için,Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik ve Mimarlık
bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
6- Bilgisayar Mühendisi adaylar için Yönetim Bilgi sistemleri konusunda ve PHP ve ASP
programlama yapabilen ve branşında en az 3 yıl deneyimli
7- Mimar adaylar için kendi branşında en az 2 yıl deneyimli
8- İnşaat Tekniker adayları için kendi branşında en az 3 yıl deneyimli
9- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
10- Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların 17.04.2015 – 22.04.2015 tarihleri arasında saat 17:30' ye kadar Kuşadası Belediyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve email ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı
2- Nüfus cüzdan fotokopisi.
3- Sağlık Raporu.
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Askerlik Durum Gösterir Belge(erkek adaylar için)
6- Adli Sicil Belgesi (Arşiv ve Adli)
7- Özgeçmiş CV
8- İş Tecrübe yazısı
Nail ÖZAZMAN
Kuşadası Belediye Başkan Vek.
Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 27.04.2015
Saat : 10: 00
Yer : Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu
Tüm Duyurular için tıklayınız..
Download

Kuşadası Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı