DUYURU
RAHVAN BİNİCİLİK ADAY HAKEM KURSU
KOORDİNATÖR
TARİH
:Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
: 25-26 Nisan 2015
HAKEM KURSUNA KATILABİLME ŞARTLARI:
RAHVAN BİNİCİLİK HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.gelenekselfed.gov.tr indirilebilir).
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Sabıka kaydı (Savcılıktan)
4. Diploma fotokopisi, öğrenim belgesi (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
5. Sağlık raporu,
6. 4 adet vesikalık fotoğraf
7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
8. Rahvan Binicilik dalında Sporculuk yaptığını belgelemek(Varsa)
Eki:Hakem Olabilme Şartları;
RAHVAN BİNİCİLİK HAKEMLİK KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,
Hakem Olabilme Şartları
Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 20 yaşından küçük olmamak,
c) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler)
d) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, (Devlet memurları ve diğer resmi kurumlarda
çalışanların kimlik fotokopisi vermeleri yeterlidir.)
f) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası
almamış olmak.
g) Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece
hakemlik yapamazlar.
İRTİBAT İÇİN İL TEMSİLCİSİ TEYFİK SOYSAL TELEFON 0 532 592 01 60
Download

D U Y U R U - Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü