2015
Uzman Yardımcısı
İşe Giriş Sınav Kılavuzu
Yazılım Mühendisi - İş Analisti
www.ziraatteknoloji.com
Genel Bilgiler
1. İşe alım sınavı Yazılım Mühendisliği ve İş Analistliği görevlerini
yürütecek uzman yardımcılarını kapsamaktadır.
2. İşe alım sınavı toplam 60 personel alımı için planlanmıştır.
3. Sınav süreci yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
4. Sınav genel yetenek/genel kültür, ingilizce, alan bilgisi olmak üzere 3 farklı alandan oluşacaktır.
5. Sınav Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilecektir.
6. Şirket gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
7. Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.
8. Sözlü sınav süreci Şirketimiz tarafından yürütülecektir.
9. Şirket işe alınan personeli şirket merkezi ve/veya şirket merkezi dışındaki
iş birimlerinde geçici veya sürekli görevlendirebilir.
10.İşe alınan personele Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda Bankacılık eğitimi verilecektir.
Görev Tanımları
İş Analisti Görev Tanımı
Müşteri gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı
hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları
hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların
doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak.
Yazılım Mühendisi Görev Tanımı
Fonksiyonel tasarım dokümanları ve yazılım geliştirme standartları çerçevesinde
programlar oluşturmak, yaygınlaştırmak, mevcut programlardaki sorunları
çözmek, ek geliştirme yapmak, test senaryoları hazırlamak.
Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak.
3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği
ile Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca
tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama
sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5. Herhangi bir kuruma/şirkete yükümlülüğü olmamak veya mecburi
hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak.
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
2/5
2015 Uzman Yardımcısı İşe Giriş Sınav Kılavuzu (Yazılım Mühendisi - İş Analisti)
8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya
akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Şirketimizde
göreve başlayacaklardan, işe başlamaları sırasında talep edilecektir.)
9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya
erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
Başvuru Süreci
Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
Sınav Ücretinin Yatırılması
Uzman Yardımcısı unvanı için 15 Şubat 2015 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak olan sınava başvuran
adaylardan, sınav maliyeti olarak 30 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav
ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Anadolu Üniversitesi’nin hesabına
aktarılacaktır). Sınav ücreti 05 Ocak - 23 Ocak 2015 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden
ve internet şubesinden “Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı Sınavı 2015” açıklaması belirtilmek
suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad ,cep telefonu ve doğum tarihi bilgileri verilerek yatırılacaktır.
EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin
dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.
Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.
İnternet Üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 05 Ocak 2015 tarihinden itibaren 18 Ocak 2015 Pazar günü
saat 23.45’e kadar Şirketimiz internet adresinden de (www.ziraatteknoloji.com) erişilebilen Anadolu
Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır.
Başvuru için “Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından
noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak
Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen
veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
1. Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
2. Başvuru esnasında adayların sınav merkezi olarak İstanbul, Ankara
veya İzmir illerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir.
3. Aşağıda belirtilen mezun oldukları/olacakları bölümü seçen adayların, tercih
ettikleri (Yazılım Mühendisi / İş Analisti) sınav grubunu seçmeleri gerekmekte
olup, sınav soruları seçmiş oldukları alana göre belirlenecektir.
4. Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına
uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.
5. İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe
aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan
doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan
dolayı Şirket’in uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.
7. Sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan adaylarla,
3/5
başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan adayların yatırdıkları başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.
Sınav Süreci
Sınav Daveti
1. Adaylar başvuru aşamasında tercih ettikleri sınav merkezinde sınava girecektir.
2. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi ve saatini bildiren Sınav Giriş Belgesi’ni 09 Şubat
2015 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/
internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
3. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav
1. Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 15 Şubat 2015 Pazar günü saat
10.00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
2. Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi
kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
3. Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
4. Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb.
elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
6. Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup,
her bir alan için toplam soru sayısı 160 adet ve toplam sınav süresi 180 dakikadır.
7. Sınavın 1. bölümü genel kültür-genel yetenek, 2. bölümü İngilizce,
3. bölümü ise alan bilgisi konularından oluşmaktadır.
8. Sınavın 3. bölümü; Yazılım Mühendisliği ve İş Analisti Alanı olmak üzere iki alan için ayrı
ayrı gerçekleştirilecek olup, her bir alan için sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
Sınav Konuları
Sınava başvuran adaylara aşağıda belirtilen ortak alan konularından ve sınav başvurusu sırasında
seçim yapacakları uzman alanı gruplarına göre belirtilen konulardan sorular yöneltilecektir
Ortak Alan
1. Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel
Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)
2. Genel Ekonomi (Bankacılık ve Finans, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi,
Makroekonomi, İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)
Seçmeli Uzmanlık Alanı
1. Yazılım Mühendisliği Grubu Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı
Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne
Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)
2. İş Analisti Grubu Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik
Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)
Aşağıdaki tabloda sınavın her bir bölümünün konusu, soru sayısı ve puan
hesabında dikkate alınacak ağırlık katsayısı yer almaktadır.
4/5
2015 Uzman Yardımcısı İşe Giriş Sınav Kılavuzu (Yazılım Mühendisi - İş Analisti)
Soru Sayısı
Ağırlık Katsayısı
1. Bölüm
40
Genel Kültür
20
Genel Yetenek
20
2. Bölüm
40
Yabancı Dil (İngilizce)
40
3. Bölüm
80
edilecekleri gruptan 40
Ortak Alan
40
adet soru yöneltilecektir.
Genel Alan Bilgisi
25
Genel Ekonomi
15
Uzmanlık Alanı *
40
%25
* Adaylara sınav başvurusu
%25
sırasında tercih edecekleri
alan bilgisine göre dâhil
%50
Yazılım Mühendisi Grubu
İş Analisti Grubu
Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
1. Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme
adayların başvuru sırasında tercih edecekleri gruba göre başarı sıralamaları dikkate
alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için adayların 100 puan üzerinden 60
ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak
sözlü sınava çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.
2. Her iki grup için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 4 (dört) katı aday
(son adayla aynı puanı alan adaylar dâhil) sözlü sınava çağırılacaktır.
3. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/
internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
4. Sözlü sınava çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Şirketimiz internet adresinde
(www.ziraatteknoloji.com) ilan edilerek sözlü sınava davet edilecektir.
Sözlü Sınav ve Son Değerlendirme
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınav tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında
getirmesi gereken belgeler www.ziraatteknoloji.com internet adresinde duyurulacaktır.
2. Sözlü sınavda 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile sözlü sınav notunun
aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not, adayın toplam başarı notu olacaktır.
3. Sözlü sınavda 60’ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dâhil
edilmeyecek ve bu adaylar için toplam başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
4. Her bir alanı tercih eden adaylar o alan için başarı notu en yüksek olandan
aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam
edilmek üzere Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir.
5. Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması
planlanan sayının altında/üzerinde aday istihdam edilebilecektir.
5/5
Download

2015 Uzman Yardımcısı İşe Giriş Sınav Kılavuzu