Toksidromlar (=Toksik Sendromlar)
Doç.Dr.Orhan ÇINAR
GATA Acil Tıp AD.
Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 2014

Sunum Planı
 Tanım ve amaç  Olgular 
Sempatomimetik Sendrom

Antikolinerjik Sendrom 
Kolinerjik Sendrom 
Opioid Sendrom

Sedatif‐Hipnotik Sendrom
 Olgular (Tekrar)
 Özet
Olgu‐1
 35 yaşında erkek hasta, 112 tarafından bilinç değişikliği ve ajitasyon nedeniyle getiriliyor.
 Nabız:120 vuru/dk , TA: 150/100 mm/Hg
 Cilt kuru, flushing mevcut
 Konuşmada peltekleşme, havada elleriyle bir şey tutmaya çalışıyor
 Evde boş anti‐gripal ilaç blisterterleri bulunmuş http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Olgu‐2
 32 yaşında bayan hasta, 112 tarafından bilinç değişikliği ve uykuya meyil nedeniyle getiriliyor
 Bradipne, miyozis saptanıyor
 Naloksan sonrası semptomları düzeliyor. Ajite oluyor, evine gitmek istiyor. http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Olgu‐3
 23 yaşında erkek hasta, tarım işçisi ciddi solunum sıkıntısı, aşırı salivasyon, lakrimasyon nedeniyle başvuruyor
 Yoğun sarımsak benzeri koku  Entübe ediliyor, ET Tüp pembe, köpüklü balgamla doluyor. http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Olgu‐4
 26 yaşında bayan hasta bilinci kapalı şekilde getiriliyor. Ansiyete, depresyon tanıları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyor.  Ataksi, konuşma bozukluğu, nistagmus mevcut, uykuya meyilli  Bilinç giderek kapanıyor GKS: 8 
Hipotansif
http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Tanım ve Amaç

Toksidrom (Ayırıcı tanı) 
Fizik bulgular bütünü 
Genel görünüm

Vital bulgular

Cilt

Gözler

Mukoz membranlar

Akciğer/Kalp/Karın

Nörolojik Muayene
Tanım ve Amaç
Caffeine
Organic
Phosphorous
Cocaine
Amphetamines,
Morphine
Ritalin
Pilocarpine,
LSD
Theophylline
Codeine
Barbituates
Benzodiazepines
Carbamates
Arecholine
CNS Depressan
t
Methamphetamines
Urecholine
Carbachol
Muscle relaxants, Choline,
Atropine
Antiepileptics
Metacholine
scopolamine
Mushrooms
Chlorpheniramine
Tramadol
Cyproheptadine,
Doxylamine
Heroin
Hydroxyzine,
Meperidine
Dimenhydrinate
Diphenoxylate
Diphenhydramine,
Meclizine
Hydromorphone
Promethazine
Chlorpromazine
Fentanyl
Clozapine
Methadone
Mesoridazine
Propoxyphene
Olanzapine
Pentazocine
Hyoscyamine
Oxybutynin
DXM
Propantheline
Oxycodone Amitriptyline
Hydrocodone
Amoxapine,
Sempatomimetik
Sendrom
Caffeine
Cocaine
Amphetamines,
Methamphetamines
Ritalin
LSD
Theophylline
Opioid Sendrom Kolinerjik
Morphine
Sendrom
• Codeine
• Tramadol
• Heroin
• Meperidine
• Diphenoxylate
•Hydromorphone
• Fentanyl
• Methadone
• Propoxyphene
• Pentazocine
• DXM
• Oxycodone
• Hydrocodone
Organic
Phosphorous
• Carbamates
• Arecholine
Pilocarpine,
Urecholine
Carbachol
Choline,
Metacholine
Mushrooms
Antikolinerjik Sendrom Sedatif‐Hipnotik
Atropine
Sendrom
scopolamine
Chlorpheniramine
Cyproheptadine,
Doxylamine
Hydroxyzine,Dimenhydrinate
Diphenhydramine,
Meclizine Promethazine
Chlorpromazine
ClozapineOlanzapine
HyoscyamineOxybutynin
Propantheline
Amitriptyline
Amoxapine,
Clomipramine
Imipramine
Barbituates
Benzodiazepines
CNS Depressant
Muscle relaxants, Antiepileptics
Sık Görülen Toksidromlar
 Sempatomimetik Sendrom
 Antikolinerjik Sendrom  Kolinerjik Sendrom  Opioid Sendrom
 Sedatif‐Hipnotik Sendrom
Otonom Sinir Sistemi
Rest and Digest
Sempatomimetik Sendrom
Nedenler
Bulgular

Kokain

Delüzyon, paranoya

Amfetamin

Taşikardi

Metamfetamin

Hipertansiyon 
Dekonjestanlar (Efedrin,PE)

Hiperpreksi

Kafein 
Aşırı terleme

Teofilin

Hiperrefleksi

LSD

Piloereksiyon

Aritmi, nöbet
Sempatomimetik Sendrom
Tedavi:
 Genel Zehirlenme Tedavi Yaklaşımı ve ABC
 Hidrasyon
 Soğutma
 Benzodiazepinlerle sedasyon
 Kan basıncı kontrolü
Antikolinerjik Sendrom
 Kemik kadar kuru  Yarasa kadar kör
 Pancar kadar kırmızı
 Çöl kadar sıcak  Zırdeli Kuru
Kırmızı
Kızarık
Kör Kaçık Antikolinerjik Sendrom
Nedenler
Bulgular


Bilinç bzk.

Ateş, flashing

Midriazis

Deri ve mukozalar kuru

Taşikardi

Ileus, uriner retansiyon

Fasikülasyonlar, dizartri

Görsel halusinasyonlar






Antikolinerjikler (Atropin, skopolamin)
Antihistaminikler
Antipsikotikler
Trisiklik Antidepresanlar
Antispazmotikler
Soğuk alğınlığı ilaçları
Bitki ve mantarlar
Antikolinerjik Sendrom
Tedavi
 Genel Zehirlenme Tedavi Yaklaşımı ve ABC
 Hidrasyon
 Benzodiazepinlerle sedasyon
 NaHCO3 tedavisi (QRS>100msn)
 Fizostigmin (Ajite deliryum, 2 mg IV > 5 dk) Sempatomimetik/Antikolinerjik Sendrom
 Aşırı terleme ‐‐Sempatomimetik
 Kuru cilt ve mukoz membranlar—Antikolinerjik
Aksiller muayene
Kolinerjik Sendrom
Bulgular

Miyozis

Fasikülasyonlar

Terleme

Kusma

Diyare

Salivasyon

Lakrimasyon

Üriner inkontinans
Kolinerjik Sendrom
Nedenler
 Organik Fosforlu İnsektisitler
 Karbamat insektisitler
 Kimyasal silahlar (Tabun,Sarin)  Muskarin içeren mantarlar
 Nikotin alkoloidleri
Kolinerjik Sendrom
Tedavi
 Atropin (Bronşial sekresyonlar
kuruyuncaya kadar)  Dekontaminasyon
 Oksimler (Pralidoksim) 20‐50 mg/kg
 Benzodiazepinler
Opioid Sendrom
Bulgular
 Miyozis
 Solunum depresyonu
 Bilinç degişikliği
Opioid Sendrom
Nedenler
 Morfin
 Kodein
 Eroin
 Meperidin, Fentanyl, Tramadol
 Metadone, oksikodon
Opioid Sendrom
Tedavi
 ABC  Naloksan (0,4 mg)‐(belirgin SSS depresyonu ve solunum depresyonu var ise)
Sedatif‐Hipnotik Sendrom
Bulgular
 Letarji
 Ataksi
 Konuşmada bozulma
 Konsantrasyon kaybı
 Nistagmus
 Hipoventilasyon
Sedatif‐Hipnotik Sendrom
Nedenler
 SSS Depresanları
 Kas gevsetici, anksiyolitik ilaçlar
 Benzodiazepinler, barbitüratlar
Sedatif‐Hipnotik Sendrom
Tedavi
 ABC
 Flumazenil (0.2 mg >30 sn) 0.3, 0.5 mg artan dozlar 3mg total Ani‐ yüksek doz alan seçilmiş hastalarda
Özet
Olgu‐1
 35 yaşında erkek hasta, 112 tarafından bilinç değişikliği ve ajitasyon nedeniyle getiriliyor.
 Nabız:120 vuru/dk , TA: 150/100 mm/Hg
 Cilt kuru, hiperemik
 Konuşmada peltekleşme, havada elleriyle bir şey tutmaya çalışıyor
 Evde boş anti‐gripal ilaç şişeleri bulunmuş http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Olgu‐2
 32 yaşında bayan hasta, 112 tarafından bilinç değişikliği ve uykuya meyil nedeniyle getiriliyor
 Bradipne, miyozis saptanıyor
 Naloksan sonrası semptomları düzeliyor. Ajite oluyor, evine gitmek istiyor. http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Olgu‐3
 23 yaşında bayan hasta ciddi solunum sıkıntısı, aşırı salivasyon, lakrimasyon nedeniyle başvuruyor
 Yoğun sarımsak benzeri koku  Entübe ediliyor, ET Tüp pembe, köpüklü balgamla doluyor. http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Olgu‐4
 26 yaşında bayan hasta bilinci kapalı şekilde getiriliyor. Ansiyete, depresyon tanıları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyor.  Ataksi, konuşma bozukluğu, nistagmus mevcut, uykuya meyilli  Bilinç giderek kapanıyor GKS: 8 
Hipotansif
http://www.njmedics.com/assets/presentations/Toxidrom %20POWERPOINT.pdf
Soru ve Katkılar…
Download

Toksidromlar Doç.Dr.Orhan Çınar