MUMEYEK
Vİİ
MESLEKİ
KURUM
MOMTOS MESLEKİ KURUM PROTOKOLÜ
A.TARAFLAR
Madde 1 – Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı İktisadi
İşletmesi ile ……………………………………….……… arasında aşağıdaki konu ve koşullarla
………………..………………. kurumuna ÖZEL olmak üzere HİZMET İNDİRİMİ ve EĞİTİM AMAÇLI
PROTOKOL düzenlenmiştir.
"MUMEYEK Vİİ" deyimi, Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK)
Vakfı
İktisadi
İşletmesi’ni;
“MESLEKİ
KURUM”
deyimi,
MESLEKİ
KURUM
…………………………………………………’i; ÜYE deyimi ise, MESLEKİ KURUM tarafından MUMEYEK Vİİ
yetkisiyle EĞİTİM VERİLEN KİŞİYİ ifade etmektedir.
MUMEYEK Vİİ 'in tebligat adresi
a)
Merkez: Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A
Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL,
b)
MESLEKİ
KURUM’nin
tebligat
adresi
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………’dır.
Bu PROTOKOL kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler geçerli olup,
taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu
adreslere yapılan tebligat usulüne uygun olarak yapılmış sayılır.
B.SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
Madde 2 - Aşağıdaki konularla ilgilidir.
a)
MESLEKİ KURUM tarafından MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını %25
(yüzdeyirmibeş) indirimle sağlayacağını ÜYELERİNE duyurması.
b)
MESLEKİ KURUM ÜYELERİ, BU PROTOKOL gereğince MESLEKİ KİMLİK
KARTLARINI beyan etmek yoluyla üzere MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını %25
(yüzdeyirmibeş) indirimli olarak DOĞRUDAN MUMEYEK Vİİ’den temin etmesi.
c)
MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımının TİCARİ ve PROFESYONEL KULLANIMI ancak
MESLEKİ KURUM ÜYELERİNCE %25 (yüzdeyirmibeş) indirimle edinildikten sonra
mümkün olacağı.
d)
MUMEYEK Vİİ tarafından MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını DÖRT EĞİTİCİYE
ÖĞRETMEK.
e)
MESLEKİ KURUM tarafından MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını DÖRT EĞİTİCİ
vasıtasıyla MESLEKİ KURUM ÜYELERİNE ÖĞRETMEK.
1
______________________________________________________________________________________________________________
MESLEKİ KURUM ADINA YETKİLİ
Ad-Soyad
Cep Tel No
E-posta adresi
KAŞE-İMZA
MUhasebe-finans MEsleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) VAKFI İktisadi İşletmesi
Merkez: Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 4733 FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Zincirlikuyu V.D. 623 031 8548
www.MUMEYEK.org [email protected]
MUMEYEK
Vİİ
f)
g)
MESLEKİ
KURUM
MESLEKİ KURUM’un yönetiminden kaynaklanan hatalı işlem ve kullanımından
MUMEYEK Vİİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.
MUMEYEK Vİİ telefon hatlarından ve internet üzerinden resmi tatil günleri hariç
10.00–17.00 saatleri arasında sistem desteği verilmektedir.
C.MESLEKİ KURUM’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 3- MESLEKİ KURUM yükümlülükleri aşağıdadır.
a)
MESLEKİ KURUM MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını %25 (yüzdeyirmibeş)
indirimle sağlayacağını ÜYELERİNE duyurur.
b)
MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımının TİCARİ ve PROFESYONEL KULLANIMININ
ancak MESLEKİ KURUM ÜYELERİNCE %25 (yüzdeyirmibeş) indirimle edinildikten
sonra mümkün olacağını ÜYELERİNE duyurur.
c)
MUMEYEK Vİİ tarafından MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımının öğretileceği DÖRT
EĞİTİCİYİ belirleyecek ve MUMEYEK Vİİ’ne bildirir.
d)
MESLEKİ KURUM tarafından belirlenen DÖRT EĞİTMENİN bir günlük ONLINE
eğitim alacağı günleri belirleyecek ve MUMEYEK Vİİ’ne bildirir.
e)
MESLEKİ KURUM tarafından MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını DÖRT EĞİTİCİ
vasıtasıyla MESLEKİ KURUM ÜYELERİNE ÖĞRETİR.
f)
MESLEKİ KURUM, sadece kendi üyelerine hizmet verir.
g)
MESLEKİ KURUM, resmi internet sitesinde MUMEYEK Vİİ ile protokol yaptığını ve
tüm üyelerinin MESLEKİ KİMLİK KARTLARINI beyan etmek yoluyla MOMTOS-DR
TFRS/UFRS yazılımını %25 (yüzdeyirmibeş) indirimli hizmet alabileceğini BU
PROTOKOL SÜRESİNCE ilan eder.
h)
MESLEKİ KURUM, üyelerinin BU PROTOL gereğince MUMEYEK Vİİ tarafından
verilecek hizmete ulaşabilmesi için resmi internet sitesinin ANA SAYFASI içinde
aşağıda gösterilen sağ tarafında MESLEKİ KURUM logosu içeren 1.50cm*6.00cm
ebadında MOMTOS-DR logosunu http://mumeyek.org/ adresine link verecek
şekilde BU PROTOKOL SÜRESİNCE yayınlar.
i)
MESLEKİ KURUM ve EĞİTİCİLER kendisine EĞİTİM maksatlı sunulan hiçbir aracı
TİCARİ OLARAK kullanamaz, kullanıma sunamaz.
D.MUMEYEK Vİİ'NİN SORUMLULUĞU
Madde 4 - MUMEYEK Vİİ tarafından taahhüt edilen hususlar Madde 2 (a)’da belirtilen
hizmetlerle sınırlıdır.
a)
MESLEKİ KURUM’un PROTOKOL yaptığını http://mumeyek.org/ adresine link
vererek duyurur.
2
______________________________________________________________________________________________________________
MESLEKİ KURUM ADINA YETKİLİ
Ad-Soyad
Cep Tel No
E-posta adresi
KAŞE-İMZA
MUhasebe-finans MEsleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) VAKFI İktisadi İşletmesi
Merkez: Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 4733 FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Zincirlikuyu V.D. 623 031 8548
www.MUMEYEK.org [email protected]
MUMEYEK
Vİİ
b)
c)
d)
e)
f)
g)
MESLEKİ
KURUM
MESLEKİ KURUM ÜYELERİNE BU PROTOKOL gereğince MESLEKİ KİMLİK
KARTLARINI beyan etmek yoluyla üzere MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını %25
(yüzdeyirmibeş) indirimli olarak sağlar.
MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımı MESLEKİ KURUM ÜYELERİNCE %25
(yüzdeyirmibeş) indirimle edinildikten sonra TİCARİ ve PROFESYONEL
KULLANIMINA izin verir.
MESLEKİ KURUM tarafından belirlenen DÖRT EĞİTİCİYE MOMTOS-DR TFRS/UFRS
yazılımını bir günlük online eğitim yolu ile öğretir.
MESLEKİ KURUM tarafından belirlenen DÖRT EĞİTİCİYE MOMTOS-DR TFRS/UFRS
yazılımını bir günlük online eğitim yolu ile öğrettikten sonra eğiticilere MOMTOS-DR
EĞİTİCİ SERTİFİKASI verir.
MUMEYEK Vİİ telefon hatlarından ve internet üzerinden resmi tatil günleri hariç
10.00–17.00 saatleri arasında sistem desteği verir.
Bu protokol kapsamındaki hizmetler nedeniyle, alınan güvenlik önlemlerine rağmen
meydana gelebilecek sorunlardan, yerel, ulusal ve uluslararası internet hatlarında
oluşabilecek problemlerden, yerel ve ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan
sorunlardan (telefon şebekesi santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen
arızalardan) genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan
kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı nedenlerle MUMEYEK Vİİ
tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak zararlardan,
doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelen
aksamadan, MUMEYEK Vİİ sorumlu değildir.
E.KULLANIM BEDELİ
Madde 5 - Bu sözleşme uyarınca MESLEKİ KURUM, EĞİTİM AMAÇLI KULLANIM BEDELİ
ödemez.
F.SÖZLEŞMENİN FESHİ
Madde 6- Sözleşmenin Feshi aşağıdaki durumlarda mümkündür.
a)
Sözleşme süre bitiminden 30 (otuz) gün önce taraflarca bildirilerek süresi sonunda
feshedilebilir.
b)
Tarafların sözleşme koşullarına uymaması halinde, sözleşme, süresinden önce
gerekçe gösterilerek feshedilebilir.
c)
Taraflar kurumun kapanması nedeniyle faaliyetlerine son vermesi halinde, mücbir
sebeplerin varlığını belgelendirmek koşulu ile sözleşmeyi süresinden önce
feshedebilir.
3
______________________________________________________________________________________________________________
MESLEKİ KURUM ADINA YETKİLİ
Ad-Soyad
Cep Tel No
E-posta adresi
KAŞE-İMZA
MUhasebe-finans MEsleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) VAKFI İktisadi İşletmesi
Merkez: Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 4733 FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Zincirlikuyu V.D. 623 031 8548
www.MUMEYEK.org [email protected]
MUMEYEK
Vİİ
d)
MESLEKİ
KURUM
PROTOKOLÜN MUMEYEK Vİİ tarafından (MESLEKİ KURUM ve/veya EĞİTİCİLERİN
kendilerine EĞİTİM maksatlı sunulan MOMTOS-DR TFRS/UFRS yazılımını TİCARİ
OLARAK kullanmalarının belirlenmesi halinde v.b.) haklı nedenlerle feshi ve
BEDELSİZ TİCARİ KULLANIM nedeniyle BEDELSİZ TİCARİ KULLANILAN MOMTOSDR TFRS/UFRS yazılımının kullanıma kapanması halinde doğan tüm zararlardan
MESLEKİ KURUM sorumludur.
G.SÜRE
Madde 7 - Bu sözleşmenin süresi, sözleşme imzalanmasını müteakip tam 1 (bir) yıldır.
Sürenin hitamından bir ay önce taraflarca ihtarda bulunulmadığı takdirde sözleşme tam 1 (bir)
yıl süresince uzamış sayılır.
H.UYGULAMA
Madde 8 - Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır.
I.UYUŞMAZLIK
Madde 9 - Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 10 - Bu sözleşme 4 (dört) sayfa 10 (on) maddeden oluşmakta olup MUMEYEK Vİİ
ve MESLEKİ KURUM arasında …………………… tarihinde imzalanmıştır ve imzalandığı gün
yürürlüğe girer.
MUMEYEK Vİİ adına
MESLEKİ KURUM
SMMM İlknur OKTAY
……………………….
Genel Müdür Yrd.
4
______________________________________________________________________________________________________________
MESLEKİ KURUM ADINA YETKİLİ
Ad-Soyad
Cep Tel No
E-posta adresi
KAŞE-İMZA
MUhasebe-finans MEsleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) VAKFI İktisadi İşletmesi
Merkez: Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 4733 FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Zincirlikuyu V.D. 623 031 8548
www.MUMEYEK.org [email protected]
Download

Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK)