TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Haşim MEYDAN
İl Müdürü
Aralık 2014
1
GÖREVLERİ
 Ulusal
istihdam politikasının oluşturulmasına istihdamın
korunmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak,
 İş
ve Meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek
danışmanlığı hizmetleri vermek,
 Avrupa istihdam stratejisine uygun çalışmalar yapmak,
 İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin
çalışmalar
yapmak ve özel istihdam bürolarına ilişkin kuruma verilen görevleri
yerine getirmek,

Aktif ve Pasif İşgücü politikalarını oluşturmak ve yönetmek,
2
AMACIMIZ;
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak öncelikli amacımız;
ilimizde istihdamın arttırılması, mevcudunun korunması ve
işsizliğin önlenmesi dahil iş arayan ve işveren kesiminin ulaştığı bir
kamusal buluşma noktası ve eğitim imkanları hakkındaki tüm
bilgilerin sunulduğu bir bilgi merkezi olmaktır.
HİZMETLERİMİZ;
 İş arayanlara yönelik hizmetler
 İş verenlere yönelik hizmetler
3
1) İŞ ARAYANA YÖNELİK HİZMETLER
 Self servis hizmetleri,
 Normal, Engelli, Eski hükümlülere
yönelik kayıt , işe gönderme ve
işe yerleştirme hizmetleri,

İşsizlik sigortası,iş kaybı tazminatı işlemleriyle ilgili hizmetler,
 Alo İŞKUR ( 444 75 87 ) ve e İŞKUR hizmetleri,
 İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri,
 İş arama becerileri hizmetleri
 Mesleki eğitim hizmetleri,
 Kariyer günleri ve İstihdam Fuarlarında iş arayanlar ile işverenleri
buluşturma hizmetleri,
4
2) İŞVERENLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ
 İşverenlerin eleman taleplerinin alınması ve karşılanması,
 İşgücü eğitimleri,
a) Kursların Sağladığı Yararlar
b) UMEM Projesi kursları
c) İşbaşı eğitim programları
d) Girişimcilik programı
e) İstihdam fuarı hizmetleri
 Danışmanlık hizmeti,
5
İŞVERENLERİN ELEMAN TALEPLERİNİN ALINMASI
VE KARŞILANMASI
İşverenlerimiz bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları her türlü
nitelikteki elemanları hiçbir ücret ödemeksizin kurumumuz kanalı ile
karşılayabilirler.
 Açık iş ilanlarını internet sayfamızda (www.iskur.gov.tr) yayınlayarak
geniş bir kitleye ulaşabilir,
 İstek
ve ihtiyaçlarına göre; alacakları elemanları, Kurumumuz iş ve
meslek danışmanları tarafından yapılan değerlendirmeden sonra veya
Kurumun gönderdiği adaylar arasından doğrudan seçebilir,
 İş
ilanlarında firma bilgilerini gizleyerek tüm işlemlerin Kurumumuz
tarafından yürütülmesini isteyebilirler.
6
İŞKUR’DAN ELEMAN ALINMASI HALİNDE TEŞVİKLER
a) Normal İşçi Alımlarında:
 31.12.2015 tarihine
kadar;
İşverenler; yeni işe aldıkları işçileri Kurumumuza kayıtlı, en az
6 ay süreli işsiz, nitelik ve mesleki belgeye uygun işte
çalıştırılmaları ve kurumumuza talep vererek istihdam etmeleri
şartlarıyla;
 18-29
yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük
kadınlardan;



Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 54 ay,
Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü
yetiştirme kurslarını bitirenlerin 42 ay,
Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 30 ay,
7
 29 yaşından büyük erkeklerden;
 mesleki belge veya niteliğe sahip
olanların 30 ay,
 29 yaşından büyük erkeklerden;
hiçbir mesleki belge veya niteliğe
sahip olmayanların 6 ay,
 Çalışmakta iken,
 bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten sonra mesleki belge veya
niteliğe sahip olanların 12 ay,
 SGK işveren primi İŞKUR tarafından
finanse edilecektir.
8
b) Engelli İşçi Alımlarında:
 Kontenjan
dahilinde çalıştırılan her bir
engelli için prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait
işveren hisselerinin tamamı,
 Kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü
olmadıkları
halde
çalıştıran
engelli
işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir
engelli için prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait
işveren
hisselerinin
tamamı,
Hazinece
karşılanır.
9
 Sonuç olarak bu teşviklerle alınan
her bir işçi işverene aylık 221 TL
kazanç sağlamaktadır.
10
İŞGÜCÜ EĞİTİMLERİ
a) Kursların Sağladığı Yararlar
 İşverenimiz istihdam edeceği kişiyi veya kişileri eğitimin pratik kısmında
tanıma imkanı bulmakta,
 Eğitim
işyerinde düzenlendiği için kursiyerlerin ileride çalışacakları
işyerini ve makinaları tanıması mümkün olmakta,
 Eğitim
sırasında güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim sonrasında
kursiyerlerin uyum sorunu olmuyor,
 Eğitim sırasında kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 20 TL ve/veya 25
TL kursiyer zaruri gideri ile kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı ve
gerekmesi halinde genel sağlık sigortası primleri ödeniyor,
11
a) Kursların Sağladığı Yararlar
 Eğiticiyi kendi bünyesinde bulamayan işverene bulacağı eğitici için eğitici
ücretini İŞKUR ödüyor (MEB ek ders ücretinin iki katı- eğitici unvanına
göre her bir ders saati için 22-46 TL arası)
 Eğitim
sırasında işverene herhangi bir maliyet oluşmadığı için ileride
istihdam edeceği işçilerinin eğitim maliyeti İŞKUR aracılığı ile karşılanmış
oluyor.
 İşveren
tarafından istihdam edilen kişilere eğitim vermek isterse, eğitici
ücreti, temrin gideri ve diğer maliyetler hariç sadece ücret maliyeti kişi başı
1.332 TL’dir. Aynı zamanda bu kişilerden uygun olmayanları istihdamdan
ayırmak isterse de başka hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir.
Bütün eğitim maliyetleri İŞKUR’dan!
12
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri Projesi (UMEM)
b) UMEM Projesi Kursları:
İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından
kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla
“Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
(UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB
ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır.
Proje ile, özellikle sanayi ve mesleki ve teknik
eğitim kurumları arasındaki işbirliği
artırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü
talebi karşılanmaktadır.
Proje kapsamında sanayi, hizmet ve tarım
alanlarında teorik eğitim ve işbaşı eğitim birlikte
verilmektedir.
13
b) UMEM Projesi Kursları:
Başvuru ve Yöntem:
 Projeye
ilişkin olarak yerel düzeyde yapılacak tüm iş ve işlemler Kurs
Yönetimi sorumluluğunda olup, Kurs Yönetiminin kararları
doğrultusunda gerçekleştirilir. (Kurs Yönetimi: İŞKUR, ODA ve MEB
Temsilcileri )
 İşgücü talebinde bulunan işverenler bu taleplerini doğrudan Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüklerine (İl Müdürlüğü) değil, bağlı bulundukları
oda/borsa aracılığıyla Kurs Yönetimine iletir.
 Kurs Yönetimleri aracılığı ile işyerlerinden alınan işgücü talepleri doğrudan
İl Müdürlüklerine iletilir.
 İşgücü taleplerine yönelik işlemler mücbir sebepler hariç en geç 5 işgünü
içinde tamamlanır.
14
b) UMEM Projesi Kursları:
Başvuru ve Yöntem:
 Kurs Yönetimleri tarafından İl Müdürlüklerine iletilen işgücü talepleri
İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından karşılanamazsa karşılanamayan kısım için
okul veya işyerlerinde yalnızca işbirliği yöntemi ile kurs açılır.
 Okullarda kurs açılabilmesi için talebin en az 10 kişilik, işyerlerinde kurs
açılabilmesi için ise talebin en az 5 kişilik olması gerekmektedir.
 Kursların başlaması: Program teorik ve/veya pratik kısımlardan oluşan kurs
ve talebi veren işyerlerinde kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler ile
düzenlenen işbaşı eğitimi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
 Kurs okullarda veya işyerlerinde düzenlenebilir. Okulda mesleğin teorik
kısmını alan kursiyerler sonrasında yapılan sınavdan başarılı olursa işbaşı
eğitime başlar.
15
b) UMEM Projesi Kursları:
Eğitim Süreci:
 Program, 160 fiili günü geçmeyecek şekilde düzenlemekte olup, işbaşı eğitim
süresi kurs süresinden fazla olabilmektedir.
 Kurslar günlük en az 5, en fazla 8 ders saati olacak şekilde haftada en fazla 40
saat şeklinde düzenlenmektedir.

Kursun işyeri bünyesinde düzenlenmesi halinde, uzman-usta öğretici
niteliklerini taşıyan mühendis, teknik öğretmen, tekniker, teknisyen, ustabaşı,
usta ile ustalık belgesi bulunmayan teknik elemanlar eğitici olarak
görevlendirilebilmekte olup, işverenin eğitici ihtiyacını kendi kaynaklarından
karşılayamaması halinde eğitici ihtiyacı öncelikle MEB/Yükseköğretim
kaynaklarından, mümkün olmaması durumunda ise usta öğretici kişiler
arasından karşılanabilmektedir.
16
b) UMEM Projesi Kursları:
Kursiyer Seçimi:
 Kursiyerler başvuru yapan kişiler arasından Kurs Yönetimi veya Kurs
Yönetimi tarafından oluşturulacak komisyon/komisyonlarca yapılacak
mülakatla seçilecektir. Komisyon oluşması durumunda:
 İş ve Meslek Danışmanı, MEB’i temsilen ilgili alan öğretmeni, İşgücü
talebinde bulunan işveren ve Oda/Borsayı temsilen bir temsilcisinin
Katılımı sağlanacaktır.
 Kurs ve işbaşı eğitimine katılacakların; mesleki eğitim kurslarına katılma
şartlarına haiz olması yeterlidir.
 İşyerleri için 1 sigortalı çalışanı olma (işverenin kendi dâhil) şartı yeterlidir.
Bu şartlar dışında kursiyer ve işyerleri için İŞKUR mevzuatında yer alan
diğer şartlar aranmayacaktır.
17
b) UMEM Projesi Kursları:
Sınav ve Belgelendirme:
 Kursun işyerinde açılması durumunda belge İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri tarafından düzenlenir, belge düzenleme yetkisi
okullara devredilmez.
 Kursun okulda açılması durumunda, kurs sonunda kurs bitirme
belgesi okul müdürlüğü tarafından düzenlenecek olup kurs
bitirme belgesi taraflarca imzalanır.
 İşbaşı
eğitimi, işveren tarafından Kurs Yönetiminin uygun
göreceği bir yöntemle değerlendirir. İşbaşı eğitim sonunda
başarılı olanlara İl Müdürlüğü tarafından bu genelge eki katılım
belgesi verilir.
18
b) UMEM Projesi Kursları:
İstihdam Yükümlülüğü
 Programı tamamlayan kursiyerler, talebi alınan işyerinde istihdam edilirler.
İŞKUR kurslarından mezun olan kursiyerlerin istihdamı halinde
işverenlerin sigorta primleri Devlet tarafından karşılanmaktadır.
 Programı başarıyla bitiren kursiyer/katılımcıların en az %50’si kurs/işbaşı
eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak
şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az Program süresi kadar talep
sahibi işyerinde istihdam edilmesi gerekmektedir. Otuz günlük süre, İl
Müdürlüklerince uygun görülen hallerde iki katına kadar uzatılabilir.
 İstihdam edilmesi gereken kişi sayısı Programı başarıyla bitirenler
üzerinden hesaplanır.
19
b) UMEM Projesi Kursları:
Karşılanabilecek Giderler
 Eğitici ücreti: Eğitici ücreti cari yıldaki ek ders saat ücretinin 2 katıdır.
Okulca düzenlenen hak ediş belgelerine bağlı olarak İl Müdürlüklerince
ödenir. Kursun işyerinde düzenlenmesi ve işverenin eğitici ihtiyacını kendi
kaynaklarından karşılayamaması halinde eğiticiye cari yıldaki ek ders saat
ücretinin 2 katı tutarında eğitici ücreti ödenir.
 Kursiyer Zaruri Gideri ve Sigorta Prim Gideri: Kursiyer zaruri giderleri
ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile gerekmesi halinde genel
sağlık sigortası prim gideri ödenir. Kursiyer zaruri gider ödemesi fiili gün
üzerinden yapılacak ve ödemeler İŞKUR sistemine kursiyer devam
bilgilerinin eğitim verilen okul veya işyeri tarafından girilmesini müteakip
aylık olarak İŞKUR tarafından kursiyer hesaplarına aktarılır. (25 TL
kursiyer )
20
c) Girişimcilik Programı
Müdürlüğümüz tarafından işbirliği ve/veya hizmet satın alma yolu ile
yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan ve kendi işini kurmak isteyen işsizlerin
katıldığı bir programdır. Kişi aldığı bu eğitim ve sertifika ile işyerini kurarak
KOSGEB’in sağladığı maddi imkanlardan faydalanabilir. Kuruma kayıtlı 18
yaşını doldurmuş en az İlk Okul mezunu herkes bu programdan faydalanabilir.
Katılımcılara günlük 20 TL ödenmektedir.
21
d) İşbaşı Eğitim Programları
Kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde;




Daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak
pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla
düzenlenir.
Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine
olanak sağlamaktadır.
İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi Kurumdan da
talep edebilir.
Katılımcı da programa katılmak istediği işyerini kendi bulabileceği gibi
Kuruma da başvurabilir.
22
d) İşbaşı Eğitim Programları
Program Düzenlenecek Alanlar ve İşverenler
 Herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda (Örnek: beden işçisi, temizlik
görevlisi, taşıma işçisi, çaycı vb.) program düzenlenmez.
 Öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, muhasebecilik gibi nitelik
gerektiren mesleklerde de program düzenlenmesine engel bir durum
bulunmamaktadır.
 Program düzenlenecek meslekleri belirleme yetkisi İl Müdürlüklerindedir.
 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan ve kuruma
kayıtlı tüm özel sektör işverenler.
23
d) İşbaşı Eğitim Programları
İşverenden;
 Vergi
 SGK primi ve prime ilişkin borcu
 SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge İSTENMEZ.
Program devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve
başvurusu kabul edilip ileriye dönük olarak kısa çalışma ödeneğine hak
kazanan işyerlerinde de mevcut programların devam etmesinin önünde bir
engel bulunmamaktadır.
24
d) İşbaşı Eğitim Programları
Programa Katılım Koşulları
 Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 15 yaşını tamamlamış olmak,
 İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,
 Emekli olmamak,
 Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programın
yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak,
 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın
uygun görüşünü almak,
25
d) İşbaşı Eğitim Programları
Programa Katılım Koşulları
Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile
yükseköğretim öğrencileri hariç) şarttır.
Ancak programa katılmalarına ve program sonunda da istihdam edilmelerine
engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen;

Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi
öğrencileri

Yükseköğretim öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora,
ikinci öğretim) işbaşı eğitim programına katılabilirler.
26
d) İşbaşı Eğitim Programları
Kontenjanların Belirlenmesi
İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı;

Programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde,

Aynı işverene bağlı işyerlerinde

Aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil
numaralarına sahip bütün işyerleri dikkate alınır.
27
d) İşbaşı Eğitim Programları
Programın Uygulanması
İşverenlerden;


2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1,
11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının 1/10’u
kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir.
28
d) İşbaşı Eğitim Programları
Yeni Katılımcı Talebi ve Katılımcıların İstihdamı

Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden
geriye dönük olarak son 1 yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan
(mezun olan) katılımcılardan;
 En az %20’sini
 Kendi işyerinde veya başka işyerinde
 Aynı meslekte
 En az 60 gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.
29
d) İşbaşı Eğitim Programları
Program Giderleri
Kurum tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili
gün için;

Katılımcı zaruri giderleri (25 TL)

Genel Sağlık Sigortası primleri (GSS Provizyonu alınmak kaydıyla)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri ödenir.
 İŞVERENLER PROGRAM SÜRESİNCE HERHANGİ BİR GİDER
ÖDEMEMEKTEDİR.
30
d) İşbaşı Eğitim Programları
2014 yılında EN ÇOK program düzenleyen işyerleri
S.NO
İŞVEREN UNVANI
Katılımcı
Sayısı
1
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
198
2
TAŞKINIRMAK GİYİM SAN.TİC. A.Ş.
93
3
BAŞARAN CAM PVC İNŞ.LTD.ŞTİ.
73
4
CCG GIDA LTD.ŞTİ. (DOMİNO’S PİZZA)
68
5
ADANA MENSUCAT SAN.TİC.A.Ş.
51
6
ABDİOĞULLARI PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.
45
Yukarıdaki programlar sonucunda 6 işyerinde toplam 180 kişi istihdam edilmiştir.
31
DANIŞMANLIK HİZMETİ
 Mevzuat Danışmanlığı
 İnsan kaynakları danışmanlığı
 İstihdam danışmanlığı
 Özel istihdam büroları danışmanlığı
 İşgücü eğitim danışmanlığı verilmektedir.
32
İŞKURUN İŞVEREN VE İŞ ARAYANLARA YÖNELİK
DESTEKLERİ
İşveren Desteklerimiz;
 Ücret Garanti Fonu
 Kısa Çalışma Ödeneği
İş Arayanlara Desteklerimiz;
 İş Kaybı Tazminatı
 İşsizlik Ödeneği
33
ÜCRET GARANTİ FONU
 Konkordato ilanı,
 Aciz vesikası alınması,
 İflas gibi ödeme
güçlüğüne
düştüğünüz hallerde,
İşçilerinizin üç aylık ücretlerini Ücret
Garanti Fonu kapsamında biz ödüyoruz.
34
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 Genel ekonomik kriz,
 Sektörel kriz,
 Bölgesel kriz,
 veya zorlayıcı sebeplerle,
İşinizin geçici olarak en az dört hafta durması veya kısa çalışma
hallerinde, işçilerinize çalıştırılmadıkları süre için kısa çalışma
ödeneğini en fazla üç ay süre ile biz ödüyoruz.
 Kısa çalışma ödeneği Brüt Asgari Ücretin %60’ından az
%150’sinden fazla olamaz.
35
İŞ KAYBI TAZMİNAT
24.11.1994 tarih ve 4046 Sayılı Yasanın 21 inci maddesi
gereğince; özelleştirilen kurum ve kuruluşlarda çalışırken işlerine
son verilenlere belli esas ve koşullarda yapılan bir ödemedir.
Ödeme süresi;
550 gün pirim ödeyen 90 gün,
1100 gün pirim ödeyen 120 gün,
1650 gün pirim ödeyen 180 gün,
2200 gün pirim ödeyen 240 gün işkaybı tazminatını hak
kazanır.
İşkaybı tazminatının miktarı günlük net asgari ücretin 2 katıdır.
36
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
Bir işyerinde çalışırken, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini
kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını
belli süre ve ölçüde karşılayan bir ödemedir.
Yararlanma şartları ;
 3 yıl içerisinde en az 600 gün priminin olması,
 Priminin son 120 gün kesintisiz yatması ,
 Kendi isteği dışında işsiz kalmasıdır.
Ödeme süresi;
 600 gün pirim ödeyen 180 gün,
 900 gün pirim ödeyen 240gün,
 1080 gün pirim ödeyen 300 gün, işsizlik ödeneğini hak kazanır.
İşsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40’ından az %80’ninden fazla olamaz
37
İŞVERENLERİN KURUMUMUZA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
38
a) Toplu İşçi Çıkarma
4857 sayılı İş Kanununun 29.Maddesi
gereği işveren; ekonomik, teknolojik,
yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya
işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak
istediğinde, bunu en az otuz gün
önceden bir yazı ile Müdürlüğümüze
bildirmekle yükümlüdür.
39
a) Toplu İşçi Çıkarma
 20-100
arası
işçi
işyerlerinde en az 10 işçi,
çalıştıran
 101-300
arası
işçi
çalıştıran
işyerlerinde en az %10 oranında işçi,
 301
ve daha fazla işçi çalıştıran
işyerlerinde
en
az
30
işçi,
çıkaran işyerlerinde toplu işten
çıkarmadan söz edilebilir.
40
b) Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu
4857 sayılı İş Kanununun 30.Maddesi gereği
50 ve daha fazla işçi çalıştıran işveren;
Kamu işyerlerinde en az %4, Özel Sektörde
ise en az %3 oranında özürlü işçiyi meslek,
beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde
çalıştırmakla yükümlüdürler.
Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri
bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla
yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi
sayısına göre hesaplanır.
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları
işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile
sağlarlar.
41
d) Yabancıların Çalışma İzinleri
 4817
sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanunun 18.maddesi gereğince;




Bağımsız çalışan yabancılar çalışmaya
başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden
itibaren,
Yabancı çalıştıran işverenler ise yabancının
çalışmaya başladığı tarihten,
Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren
otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması
halinde bu sürenin bitiminden itibaren,
Ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona
erdiği tarihten itibaren, en geç on beş gün
içerisinde durumu Bakanlığımıza bildirmekle
yükümlüdür.
42
KURUMUMUZCA İŞVERENLERE UYGULANAN İDARİ PARA
CEZALARI
43
a) İl Müdürlüğünce Uygulanan İdari Para Cezaları
 Engelli
işçi çalıştırmayan işverene her ay ve her bir engelli için
1.903 TL
 Kurumumuz
tarafından istenilen belge ve bilgileri vermeyen
işyerlerine (Aylık İşgücü Çizelgesi, Anket, Vb.) 3.043 TL
 Toplu
işçi çıkarılarak bildirimde bulunulmaması halinde her işçi
için 504 TL
44
 4817 Sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca; (işkur)
a) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı
çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.612 TL
b) Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan
yabancıya 759 TL
 4817
Sayılı Kanunun 18. maddesinde öngörülen
bildirim
yükümlülüğünü süresi içinde yerine
getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı
çalıştıran işverene her bir yabancı için 379 TL
45
 Çalışma
izni olmaksızın
çalışan yabancıya 759 TL
bağımsız
 İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık
fiili yanı sıra aynı zamanda iş
arayanlardan ücret alarak/menfaat temin
etmek 15.226 TL
 Kurum
izni olmaksızın kendi iş ve
faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri
yurt dışına işçi götürmek 3.043 TL
 İnceleme yapmak üzere yapılan davete
işveren tarafından icabet edilmemesi
halinde 12.181 TL
46
b) İş Müfettişlerince Düzenlenen Teftiş Raporlarına İstinaden
İşverenlere Uygulanan İdari Para Cezaları
 İş
Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ile ilgili
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde,
 İşin
Yürütümü yönünden yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi halinde,
•
Her iki ceza için de ceza miktarları
noksanlığın boyutuna göre değişmektedir
47
ÖNEMLİ NOT
İş Müfettişlerince teftiş raporlarına istinaden
işverenlere uygulanan bu cezalar:
 İş
Müfettişlerince işyerlerine planlı/plansız
yapılan denetimler sonucunda tanzim edilen
raporlara göre ceza belirlenir,
 Cezanın tebliğini ve tahsilini İŞKUR yapar,
 Cezaların kaldırılması yönündeki itirazlar
İŞKUR’a değil adli mercilere yapılmaktadır.
48
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
Merkez Bina
Seyhan Mahallesi
Hasan Şaş Bulvarı No:4
Yüreğir/ADANA
Tlf : 0 322 321 15 95
Fax : 0 322 321 42 88
[email protected]
49
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Seyhan Ek Bina
İnönü Caddesi No:65
Seyhan/ADANA
Tlf : 0 322 359 91 72
Fax : 0 322 352 66 36
[email protected]
50
TEŞEKKÜRLER.
Haşim MEYDAN
İl Müdürü
Aralık 2014
51
Download

d) İşbaşı Eğitim Programları