I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı
( Şahıs / Firma Arazilerinde Bulunan I (a) grubu Maden ocaklarından istenilecek
belgeler
1- Başvuru Dilekçesi ve Müracaat formu,
2- Şahıs için; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( T.C Vatandaşlık No’lu ) ve Fotoğraf 2( iki ) adet
Kişi veya şahıs firmaları için; Oda Faaliyet Belgesi ; Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi, İmza
Sirküleri,
3- Mülkiyet durum belgesi (tapu). Mülkiyetin Birden çok parselde olması durumunda ilgili
Kadastro Müdürlüğünden alınacak onaylı 1/5000’lik pafta üzerine ocak yer/yerlerini
gösterir belge,
4- O yıl için belirlenen “İşletme Ruhsat Talep Harcı”
5- I ( a ) Grubu Madenler ile İlgili Uygulama Yönetmeliği gereğince verilecek EK form – 1 (
Adres bildirim taahhütnamesi)
6- I ( a ) Grubu Madenler ile İlgili Uygulama Yönetmeliği gereğince verilecek EK form – 2 (
İşletme Projesi) İşletme projesinin ekinde aşağıdaki haritalar ve çizimler verilir .
a-Uygun ölçekle çizilmiş ruhsat sınırı, talep edilen işletme izin sınırları ile sahada açılmış
ocak yerini gösterir imalat haritası,
b-Sahada belirlenmiş görünür rezerve ve ruhsat süresine bağlı olarak planlanan üretim
programlarını gösterir harita,
c-Mevcut ve yapılması planlanan bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, ve benzeri yapıları
gösteren vaziyet planı,
7- DSİ VE MİGEM’in görüşleri uygun gelirse;
8- 3213 sayılı Maden Kanununun 7. maddesi, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ve
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümlerin yanı sıra ;
9- İSKİ görüşü
10Talep harcı dekontu
Madencilik faaliyetlerinde 7. madde gereğince ;
a) Arazi İzinleri ve Koruma Bölgelerinde Alınması Gereken İzinler,
b) ÇED Olumlu kararı, ÇED Gerekli Değildir kararı veya ÇED kapsamı dışında olduğuna dair
yazı
Not : Yukarıdaki belgelerin aslı yada noter onaylı örneği yada İdarece aslı görülerek
onaylanacak örneği sunulacaktır
Download

Maden Ocaklarında İstenilecek Belgeler