İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( Madencilik Faaliyetleri için Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )
1. Başvuru formu,
2. Şahıs Nüfus Cüzdan fotokopisi
3. İkametgah (yerleşim yeri belgesi)
4. Şirket ise Ticaret Sicil gazetesi ilanı ve imza sirküleleri
5. Maden ruhsatı,
6. MİGEM tetkik heyet raporu,
7. Vaziyet planı
8. Bina ve Tesislere ait Tapu ve Yapı Kullanma İzni
9. Kira ise noter tasdikli kira sözleşmesi
10. Kapasite raporu,
11. Sağlık koruma bandının işaretleneceği 1/100 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı
örneği,
12. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu ve
taahhütname,
13. Sorumlu müdür sözleşmesi,( 1. sınıflar için)
14. Emisyon izni,
15. Deşarj izni,
16. ÇED Belgesi ve formatı
17. İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
18. 1 / 25000’lik çalışma alnını gösterir koordinatlı pafta
19. Geçiş yolu izin belgesi,
Download

Maden Faal. İçin Gayri Sihhi Müeseseselerin Ruhsatlandırma