ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1- Dilekçe(şirket ise imza sirküsü, yetki belgesi ve vekâletname)
2- AR,İR,1-a gurubu ruhsatlar, Hammadde üretim belgesi, define ve petrol arama ruhsatı (2'si noter onaylı 4 suret)
3- 2. grup kalker izinlerinde Valilik Komisyon kararı eklenecektir.
Maden, petrol arama ve 4- Üzerinde hassas yerlere mesafeyi gösterir 1/25000 ölçekli koordinatlı renkli memleket haritası, işletme izin işlemleri 5- 1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinatlı Orman kadastro haritası ve 1/25000 ölçekli renkli meşcere haritası (Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.)
Arama Ruhsatlı Müracaat sahalarında 20 gün, 6- Harita üzerinde ölçeğine uygun saat yönünde koordinat listesi (3 ve 6 derecelik saat yönünde ) ve alanlar cetveli ile belirlenmiş 1/1000 veya 1/2000 ölçekli koordinatlı detay harita ve vaziyet planı.( Haritalarda varsa eski izin sahalarının ve bağlantı yollarının ve ruhsat sınırları ile varsa işletme izin sınırlarının, ÇED sınırının gösterilmesi)
1
(Müracaat Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne)
7- Poligonlar ,Ölçü Kanavası ve alan hesabı
8- Varsa ÇED belgenin eklenmesi
9- Rehabilitasyon projesi ,ENH Projesi ve şantiye için avam projesi.
10- Haritalar, vaziyet planı ve projeler NCZ ortamında sayısal CD ile birlikte,
11- Tüm belgeler 4 takım halinde verilecektir.
İşletme Ruhsatlı Müracaat sahalarında 30 gün
1- Müracaat Yazısı
Kamu yararı ve zaruret halinde Ormanlık sahalardan Devlet
Dairelerine izin verilmesi
2- 1/25000 ölçekli memleket haritası üzerindeki yerini gösterir harita
3- 1/5000 veya1/10000 ölçekli koordinatlı Orman Kadastro Haritası ve 1/25000 ölçekli meşçere haritası
4- Kamu yararı ile devlet ormanı üzerinde yapılmasındaki zorunluluğa dair teknik, idari ve yasal belgeler ve açıklama raporu
5- Su izinlerinde su tahsis belgesi veya sondaj izni, su ihtiyacını karşılayamadığına dair resmi belge
6- ÇED'e tabi izinlerde ÇED'den Muaf yada Olumlu ÇED belgesi
2
7- Bina Tesis izinlerinde Koordinatlı yerleşim -vaziyet planı, vaziyet planı işlenmiş ağaç Röleve Plan
(Müracaat Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne)
8- Temsilen Müracaatlarda yetki belgesi
9- Özel Kanunlara Tabi yerlerde Muvafakat Belgesi
10- Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığını gösterir poligon kanavası, Koordine hesap cetveli ve koordine özet çizelgesi (3 ve 6 derecelik koordinatlar saat yönünde not defteri oluşturulacak)
11- Haritalar, vaziyet planı ve projeler NCZ ortamında sayısal CD ile birlikte
Yukarıda sıralanan belgeler ile birlikte,
20 gün
3
4
1- Yapılacak tesis veya binanın onaylı projesi, onaylı metraj ve keşif evrakları (kesin izin)
2- Belediye Başkanlıkları talebinde Meclis ya da encümen kararı
3- Köy Tüzel Kişiliklerinde onaylı köy tüzel kişiliği ihtiyar heyeti kararı
4- Birlik ve kooperatiflerde yönetim kurulu kararı
5- Mezarlık İzinlerinde Müftülük- sağlık müdürlüğü uygunluk yazıları, Mal Müdürlüğünden amaca uygun yeterli Kamu yararı ve zaruret hazine arazisi bulunmadığı yazısı, mevcut mezarlığın yetersiz kaldığı ve ihtiyaç duyulan saha miktarını belirtir onaylı halinde Ormanlık rapor
sahalardan Kamu
6- Temsilen Müracaatlarda noter onaylı yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri
Kurumlarına, Gerçek ve 7- Keşif ve Metrajlarda Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü Onayı
Özel Hukuk Tüzel Kişilerine izin verilmesi 8- Kullanılan Orman Kadastro ve Amenajman haritaları edinim bedeli ödeme belgesi
9- iletişim panolarında 1/100 veya uygun ölçekli vaziyet planı
10- iletişim pano türünü, ebatlarını ve üzerinde yazılması planlanan ibareleri gösterecek şekilde hazırlanacak plan, kesit ve görünüşü,
11- İletişim panosu planının yol kenarında Karayolları veya İl Özel idaresinden, Belediye Mücavir alan sınırları içinde Belediyeden uygun görüldüğüne ilişkin yazı,
12- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,
13- Şahıslara ait su, ENH, yol v.s. izinlerde sahiplilik belgesi, tapu kaydı, tapu çapı v.s. belgeler,
14- Haritalar, vaziyet planı ve projeler NCZ ortamında sayısal CD ile birlikte
(Müracaat Antalya 15- Tüm Belgeler 4 takım halinde verilecektir.
Orman Bölge 16- Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişiliklerinin taleplerinde Orman Kadastro Haritası ve meççere haritaları Serbest Müdürlüğüne)
Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.
1- Dilekçe
2- 1/25000 ölçekli memleket haritası üzerindeki yerini gösterir harita
3- 1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinatlı Orman kadastro haritası ve 1/25000 ölçekli renkli meşcere haritası (Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.)
4- Yapılacak tesis veya binanın onaylı projesi, onaylı metraj ve keşif evrakları ( Balık Üretim tesisi için Tarım İl müdürlüğü diğer tesisler için Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü Onayı) 5- Belediye Başkanlıkları talebinde Meclis yada encümen kararı, Köy Tüzel Kişiliklerinde onaylı köy tüzel kişiliği ihtiyar heyeti kararı, Birlik ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Kararı
Balık Üretmek Üzere 6- Kamu yararı ile devlet ormanı üzerinde yapılmasındaki zorunluluğa dair müracaatçı tarafından hazırlanacak teknik, Tesis Kurma İzinleri
idari ve yasal belgeler ve açıklama raporu
7- DSİ yada İl Özel İdaresinden alınmış Su Tahsis Belgesi (kesin izin)
8- ÇED'e tabi izinlerde ÇED'den Muaf yada Olumlu ÇED belgesi
9- Özel Mülkiyet Üzerinde yapılacak tesisler için onaylı Tapu Kaydı ve tapu çapı, sahiplilik-kiralama belgesi
10- Bina, Tesis ve Mezarlık izinlerinde Koordinatlı yerleşim -vaziyet planı, vaziyet planı işlenmiş Ağaç Röleve Planı
(Müracaat Antalya 11- Temsilen Müracaatlarda noter onaylı yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri
12- Özel Kanunlara Tabi yerlerde Muvafakat Belgesi
13- Kesin izin için Ön izin taahhüt senedindeki belgeler
20 gün
20 gün
(Müracaat Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne)
5
6
14- Haritalar, vaziyet planı ve projeler NCZ ortamında sayısal CD ile birlikte
15- Kullanılan Orman Kadastro ve Amenajman haritaları edinim bedeli
16- Tüm Belgeler 4 takım halinde verilecektir.
1- Dilekçe (Talep açık ve net yazılacak adres, T.C Kimlik Nosu yazılı halde olacak, varsa Telefon numarası yazılacak)
Tapulu Kesim İş ve 2- Onaylı Tapu Kaydı ve Takyidat olup olmadığına dair ilgili kurumdan belge alınacak. Tapu olmayan yerlerde İşlemleri
31.12.1981 öncesi kayıtlarına göre zilliyet belgesi,
3- Onaylı Koordinatlı Tapu Çapı
4- Vekaleten yapılacak kesimlerde noterden vekaletname, Muhtarlık belgeleri, şefliğe hitaben yazılmalı muvafakatnamede muhtar ve en az 2 aza imzası bulunmalıdır
(Müracaat Alanya Orman 5- Zilliyetlikle sahipli arazilere ait Kadastral Koordinatlı Haritası
İşletme Müdürlüğüne)
6- Mezarlık izinlerinde Kültür ve Tabiat varlıkları koruma Kurulu oluru, Müftülük ve sağlık kurumu belgesi, onaylı köy İhtiyar Heyeti Kararı
Fabrika ve Hızar-Şerit 1- Dilekçe
İzinleri
2- Onaylı Tapu kaydı veya Zilliyet Belgesi
(Müracaat Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne)
3- Kiralanan mülklerde kira sözleşmesi veya noter muafakatı, kiralanan mülkün ada parsel nosu yazılacak
(Müracaat Antalya Orman Bölge ve ya Alanya Orman İşl. Müdürlüğüne)
Kömür Ocağı İzinleri
8
(Müracaat Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne)
Orman Durumu İncelemesi
İşletme Müdürlüğü Yetkisinde olan Tapulu Kesim İş ve İşlemleri 15 gün
20 gün 4- Onaylı Fizibilite Raporu(Serbest orman Mühendisince hazırlanmış)
5- Fabrikalarda ÇED olumlu veya ÇED'den Muaf belgesi
6- Zilliyetli yerlerde kadastral koordinatlı haritası
1- Dilekçe
Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü ve 2- 1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinatlı renkli Orman kadastro haritası ve 1/25000 ölçekli renkli meşcere haritası Özel İmar İhya İzinleri (Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.)
3- Uygun ölçekli vaziyet planı (köşe noktaları ve cephelerin yazılı olduğu alanın çizgisel haritası)
7
Bölge Müdürlüğü Yetkisinde olan Tapulu Kesim İş ve İşlemleri 20 gün,
4- Koordinat Özet Çizelgesi (3 ve 6 derecelik koordinatları saat yönünde numaralandırılmış not defteri oluşturulmuş)
Diğer Kurumlardan alınacak muvafakat ve geçen süreler hariç 60 gün 1- Haritalar, vaziyet planı ve projeler NCZ ortamında sayısal CD ile birlikte
5- Belgeler 5 takım halinde 6- Özel Ağaçlandırmalarda Ön inceleme 15 gün, müracaat yeri İl ve İlçe sınırlarında ise ilan gerekmiyorsa süre 45 gün, Köy sınırları içerisinde ve ilan edilmesi gerekiyorsa 60 gün
1- Dilekçe
2- 1/25000 ölçekli Renkli lejantlı, imzalı, Meşcere haritası ve Koordinatlı Memleket haritası
3- Koordinatlı Vaziyet planı
4- 1/5000 veya 1/10000 ölçekli Orman kadastro haritası
5- Tapulu ise tapu senedi, tapu çapı, tapu sicil kaydı
6- Kiralanan Mülklerde kira sözleşmesi
1- Orman İşletme Müdürlüklerine müracaat yapılacak ve aynı yerden cevap alınacak,
20 gün
9
(Müracaat Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne)
Define Arama
10
(Müracaat Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne)
2- Müracaata konu taşınmazın ada, parsel numarası var ise; 6 derecelik (ED 50) köşe koordinatları ile beraber parsel krokisini oluşturan tarafından imzalı ve istekli tarafından onaylı halde, Ada / parsel numarası yoksa; koordinatlı (3 veya 6 derecelik) köşe koordinatları ile beraber koordinatlı ve ölçekli krokiyi oluşturan tarafından imzalı ve istekli tarafından onaylı halde 1- Dilekçe
2- Define Ruhsatı
3- Define aranacak yeri gösterir koordinatlı 1/25000 ölçekli memleket haritası
4- Çalışma sahasını gösterir 1/500 ölçekli harita
15 gün
20 gün
İŞLETME PAZARLAMA ŞUBESİ
Zati İhtiyaç (Yakacak 1- Dilekçe
odun)
Zati İhtiyaç (Yapacak 12
1- Dilekçe
odun)
Tahsisli Emval Satışı 13
1- Talep yazısı
(Yapacak)
Tahsisli Emval Satışı 14
1- Talep yazısı
(Yakacak)
Dikili Satış Süre Uzatımı 15
1- Talep yazısı
(Açık Artırmalı)
Dikili Satış Süre Uzatımı 16
1- Talep yazısı
(Tahsisli)
Dikili Satışta Verim 17
1- Talep yazısı
Yüzdesi aşımı
İDARİ MALİ İŞLER ŞUBESİ
11
18
Öğrenci Stajları
19
Şikâyetler
20
21
22
23
24
25
1- Dilekçe
2- Staj Defteri
1- Dilekçe
1- Dilekçe
BİMER Müracaatları
2- Geçerli mazerete binaen +15 gün
Mesire yeri kiralama 1 - Dilekçe
talebi
2 - Talep sahasının koordinatlı haritası Mesire yerleri proje 1- Dilekçe
tadilatı
2- Mesire alanının uygulama projesi
Mesire yerleri ağaç röleve 1- Dilekçe
planı kontrolü
2- Mesire alanının ağaç Röleve planı Özel orman ve özel 1- Dilekçe
ağaçlandırma sahaları amenajman planı kontrolü
2- Sahanın amenajman planı
Proje sahalarında ağaç 1- Dilekçe
kesimi talebi
7 gün
7 gün
7 gün
7 gün
7 gün
7 gün 7 gün
15 gün
15 gün
15 gün 30 gün
15 gün
15 gün
15 gün
15 gün
25
26
kesimi talebi
2- İşletmesince hazırlanacak kesim raporu
Amenajman planı çıktı 1- Dilekçe
talebi (A3-A4)
2- Talep sahasının koordinatları
15 gün
1 gün
Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne Müracaatlarda Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks e-posta
: İşletme Müdürlüğü
: Vedat DİKİCİ
: İşletme Müdürü
: Orman İşletme Müdürlüğü ALANYA/ANTALYA
: 0 242 513 16 03
: 0 242 513 39 91
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-posta
: Bölge Müdürlüğü
: Recep KAŞAN
: Bölge Müdürü
: Orman Bölge Müdürlüğü ANTALYA
: 0 242 345 14 62
: 0 242 345 14 56
: [email protected] : [email protected]
Download

orman işletme müdürlüğü kamu hizmet standartları