HES PROJELER KAPSAMINDAKİ II. SINIF GAYRİ SIHHİ
MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASI ESNASINDA
İSTENECEK BELGELER
1. Ruhsat başvuru/beyan formu
2. Şahıs ise nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 (iki) adet fotoğraf,
3. Oda kayıt belgesi
4. Şirket ise ticaret sicil gazetesi ilanı ve imza sirküleri Ticaret Sicil Numarası ve
kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı
5. Vergi levhası fotokopisi,
6. Su Kullanım Hakkı Sözleşmesi,
7. Üretim lisansı,
8. HES Bağlantısı başvuru belgesi,
9. İşyeri mülk sahibinin ise tapu fotokopisi (aslını ibraz edecek), kiracı ise kira
kontratı ve tapu fotokopisi (aslını ibraz edecek) İletim Hattı alanının kamulaştırma
kararları (aslını ibraz edecek), Mülkiyet durumunu gösterir belge: (Tapu fotokopisi,
Kiralık ise Kira Kontratı, vb.) ( tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün
olduğu hallerde tapu sureti istenmez.) (yerleşim yeri belgesi kapı nolu)
10- Faaliyetin İlimiz Çevre Düzeni Planındaki Yeri ile Plan Hükümleri, 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı (Çevre Düzeni Planında Yapılacak tesisler
kapsamında olup olmadığına dair İlgili İmar Müdürlüğünden alınmış görüş yazısı)
11-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu (İlgili
Belediyeden)
12-İşletme belgesi (çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından)
13-Bina ve Tesislere ait Tapu ve Yapı Kullanma İzni (veya muaf olduğuna dair
yazı),
14-Kapasite raporu(bağlı olduğu odadan),
15-Yerleşim Planı, İş Akım Şeması
16-Sorumlu müdürün adı soyadı,T.C numarası ve Sorumlu müdür sözleşme
tarihinin beyanı
17-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış
olması ve tabi olduğu izinler (Mevzuat kapsamında işyerinde alınan önlemler ile
İşyeri Hekim Sözleşmesi, (sürekli olarak en az 50 kişi çalıştıran işyerleri için )İş
Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi vs.)
18-ÇED, Emisyon, Deşarj ve Tehlikeli Atıklarla ilgili lisansa tabi olup olmadığını
bildiren İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış yazı, ÇED Yönetmeliği
kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli değildir
belgesi, Cevre izni veya çevre izin lisans belgesi ,( İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğünden
19.Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik
ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları,
20.Proje Tanıtım Dosyası,
21.İl Sağlık Müdürlüğünden Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve
kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyoloji ve kimyasal
analiz raporu,İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı,
22. Sağlık koruma bandının işaretleneceği 1/100 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı
örneği (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ) göre belirlenecek,
23.İletim Hattı Etrafında Can ve mal güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığına
dair taahhütname,
24.Geçiş yolu izin belgesi (Karayolu kenarındaki işyerleri için Karayollarından, Köy
yolu kenarındaki işyerleri için İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğünden),
25.Onaylı vaziyet planı,
26.1/ 25000’lik çalışma alnını gösterir koordinatlı pafta ,
27. Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmış
olması,
28. İSKİ görüşü
Not 1: ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde
yeniden istenmez.
Not 2 :Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya
sertifika alan başvuru sahiplerinden tapu
ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı
geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve çalışma
ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel
idaresine verilir.
Not 3: Faaliyet konusu ve faaliyet alanına göre meri mevzuat kapsamında ilave bilgi,
belge, taahhütname (noter onaylı) ve ilgili kurumun görüşü talep edilebilmektedir.
Not 4 : Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi
faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların
depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan
düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik
ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır.
Not 5: Yukarıdaki belgelerin aslı yada noter
görülerek onaylanacak örneği sunulacaktır
onaylı örneği yada İdarece aslı
Download

HES Projelerinde İstenilecek Belgeler