T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ZARARLI MADDELER VE
KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK
BİLGİ FORMLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
(13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı R.G.)
KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekim 2015
Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi
Formları Hakkında Yönetmelik ile
•
•
•
•
GBF hazırlanması ve dağıtılması,
GBF de yer alacak bilgiler ve formun şekli,
Bitki koruma ürünlerinin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması,
SEA Yönetmeliğine göre zararlı olmayan fakat Madde 5 (2) koşullarını
sağlayan karışımlara ilişkin GBF hazırlanması ve dağıtılması,
• Kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması
durumunda, piyasaya arz edilen bu maddelere ilişkin güvenlik bilgi
formlarının hazırlanmasına,
• GBF hazırlayıcısının belgelendirilmesine
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
ÜRETİCİ/İTHALATÇI/DAĞITICI
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
o zararlı olarak sınıflandırılan veya
o kalıcı, biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan
maddenin/karışımın
Güvenlik Bilgi Formunun hazırlanması ve dağıtılması
Formların http://online.cevre.gov.tr/ üzerinden Bakanlığa
iletilmesi
SEA Yönetmeliğine göre zararlı olmayan fakat
Madde 5 (2)
koşullarını sağlayan karışımlara ilişkin GBF hazırlanması ve
dağıtılması ve istek üzerine tedarik zinciri boyunca iletilmesi
Madde 5 (2) : Karışımın
o Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon
ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥
%0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en az bir
madde içermesi
o Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu
ağırlıkça ≥ %0,1 olan, ek- 2’de belirlenen kriterler
doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok
kalıcı ve çok biyobirikimli olan en az bir madde içermesi
o Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi
Kapsam Dışı
Tıbbi ürünler-cihazlar/Veteriner Sağlık Ürünleri
Gıda maddeleri
Tüm taşımacılık yollarında
tehlikeli malların taşınması
Kozmetik ürünler
Hayvan yemleri
Harp levazımatı ve patlayıcılar
Radyoaktif madde/karışım
Atıklar
Geçici depolamadaki
maddeler/karışımlar
5
GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF) NEDİR?
Zararlı maddelerin ve karışımların;
özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri,
bulunduğu işyerlerinde madde ve karışımların zararlılık özelliklerine göre
alınacak güvenlik önlemlerini,
insan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz
etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri
içeren belgedir.
6
Madde/karışımların tedarikçileri tarafından yazılı veya
elektronik olarak alıcılara verilir
Türkçedir
Ücretsizdir
Belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır
Bir
kopyası
http://online.cevre.gov.tr/
Bakanlığımıza iletilir
üzerinden
7
8
HER SAYDAFADA BULUNUR
VE SAYFA NUMARASI YER ALIR
9
GBF’DE YER ALMASI GEREKEN BAŞLIKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
Zararlılık tanımlanması,
Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
İlk yardım önlemleri,
Yangınla mücadele önlemleri,
Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
Elleçleme ve depolama,
Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
Fiziksel ve kimyasal özellikler,
Kararlılık ve tepkime,
Toksikolojik bilgiler,
Ekolojik bilgiler,
Bertaraf etme bilgileri,
Taşımacılık bilgisi,
Mevzuat bilgisi,
Diğer bilgiler.
FORM HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
•Ek-1’in ikinci bölümünde yer alan formata uygun
•Standart başlıklar ve alt başlıkların adları ve
numaralarının değiştirilmeden sırası ile yazılmış
•Ek-1 «Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması İçin
Gereklilikler» göz önünde bulundurularak
doldurulmuş
• Bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler
“ilişkisi yok”, “uygulaması yok” ve “özel hüküm yok”
gibi ifadelerle belirtilmiş
GBF’ LERİN GÜNCELLENMESİ
o Risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler
veya zararlara ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde,
o Kısıtlama veya yasaklama getirildiğinde.
zaman kaybetmeden günceller
Tedarikçi güncellenen GBF’yi, güncelleme tarihini
takip eden 1aylık süre zarfında, güncelleme
tarihinden önceki 12 ay içerisinde maddeyi veya
karışımı satın alan tüm eski alıcılara iletir.
BELGELENDİRME KURULUŞU
1
• Ek-3 ve ek-4 doğrultusunda hazırlayacağı belgelendirme programını
Bakanlığa sunar.
2
• Bakanlığın olumlu görüşünü aldıktan sonra, TS EN ISO/IEC 17024
kapsamında GBF hazırlayıcılarını belgelendirebilmesi için
TÜRKAK’a başvuru yapar.
3
• Akredite olduktan sonra güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarının
belgelendirilmesine başlayabilir.
• GBF hazırlayıcılarının belgelendirilmesi için yeterlilik sınavı yapar.
4
5
• Belgelendirdiği kişilerin iletişim bilgilerini, yeterlilik belge tarihini ve
numarasını belgelendirme tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı
olarak Bakanlığa iletir.
13
YETERLİLİK SINAVI VE YETERLİLİK BELGESİ
Yeterlilik sınavı
o Çoktan seçmeli /Klasik - iki bölümden oluşur.
Sınav konuları ve puanlaması ek-3’te yer almaktadır
o Sınav süresi 120 dakikadır
o Yeterlilik sınavına, ek-4’te belirtilen şartları karşılayan adaylar
katılabilir
Yeterlilik belgesi
o 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar GBF hazırlama
yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.
o Belge geçerlilik süresi üç yıldır.
o Belgesini geçerlilik süresi sona ermeden yenilemek
isteyenler de yeniden sınava girebilirler.
Kimyasallar Mevzuatı ve uygulama ile ilgili sorularınız
için:
Kimyasallar Yardım Masası
https://kimyasallar.csb.gov.tr
Download

Sunum 1