Biyosidal Ürün Etiketlerinin
İncelenmesi
Selim ATAK
Çevre Mühendisi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
1
• Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin
«Etiketleme» başlıklı 36 ncı maddesinde
düzenlenmiştir.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
2
• Bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebilmesi
için EK-XII’deki ürün etiket örneğinde belirtilen
niteliklere uygun etiket hazırlanması ve Kurumca
onaylanması zorunludur.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
3
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
4
• Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesi altında yer alan özelliklere sahip
biyosidal ürünler insan sağlığı ve çevre açısından
tehlikeli olarak kabul edilir.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
5
• Bu kapsamdaki ürünlerin etiketlenmesinde ilgili
yönetmelik hükümleri dikkate alınır.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
6
• Patlayıcı
• Çok Toksik
• Oksitleyici
• Toksik
• Çok Kolay
• Zararlı
Alevlenir
• Aşındırıcı
• Kolay Alevlenir • Tahriş Edici
• Alevlenir
• Hassaslaştırıcı
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
• Kanserojen
• Mutajen
• Üreme
Sistemine
Toksik
• Çevre İçin
Tehlikelidir
7
A ≥ 1/10
Ve ≥ 1 cm2
Turuncu
Siyah
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
8
• Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya tehlikeli
müstahzarı piyasaya arz edenin verdiği adı,
• Müstahzarın piyasaya arzından sorumlu ve
Türkiye'de yerleşik olan üretici, ithalatçı veya
dağıtıcının adı, telefon numarası ve tam adresi,
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
9
• Tehlikeli müstahzarın içinde bulunan madde veya
maddelerin kimyasal adları,
• Tehlike sembolleri ve tehlike işaretleri,
• Risk-R ibareleri,
• Güvenlik-S ibareleri.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
10
• Müstahzarın aşağıdaki tehlike kategorilerinden
biri veya daha fazlasında sınıflandırılmasına yol
açan maddelerin adları etikette belirtilir:
• Kanserojen, mutajen ya da üreme sistemine
toksik kategori 1, 2 veya 3,
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
11
• Tek maruziyetten sonra öldürücü olmayan
etkilerden dolayı çok toksik, toksik ya da zararlı,
• Tekrarlanan veya uzun süreli maruziyetten sonra
şiddetli etkilerden dolayı toksik veya zararlı,
• Hassaslaştırıcı maddeler.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
12
• Ambalaj normal konumdayken üzerindeki bilgiler
okunabilecek şekilde sıkıca yapıştırılır.
• Etiketin rengi ve görünümü, tehlike sembolleri ile
üzerinde yer aldığı fon, açık olarak fark edilecek
şekilde olmalıdır.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
13
• Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça
göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek
büyüklükte ve aralıkta olmalıdır.
• Etiket dili Türkçe olmalıdır.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
14
• Biyosidal ürünün kullanım amacı ve nitelikleriyle
ilgili olarak alıcının aldatılmasına sebep olacak ve
böylelikle ürüne ilişkin abartılı bir izlenim
yaratacak şekilde; yanlış, yanıltıcı ya da eksik bilgi
verilmesi ve ürünün gerçek niteliklerinin
saklanması yasaktır.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
15
• Ayrıca biyosidal ürünün etiketinde «düşük riskli
biyosidal ürün», «toksik değildir», «zararsızdır»
gibi ifadelerin bulunması yasaktır.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
16
• Tehlikeli biyosidal ürünler için TMMSAEHY
hükümlerine ek olarak aşağıda yer alan
hususların açık ve silinmeyecek şekilde Türkçe
olarak etiket üzerinde belirtilmesi zorunludur:
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
17
• Ticari adı ve tanıtıcı her türlü tanımları
• Ruhsat veya tescil sahibinin adı veya unvanı,
adresi ve telefon numarası
• Her aktif maddenin adı ve metrik birim olarak
konsantrasyonu
• Ruhsat veya tescil numarası
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
18
• Ahşap koruma, dezenfeksiyon gibi kullanım
amacı
• Yanında bir broşür veriliyorsa «kullanmadan
önce kullanma talimatlarını okuyunuz» ibaresi
• Kullanılan ürün ve kullanım amacına göre;
Biyosidal ürünün kullanılması kısıtlanan kullanıcı
kategorileri
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
19
• Tehlikeli biyosidal ürünler için TMMSAEHY
hükümlerine ek olarak aşağıda yer alan
hususların etikete sığmaması halinde ürün ile
birlikte verilecek prospektüste Türkçe olarak
belirtilmesi zorunludur:
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
20
• Sıvı konsantre, granül, toz gibi tipi
• Ruhsat veya tescilde belirtilen her kullanım için
kullanım talimatları ve metrik birimlerle
belirtilmiş kullanılacak doz miktarları
• Olası istenmeyen doğrudan ya da dolaylı yan
etkileri
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
21
• İlkyardım talimatları
• Biyosidal ürünün güvenli bertarafı ve
ambalajlanmasına, bunun yanı sıra ambalajın
tekrar kullanımının önlenmesiyle ilgili talimatlar
• Ürünün şarj numarası veya parti adı veya tanımı
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
22
• Normal saklama veya depolama koşullarında
geçerli olan son kullanma tarihi
• Biyosidal ürünün kullanımında etkili olması için
gereken süre, tekrar uygulanması için gereken
bekleme süresi
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
23
• Ürünün ilk kullanımı ile bir sonraki kullanımı
arasındaki zaman aralığı ya da biyosidal ürünün
kullanıldığı alana insan ve hayvanların bir sonraki
girişi için uygun ve «Uygulama yapılan alanın
arındırma yolları ve havalandırılması için gereken
süreyi»,
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
24
• «Ekipmanın temizlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgileri»,
• «Kullanım, depolama ve taşıma veya nakliye sırasında
uygulanacak önleyici tedbirler açısından kişisel
korunma ekipmanları ve elbiseleri, yangından
korunma önlemleri, mobilyaların kaplanması, gıda ve
yem maddelerinin kaldırılması ve hayvanların ürüne
maruz kalmasının önlenmesine yönelik talimatları»
içeren zamanlama
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
25
• Hedef dışı organizmaların korunması ve suların
kirlenmesinin önlenmesiyle ilgili bilgiler başta olmak
üzere, çevrede oluşması muhtemel tehlikeler hakkında
bilgi
• Biyolojik ürünlerde Biyolojik Etkenlere Maruziyet
Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun bilgiler
• Ruhsat ya da tescilde belirtilen bütün ek bilgiler
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
26
• İnsan hijyeni ve kişisel kullanıma yönelik biyosidal ürün
etiketinde Ek-XII’de yer alan uyarıcı ifadelerden
hangilerinin bulunması gerektiğine dosya incelemesi
aşamasında ürünün kullanım şekli ve sınıflandırması
dikkate alınarak karar verilir. Ayrıca, güvenlik bilgi
formunda yer alan uyarıcı ifadelerin de etiket üzerinde
bulunması zorunludur.
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
27
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
28
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
29
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
30
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
31
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
32
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
33
TEŞEKKÜRLER
Selim ATAK
Çevre Mühendisi
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak
34
Download

Selim ATAK