MİSYONUMUZ
 Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik
alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren
öğrencilerimize farklı(bireysel) eğitim programları uygulayarak, öz
güvene sahip, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerleri
içselleştirmiş bireyler yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
 Hedef kitlemiz olan üstün veya özel yetenekli öğrencilerimizi
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak amacıyla topluma katkıda
bulunan, alanında dünyada söz sahibi olacak, geleceğin liderleri
olarak yetiştiren bir eğitim kurumu olmak.
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ
ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİLERİN ÖZELLİKLERİ






Buna göre üstün yetenekli öğrencilerin genel
özellikleri şöyle sıralanabilir :
Yeni fikirleri algılayabilme ve kabul
edebilme;bilinmeyeni araştırma isteği;güçlü
sezgilere sahip olma;dikkatli ve meraklı olma.
Fikirleri soyut olarak canlandırma,kuramsallaştırma
ve sentezleme;öğrenmeyi,zihinsel uğraşılarda
bulunmayı ve problem çözmeyi sevme.
Sebep-sonuç ilişkilerine meraklı olma,öğrendiği
kavramları uygulayabilme ve gerçeği keşfetmeyi
sevme;kişisel sayı sistemleri,yeni bir takvim ya da
alfabe geliştirme.
Bir kez karşı karşıya kaldığı bir malzemeyi akılda
tutma.
Sözel becerilerde gelişkin olma,kelime bilgisinin
çeşitliliği;kendini kolaylıkla ayrıntılı olarak ifade
edebilme,farklı konularda derin bilgi edinebilme.
Araştırıcı olma;yüksek not alma isteğine ve dış
yaptırımlara bağlı olmayan bir öğrenme isteğine
sahip olma.
Duygu ve düşüncelerimizi en iyi şekilde aktarıp etkili iletişim kurabilmek,
okuduğumuzu anlamak, anladığımızı en güzel şekilde ifade edebilmek için dilimiz
Türkçe’yi en iyi şekilde bilmeliyiz hiç kuşkusuz.
Türk Dili ve Edebiyatı branşında öğrencilerimiz, dilimizin inceliklerini kavrayıp
etkili iletişim kurmayı öğrenirken, Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini
inceleyip tanıma fırsatını buluyorlar.
Aldığımız ödüller ve Türkiye dereceleri Türk Dili ve Edebiyatı branşının başarısını
ortaya koyuyor.
Yabancı Dil Birimi’nce yürütülen eğitim programları, öğrencilerimizin yabancı dildeki
yetkinliklerini ve becerilerini, temel alanlarda yapacakları araştırma – geliştirme ve
sunum çalışmalarında etkin biçimde kullanmalarını hedeflemektedir.
Bu
doğrultuda; görsel-işitsel araçların desteğinde, becerileri ön planda tutan;
yaratıcılığın sözlü ve yazılı anlatımla birleştirildiği, dilsel yetenekleri ortaya çıkarıcı
etkinlikler gerçekleştirilmektedir. `Doğal ortamda etkili iletişim` temeline dayanan
kültürler arası projelerle eğitim zenginleştirilmektedir.
Bu alanda merkezde eğitim hakkı kazanmış öğrenciler ile yapılan çalışmalardaki
amaç; iletişimi güçlü, bilimsel çalışmalar yapabilen, araştırma tekniklerini bilen,
problem çözme yeteneği gelişmiş, dilini etkin kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
Bu donanıma sahip bireyler yetiştirmek için teorik derslerin yanında uygulamalı
çalışmalar da yapılmakta, bu uygulamalar esnasında da proje çalışmaları
gerçekleştirilmektedir. Tekirdağ’da Unutulmaya Yüz Tutmuş Çocuk Oyunları adlı
Türkçe-İngilizce bir kitap hazırlanmış ilk basımı 1000 adet olarak
gerçekleştirilmiştir.
Tekirdağ merkez merkeze bağlı belde ve köylerin isimlerinin kaynağına
ait söylencelerin toplandığı ve resim alanı öğrencileri tarafından
resimlenen Orda Bir Köy Var isimli kitabın da ilk baskısı 500 adet
gerçekleştirilmiştir. Huzurevindeki yaşlılarla yerel televizyonda bir
masal saati programı projesi gerçekleştirilmiş, 8. Renkte Masal adlı
çalışma yerel televizyon kanalımızda yayınlanmıştır. Programın akışı
öğrenciler tarafından hazırlanmış, tv kanalından sadece teknik destek
alınmıştır.
Sosyal bilimlere ilgi ve yeteneği olduğu tespit edilen öğrencilerimiz, Tarih ve
Coğrafya konuları ağırlıklı olmak üzere devam ettikleri programa uygun
olarak etkinlikler ve projeler yürütürler. Cumhuriyet Bayramı, Tekirdağ’ın
Kurtuluşu gibi önemli günlerde uygulamalı etkinlikler gerçekleştirirler. Hava
durumuna göre logomuzu ve bayrağımızı ilimizin en yüksek noktası olan
Işıklar Dağı’nın zirvesine çıkartarak, burada günün anlamına uygun törenler
yaparlar.
Coğrafya Bilimine ilgi ve yeteneği tespit edilen öğrencilerimiz, üst
programlara geçtikçe arazi inceleme ve araştırma projelerine başlarlar.
Araştırdıkları arazinin jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerini inceleyerek,
örnekler alırlar ve haritalandırırlar.
Matematiksel zekanın ilk gelişim aşaması;
çevremizdeki gerçek fiziksel dünyada bulunan somut
nesneleri kullanmamız ve onlarla oynamamızdır.
Resim atölyesinde çalışan öğrencilerimiz, kalplerindeki
renkleri tuvale aktarırken, belki de geleceğin ressamları olmak için
hazırlık yapıyorlar.
Grafik atölyesinde çalışan öğrencilerimiz duygusal duyarlıklarını ve
yaratıcılıklarını ortaya koyarken, sanatın uçsuz bucaksız evreninde
yol almanın hazzını tatmaktalar.
Müzik alanı programının amacı; potansiyel olarak yetenekli olduğu tanılanan
öğrencilerin, uygulamaya dönük etkinliklerle verimliliğini en üst düzeye çıkarma
çabasıdır. Öğretim ile ilgili etkinlikler ihtiyaca yönelik olup, standart bir zemine
oturtulmamış ve kişiye görelik ilkesi doğrultusunda, seviye gruplarının özellikleri
ışığında bireyselleştirilmiştir.
Öğrencilerin devam edecekleri düşünülen ileri müzik programlarına
(Konservatuar,Güzel Sanatlar Lisesi) yönlenme aşamasında hazırlayıcı bir
basamaktır.Temeli yaratıcılık olan bağımsız çalışmalar, alan danışmanınca denetlenir,
düzenlenir, yönlendirilir.
Download

misyonumuz - Milli Eğitim Bakanlığı