www.solartr.org.tr
1
SPONSORLUKLAR



SPONSOR–PLATİN
SPONSOR–ALTIN
SPONSOR–GÜMÜŞ
15.000.‐euro
7.500.‐euro
3.000.‐euro
SAĞLANANOLANAKLAR
Duyurular
KonferansProgramı
DijitalKonferansKitabı
WebSitesi
SponsorTeşekkürPanosu
SPONSOR – PLATİN
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
SPONSOR – ALTIN
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
SPONSOR‐GÜMÜŞ
‐
‐
Logo
Logo
Logo
İletişimÇalışmaları(PR)
Logo
Logo
‐
SergiAlanındaStandTahsisi
16m2
12m2
4m2
KonferansKayıt
2 Kişi
1 Kişi
1Kişi
Konaklama(3gece)
2Kişi
1Kişi
‐
KurumÖzelOturumu
1Adet
‐
‐
(*)Logoebatlarısponsorgruplarınagörefarklıbüyüklüklerdeuygulanır.
(**)Sponsorfirmalarınlogoveyaisimlerisponsorgruplarıiçindealfabetiksırayagöreyeralır.
DİĞER
10.000.‐euro
OUTDOORSTAND‐24m2 Konferans merkezi giriş alanında yeralan dış giriş mekanında firmalar ürün / marka
tanıtımlarınıgerçekleştirebilecektir.
GENELBİLGİLER
StandAlanlarınınKuruluşTakvimi
Kuruluşbaşlangıçtarihivesaati
:19Kasım2014,08:00
Kuruluşbitiştarihivesaati :21Kasım2014,12:00
StandAlanıZiyaretSaatleri;
Standlarinaçikolduğutarihler
:19‐20–21Kasım
Sabahaçılışsaati :08:30
Akşamkapanışsaati
:19:30(21Kasım–17:00)
StandAlanlarınınToplanışTakvimi
Toplamatarihivesaati
:21Kasım201417:00itibarıile…

Stand talepleri sponsorluk katkılarına ve başvuru sırasına göre konferans yürütme kurulu tarafından belirlenecektir.
Belirlenmişstandalanıtarafınızayazılıolarakbildirilecektir.

Firmalarstandalanıolarakbelirlenenalanıbelirtilensınırlarveölçülerde(yükseklik,en,boyvb.)düzenleyebilir.

Ölçülerinaşılmasıvekurallarauyulmamasıdurumundastandkurulumunaizinverilemeyecektir.

Stand açan firma sorumluların stand alanında bulunabilmeleri için kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
Sponsorluklarıdoğrultusundakontenjanhakkıolanfirmalarınorganizasyonöncesindeilgilikişilerinisimlerininbildirilmesi
gerekmektedir.

Standalanıvedışındakitümyönlendirmelerkonferanssekreteryasıtarafındanyapılacaktır.

Standalanıiçerisindeyapılanetkinlikler,bilimselprogramakatılımıengelleyiciveçevrestandlarırahatsızedecekboyutta
olmamalıdır.Standiçerisindekurulansessistemisözkonuise25desibeliaşmamalıdır.

Standalanındaalkollüiçecekyasaktır.

Standalanındasigaraiçilmesiyasaktır.
www.solartr.org.tr
2








Standalanınedışardanyiyecek–içecekservisikabuledilmeyecektir.
Standlardadağıtılmasıdüşünülenmateryallerkanunlaraveyasalarauygunolmalıdır.
Standalanındatalepedilmesidurumundamasa,sandalye,temizlikhizmetiveelektrikerişimücretsizsağlanacaktır(stand
detaytemizliğiveelektriktesisatıdahildeğildir).
Standlarındışınatanıtıcıposterler,bayrakveflamalarınasılmasıyasaktır.
Standalanındasözkonusuolabilecekveotelehasarverebilecekdurumlardanstandsahibifirmasorumludurvezararıotele
ödemekleyükümlüdür.
Standalanındafirmakurumsalstandınıkurantedarikçidenfirmasorumludur.Standkurulumdan1haftaönceilgilifirmave
kişilerinbilgilerinikonferanssekreteryasınabildirmeklesorumludur.
Stand alanı ile ilgili teknik, dekor, yiyecek – içecek vb servisler için konferans sekreteryasına yazılı olarak taleplerinizi
bildirmenizgerekmektedir.Taleplerinizeistinadenalternatiflervefiyatlartarafınızayazılıolaraksunulacaktır.
Konferans merkezine gönderceğiniz stand alanı malzemelerinin (kargo, nakliye vb) konferans merkezine doğrudan
gönderilmemesiniricaederiz.Gönderilecekmalzemeleriiçerenbilgileri(dökümolarak)takipvedepolamasıiçinkonferans
sekreteryasınabildirmeniziricaederiz.
SPONSORLUKGENELHÜKÜMVEKOŞULLARI









Lü tfensponsorluktaleplerinizi“SponsorlukOnayFormu”nudoldurarakiletiniz.
Doldurulupimzalanarakgönderilenonayformuharicindegelenrezervasyonlarkabuledilmeyecekolup,buşekildeyapılan
rezervasyonlarilgiliödemeninalınmasınaistinadenteyidedilecektir.
Tü mö demelerEuroveyaEurokarşılığ ıTü rkLirası(ö demetarihindekiTCMBdö vizefektifsatışkuru)olarakyapılmalıve
tü mbankamasraflarıö demeyiyapantarafındankarşılanmalıdır.
Yalnızcabankahavalesiödemelerikabuledilmektedir
Tü mdeğ işiklikveiptaltalepleriyazılıolarakiletilmelidir.
15Ekim2014’yekadaryapılaniptallerde,toplamtutarın%50’sicezabedeliolarakkesilecektir.
15Ekim2014sonrasıyapılaniptallerde,ödemenintamamıcezabedeliolarakkesilecektir.
BudosyadayeralantümfiyatlaraksibelirtilmedikçeKDVhariçverilmiştir.
Yasadeğişikliklerindenkaynaklanacakvergioranlarındakideğişikliklervegetirilecektümvergilerfiyatlarayansıtılacaktır.
www.solartr.org.tr
3
SPONSORLUK TALEP FORMU
Lütfen sponsorluk talepleriniz için aşağıdaki formu doldurarak Konferans Sekreteryasına Faks:0212 352 7895
Tel: 0212 3527892 veya [email protected] e-posta aracılığıyla iletiniz.
SPONSORLUK PAKETLERİ
SPONSOR – PLATİN
SPONSOR – ALTIN
SPONSOR – GÜMÜŞ
☐
☐
☐
DİĞER
☐
OUTDOOR STAND
Firma Adı
İlgili Kişi
Adres (Posta)
Fatura Bilgileri
Fatura Adresi
Telefon
Faks
E-posta
Not
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Talep Tarihi
:
www.solartr.org.tr
İmza / Kaşe :
4
Download

www.solartr.org.tr 1