KREDİLİ BANKOMAT 7/24 HESABI BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
Müşteri Adı
Soyadı
TC Kimlik No
ÜRÜNÜN ADI: Kredili Bankomat 7/24 Hesabı (KMH - Kredili Mevduat Hesabı)
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
ÜCRET TİPİ
ÜCRET TUTARI/FAİZ ORANI
TAHSİLAT PERİYODU
KMH Faiz Oranı (Aylık)
……………….
Aylık
KMH Gecikme Faiz Oranı (Aylık)
……………….
Aylık
Basılı Ekstre Gönderim Ücreti
Posta Gönderim Maliyeti + BSMV
Aylık
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Faiz, ücret, masraf ve komisyon tutarları üzerinden %5 BSMV, faiz ve faiz niteliğinde tahsil edilen
komisyonlar üzerinden ise ayrıca %15 KKDF ödenecektir.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda belirtilen faiz ve ücretler ürün, hizmet ve ücret tipine göre işlem anında, hesaptan veya
talebinize ve Banka’nın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat hesabınızdan tahsil edilmek suretiyle
yapılır.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formda yer alan faize ilişkin değişiklikler, Merkez Bankası’nın düzenlemesiyle belirlenen azami akdi
faiz oranlarını aşmayacak şekilde belirlenecek ve 30 gün önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon,
kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan
hiçbir şekilde yeni döneme ait artmış oranda faiz, tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili faiz oranı değişikliğinin tarafınızca kabul edilmemesi durumunda
Bankamız’ın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
MÜŞTERİ İMZASI
DİĞER HUSUSLAR:
Bankanız’ca uygun görülmesi durumunda tarafıma tesis edilecek limit kapsamında kullandırılacak
kredinin, Bankanız ile imzalamış olduğum ……/…../…..... tarihli Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi
Sözleşmesi hükümlerine tabi olacağını,
Gerek bahsi geçen Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesi kapsamında imzaladığım veya gerekse
imzalayacağım diğer her nevi Sözleşme, taahhütname, talep vs. nedeniyle ödenmesi gereken/
tahakkuk edecek olan borçlarımın, çek bedelleri, taksit tutarı, Bankanız’a vermiş olduğum otomatik
fatura ödeme talimatlarından doğacak borçlarımın, Banka’ya ait Kredi Kartı/Kartlarından kaynaklanan
dönem borçlarımın, Banka nezdinde açılmış/açılacak olan tüm Bireysel Kredilerimin taksit ödemeleri
ve bu kredilerle bağlantılı sigorta prim bedeli vb. ödemelerimin, her nevi ücret, komisyon ve
masrafların, mevduat hesaplarımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Kredili Bankomat Hesabıma
borç yansıtılmak suretiyle Banka tarafından tahsil edilebileceğini,
Mevduat hesap bakiyesinin müsait olmadığı durumlarda verdiğim/vereceğim havale emirlerinin
Kredili Bankomat Hesabına borç kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilebileceğini,
Kabul, beyan ve taahhüt ederim.
YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARDA VADESİZ MEVDUAT HESABIMA KREDİ LİMİTİ TAHSİS EDİLMESİNİ TALEP
EDİYORUM.
Hesap No 0 0 1 5 8
Talep Edilen Limit/Limit Artışı
TL
Kredili Bankomat Hesabına ilişkin hesap özetinin;
Elektronik posta yoluyla gönderilmesini talep ediyorum.
E-Posta
Adresi
@
Gönderilmemesini talep ediyorum.
Basılı olarak posta yoluyla gönderilmesini talep ediyorum.
Ekstre
Adresi
Ev
İş
Müşteri Adı ve Soyadı
Tarih
Banka
Diğer
................................................................
İmza
.............../.............../.............................
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Banka Kaşesi ve Yetkili İmzalar
Şube
................................................................
Sicil Numarası: 776444 / Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ticari Merkez Adresi: Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
İnternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Download

Kredili Bankomat 7/24 Hesabı Bilgilendirme ve Talep Formu