BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
1. AR-GE PROJE PAZARI
13 MAYIS 2014 , ZONGULDAK
GELECEĞİ AYDINLATAN LAVABOLAR
Dursun KAYACI, Atamer AKBAY, Nazım KUNDURACI
ÖZET
KARAKTERİZASYON İŞLEMLERİ
Fosforesans özelliğe sahip pigmentler soğurdukları
belirli dalga boyundaki ışığı, ışık kaynağı kendilerinden
uzaklaştırıldığında etrafa yaymaktadırlar. ZnS:Cu yeşil
ışık yayabildiği ancak değerlendirildiği uygulamalarda
sunduğu parlaklık ve bu parlaklığın sürekliliğinin sınırlı
kaldığı uzunca bir süredir bilinmektedir.[1] Böylesi bir
dezavantajı ortadan kaldırmak üzere stronsiyum
alüminat sisteminde mavi, mavimsi yeşil pigmentler
geliştirilmiştir. [2,3,4] Bu proje kapsamında, mavimsiyeşil pigmentler frit ile seramik sağlık gereçleri
ürünlerinde püskürtme yöntemi uygulanarak yüzeylere
kaplanmıştır. Ardından dekor pişirimi ile (7500C -8500C)
sinterlenmiştir. 1 saat floresans ışık altında şarj olan
yüzeyler 30 dakika ışıma özelliği göstermektedirler.
Ayrıca fosforesans özelliğinin yanında ultra clean yüzey
özelliğini taşıyan bu lavabolar zor kirlenme özelliğine de
sahiptirler. Hem temizlik avantajı hem de karanlıkta
ışıma özelliği ile bu lavaboların enerjiden ve temizlik
malzemelerinden avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fosfor pigmenti, ışıma özelliği, ultra
clean yüzeler, enerji ve temizlik tasarrufu.
Öğütme Öncesi
Öğütme Sonrası
XRD Paterni
Resim 1. Mavimsi-yeşil fosfor pigmentinin XRD paterni ve
tane boyut dağılımı grafikleri.
Öğütme Öncesi
Resim 2. Fritin öğütme öncesi ve sonrası tane boyut dağılım
grafikleri ve ısıl mikroskoptaki ergime davranışları.
SONUÇLAR
AMAÇ
Bu projede, seramik sağlık gereçleri ürünlerinde
ülkemizde ve dünya çapında ilk kez fosforlu pigmentleri
camsı faz içerisine hapsederek hem enerji tasarrufu
sağlanması hem de temizlik için zaman ve kimyasal
madde
kullanımından
tasarruf
sağlanması
amaçlanmıştır. Üretilen bu ürünlerin her açıdan çevreci
olması da projenin özgün değerini arttırmaktadır.
ÜRETİM PROSESİ ???
FRİT & FOSFORUN ÖĞÜTÜLMESİ
Frit sulu öğütme sisteminde ( 20 µm altı.) fosfor ise
kuru öğütme sisteminde öğütülmüştür.(100 µm altı.)
SULU SÜSPANSİYON HAZIRLAMA
Fosfor pigmenti frit süspansiyonu içerisine ilave
olunarak homojen olarak karıştırılmıştır.
PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE KAPLAMA
Hazırlanan süspansiyon karışımı pistole püskürtme
yöntemi ile sırlı seramik ürünlere kaplanmıştır.
DEKOR PİŞİRİMİ
Fosforlu frit süspansiyonu ile kaplanmış seramik
lavabolar 8000C sıcaklığında sinterlenmiştir.
Çizelge 1. Proses akım şeması
KAYNAKLAR
1.B.Karasu, S. Yeşilay, E.Karacaoğlu, M. Çakı, «Fosforesans Özelliğe Sahip Mavimsi-Yeşil Pigmentlerin Üretimi ve Dekor Pişirimi Duvar
Karosu Sırlarında ve Vetroza Uygulamalarında Kullanımı», Tübitak 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Programı, Proje Son Raporu, 108M464, 2010.
2.Yeşilay Kaya, B.Karasu ve E.Karacaoğlu, «Camlarda Fosforesans Pigment Uygulamaları», Camgeran 2010 Uluslararası Katılımlı Cam
Sempozyumu Bildiri Kitabı,41-44, 2010.
3.S.Yesilay Kaya and B.Karasu, «Glass and Ceramics With Phosphorescent Ability», Ceramic Technical, May 2010.
4.Lin Y., Tang Z., Zhang Z., «Preparation of Long-Afterglow Sr4Al14O25-based Luminescent Material and Its Optical Properties, Materials
Lettters, 51, 14-18, 2001.
Öğütme Sonrası
Aydınlık Ortam
Karanlık Ortam
Resim 3. Floresans ışık altında şarj edilen fosforlu lavaboların
aydınlık ve karanlık ortamdaki fotoğraf görüntüleri.
& Floresans ışık altında 1 saat şarj sonrasında 30 dakika
ışıma özelliği. Bu özellik ile uluslar arası ve ulusal bazda
seramik sağlık gereçleri ürünlerindeki ilk ürün.
& Seramik sağlık gereçleri ürünlerin daha zor kirlenme.
& Enerji tasarrufu ve temizlik için daha az kimyasal
kullanımı.
& Seramik sağlık gereçleri ürünlerinde iki özelliği bir
arada taşıyan çevre dostu ürünler.
Download

Geleceği Aydınlatan Lavabolar - BEÜ I. AR-GE Proje Pazarı