Iyi Aksamlar ILK YAR'larimizin Sevgili Dostlari,
Bu aksam sevgili Ugurcan'in hem yaz kampini,
hem de 4 senedeki duygularinin satirbaslarini
yazdigi bir izlenimi paylasiyoruz...
Sosyal medyada goruntu dunyasi yasaniyor,
milyarlarca resim ve video paylasiliyor...
Hangisi daha komik,
hangisi daha heyecan verici,
hangisi daha fazla "vay canina..." dedirtiyor...
Hangisi daha ...
deyip aninda bir "duygudan" diger "duyguya"
yelken aciyoruz...
ILKYAR'da bir resme bakip onun altindaki hikayeleri
saatlerce konusabilirsiniz... Yillar oncesinin bir fotografina
bakip gozyasi dokebilirsiniz... Belki gozyaslarimiz
Ugurcan'in dedigi gibi kaybetmekte oldugumuz
son insani degerlerin kirintilari...
Hissettiklerimizi cok guzel anlatmis Ugurcan...
Projeyi yasayan ogrenciler, ogretmenler,
elbette gonulluler, sadece bu senekine degil
gecmis yillarda da emek koyan gonulluler
bu duygulari "Safak Soktu" ile tekrar yasayacaklardir...
Acaba yasamayanlara anlatilanlar ne kadar kiymetli gelecektir?
Siradan "isiltilar"mi cocuklarin gozlerindeki,
gonullulerimizin gulumsemesi "selfie" cekimi icin mi?
Su an satirlari yazarken, izlenimdeki cocuklarin
masumiyeti insanin gozleri dolduruyorsa
sadece bu yaz kampindaki cocuklara degil,
gitmedigimiz ulasamadigimiz guzel cocuklara da olan
ozlemimizdendir, onlarin safligina, temizligine
guzelligine olan hayranligimizdandir...
Hakkari'ye 2001'de, Van G. Guzelsu'ya 2002'de gitmistik,
en son mayista da Gurpinar da idik,
oralardan guzel cocuklarimizi da cesitli zamanlarda
misafir etmistik, iclerinde burslu ogrencilerimiz cikti,
hatta universiteyi de bitirdiler...
Bu eylule en uzaktan baslamak ve
kucaklamak istiyoruz, Semdinli nin guzel cocuklarini...
Ya Soma'nin "babasiz kalan cocuklari"?
Tum bu guzel cocuklara desteklerinizle ulasiyoruz...
Ilgi ve desteklerinize cok tesekkur ediyor,
saygilarimizi sunuyoruz...
ILKYAR
cocuklarimiza 1 guzellik eklemek icin
ODTU Is Bankasi (4229) 70 69 68.
IBAN:TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
-Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;
hele ki uzaklardaki, YIBO’lardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz…
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
!"#"$"#"%"""&"'"%"(")"""*"+","-"."."."
"
!"#$#%&'(%)*&+,-./&'0-#1&0+#-1#2/&3#'4.)&5.%.-&6(-*7/&8.48.&8#+#-1#2999:&)*4%*'*-*&
'(+7.4%.-&;070+<401&%.-8,1,&;,4&5<%&8.$#&;0&'=4#7#4999&>[email protected]&+#2&;,7,1&%#1B=&;,)),/&#1#&
5<C0%7#4=-& '.'7.4,& +,-.& 5=-7#)=+<4& %07#%7#4=1=/& D.& 808#%7#4=18#& )*4%*7.4,-,&
1=4=78#-=+<401999&
E.5.-& 6*-7.48.& 6,)),F,1/& %#)=78=F=1& B4<G.7.4,-& $<)<F4#$7#4=-#& ;#%=+<48019& H.-8,&
%.-8,1.&-.&%#8#4&I#-'7=&<780F010&8*I*-8*19&J,4&5<%&%,I,&,5,-&*)<B,%&<7#-&80+607#4=-&
3.B',-,& ;,4& #4#8#& +#I#8=F=1=/& ;0& 80+607#4#& <4)#%& <780F010999& K.',17.4.& ;#%)=F=18#&
%.-8,1,& +#%7#I=%& A& '.-.& '*4.-& ;,4& 3,%#+.-,-& ,5,-8.& ;078019& J0& 3,%#+.8.& ;,4& 5<%& #8=&
0-0)0710I& #1#& %#7B).& 8.4,-& .)%,7.4,& <7#-& %#34#1#-7#4& D#48=9& K.',17.4,& 6(48*%5.&
%#34#1#-7#4=-& #87#4=+7#& ;,47,%).& *2.4,18.%,& .)%,7.4,8.& -.)7.I),9& J0& 3,%#+.8.& 3.4& )*47*&
80+60+0&;07#;,7,4',-,2L&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
J0& 3,%#+.8.& 10)7070%& D#49& M0)7070%& (-& ,%,& 8,I,& <71#1#'=-#& 3,5& #78=41#8#-& #F=2&
8<70'0&6*71.%),9&M0)7070%&N#6,3#-=-&8*I.-&6(27*F*-*-/&5<%&02#%&8,+#47#48#-&6.7.-&
O#%,-.& D.& O.-.1,-& %<7& %<7#& 6.21.',-,-/& P=71#2Q=-& +#-#& 8*I*48*F*& I#B%#'=-=-/&
RF04C#-Q=-& %#3%#3#'=-=-/& H#34#1#-1#4#I& S#F7#+#-C.4,)Q).-& E<-C#& E*7Q*-&
6*78*F*-8.&<70I#-&6#12.',-8./&N04077#3Q=-&'=4=)=I=-=-&#48=-8#+8=999&
J0&3,%#+.8.&3*2*-&D#49&T*2*-&5<C0%7#4=-&3#$=2#7#4=1=28#&%#2=8=F=&)*4%*7.4,-&)<-0-8#/&
M.31.)Q,-& ;#F7#1#'=-=-& ).77.4,-8./& & '#;#37#4=& <%077#4=-8#& '=4$& ;,27.4,& 0F047#1#%& ,5,-&
+04)7#4=-=-& C#17#4=-8#-& ;#%#-& 6(27.48./& O.1#Q-=-& 1.%)0;0-8#/& J,7,1& <)<;*'*-*-&
#48=-8#-&'#77#-#-&%=-#7=&.77.48.&&'#%7=+8=999&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
J0&3,%#+.8.&3=4'&D.&#2,1&D#49&T=4'/&J.4,D#-Q=-&;.-&)#1&B0#-&#7=B&E#7#)#'#4#+&U,'.',Q-,&
%#2#-C#F=1& 8,+.-& )#D4=-8#/& @& 3#$)#7=%& #+4=7=F=-& '<-0-8#& M.31.)Q,-& 6(2*-8.-&
6(2+#I7#4=+7#&808#%7#4=-8#&8(%*7.-&%.7,1.7.48.L&:J.-&8.&6.7.C.1&;04#7#4#/&%#2#-#C#1&
;04#7#4=999:&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
J0& 3,%#+.8.& 3.+.C#-& D#49& T.+.C#-& V<%#)Q)#-& 6.7.-& W1,4C#-Q=-& 7.8& =I=%7#4=& +#B1#+#&
5#7=I=4%.-& %,& 3#7,-8./& .D,-.& 8(-8*F*-8.& X-)#7+#Q8#-& Y'1#-Q=-& ;,',%7.),-,& $,2,%&
;(7*1*-8.-& #78=F=& 7.8& =I=7#4=& ,7.& #+8=-7#)1#'=-8#/& ;,7,1C.8.& D,-5& +#B1#+#& 5#7=I=4%.-&
!RF04C#-&X;,,&-#'=7&;,4&8#3#&'(+7..99Z:&'(2*-*-&#7)=-8#/&#%I#1&+#)#%3#-.8.&+#B)=%7#4=&
#4#;#7#4=& +#4=I)=4#-& +#& 8#& 6*-& ,5,-8.& !#;,,& I,18,& -.& +#B#C#2/& -.4.+.& 6,8,+<402[:&
)=-='=-=-&#7)=-8#+8=999&
J0& 3,%#+.8.& (27.1& D#49& \27.1/& >?@@& +#2& %#1B=-8#-& '<-4#& .+7*7& #+=-8#& <%070-#&
6,)),F,1,2& V4#;2<-Q8#-& ].-,2Q,-& ;,27.4.& ).%& ).%& '#4=7=I=-8#/& 020-& '*4.8,4&
1.%)0B7#I)=F=-=2&5<C0F0-&7,'.+.&6.5),%).-&'<-4#&).7.$<-8#&'.',-,2,&80+80F0-8#&8<-0B&
%#71#'=-8#/& 6.5.-& '.-.& +#2& %#1B=-=-& '<-& 6*-*-8.& W420401& .%,;,-,& XI),Q8.-&
0F047#8=%)#-& '<-4#& 4,-6).& #4%#8#I7#4=-& 3.B& ;.4#;.4& 6(2& +#I7#4=& ,7.& )0))0480F0&
)*4%*-*-/&;,4&#4%#8#I&'<3;.),-8.&5<C0%7#4=&#-=1'#8=F=-=28#&,5,-,28.&<70I#-&*4B.4),-,-/&
^&+=7&'<-4#&).%4#4&J<2#)&PJYQ-0-&5<%&#1#57=&'#7<-0-8#&.'%,&$<)<F4#$7#4=1=2#&;#%#4%.-&
D.& <%07& 6#2.).',-8.& T*'.+,-Q,-& +#2& %#1B=-=& #-7#)#-& +#2='=-=& 6(41.-,-& 3.+.C#-=-=-&
#7)=-8#+8=9&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
J0& 3,%#+.8.& 3,%#+.& 02#8=%5#& <70I#-& ;.-2.47,%7.4& D#49& _#1#-& 6.5),%5.& 3,%#+.8.%,&
,',1',2&%#34#1#-7#4=-&',1#7#4=&;,4;,4,-,&5#F4=I)=4=+<4809&>?@@&.+7*7&H#4#8.-,2Q8.-&O08.&
N#2Q=-& >[email protected]& .+7*7& B4<G.',-8.-& ;,4& ,',1',2& %#34#1#-#/& N#6,3#-Q=-& E*77*Q+./& O,;.7Q,-&
X8#-#Q8#-&X+I.Q+./&O#1'0-Q8#-&RF04C#-Q=-&P#%0BQ#&D.&8#3#&-,C.&;.-2.47,%7.4999&
J0&3,%#+.8.&8#3#&+#I#-1#1=I&#1#&8.D#1&.)),%5.&+#I#-#C#%&5<%&80+60&D#4999&
J.7%,8.& ;,2& .-& +#%=-=1=28#/& 5.D4.1,28.& ;07#1#8=F=1=2& '#1,1,+.),& 5<C0%7#4=-&
).;.''*17.4,-8./& 3*2*-7.4,-8.& & +#& 8#& %#3%#3#7#4=-8#& ;0780%9& J.7%,& 8.& ;,2,& <-7#4#& ;0&
%#8#4& 5.%.-& ;0& '#$& 80+607#48=9& E.45.%).-& 1.4#%& .8,+<401/& 3#-6,-,2,-& %#48.I,& +#& 8#&
',27.4&;*+*%&%#48.I7.4,-,2.&!C#-=1&#;,1:&+#&8#&!C#-=1&#;7#1:&8,+.&'.'7.-,+<4'0-029&&
J,2& ;*+*8*%/& %,47.-8,%`& ;,4;,4,1,28.& ;07#1#8=F=1=2& ).1,27,F,/& '#$7=F=& 5<C0%7#48#&
;0780%&D.&<-7#4#&%.-8,1,28.&%=4=-)=7#4=&%#7#-&'<-&6*2.7&B#45#7#4=1=2=&D.48,%999&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
RF04C#-&\28.1,4& &
a-I##)&M*3.-8,'7,F,&
&
6*2.7&5<C0%7#4=1=2=-&&
,7%&+#47#4=1=2=-&&
6.7.C.F,-.&6*2.77,%7.4&%#)1#%&,5,-&
;.7%,&;,4&%,)#B&,5,-/&&
;.7%,&;,4&5#-)#&8<70&3.8,+./&&
;.7%,&#-='=-=&+#I#)1#%&,').8,F,-,2&
;*+*F*-*2&,5,-&;,4&%,)#B7=%/&&
;.7%,&8.&8#3#&$#27#'=&,5,-&&
aI&;#-%#'=&Y]Vb&I0;.',&&
cA>>de&f?gdgh&VU&&
VK>g&???g&A???&[email protected]&>>d?&f?gd&gh`&&
W04<&T.'#;=L&
VKd>???gA?????>A>>d^i?fA>g&&
]<7#4&T.'#;=L&
VKd@???gA?????>A>>d^ifg>@f&&
U*)$.-&;#F=I=-=2=-&#5=%7#1#&%='1=-#&
,'1,-,2,&10)7#%#&7*)$.-&;.7,4),-j&
www.ilkyar.org.tr
[email protected]&
&
Download

şafak söktü... { uğurcan }