Degerli Dostlarimiz,
Eylul projesini hep anlatiriz
hayatta yasayabileceginiz en guzel sey...
15-20 gun boyunca hergun yuzlerce birbirinden guzel ilk yar'lar
umutlari, gulumsemeleriyle yureklerini size aciyorlar...
Her gun yeni bir yatak,
her gun yattiginiz ve kalktiginiz saat belirsiz,
oylesine bir kosturmaca dakikaniz bos gecmiyor...
sorun bir gonulluye, lafini bile etmez yorgunlugun
ve her an diyeceklerdir ki
"hayat hep eylul olsa,
ve biz heran yollarda olsak
gidemedigimiz koy kalmasa
ulasamadigimiz ilk yar'larimizi gorsek
onlara sizin sevginizi iletsek"
hic bir zaman yorulmazsiniz
oyle buyuk bir odulu varki bu cabalarin
daha guzeli olamaz....
Ilk eylulune katilan sevgili Guler yazmis,
Yilbasi botlari projemizde en az 300 cocuga ulasmak
cocuklarin gulumsemesini saglamak amacimiz...
bot, corap, atki, bere, eldiven, sekerleme
maliyeti 40TL, (Yurtici Kargonun destekleriyle)
Katilmak icin son tarih 16 Aralik...
Koy okullarina kitap projemizde onumuzdeki hafta
paketleme yapilacak, hala bu projeye de katki verebilirsiniz...
Ilgi ve desteklerinize cok tesekkur ediyor,
selam sevgi ve saygilarimizi sunuyoruz.
ILKYAR
Guzel cocuklarimizin gelecegine guzellikler katmak icin
belki bir kitap, belki de buyugunuzun anisina bir kitaplik icin,
belki de daha fazlasi icin:
(lutfen bagisinizin aciklama kismina isminizi yazin, hesap sahibi ILKYAR) Is Bankasi ODTU Subesi
(4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf
-Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;
hele ki uzaklardaki, YIBO’lardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz…
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/Ata Hocamiz> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
! " # $ # % & ' # & ( % ) * ) + ) , ! %
!
!!!!!!!!!"#$%#&'(')'*!+',!#-%.%!/0,&12!3#%&'!45676&08!&5%&7!'9')'*#2!:-%.%.6!+',!06%0)1!
5%&7!0,;1$2!<#!$0&0,!*5,!5%40!&0!$#%')#%#,#!&=$)#$8!06%0;)0$!'4;'-5,7)2!>6%0-16!
'4;'-5,7)!9.6$.2!:-%.%!6#!&#)#$;'?!"060!6#%#,!$0;;1@!
!!!!!!!!"',!40+0A!7-06&1(1)&0!#$4'$!5%06!+',!B#-%#,!!+#6&#2!3=$-.*.6#!+0$;1(1)!
C#6D#,#!-'+5676!&#('%&'2!E&0)&0!,06*0%0,!-5$;72!F0A/0%;1&0!5!95$!B#$#,%'!90-!&0!
-5$;72!<#!-#)#$!41,0416&0!+#$%#&')!6#!$0A/0%;1!41,0416&02!:%'6'!;7;7C!409161!
5$B0&1(1)&0!'9')'6!14160D0(1!+',!$.9.$!+7%0)0&1)!+7!40+0A2!G06'!H.*#%!+',!,.-0!
H=,.,4.62!>6%0,416!04%16&0!,.-0!5%&7(767!&0!7-06)0$!'4;#)#*4'62!"=-%#-&'!'B;#!
#-%.%2!I9'6#!&.6-0%0,1!41(&1,&1(1)1*!$140D1$!+',!,.-0!406$'?!I9')&#!06%0)41*!+',!
+5B%7$%0!91$;1)!&1B0,12!:;,0J;0$'!$5B7B;7,)0D0!6041%!&0!-#,4'*!H#%&'!+0602!G#,!B#-!
40)')'-#;4'*8!A#,!-#,!$0%0+0%1$8!+#6&#!+',!+7,7$%7$2!K*%#&'(')'!J0,$!#&'-5,7)2!"7!
&7-H7-7!+7!$0&0,!-5(76!-0B0)0)1B1)2!G0%0!H=*%#,')'!&5%&7,06!+',!=*%#)!+7?!
<')#;7%%0AL16!5!40C40,1!409%0,18!)04)0/'!H=*%#,'8!B','6%'('!H#%'-5,!0$%1)02!>;'%%0!0+'!
560!40,1%16D0!6041%!&0!$.9.$!$0%)1B;1!-0616&0!!!F#B$#!&'-5,7)!5!&0!+'*%#!H#%4#-&'?!
I640616!+=-%#!+',!95D7(0!+0$1C!&0!)7;%7!5%)0)041!).)$.6!&#('%&'2!
!
!
M06N3#/0BL;0$'!$0,&#B%#,')'*#!.9.6D.!$#*!$0/7B)0$!;0,'J!#&'%#)#*2!"7!
$0/7B)0-0!-'+5&0!767;;7(7)7*!+',!906;08!7*0;)0!$0+%5%0,1!/#!95D7$%0,16!
H=6.%%.%#,')'*#!-0*&1(1!)#$;7C%0,!/#4'%#!5%7-5,2!"',+',')'*'!H=,&.(.).*&#$'!
4#/'694#!0-612!F')'!$#6&'!#%%#,'-%#!/#,'-5,!)#$;7+7672!O#-*0!%5P)0616!
C#6D#,#4'6&#6!+'%')!5;5+.4.6.!H=,.6D#!$5B0,0$!!H#%'-5,!6#J#4!6#J#4#!Q!!>+%0!'-'!
$5B7D7-7)!0)0!4'*#!$5B0,$#6!)0,0;56&0!A'44#;;')!$#6&')'?!"',!95D7(76!4'*#!
40,1%)0$!'9'6!7*0$;06!$5B7C!H#%)#4'!-.,#('6'*#!&5$767-5,?!R0&#D#!+',!$#*!&0A0!!
H=,)#$8!+',!$#*!&0A0!40,1%)0$!'9'6?!
!!!!!
S3.%#,!0+%0!4#6'!=-%#!4#/'-5,7)!$'?T!&'-5,!!!G0;#)!)#$;7+76&02!<#!-0C;1)!
$'!4#/H'4'6'!A0$!#&#D#$!&'-#!&.B.6&.)!+7!40;1,1!5$7-76D02!M#!&#&')!$'!+7!#)#$!?!
"7!#)#$!-#;)#*!$'22!<#!-0C40$!&0!0*!H#%',!56%0,0?!U0A0!&0!J0*%041!H#,#$2!F0,B1%1$41*!
+',!4#/H'-'!-0$0%0&1(161*1!&.B.6.6?!"1,0$)0$8!H';)#$!'4;#,!)'4'6'*@!I4;#)#&')!
A'9?!
!
!!!!!!
3.,C160,L&0!V#%'*%#!;061B;1(1)!06!$#6&')'!45,H7%0&1(1)!06%0,&06!+','?!
3=*%#,'!H=,).-5,!56762!F0,&#B'-%#!+#,0+#,!+7!$0&#,'!C0-%0B1-5,2!"',!-06160!
H=6.%%.).*!O'%'*!5;7,7C!4767)&0!H#9#6!$0,#%#,'!!+',!+',!06%0;1-5,!5602!U'(#,!
-0616&0!+#62!<'-#!-0C;1)!5!06!+'%)'-5,7)!0)0!H=*%#,')'!$0C0;1C!5676!-#,'6#!
$5-&7)!$#6&')'22!F0C0;)0)%0!09)0)!+',!5%&722!"7!+',!06%1$!A'4!+'%#!+#6'!=-%#!
$5,$7;;7!$'?!U.B.64#6'*#!$0,06%1$!+',!&.6-0&06!+0B$0!+',!B#-'6'*!-5$2!2!V1%&1*%0,1!
4#-,#&#)'-5,4767*!A'92!!3=$-.*.!)0/'!&#4#$!V#%'*!W#!)0/'!6#&',!&'-#D#$2!E-40!A#,!
B#-'6!#6!H.*#%'6'!H=,)#-'!!A0$!#&#,$#6?E676!'9'6!H'&#6!0+'!0+%0%0,1616!-.*.6&#$'!
41D0$%1(1!&0!H=,#)#&'!+#%$'!0)0!7)0,1)!$0%+')'*'6!40)')'-#;'6'!A'44#;)'B;',2!
!
!
<'-#!+7,0&04161*!&'-#!45,7%&7!A#C2!"#%$'!40&#D#!:%0*1(L&0!>-;#6L!'6!B7!
4=*%#,'6'!&7-)0$!'9'6&'Q!S>+%0!#(#,!4'*!&.6!H#%4#-&'6'*!+7!5$7%76!+0A9#4'!1441*!+',!
0&0-&1!406$'2!X"0*#6!A0C'4A06#!+'%#!&#,%#,Y!G#,$#4!$#6&'!A0%'6&#8!$')'!5&0416&08!
$')'!B7!+06$;0!-0%61*2!>)0!+7H.6!4'*!H#%&'6'*!/#!!+#6!-.*.!H.%)#-#6!95D7$!
H=,)#&')2Z!V06%1B!06%0B1%)0416!9.6$.!+',!=/.69!;0+%547!&#('%!+7!'%$-0,!'9'6?!
R0&#D#!06%0-16!'4;'-5,7)!56%0,%0!-0B0&1(1)1*!)7;%7%7(78!$0,&#B%'('8!H=*%#,'6#!
+0$16D0!+'*#!/#,&'$%#,'!7)7&7?!I6406%0,!=6-0,H1%0,1-%0!+',+','6&#6!0-,1%1,$#6!+'*')!
6#!$0&0,!+',!5%&7(7)7*7!06%0-16!'4;'-5,7)2!
!!!!!
!!:/#;!6'-#!+7,0&0-1*@!"#%$'![7BL;0!R0%'AL#!6#!5%0D0(161!45,&7(7)&0!!S>+%0!
4'*'6!H'+'!5%0D0(1)8!$0,&#B%#,')#!H'&#D#(')Z!D#/0+161!&7-)0$!'9'6&'2!F0,&#B!5%)0-1!
A0%0!=(,#6#)#4#$!&#!+',!7)7&7)7*!5%&7(767!H=,)#$!'9'6&'?!"'*!5%)0416%0,8!
+'*&#6!95$!&0A0!'-'4'6'!5%476%0,?!
!!!!!!!!3.*#%47L&0![#%#$!#%%#,')'!;7;7C!0+%0!6#!$0&0,!H.*#%!#%%#,'6!/0,!&#)'B;'2!
E676$'%#,!9'*'$8!+0-0(1!&0!4#,;%#B)'B2!\0%1B1-5,)7B!-0*%0,1!;0,%0&08!A0-/06%0,1!
5;%0;1-5,)7B!2!"#6!5676!-0B16&0-$#6!40&#D#!5-76!5-60,&1)2!"#%$'!+7!-.*&#6!
H0,'C4#&')!J0$0;!5676!9',$'6!&#&'('!#%%#,'!5!06!;7;7C!=C;.(.)!!#6!41D0$!#%%#,&'!+#6')!
'9'62!
!!!!!M06N"0A9#40,0-?!"7,0&0$'!95D7$%0,16!#J#6&'%'('!A0-,06!5%76)0-0!&#(#,2!<041%!
+7!$0&0,!#&#C%'!5%760+'%',!+0B$0@!]#$!95D7$!H=,)#&')!$'!4#%0)!/#,)#&#6!H#94'68!
[email protected]!&'-#!45,)04168!!7;06&1(16&0!+0B1!=6#!#('%)#4'6?!"7H.6!'6406%0,16!
+',+','6#!4#%0)!/#,)#-#!$5,$0,!5%&7(7!+',!5,;0)&0!95D7$%0,16!4'*#!+7!#,&#)%#,'6!
&#(#,'6'!A0;1,%0;)041!+04';!)'@!<'-#!+7,0&0-1*!40A'@!"#%$'!+7!&7-H7%0,16!H.*#%%'('6'!
-#6'&#6!;0;)0$!'9'62!:6!7*0$;0$'!$0,&#B%#,')'*!'9'6!-5%0!&.B).B$#6!=6-0,H1%0,16!
409)0%1(1618!A#C')'*'6!04%16&0!6#!$0&0,!+',!5%&7(7678!4#/H'6'6!7*0$%0,1!6041%!
-0$16%0B;1,&1(161!06%0)0$!/#!06%0;0+'%)#$!'9'62!R#/H'8!40-H18!)047)'-#;!+7A0,%0B1C!
797-5,!+0*#6!+'*!+.-.$%#,'6!A0-0;16&06?!>)0!+7!40J%1$!95D7$%0,16!;00!&#,'6%#,'6#!
=-%#!-#,%#B)'B!$'2!>6$0,0L&06!G0$$0,'L-#8!M06L0!8!![7BL0!"'6H=%L#8!:%0*1(L08!
[0%0;-0L-0!7*0606!-5%!7%0B;1,1-5,!+'*'!+7!&#,'6%'(#2!"0B$0!6041%!06%0;1,1)!
+'%)'-5,7)2!
!
!!!!![0%0;-0L&0!;061B1-5,7*!<')#;L%#2!^2!R161J!B','6!+',!95D7$2!F0,&#B'!"5,06L40!_2!R161J!
A#6.*2!>&%0,161!B7!06!A0;1,%0)0&1(1)!'$'!$0,&#B%#,'!&0A0!/0,!+7!5$7%&02!M#!+7!&=,;!
$0,&#B'6!A0-0;16&0!+',!#$4'$Q!066#2!<')#;L'6!H#D#%#,'!0(%0-0,0$!7-06)04160!4#+#C!
5%06!+',!#$4'$%'$!+72!>,$0&0B%0,16&06!=(,#6'-5,7)!567!&'6%#-#D#$!D#40,#;'!
+7%0)040)!&0!?!"'%'-5,!'B;#!-'+5&06!91$1C!#/'6#!H';;'('6&#!066#4'!09)0-0D0$!$'!560!
$0C1-12!"',!H.6!+'%#!066#4'!91$1C!H#%)#-#D#$!$'!-'+5676!+0A9#4'6#2!R1$1!41$1!
40,1%)0-0D0$!$'!5602!M#!+'*!+7!$0,&#B%#,'!+',+','6#!#)06#;!#&'C!&=6#,$#6!56%0,!+7!
-.$.6!5!$0&0,!J0,$16&0-&1!$'2!>,0%0,16&0$'!+7!+0(8!066#4'*!A0-0;0!;7;76)0!90+041!
H=*!&5%&7,7,!6';#%'$;#2!
!!!!:-%#)`'!&#!'%$!H=,&.(.)&#!H=*%#,'6&#$'!A.*.6!&'$$0;')'!9#$'-5,2!G'9!H.%)#4#!&#!
4060!1416&1(161!A'44#&'-5,4762!E;7,&7(7!40%16D0(16!-06160!+#6!&#!5;7,7-5,7)2!"',!
-0+06D1!H'+'!&#('%!406$'!5$7%!+0A9#4'6&#6!+',!0,$0&0B1!H'+'2!"#6')!&#!95D7$!
5%&7(7)!06%0,&06!+','!5!40%16D0$2!E!06!+0B%1-5,!)7A0++#;')'*2!<'-#!H.%)#&'('6'!
06%1-5,7)!-0/0B;062!>66#!+0+041!0-,1!/#!+0+041!560!A'44#;;',#)#)'B!4#/H'4'6'2!
"0-,0)&0!6#,#-#!H'&#D#('6'!&0A'!+'%)'-5,?!E67!&0!+1,0$;1)!5,&0!0)0!)#$;7+7!
H#%',!7)0,1)?!
I%$-0,!5!&#6%'!+',!H#,9#$!$'!4'*#!$.9.$!&.6-0%0,16!6041%!+.-.$!-0,16%0,!+0,16&1,&1(161!
=(,#;'-5,2!E6%0,0!/0*H#9)#-'6!&#,$#6!/0*H#9)#)#-'!=(,#6'-5,4767*2!a)7;%7!5%76!
&#,$#6!7)7&76!A#C')'*!'9'6!/0,!5%&7(767?!a67;0)0-0D0(1)1*!6#!95$!95D7$!5%&72!
<#!95$!B#-2b*.6;.).*!$0&0,!4#/'6D')'*2V5,H76%7(7)7*!$0&0,!A#-#D061)1*2!!V0!
&0!6#!+'%#-')!'B;#!$.9.$!B#-%#,%#!)7;%7!5%)0-0!6041%!0%1B1-5,4767*!'%$-0,&02!I%$-0,!
4'*#!;.)!H.*#%!8)047)!&7-H7%0,1!&5,7$;0!-0B0;1-5,2!E!*0)06!&'-5,7)!$'!'-'!$'!
'%$-0,!/0,2!I-'!$'!56%0,0!7*0606!+',!-5%76!-5%D747-7*2!I-'!$'!H=6.%%.%#,')'*8!
+0(1B91%0,1)1*!/0,2!U'-5,7)!$'!&0A0!95$!#-%.%%#,')'*!5%4762!:-%.%!&5%476!'9')'*#?!
!
!
!
!
"#6!&#!+',!95D7(7)8!&'(#,%#,'!H'+'8!!
c#J$0;%#!=C.%)#$8!4#/'%)#$!'4;#,')2!!
:%%#,')&#!;7;476!+.-.$%#,')8!!
>66#4'6'6!-0616&0!+',!95D7$!H=,4#)8!!
F#&#,%#!&5%0,8!-0B%1!H=*%#,')2!!
"#6!&#!+',!95D7(7)!&'(#,%#,'!H'+'8!!
<#B#-%#!&5%7C!H.%)#$!'4;#,')2!!
"',!4#/H'!&#6'*'6&#8!!
>91%)0$!!45647*0!&5(,72!!
<'66'%#,%#8!;.,$.%#,%#!+.-.)#$8!!
"0-,0)%0,16!+0-,0)!5%&7(767!+'%)#$8!!
G#,!95D7$!H'+'!+#6')!&#!A0$$1)2!!
R1D0$!+',!-7/0&1,!&.B%#,')8!!
<#!5%7,8!+#6'!&#!H=,.68!!
"#6'!&#!4#/'6!+.-.$%#,')2!
3.%#,!U:[Id!
EU]b!I<3IeIfg:!Khd:][:<eIhI!W_!
!
!
'%$-0,`%0,1)1*16!H#%#D#('6#!H.*#%%'$%#,!$0;)0$!'9'6!+#%$'!+',!$';0C!'9'68!+#%$'!0614161!-0B0;)0$!'4;#&'('6'*!
+.-.(.6.*!'9'6!+',!$';0C%1$8!+#%$'!&#!&0A0!J0*%041!'9'6!IB!+06$041!EU]b!B7+#4'!!!
X^__iY!jklilm!]e!!!]d_l!kkkl!^kkk!kkn^!__ik!jkli!lmo!!
:7,5!G#40+1Q!]di_kkkl^kkkkk_^__ipqkj^_l!!!!U5%0,!G#40+1Q!]dinkkkl^kkkkk_^__ipqjl_nj!!!
XG#40C!40A'+'!IeFV>dY!e.;J#6!+0(1B161*16!091$%0)0!$14)160!'4)'6'*'!)7;%0$0!%.;J#6!+#%',;'6?!!
rrr2'%$-0,25,H2;,!!'%$-0,2-56#;')sH)0'%2D5)!!!!!
'*%#6')%#,'!&54;%0,161*%0!C0-%0B1C!56%0,1!.-#!-0C0,0$!X#C54;0!0&,#4%#,'6'!+'*#!-5%%7-0,0$Y8!4';#6'*&#8!+%5(767*&0!!
'%$-0,`16!;06161,%1(161!!0,;;1,0+'%',4'6'*8!06D0$!+0B$0!0)09%0,%0!'%$-0,!'*%#6')%#,'6&#$'!/#!4';#4'6&#$'!,#4')%#,'6!
'*'64'*!$7%%061%)0)041!H#,#$;'('6'!A0;1,%0;16!%.;J#6222!
!
Download

eylül dolu günler