ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ
İşbu Şartname’de Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş’nin maliki bulunduğu aşağıda evsafı yazılı
taşınmazların satışına ilişkin esas, usul ve şartlar düzenlenmiştir. İşbu Şartname’de Albaraka Türk Katılım
Bankası A.Ş. “BANKA”, 3 (üç) ayrı bağımsız bölümden oluşan ve birlikte satışa sunulan taşınmazlar
“TAŞINMAZ”, bu taşınmazları satın almak üzere teklif vermek isteyen/veren gerçek ve tüzel kişiler
“TEKLİF SAHİBİ”, taşınmazları satın almasına BANKA’ca onay verilen gerçek ve tüzel kişiler ise
“ALICI” olarak anılacaktır.
1. Satışı Yapılacak Taşınmazların Evsafı
Maliki
:
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş (tam hisse)
İli
:
Malatya
İlçesi
:
Battalgazi
Mahallesi
:
İzzetiye
Ada No
:
126
Parsel No
:
364
Ana Taşınmazın Niteliği : Arsa (Parsel üzerinde kat irtifakı kurulmuş yapı bulunmaktadır.)
Arsa Alanı
:
622 m2
Bağımsız Bölümler(*) : a) 1020/42120 arsa paylı Bodrum Kat 1 no.lu Depo 72 m²
b) 1320/42120 arsa paylı Zemin Kat 14 no.lu Mağaza 105 m²
c) 1140/42120 arsa paylı 1. Kat 36 no.lu Dükkan 85 m²
Yevmiye No
:
3835
Cilt No
:
48
Sahife No
:
4695 – 4708 - 4730
Tapu Tarihi
:
14.08.1996
Adresi
:
Dabakhane Mah. İnönü Caddesi No:12/D Battalgazi/Malatya
(*) Bağımsız bölümler mahallen birleştirilmiş olup, boş durumdadır. 3 (üç) ayrı bağımsız
bölümden oluşan TAŞINMAZ tek bir ihale ile bir bütün halinde satılacaktır.
2. Muhammen Satış Bedeli
3 (üç) ayrı bağımsız bölümden oluşan TAŞINMAZ’ın Muhammen Bedeli
(Beşmilyon Türk Lirası)dır.
5.000.000 TL
Muhammen satış bedeli aynı zamanda TAŞINMAZ’ın asgari satılabileceği bedeldir. TAŞINMAZ,
bu bedelin altında satılmayacağından, bu bedelin altındaki teklifler hiçbir şekilde değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3. İhale Günü ve Saati
İhale, 11.11.2014 günü, saat 14:00’da yapılacaktır.
4. İhaleye Katılım Koşulları Ve Teminat
4.1 İhaleye katılım için; TAŞINMAZ’ın Muhammen Satış Bedelinin % 3’üne tekabül eden geçici
teminat bedelinin BANKA’ya yatırılması/teslim edilmesi ile Taşınmaz Satış Şartnamesinin ve işbu
Şartname ekinde örneği bulunan Teklif Formu’nun TEKLİF SAHİBİ’nce usulünce doldurulup her
bir sayfasının imzalandıktan sonra aşağıdaki belgeler ile birlikte BANKA’nın “Saray Mah. Dr.
Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul” adresindeki İdari İşler Müdürlüğü’ne
gönderilmesi/teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin, en geç 10.11.2014 günü saat 17:00’a
kadar BANKA’nın İdari İşler Müdürlüğü’ne ulaşmış olması şarttır.
1
İhaleye Katılım İçin Gereken Belgeler:
 TEKLİF SAHİBİ’nce tüm sayfaları imzalanmış Taşınmaz Satış Şartnamesi
 TEKLİF SAHİBİ’nce tüm sayfaları imzalanmış Teklif Formu
 Geçici Teminat Yatırma Dekontu/Belgesi
 TEKLİF SAHİBİ gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi
 TEKLİF SAHİBİ tüzel kişi ise; güncel yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret veya Sanayi
Oda Kayıt Belgesi,
 İşlemler vekâleten gerçekleşecek ise; noterden düzenlenmiş Vekâletname
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
TEKLİF SAHİBİ, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Noter onaylı belgelerin
aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek
onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli
kabul edilmeyecektir.
Geçici teminat bedeli, nakit olarak veya başka bir bankanın teminat mektubuyla karşılanabilir.
Geçici teminat bedelini yatırmayan TEKLİF SAHİBİ’nin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak
olup, teklif her koşulda geçersiz kabul edilecektir. TEKLİF SAHİBİ geçici teminat bedelini
yatırmadan teklifi ile ilgili hiçbir hak ve alacak iddiasında bulunamaz.
BANKA, gerekli gördüğü durumlarda teminat tutarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
TEKLİF SAHİBİ, BANKA’nın belirlediği ve/veya değiştirdiği teminat bedelini yatırmak zorunda
olduğunu, aksi takdirde ihaleye katılamayacağını bildiğini kabul eder.
İhaleyi kazanan ALICI’nın geçici teminatı, ihale bedelini süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak
nakden ve defaten ödemesi ve BANKA’ya başkaca bir borç ve yükümlülüğünün bulunmaması
kaydı ile aynen iade edilecektir. İhaleyi kazanamayan TEKLİF SAHİBİ’nin geçici teminatları ise,
ALICI’nın ihale bedelini süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten ödemesinden
itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde aynen iade edilecektir.
BANKA’nın ihaleden ve satıştan vazgeçmesi halinde, TEKLİF SAHİBİ’nin geçici teminatları,
satıştan vazgeçildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde sahiplerine aynen iade
edecektir.
TEKLİF SAHİBİ ve ALICI, geçici teminatın yatırılması ile iade edilmesine kadar geçecek süre
için BANKA’dan herhangi bir miktar veya oranda faiz, kar payı, tazminat veya herhangi bir ad
altında talep hakkı olmadığını peşinen kabul eder.
BANKA, geçici teminat bedelini ödemiş olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği TEKLİF
SAHİBİ’nin ihaleye katılımına izin vermeme, satış yapmama ve tekliflerini iptal etme yetkisine
sahiptir.
5. Teklif Verme
5.1 TEKLİF SAHİBİ, işbu Şartname ekinde örneği bulunan Teklif Formu’na TAŞINMAZ ile ilgili
tüm tapu bilgilerini, kendisinin açık adresini ve diğer iletişim bilgilerini yazacak, teklif ettiği tutarı
(peşin tutarı) rakam ve yazı ile belirtecektir. TEKLİF SAHİBİ, Teklif Formu ile birlikte işbu
Şartname’nin de tüm sayfalarını imzalayıp, işbu Şartname’nin 4.1 maddesinde belirtilen diğer
belgelerle birlikte bir zarfa koyacak ve zarfın üzerine “SATIŞ TEKLİFİ VE BELGELERİ”
ibaresini yazacaktır. TEKLİF SAHİBİ, bu belgeleri işbu Şartname’nin 4.1 maddesinde belirtilen
yerlere belirtilen süre içerisinde ulaştıracaktır. Aksi halde, teklifler dikkate alınmayacaktır.
Tekliflerin herhangi bir nedenle işbu Şartname’nin 4.1 maddesinde belirtilen süreye kadar
BANKA’ya ulaşmaması, postadaki gecikmeler ve sair nedenlerle teklif verilememesi halinde
TEKLİF SAHİBİ, BANKA’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve BANKA’dan herhangi bir
talepte bulunmayacağını kabul eder. Teklif toplama süresinin bitiminde ulaşan teklifleri kabul edip
etmeme BANKA’nın takdirindedir.
2
6. Tekliflerin Değerlendirilmesi, İhale Ve Satış
6.1 Banka nezdinde oluşturulan İhale Komisyonu, TEKLİF SAHİBİ’nin kapalı zarf ile gönderdiği
teklifi üzerinden ihale kararı verme yetkisine sahiptir.
6.2 İhale Komisyonu; kapalı zarf ile gönderilen tekliflerden en yükseğini kabul ederek ihaleyi
sonlandırmaya veya teklifi ne olursa olsun uygun göreceği herhangi bir TEKLİF SAHİBİ’nin
teklifini kabul ederek ihaleyi sonlandırma veya hiçbir TEKLİF SAHİBİ’nin teklifini kabul
etmeyerek ihaleyi sonlandırma veya uygun bulduğu TEKLİF SAHİBİ’nin katılımı ile ihaleye açık
arttırma usulü ile devam etme veya uygun bulduğu TEKLİF SAHİBİ ile pazarlık usulüyle
görüşmeler yapma ve sair hususlarda tam yetkiye sahiptir. TEKLİF SAHİBİ, İhale Komisyonu’nun
bu yetkilerini bilerek ihaleye iştirak ettiğini, İhale Komisyonu’nun her türlü kararını kabul
ettiğini/edeceğini ve bunlara itiraz etmediğini/etmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.
6.3 BANKA, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, ihale ve/veya satış yapıp yapmamak, ihale
öncesinde veya sonrasında TAŞINMAZ’ı dilediği şartlarda dilediği TEKLİF SAHİBİ’ne veya bir
başkasına satış yapmak, ihale ve/veya satıştan vazgeçmek/iptal etmek, ihale yöntemini değiştirmek
konusunda tamamen serbesttir. TEKLİF SAHİBİ, BANKA’nın bu hak ve yetkilerini bilerek teklif
verdiğini kabul eder.
6.4 Zarflar açıldıktan sonra İhale Komisyonu’nca yapılacak değerlendirmede, ihaleye açık artırma
usulü ile devam edilmesine karar verilmesi halinde; açık artırmaya katılması uygun bulunan
TEKLİF SAHİBİ, en yüksek tekliften en az 5.000-TL olmak üzere artırım yaparak açık artırmaya
iştirak edebileceklerdir. Açık artırmaya, tek bir TEKLİF SAHİBİ kalıncaya kadar devam
edilecektir. Açık artırmadan çekilenlerden açık artırmaya devam etmeyeceklerine dair yazılı belge
alınacaktır. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi veren TEKLİF SAHİBİ ile pazarlık yapılarak
nihai teklifini vermesi istenecek ve ihale sonuçlandırılacaktır.
6.5 İhalede, tek kapalı teklif varsa veya ihaleye açık artırma usulüyle devam edilmesine rağmen birden
fazla TEKLİF SAHİBİ katılmadığından açık artırma yapılamıyorsa, TEKLİF SAHİBİ ile pazarlık
yapılarak ihale sonuçlandırılacaktır.
6.6 En yüksek birinci ve ikinci TEKLİF SAHİBİ ihale sonuçlanıncaya ve satış bedeli BANKA’ya
ödeninceye kadar teklifleriyle bağlı olup, tekliflerinden vazgeçemez. Aksi halde, tüm teminatları
irat kaydedilir.
6.7 İhalenin BANKA’ca onaylanıp onaylanmadığı, TEKLİF SAHİBİ’nin Teklif Formu’nda vermiş
olduğu açık adresi, faks numarası veya elektronik posta adresinden herhangi birine yazılı olarak
bildirilecektir. Bunlardan herhangi birine yapılacak bildirimlerin sair nedenlerle TEKLİF
SAHİBİ’ne ve/veya ALICI’ya ulaşmamasından BANKA sorumlu değildir. Bildirimin TEKLİF
SAHİBİ’ne ve/veya ALICI’ya ulaşamaması halinde, bildirimin yapıldığı tarihte bildirim yapılmış
sayılır ve satış bedelinin ödeme süresi bu tarihi takip eden günden başlar.
7. Satış Bedelinin Ödenmesi:
7.1 İhaleyi kazanan TEKLİF SAHİBİ “ALICI” sıfatını kazanır. ALICI, satış bedelini işbu
Şartname’nin 6.8 maddesinde belirtilen tarihinden itibaren 10 gün içinde BANKA’nın TR17 0020
3000 0090 0203 0001 04 IBAN no.lu hesabına ödeyecektir.
7.2 ALICI, TAŞINMAZ’ı satın almaktan vazgeçerse veya satış bedelinin tamamını süresi içinde
nakden ve defaten ödemez ise kendisine yapılan ihale iptal edilir ve yatırdığı teminatlar ayrıca bir
ihtara gerek kalmaksızın BANKA’ya irat kaydedilir.
7.3 Satış bedelinin tamamının süresi içinde nakden ve defaten ödenmesi halinde, ALICI ve BANKA 5
(Beş) iş günü içerisinde tapu devri için gerekli işlemler başlatırlar.
8. Diğer Şartlar
8.1 TAŞINMAZ, BANKA’nın herhangi bir taahhüdü veya garantisi olmaksızın “mevcut hukuki ve
fiili durumları” ile satılmaktadır.
8.2 İşbu Şartname’de verilen bilgiler, BANKA’nın internet sitesinde veya medyada yayınlanacak her
türlü ilan ve bilgiler ve BANKA’nın TAŞINMAZ ile ilgili ayrıca verdiği/vereceği tüm bilgi ve
açıklamalar BANKA’nın taahhüdü niteliğinde olmayıp, genel tanıtıcı bilgi mahiyetindedir.
8.3 TAŞINMAZ ile ilgili olarak verilen/yayınlanan bilgiler BANKA açısından herhangi bir taahhüt
içermediğinden, TAŞINMAZ ile ilgili her türlü hukuki ve fiili araştırmalar ve incelemeler tamamen
TEKLİF SAHİBİ tarafından yapılır. TAŞINMAZ’ın hukuki ve fiili durumları ile BANKA
tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde BANKA’nın herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
3
8.4 TEKLİF SAHİBİ, TAŞINMAZ’ın mevcut durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidatprim borçları, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı,
bilumum şerhler hukuki ve fiili tüm durumlarını), üzerindeki yükümlülükleri, eksiklikleri ve
borçları ile birlikte görmüş, TAŞINMAZ ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yapmış
ve kabul etmiş sayılır. TEKLİF SAHİBİ, sayılan nedenlerle TAŞINMAZ’ın alımından vazgeçemez
ve bu nedenlerden dolayı BANKA’ya herhangi bir itirazda ve talepte bulunamaz.
8.5 TAŞINMAZ’ın satışından kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç ALICI tarafından
karşılanacaktır.
8.6 Tapu devir tarihinden itibaren TAŞINMAZ ile ilgili ortaya çıkacak her türlü gider ALICI’ya aittir.
TAŞINMAZ’ın BANKA mülkiyetine geçmeden önceki dönemlere ait masrafları borçları
BANKA’nın sorumluluğunda olmayıp, BANKA bu borçları ödeyip ödememekte serbesttir.
Ödenmemesi halinde ALICI BANKA’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
8.7 Aşağıdaki şahıslar doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
 Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri,
 İhale konusu işle ilgili olarak her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak,
onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar,
 Yukarıdaki bentlerde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları,
 Yukarıdaki bentlerinde yer alan kişilerin ortakları ile şirketleri (Bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’ undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç)
8.8 İşbu Satış Şartnamesi’nden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde BANKA’nın defter ve kayıtları
ile ses kaydı, faks cihazı kayıtları kesin ve münhasır delil niteliğinde olup, doğan uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
8.9 TEKLİF SAHİBİ, işbu Şartnameyi görmüş, okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.
İşbu Şartnamede belirtilen hususlar tarafımdan / tarafımızdan okunup, anlaşılarak, kabul edilmiş
ve teklifimiz .... / .... / 2014 tarihinde bu kapsamda verilmiştir.
TEKLİF VEREN/TEKLİF SAHİBİ
Adı soyadı/ünvanı :
Tc. Kimlik no :
Vergi no :
Adresi :
Tel. / faks no :
İmzası : …………………………
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş
TEMSİLCİSİNİN/ VEKİLİNİN
Adı soyadı :
Tc. Kimlik no :
Adresi :
Tel. / faks no :
İmzası :…………………………………
Eki: Taşınmaz Satışı Teklif Formu Örneği
4
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
TAŞINMAZ SATIŞI TEKLİF FORMU
Teklif sahibinin adı
ve soyadı/ ticaret unvanı :
TCKN/VKN Numarası :
Adresi :
Telefon numarası :
Faks numarası
:
Elektronik posta adresi :
Geçici Teminat Tutarı :
1) İşbu Form geçici teminat yatırılmadığı ve Satış Şartnamesi imzalanmadığı sürece tek başına teklif
yerine geçmez ve işleme alınmaz.
2) Bankanız tarafından satışa sunulan “Dabakhane Mah. İnönü Caddesi No:12/D Battalgazi/Malatya”
adresindeki “Malatya İli, Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi, 126 ada, 364 parsel sayılı 622 m2
yüzölçümlü kat irtifaklı arsadaki; 1020/42120 arsa paylı Bodrum Kat 1 no.lu Depo, 1320/42120
arsa paylı Zemin Kat 14 no.lu Mağaza ve 1140/42120 arsa paylı 1. Kat 63 no.lu Dükkân”
nitelikli taşınmazların mevcut hukuki ve fiili durumlarını ayrıntısı ile araştırdım ve inceledim.
Taşınmaz ile ilgili Satış Şartnamesini ve tüm içeriğini de okudum, anladım ve kabul ettim.
3) Söz konusu taşınmazları, mevcut hukuki ve fiili durumu (hasar, hisse, imar, iskan, tapu kütüğü
bilgileri v.b.) ile önceden görüp beğenerek kabul ettiğimi, her türlü ön araştırma ve incelemeyi
yaptığımı, bu konuda gelecekte Bankanız’dan eksiklik, ayıp, hasar, farklılık ve sair nedenlerle
herhangi bir itiraz, dava ve talepte bulunmayacağımı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
4) Sözkonusu taşınmazların satışına ilişkin Bankanız’ca yapılacak ihaleye katılmayı ve bu
taşınmazları
peşin………………………………
TL
(……………………………………………………….Türk Lirası) bedel ödeyerek satın almayı
kabul ve taahhüt ediyorum.
5) Yukarıda yer alan adres veya faks numarası veya elektronik posta adresimden herhangi birisine
Bankanız’ca her türlü bildirimin/tebligatın yapılmasını kabul ediyorum. Bunlardan herhangi birine
yapılacak bildirimlerin herhangi bir nedenle tarafıma ulaşmamasından Bankanız sorumlu değildir.
Bu halde, bildirimin yapıldığı tarih itibariyle tarafıma bildirim yapılmış sayılacağını kabul ve
beyan ediyorum.
6) İhaleyi kazanamamam halinde yatırmış olduğumu geçici teminatın taşınmaz satış şartnamesi
koşulları çerçevesinde …………….. Bankası nezdindeki ……………………………………. İban
no.lu hesabıma iade edilmesini talep ve kabul ediyorum.
Teklif sahibinin adı
ve soyadı/ ticaret unvanı :
İmza :
5
Download

1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ