BATI AKDENİZ KALKINMA
AJANSI (BAKA)
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
Alaattin ÖZYÜREK
Temmuz 2014
SUNUM PLANI
I. BATI AKDENİZ’DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ
II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL
HUSUSLAR
III.
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI
Genel Teşvikler
Bölgesel Uygulamalar
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Stratejik Yatırımlar
SUNUM PLANI
IV. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA TEŞVİK
UNSURLARI
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
V.TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR VE
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM
KONULARI
BATI AKDENİZ’DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ
Türkiye’de yatırım teşviklerinde bölge ve sektör bazlı bir
sistemin uygulanmaya başlandığı 1 Ağustos 2009 tarihinden
bugüne kadar Antalya, Isparta ve Burdur’dan oluşan Batı
Akdeniz (TR-61 Bölgesi) yatırım teşviklerinden önemli ölçüde
yararlanmıştır.
Batı Akdeniz Bölgesi sabit yatırım tutarı bakımından tüm
Türkiye’de verilen teşviklerin %3,3’ünden yararlanmış,
Antalya, Isparta ve Burdur’da teşvikler hizmetler sektöründe
yoğunlaşmıştır.
BATI AKDENİZ’DE TEŞVİK BELGELİ TOPLAM
SABİT YATIRIM VE TOPLAM İSTİHDAM
ANTALYA ISPARTA BURDUR
TOPLAM SABİT
YATIRIM (MİLYON
TL)
TOPLAM
İSTİHDAM
TR-61 TÜRKİYE
4.861
618
287
5.766
170.720
21.547
1.167
1.337
24.501
408.562
Batı Akdeniz’de 1 Ağustos 2009-30 Haziran 2012 döneminde
toplam teşvikli belge sabit yatırım tutarı 5,7 milyon TL,
toplam istihdam ise 20.242 kişi olmuştur.
BATI AKDENİZ’DE TEŞVİKLİ
YATIRIMLARIN ORANI
5.765
milyon TL,
%3,3
TR-61
TÜRKİYE
170.720
milyon TL,
%100
Antalya, Isparta ve Burdur’dan oluşan TR-61 Bölgesi 5,76 milyon
TL teşvikli yatırım ile toplam teşviklerin %3,3’ünü almıştır.
BATI AKDENİZ’DE GENEL TEŞVİK- BÖLGESEL
TEŞVİK UYGULAMASI KARŞILAŞTIRMASI
BELGE ADEDİ
SABİT YATIRIM
(milyon TL)
İSTİHDAM
Genel Teşvik
Uygulamaları
231
1.222
4.133
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
342
4.543
20.368
TR-61 Toplam
Teşvik
Uygulamaları
573
5.765
24.501
Antalya, Isparta ve Burdur’da 1 Ağustos 2009-30 Haziran 2012
döneminde toplam 573 yatırım teşvik belgesinin 342’si bölgesel
teşvik uygulamaları kapsamında olmuştur. Büyük ölçekli
yatırımlar kapsamında belge düzenlenmemiştir.
BATI AKDENİZ’DE TEŞVİKLERDE
YATIRIM CİNSLERİ
TEVSİ DİĞER
13%
18%
KOMPLE
YENİ 69%
1 Ağustos 2009-30 Haziran 2012 döneminde
teşviklerinin büyük bir kısmı komple yeni
kategorisinde gerçekleşmiştir.
yatırım
yatırım
BATI AKDENİZ’DE TEŞVİKLERİN
YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI
ANTALYA
ISPARTA
BURDUR
TOPLAM
TR-61
289
53
54
396
TEVSİ
66
17
18
101
DİĞER
69
5
2
76
424
75
74
573
KOMPLE YENİ
TOPLAM
Yatırım teşviklerinin büyük bir kısmı komple yeni yatırım
kategorisinde gerçekleşmiştir.
BATI AKDENİZ’DE TEŞVİKLERİN
YERLİ-YABANCI DAĞILIMI
600
533
573
Yerli
Sermaye
533
Genel
Toplam
573
500
400
300
200
100
0
Belge Adedi
40
Yabancı
Sermaye
40
2009 Ağustos- 2012 Ağustos döneminde Batı Akdeniz’de teşvik
belgeli 573 yatırımın 40 adedi yabancı sermayeli şirketler
tarafından gerçekleştirilmiştir. Yabancı sermayeli teşvik belgeleri ile
685 milyon TL yatırım yapılmış olup, Batı Akdeniz’de toplam
teşvikli belgeler sabit yatırım tutarına oranı %11,8’dir.
BATI AKDENİZ’DE TEŞVİKLERİN
SEKTÖREL DAĞILIMI
1 AĞUSTOS 2009- 30 HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE
SEKTÖREL BAZDA TOPLAM SABİT YATIRIM (MİLYON TL)
ENERJİ
TR-61
TÜRKİYE
HİZMETLER
İMALAT
MADENCİLİK
TARIM
TOPLAM
380
4.173
622
272
318
5.765
37.117
43.227
79.717
5.090
5.572
170.720
Batı Akdeniz’de teşvikler hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır.
Hizmetler sektöründe verilen Türkiye’de tüm teşviklerin
yaklaşık %10’u Batı Akdeniz’e verilmiştir. Turizmin başkenti olan
Antalya bu konuda en önemli etkendir.
SUNUM PLANI
II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL
HUSUSLAR
YENİ YASAL DÜZENLEMELER
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (RG:
15 Haziran 2012)
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Bakanlar Kurulu Kararı ( RG:19 Haziran 2012)
2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (RG:20 Haziran 2012)
ULAŞILABİLECEK ADRES: www.ekonomi.gov.tr
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
NEREDEN ALINIR?
Yatırımların, yeni teşvik sisteminde öngörülen destek
unsurlarından yararlanabilmesi için yatırımcı tarafından
Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilerek
Yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi alınması
gerekmektedir.
Ancak,
genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan
sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan
Tebliğ ile belirlenen imalat sanayi yatırımları için
Kalkınma Ajanslarına veya yetkili Sanayi Odalarına
müracaat edilebilir.
da
TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT
DOKÜMANLARI
Müracaat dilekçesi
Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi
Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu ve
taahhütname
Makine ve teçhizat listeleri
400 TL teşvik belgesi müracaat bedelinin Ekonomi
Bakanlığı’na yatırıldığına dair belge (Kalkınma ajansı veya sanayi
odasına yapılacak müracaatlarda bu bedelin 100 TL’si ilgili
birime yatırılır)
Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi aslı veya noterden onaylı örneği
TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT
DOKÜMANLARI
SGK’dan alınacak prim borcuna ilişkin ‘temiz kağıdı’ veya
Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu
çıktı (Kamu kurum ve kuruluşları hariç)
ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için ‘ÇED Olumlu Kararı’ veya
‘ÇED Gerekli Değildir Kararı’ veya Karara ilişkin yazı
Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve
Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgeler (Örnek: EPDK Lisansı veya
önlisans, Maden İşletme Ruhsatı, Çevre İzin ve Lisansı, hastane
yatırımlarında Sağlık Bakanlığı Ön İzni, turizm yatırımlarında Turizm
Yatırım veya Turizm İşletme Belgesi, eğitim yatırımlarında Milli Eğitim
Bakanlığınca düzenlenecek Ön İzin Belgesi, imalat sanayi yatırımlarında
onaylı Kapasite Raporu)
TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT
DOKÜMANLARI
Stratejik yatırımlar için Kararnamede öngörülen şartların
gerçekleştiğini gösterir sektörel, mali ve teknik analizler ile bu
konuda bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu
Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira
sözleşmesi
Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına
bağlı olarak Ekonomi Bakanlığınca talep edilebilecek diğer bilgi
ve belgeler
TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT
EDEBİLECEKLER
Gerçek kişiler
Adi ortaklıklar
Sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları
Dernekler ve vakıflar
Kamu kurum ve kuruluşları (Genel ve bütçeli kurum ve
kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, KİT’ler ve bağlı
kuruluşları)
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş yabancı sermayeli
şirketler
ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI
Teşvik belgesine müracaat edebilmek için asgari sabit yatırım
tutarları
1inci ve 2nci bölgelerde: 1 milyon TL
3üncü, 4üncü, 5inci ve 6ıncı bölgelerde: 500 bin TL’dir.
Ancak, desteklenecek yatırımlar için Bakanlar Kurulu
Kararında daha üst seviyede asgari sabit yatırım tutarı ve/veya
asgari kapasite şartları öngörülmüşse, belirtilen şartlar
geçerlidir.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların
teşvik edilebilmesi için, kiralanacak makine teçhizatın asgari
200 bin TL olması yeterlidir.
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALAR
Teşvik
belgesine
müracaat
tarihinden
önce
gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları
Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi (Otomobil
yatırımları için
CKD aksam ve parçaları, gemi ve yat
yatırımları için tekne kabuğu hariç)
Kullanılmış yerli makine ve teçhizat
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALAR
Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (Sağlık
ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, apron veya
limanda kullanılan araçlar, madencilik ve hazır beton
yatırımlarında kullanılan araçlar hariç)
Uçak ve helikopter (Havayolu taşımacılığına yönelik
yatırımlar hariç)
Sofra ve mutfak eşyası
İnşaat malzemeleri
SUNUM PLANI
III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI
Genel Teşvikler
Bölgesel Uygulamalar
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Stratejik Yatırımlar
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI
Genel Teşvik Uygulaması
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa
yatırımları)
Bölgesel Teşvik Uygulaması
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği (3, 4, 5 ve 6 ıncı bölgeler için)
Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için )
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI
Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşviki Uygulaması
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için)
Stratejik Yatırımlar Teşviki Uygulaması
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
KDV İadesi
Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için)
GENEL TEŞVİK UYGULAMASI
Genel Teşvik Uygulamasında Teşvik Unsurları (Türkiye’nin
tamamında uygulanır)
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa
yatırımları için)
Kararnamede öngörülen asgari tutar/kapasite şartlarını sağlayan
yatırımın Yatırım Teşvik belgesine bağlanması halinde, bölge ayrımı
gözetmeksizin tüm Türkiye’de (Antalya, Isparta ve Burdur dâhil)
uygulanacaktır.
GENEL TEŞVİK UYGULAMASI
Genel Teşvik Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında
yurt dışından veya yurt içinden temin edilen
yatırım malı makine ve teçhizat için
Gümrük Vergisi ve KDV ödenmemesi
şeklinde uygulanır.
Belge kapsamına alınmayan arazi, arsa, hammadde, ara malı,
işletme malzemesi, sofra ve mutfak eşyası, mobilya
harcamaları için bu vergiler ödenir.
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Teşvik Unsurları
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği (3 üncü, 4üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgeler için)
Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı
bölge için)
Bölgesel Teşvik Uygulamasından yararlanabilmek için, yatırım
yapılacak sektörün, Teşvik Kararnamesinde Bölgesel
Yatırımlar Kategorisinde öngörülmüş olması gerekmektedir.
BÖLGESEL TEŞVİK
UYGULAMALARI HARİTASI
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Yararlanacak
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Sektörler
Entegre
damızlık
hayvancılık
yatırımları
dahil olmak üzere entegre
hayvancılık
yatırımları
(Asgari kapasite şartlarına
uymayan yatırımlar hariç)
1 milyon
1 milyon
500 bin
500 bin 500 bin 500 bin
Su ürünleri yetiştiriciliği
(balık
yavrusu
ve
yumurtası üretimi dahil)
1 milyon
1 milyon
500 bin
500 bin 500 bin 500 bin
Gıda ürünleri ve içecek
imalatı
(Teşvik
edilmeyecek
yatırım
konuları hariç)
2 milyon
2 milyon
1 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel
Teşviklerden
Yararlanacak
Sektörler
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL)
Antalya
Isparta
Burdur
4. Bölge
(TL)
Tekstilin
Tekstilin
Tekstilin
Tekstilin
aprelenmesi aprelenmesi aprelenmesi aprelenmesi
Tekstil ürünleri imalatı
yatırımları
yatırımları
yatırımları
yatırımları
(dip not 8'de belirtilen
için 10
için 10
için 10
için 10
şartları sağlamayan iplik
milyon, diğer milyon, diğer milyon, diğer milyon, diğer
ve dokuma yatırımları
yatırım
yatırım
yatırım
yatırım
hariç)
konularında 2 konularında 2 konularında 1 konularında
milyon
milyon
milyon
1 milyon
Giyim eşyası imalatı
Derinin tabaklanması ve
işlenmesi
1 milyon
1 milyon
TL'nin
TL'nin
üzerindeki
Desteklenme Desteklenme üzerindeki
tevsi ve
mektedir
mektedir
tevsi ve
modernizasy
modernizasyo
on
n yatırımları
yatırımları
1 milyon
1 milyon
1 milyon
500 bin
5. Bölge
(TL)
6.
Bölge
(TL)
Tekstilin
aprelenmesi
yatırımları
için 10
500 bin
milyon TL,
diğer yatırım
konularında
1 milyon
500 bin
500 bin
500 bin
500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Yararlanacak
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Sektörler
Derinin
tabaklanması,
işlenmesi (sadece İstanbul
Deri İhtisas OSB ve Tuzla
OSB'de
yapılacak
yatırımlar)
1 milyon
-
-
Bavul,
saraciye,
imalatı
1 milyon
1 milyon
1 milyon
500 bin 500 bin 500 bin
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
el
çantası,
ayakkabı
vb
Ağaç ve mantar ürünleri
imalatı (mobilya hariç),
hasır ve buna benzer
örülerek
yapılan
maddelerin imalatı
-
-
-
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden 1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Yararlanacak Sektörler
Ağaç ve mantar ürünleri
imalatı (mobilya hariç),
hasır ve buna benzer
örülerek
yapılan
maddelerin imalatı
Kağıt ve
imalatı
kağıt
ürünleri
Kimyasal
madde
ürünlerin imalatı
ve
4 milyon
3 milyon
2 milyon
10 milyon
10 milyon
10 milyon
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
10
milyon
10
milyon
500 bin
1 milyon 1 milyon 500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden 1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL)
Antalya
Isparta
Yararlanacak Sektörler
3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Kimyasal Gübre ve Azotlu
Bileşenlerin İmalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Pestisit (haşarat ilacı) ve
diğer
zirai-kimyasal
ürünlerin imalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
İlaç/eczacılıkta ve tıpta
kullanılan
kimyasal
ve
bitkisel kaynaklı ürünlerin
imalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden 1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL)
Antalya
Isparta
Yararlanacak Sektörler
Parfüm
tuvalet
imalatı
ile
kozmetik ve
malzemeleri
3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
1 milyon
1 milyon
1 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Patlayıcı madde imalatı
2 milyon
2 milyon
1 milyon
1 milyon 500 bin
İç ve dış lastik imalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
Yararlanacak Sektörler
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Metalik
olmayan
mineral
ürünlerin imalatı (cam ve
cam
ürünleri,
fırınlanmış
kilden kiremit, briket, tuğla
ve
inşaat
malzemeleri,
çimento, hazır beton ve harç
hariç)
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Metalik
olmayan
mineral
ürünlerin imalatı (çok katlı
yalıtım
camları,
kiremit,
briket, tuğla, çimento, hazır
beton ve harç hariç)
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Metalik
olmayan
mineral
ürünlerin imalatı (fırınlanmış
kilden, kiremit, biriket, tuğla
ve
inşaat
malzemeleri,
çimento, inşaat amaçlı beton
ürünleri, hazır beton, harç,
çok katlı yalıtım camları
hariç)
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden 1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL)
Antalya
Isparta
Yararlanacak Sektörler
3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Düz
cam,
düz
camın
şekillendirilmesi
ve
işlenmesi
(çok
katlı
yalıtım
camları
hariç)
çukur cam ve cam elyafı
imalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Düz
cam,
düz
camın
şekillendirilmesi
ve
işlenmesi
(çok
katlı
yalıtım
camları
hariç)
çukur cam, cam elyaf ve
camdan
elektrik
izolatörleri
ve
seramik
yalıtım
malzemeleri
imalatı
4 milyon
3 milyon m
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Seramikten yapılan sıhhi
ürünler, seramik yalıtım
malzemeleri, seramik karo
ve kaldırım taşı imalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Yararlanacak
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Sektörler
İnşaat
amaçlı
ürünleri imalatı
beton
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı; inşaat
amaçlı
beton
ürünleri
imalatı, kireç, alçı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
İnşaat
amaçlı
beton
ürünleri imalatı ve ısı
veya ses izole edici eşya
ve karışımlar
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Yararlanacak
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Sektörler
Demir-çelik dışındaki ana
metal
sanayi,
metal
döküm sanayi
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Metal eşya
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Merkezi
radyatörleri
kazanlarının
buhar
kazanı
(merkezi
kazanları hariç)
ısıtma
ve
imalatı,
imalatı
kalorifer
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Yararlanacak
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Sektörler
Makine
imalatı
ve
teçhizat
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Sınai kalıp
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Büro, muhasebe ve bilgi
işlem makineleri imalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Yararlanacak
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Sektörler
Elektrikli
makine
cihazları imalatı
ve
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Radyo,
televizyon,
haberleşme teçhizatı ve
cihazları imalatı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Tıbbi aletler hassas
optik aletler imalatı
1 milyon
1 milyon
500 bin
500 bin 500 bin 500 bin
ve
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel
Teşviklerden
Yararlanacak
Sektörler
1. Bölge (TL)
Antalya
Motorlu kara
taşıtlarında
yatırım tutarı 50
Motorlu kara taşıtı ve milyon ; motorlu
kara taşıtları
yan sanayi
yan sanayinde
yatırım tutarı 4
milyon
2. Bölge (TL)
Isparta
Motorlu kara
taşıtlarında
yatırım tutarı 50
milyon ; motorlu
kara taşıtları
yan sanayinde
yatırım tutarı 3
milyon
3. Bölge (TL)
Burdur
4. Bölge
(TL)
Motorlu
kara
taşıtlarınd
Motorlu kara
a yatırım
taşıtlarında
tutarı 50
yatırım tutarı 50 milyon ;
milyon ; motorlu motorlu
kara taşıtları
kara
yan sanayinde
taşıtları
yatırım tutarı 2
yan
milyon
sanayinde
yatırım
tutarı 1
milyon
6.
5. Bölge
Bölge
(TL)
(TL)
Motorlu
kara
taşıtlarınd
a yatırım
tutarı 50
milyon ;
motorlu
kara
taşıtları
yan
sanayinde
yatırım
tutarı 1
milyon
500
bin
Hava
taşıtları
ve
motorlarının bakım ve
onarımı
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon
1 milyon
500
bin
Motosiklet ve bisiklet
üretimi
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon
1 milyon
500
bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden 1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL)
Antalya
Isparta
Yararlanacak Sektörler
3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Mobilya imalatı (sadece
metal ve plastikten imal
edilenler hariç)
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Mobilya imalatı (sadece
plastikten imal edilenler
hariç)
4 milyon
3 milyon
2 milyon
1 milyon 1 milyon 500 bin
Oteller
3 yıldız ve
üzeri
3 yıldız ve
üzeri
3 yıldız ve
üzeri
3 yıldız
ve üzeri
3 yıldız
ve üzeri
500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel
Teşviklerden
Yararlanacak
Sektörler
1. Bölge (TL)
Antalya
2. Bölge (TL)
Isparta
3. Bölge (TL)
Burdur
4. Bölge
(TL)
5. Bölge
(TL)
6. Bölge
(TL)
Öğrenci yurtları
100 öğrenci
100 öğrenci
100 öğrenci
100
öğrenci
100
öğrenci
500 bin
TL
500
500
500
Soğuk
hava
1.000 metrekare 1.000 metrekare 1.000 metrekare
metrekare metrekare metrekare
deposu hizmetleri
Lisanslı
depoculuk
2 milyon
2 milyon
1 milyon
1 milyon
1 milyon
500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel
Teşviklerden
Yararlanacak
Sektörler
Eğitim hizmetleri
(okul öncesi eğitim
hizmetleri
dahil,
yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer
eğitim faaliyetleri
hariç)
Hastane
huzurevi
1. Bölge (TL)
Antalya
2. Bölge (TL)
Isparta
3. Bölge (TL)
Burdur
4. Bölge
(TL)
5. Bölge 6. Bölge
(TL)
(TL)
1 milyon
1 milyon
500 bin
500 bin
500 bin
500 bin
Hastane: Hastane:
Hastane: 1
Hastane: 1
Hastane: 500 bin
500 bin
500 bin
yatırımı,
milyon Huzurevi: milyon Huzurevi: Huzurevi: 100
500 bin
Huzurevi: Huzurevi:
100 kişi
100 kişi
kişi
100 kişi 100 kişi
Akıllı
çok
fonksiyonlu teknik
tekstil
1 milyon
1 milyon
500 bin
500 bin
500 bin
500 bin
BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ
YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER
Bölgesel Teşviklerden
1. Bölge (TL) 2. Bölge (TL) 3. Bölge (TL) 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Yararlanacak
Antalya
Isparta
Burdur
(TL)
(TL)
(TL)
Sektörler
Atık geri kazanım veya
bertaraf tesisleri
Kömür
gazı
(sentez gazı)
Seracılık
üretimi
1 milyon
1 milyon
500 bin
50 milyon
50 milyon
50 milyon
40 dekar
40 dekar
20 dekar
500 bin 500 bin 500 bin
50
milyon
50
milyon
500 bin
10 dekar 10 dekar 5 dekar
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
TEŞVİKİ UYGULAMASI
Büyük Ölçekli Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı
bölge için)
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ
SABİT YATIRIM TUTARLARI
SIRA NO
YATIRIM KONULARI
ASGARİ SABİT
YATIRIM
TUTARLARI
(MİLYON TL)
1
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
1000
2
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
200
3
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
200
4
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
200
50
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ
SABİT YATIRIM TUTARLARI
SIRA NO
5
6
YATIRIM KONULARI
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon
İmalatı Yatırımları
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri
Yatırımları
ASGARİ SABİT
YATIRIM
TUTARLARI
(MİLYON TL)
50
50
7
Elektronik Sanayi Yatırımları
50
8
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
50
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ
SABİT YATIRIM TUTARLARI
SIRA
NO
9
10
11
12
YATIRIM KONULARI
İlaç Üretimi Yatırımları
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı
Yatırımları
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı
Yatırımları
Metal
Üretimine
Yönelik
Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik
madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal
üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre
madencilik yatırımları dahil)]
ASGARİ SABİT
YATIRIM
TUTARLARI
(MİLYON TL)
50
50
50
50
STRATEJİK YATIRIMLAR
TEŞVİKİ UYGULAMASI
Stratejik Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
KDV İadesi
Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı
bölge için)
Stratejik yatırımlar, cari açığı azaltmak amacıyla Teşvik
Kararnamesi’nde öngörülen şartları taşıyan yatırımlar için
öngörülmüştür.
STRATEJİK YATIRIM KONULARI
Türkiye için ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine
yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.
Stratejik yatırım sayılabilmek için:
Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının
üzerinde olması
Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim
kapasitesinin ithalattan az olması
Belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari
yüzde kırk olması
Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının
ellimilyon doların üzerinde olması.
STRATEJİK YATIRIM KONULARI
Stratejik yatırımların tespitinde Türkiye’de hiç üretimi olmayan
ürünler için 50 milyon dolar ithalat şartı aranmaz.
Rafineri ve petrokimya yatırımlarında katma değerin en az
yüzde kırk olması şartı uygulanmaz.
Stratejik yatırımların tespitini Ekonomi Bakanlığı’nda görevli
Komisyon yapar.
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve
kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar stratejik
yatırımlar kapsamında değerlendirilmez.
SUNUM PLANI
IV. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA TEŞVİK UNSURLARI
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizat
üzerinden gümrük vergisi alınmaması suretiyle uygulanır.
Otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında monte edilmemiş
haldeki (CKD) aksam ve parçaları, gemi ve elli metrenin
üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali de
gümrük vergisinden muaftır.
Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici, mobilya, motorbot,
kamyon, transmikser, beton santrali, forklift ve beton
pompası ithal edilmesi durumunda; bu kalemler yatırım malı
makine ve teçhizat olarak değerlendirilmez. Bu kalemlerden
gümrük vergisi tahsil edilir.
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Kullanılmış yerli makine ve teçhizat Yatırım Teşvik Belgesi
kapsamına alınmaz, bu sebeple gümrük vergisi muafiyetinden
yararlanamaz.
Ancak, Ekonomi Bakanlığı kullanılmış veya yenileştirilmiş
yabancı makine ve teçhizatın, kısmen veya komple tesis olarak
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına alınmasına izin verebilir. Bakanlık
izin verirken arz talep dengesini gözeterek proje bazında işlem tesis
eder.
Baskı, Basım
Matbaa
Tekstil,
Hazır giyim ve konfeksiyon
yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya
yenileştirilmiş makine ve teçhizat (yerli veya yabancı) teşvik
belgesi
kapsamına
alınmaz,
dolayısıyla
gümrük
vergisi
muafiyetinden yararlanamaz.
KDV İSTİSNASI VE İADESİ
KDV istisnası, yatırım teşvik belgesi kapsamına alınan makine
ve teçhizat ithal ve yerli teslimlerinin KDV’den istisna
edilmesi suretiyle uygulanır.
Stratejik yatırımlar kapsamında, sabit yatırım tutarının
beşyüzmilyon Türk Lirasını geçmesi durumunda, yatırım malı
makine ve teçhizata uygulanan KDV istisnasına ilave olarak,
Belge kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV
iadesinden yararlanabilir.
FAİZ DESTEĞİ
Faiz Desteği, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak
yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli
yatırım kredileri için ödenecek faizin veya kâr payının belli bir
kısmının bütçe kaynaklarından karşılanması şeklinde uygulanır.
Faiz desteğinden yararlanabilmek için
yatırımlar kapsamında olması gerekir.
yatırımın
bölgesel
FAİZ DESTEĞİ
Bölgesel yatırımlara ilave olarak, tüm bölgelerde yapılacak
Stratejik yatırımlar
Ar-Ge yatırımları
Çevre yatırımları da
faiz desteğinden yararlanabilir.
1inci ve 2inci bölgelerde (Antalya, Isparta) bölgesel yatırımlar
için faiz desteği uygulaması bulunmamaktadır.
FAİZ DESTEĞİ ORANLARI
Destek Oranı
BÖLGELER
Azami Destek
Tutarı (Bin TL)
TL Cinsi
Krediler
Döviz Cinsi
Krediler
-
-
-
-
-
-
3. BÖLGE
(Burdur)
3 puan
1 puan
500
4. BÖLGE
4 puan
1 puan
600
5. BÖLGE
5 puan
2 puan
700
6. BÖLGE
7 puan
2 puan
900
2 puan
500 (Stratejik
yatırımlarda 50
milyon TL)
1. BÖLGE (Antalya)
2. BÖLGE (Isparta)
Tüm Bölgelerde
Ar-Ge, Çevre ve
Stratejik Yatırımlar
5 puan
SİGORTA PRİMİ
İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan istihdam edilen
personelin sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete
tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Komple yeni yatırımlarda tamamlama vizesi sonrası istihdam
edilen personeli kapsar.
Diğer yatırım cinslerinde, yatırıma başlama tarihinden önceki son
altı aylık dönemde ortalama işçi sayısına yeni yatırımla ilave
edilen işçileri kapsar.
Teşvikten yararlanabilmek için, diğer istihdam
personelin primlerinin yatırılmış olması gerekir.
edilen
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN
HİSSESİ DESTEĞİ UYGULAMA SÜRELERİ
31.12.2014
tarihine kadar
başlanan
bölgesel
ve büyük ölçekli
tüm yatırımlar için
01.01.2015’ten
sonra
başlanan
bölgesel ve büyük
ölçekli
tüm
yatırımlar için
2 yıl
-
3 yıl
-
3. BÖLGE
(Burdur)
5 yıl
3 yıl
4. BÖLGE
6 yıl
5 yıl
5. BÖLGE
7 yıl
6 yıl
6. BÖLGE
10 yıl
7 yıl
BÖLGELER
1. BÖLGE (Antalya)
2. BÖLGE (Isparta)
Stratejik yatırımlar için 6 ıncı bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde
7 yıl uygulanır.
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN
HİSSESİ DESTEĞİ ÜST LİMİTLER
BÖLGELER
Sağlanan SGK Prim Desteği/ Sabit Yatırım
Oranı Üst Limitler
Bölgesel Teşvik
Uygulamaları
(%)
Büyük Ölçekli
Yatırımlar
(%)
10
3
15
5
3. BÖLGE
(Burdur)
20
8
4. BÖLGE
25
10
5. BÖLGE
35
11
1. BÖLGE (Antalya)
2. BÖLGE (Isparta)
Stratejik yatırımlar için destek tavanı, 1, 2, 3, 4 ve 5’inci
bölgelerde sabit yatırımın %15’idir.
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN SİGORTA PRİMİ
İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ TABLOSU
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01 TEMMUZ-31 ARALIK 2014, 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER
İÇİN) (TL)
Brüt Ücret
1.134
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)
158,76
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
11,34
Gelir Vergisi Stopajı (%15)
64,26
Asgari Geçim İndirimi
80,33
Damga Vergisi (%07,59)
8,61
Kesintiler Toplamı
242,97
Net Ücret
891,03
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI (%15,5)
175,77
İşsizlik Sigortası Primi (%2)
22,68
İşverene Toplam Maliyet
1332,45
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
Vergi indirimi teşviki, teşvik belgesi kapsamı yatırımlar
sonrasında ödenecek gelir veya kurumlar vergisi oranının,
Teşvik Kararnamesi’nde öngörülen yatırıma katkı tutarına
ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanması suretiyle
uygulanır.
Yatırıma Katkı Tutarı: İndirimli gelir veya kurumlar vergisi
uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla
yatırımların Devletçe karşılanacak tutarı
Yatırıma Katkı Oranı: Yatırıma katkı tutarının toplam yatırıma
bölünmesiyle bulunan oranı ifade eder.
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
Vergi indirimi teşvikinden yararlanamayacak harcama ve
yatırımlar şu şekildedir:
Arazi ve arsa alımları
Royalti ödemeleri
Yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer
harcamalar
5520 sayılı Kanun kapsamında finans ve sigortacılık
konularında faaliyet gösteren kurumların yatırımları
İş ortaklıklarının yatırımları
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
Vergi indirimi teşvikinden yararlanamayacak harcama ve
yatırımlar (devam):
4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamı yatırımlar
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar
Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar.
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
(31/12/2014 tarihine kadar başlanmış olan yatırımlar için)
Yatırıma
Katkı
Oranı (%)
İndirilmiş Kurumlar
Vergisi Oranı (%)
1. BÖLGE (Antalya)
15
10
2. BÖLGE (Isparta)
20
9
3. BÖLGE
(Burdur)
25
8
4. BÖLGE
30
6
5. BÖLGE
40
4
6. BÖLGE
50
2
Tüm Bölgelerde
Stratejik Yatırımlar
50
2
BÖLGELER
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
(31/12/2014 tarihinden sonra başlanmış olan yatırımlar için)
Yatırıma
Katkı
Oranı (%)
İndirilmiş Kurumlar Vergisi
Oranı (%)
1. BÖLGE (Antalya)
10
14
2. BÖLGE (Isparta)
15
12
3. BÖLGE
(Burdur)
20
10
4. BÖLGE
25
8
5. BÖLGE
30
6
6. BÖLGE
35
2
Tüm Bölgelerde
Stratejik Yatırımlar
50
2
BÖLGELER
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ
(31/12/2014 tarihine kadar başlanmış olan yatırımlar için)
Yatırıma
Katkı
Oranı (%)
İndirilmiş Kurumlar Vergisi
Oranı (%)
1. BÖLGE (Antalya)
25
10
2. BÖLGE (Isparta)
30
9
3. BÖLGE
(Burdur)
35
8
4. BÖLGE
40
6
5. BÖLGE
50
4
6. BÖLGE
60
2
Tüm Bölgelerde
Stratejik Yatırımlar
50
2
BÖLGELER
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ
(31/12/2014 tarihinden sonra başlanmış olan yatırımlar için)
Yatırıma
Katkı
Oranı (%)
İndirilmiş Kurumlar Vergisi
Oranı (%)
1. BÖLGE (Antalya)
20
14
2. BÖLGE (Isparta)
25
12
3. BÖLGE
(Burdur)
30
10
4. BÖLGE
35
8
5. BÖLGE
40
6
6. BÖLGE
45
2
Tüm Bölgelerde
Stratejik Yatırımlar
90
2
BÖLGELER
VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ
UYGULANABİLECEK DÖNEMLER
Uygulanabilecek Yatırıma Katkı Oranı (%)
BÖLGELER
Yatırım Dönemi
İşletme dönemi
1. BÖLGE
(Antalya)
0
100
2. BÖLGE
(Isparta)
10
90
3. BÖLGE
(Burdur)
20
80
4. BÖLGE
30
70
5. BÖLGE
50
50
6. BÖLGE
80
20
Stratejik
Yatırımlar
50
50
YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ
Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Ekonomi
Bakanlığı’na, ilgili kalkınma ajansına veya sanayi odasına
müracaat tarihidir.
Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için,
yatırımın başlangıç tarihinden sonra Yatırım Teşvik Belgesi ile
öngörülen sabit yatırım tutarının en az yüzde onu harcama
yapılması gerekir.
Yatırıma başlanmış sayıldığına dair şerhin, harcamalar
tamamlandıktan sonra Yatırım Teşvik Belgesine şerh
ettirilmesi gerekmektedir.
YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ
Yatırıma başlanmış sayılması için, sabit yatırım tutarı
ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az
beşmilyon Türk Lirası harcama yapılması yeterlidir.
Yatırıma başlangıç tarihi, yararlanılabilecek teşviklerin
miktarı bakımından önem taşımaktadır. 31 Aralık
2013’ten önce başlanmış sayılan yatırımlar, daha avantajlı
şekilde teşvik edilecektir.
YATIRIM YERİ TAHSİSİ TEŞVİKİ
Yatırımın teşvik belgesine bağlanması durumunda, büyük
ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden
yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen
usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.
Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya
belediyelere ait arazi veya arsalar
49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı
veya kullanma izni ile ve
yıllık bedeli karşılığında tahsis edilir.
YATIRIM YERİ TAHSİSİ TEŞVİKİ
İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli yıllık;
1’nci bölgede, taşınmazın emlak değerinin %2,5’u
3’inci bölgede, taşınmazın emlak değerinin %2’si
3’üncü bölgede, taşınmazın emlak değerinin %1,5’u
4’üncü ve 5’inci
değerinin %1’i
bölgelerde,
taşınmazın
emlak
6’ıncı bölgede, taşınmazın emlak değerinin %0,5’idir.
YATIRIM YERİ TAHSİSİ TEŞVİKİ
Yatırım Yeri Tahsisi için talep edilen taşınmazın bulunduğu
ilçede organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırım
için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması gerekir.
Ayrıca gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen
taşınmazın rayiç değerinin
Tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için 1
Turizm yatırımları için 2
Diğer yatırımlar için 3 katından az olmaması gerekir.
ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
Öncelikli Sektörlerde Yapılacak Yatırımlar, Türkiye’nin
Tamamında 5. Bölge Teşviklerinden Yararlanabilecektir. Bu
sektörler şu şekilde belirlenmiştir:
Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik
yatırımlar
Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya
yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir
içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olarak
yapılacak test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu
mahiyetteki yatırımlar
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya
termal
turizm
konusunda
bölgesel
desteklerden
yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları
Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası
fuar yatırımları
ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
Asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik
ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik
yatırımlar
Asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma,
havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar
Maden istihraç ve/veya maden işleme yatırımları
Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve
gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul,
ortaokul ve eğitim yatırımları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve
KOSGEB tarafından
desteklenen AR-GE
projeleri
neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine
yönelik yatırımlar.
ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek
asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75
milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20
milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma
organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik
yatırımlar
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2’inci maddesi 4-b
grubunda yer alan madenlerin (Turba, Linyit, Taşkömürü,
Kömüre Bağlı Metan Gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü
Şeyl, Kokolit ve Sapropel) girdi olarak kullanıldığı elektrik
üretimi yatırımları
ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği proje
onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri
petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi
tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az
%20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri
dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik
yatırımlar
Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri
kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar
(doğalgaza dayalı tesisler hariç)
Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz
(LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama
yatırımları
BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN
YARARLANACAK YATIRIMLAR
Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları
kapsamında teşvik belgesi düzenlenen aşağıdaki yatırımlar vergi
indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından
bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve
sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
Yatırımın
organize
sanayi
bölgesinde
(OSB)
gerçekleştirilmesi
Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş
gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı
tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen
alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması
AR-GE VE ÇEVRE YATIRIMLARI
Ar-Ge ve çevre
durumunda
yatırımları,
teşvik
belgesine
bağlanması
KDV istisnası
Gümrük Vergisi
Faiz Desteği
unsurlarından yararlandırılır.
Ar-Ge ve çevre yatırımları için, kullanılan işletme veya yatırım
kredisinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz ve dövize endeksli
kredilerde 2 puanı Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilir. Destek
üst limiti proje başına 500 bin TL’dir.
SUNUM PLANI
IV.TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR VE TEŞVİKİ
BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI
TEŞVİK EDİLMEYECEK
YATIRIM KONULARI
TARIM VE TARIMSAL SANAYİ :
Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları
ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık
yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki
yem üretimi hariç) mısır nişastası, nişasta bazlı şeker,
küp şeker
Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler
5 dekarın altındaki seracılık yatırımları
Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları,
kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık
yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç)
Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre
hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık
yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları
5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt
işleme yatırımları.
TEŞVİK EDİLMEYECEK
YATIRIM KONULARI
İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI
Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon
cinsi dışındaki yatırımlar
Kütlü pamuk işleme yatırımları
İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının
üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının
üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu
teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş
kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç)
konularında modernizasyon yatırımları dışındaki
yatırımlar
Doğalgaza
dayalı
elektrik
üretimi
yatırımları
(19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası
Kurumundan lisansı alınmış yatırımlar hariç)
Düzenleme
TEŞVİK EDİLMEYECEK
YATIRIM KONULARI
İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI
Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek
madencilik yatırımları
Teşvik Kararnamesi Ek-5’de yer alan demir çelik
ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar
Sentetik elyaf üretimine yönelik modernizasyon cinsi
dışındaki yatırımlar.
TEŞVİK EDİLMEYECEK
YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul,
üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim
dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin
eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.)
yatırımlar
Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane
yatırımları
Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil
köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri
dışında kalan turizm konaklama tesisleri
Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım
hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım,
matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın
yatırımları
TEŞVİK EDİLMEYECEK
YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Sinema salonu yatırımları
Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik
yatırımlar
Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve
treyler yatırımları
Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark
yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik
yatırımlar
Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu
yatırımları
Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt
istasyonu yatırımları
Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları
TEŞVİK EDİLMEYECEK
YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik
tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri,
yüzme havuzları
Yat ithali yatırımları
Taşıt kiralama yatırımları
Halı yıkama yatırımları
Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri
Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali
aracı kuruluşların yatırımları
Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu
yatırımları
Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA
BAĞLI YATIRIM KONULARI
TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari
150 büyükbaş
Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari
150 büyükbaş
Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde
(et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem
Kanatlı
entegre
yatırımlarında
100.000
adet/dönem
Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında
(damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA
BAĞLI YATIRIM KONULARI
İMALAT SANAYİ
Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam
makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı
aranır.
Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve
üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi
düzenlenebilir .
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA
BAĞLI YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık
hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme
ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam
kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik
yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi
sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi
düzenlenebilir.
Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri,
dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım
araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise
yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA
BAĞLI YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Kültür
yatırımları
için,
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden
teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu
amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor,
eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil
edilmez.
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm
belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi
konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik
belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla
inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış
üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA
BAĞLI YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya
Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri
merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari
kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari
koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise
asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit
yatırım şartı aranır.
Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi
kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda
kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek
otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA
BAĞLI YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Havayolu
işletmeciliği
ve
kargo
taşımacılığı
yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına
asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise
asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı
aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği
ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel
amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar
için teşvik belgesi düzenlenmez.
Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen
haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini
birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye
iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti
alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek
unsurlarından faydalandırılmaz.
TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA
BAĞLI YATIRIM KONULARI
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel
idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev
alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje
bazında
değerlendirilerek
teşvik
belgesi
düzenlenebilir.
Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir
vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır.
500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç
ithaline izin verilmez.
Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2
milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi
için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.
Download

genel teşvik sistemi (temmuz 2014)