―
_.
ToC.
AFYONKARAHlSAR VALILlGI
il Milli Egitim Midurligi
17/12/2014
sayl :89496728/620/6593017
Konu:Yarlsma
MUDURLUGUNE
01.12.2014 tarillindc Afyonkarahisar il Milli ELitim Midirlitti,Afyonkarahisar 11
EЁ ititt Kuruml額 lA.s.araSlnda yapllan protokol kapsaminda
MiftiiliLi Ve Afyon Scha ёzel
ёttrcncilCrine
Mcrkcz ve Mcrkczc BaЁ 1l Rcsmi/Ozcl Anaokulu,ilkOkul,Ortaokul vc Lisc
yё nelik
t'Namaz"konulu yarlplllalar diizcnlcnmcsi i9in Valilik 01urtl ve yarlpma bilgi yazlsl,
yazllnlz ekinde gё nderilmip olup;yarlFma bapvuru forlnu, yarlFmayl diizenleycn kurumun
adll intcmct adrcsinde yaylmlanml,tlr.
″〃蔵 Sι 力αたθ′
″icθ
“ vc ilgili yarlFnlalarin okulunuz ё
Bllgilcrinizi
ttrCncilerine duyul・ ulmasl hususunda:
GereLini rica ederim.
Mustafa AKcIL
Miidiir a.
II Milli Eこ itim
‐
Sub9,Midirii
DAGITI卜4:
GcrcLi:
―Merkez ve Merkczc BaЁ
.
ll Rcsmi/Ozcl
Bilgi:
―Mid油 rlこ こ
umiz
subelerine
Anaokul,1lkokul,Ortaokul,Lisc vc
Dcngi Oku1/Kumlli卜 〔idiritklerinc
‐Bllgi― IFlem vc EЁ itim Tekn01倒 ileri HiZmetlerine
(WCb Sitesindc yaylmlanmak izcrc)
:f■
蒜ヒ
・
ElMZAle imzatan由 いtasdkdunuf
Aぃ nkarahiSaril
Mllll E31m Midirli言 i
Tcl Nol(272)2137603/212-214 Faks i(272)2137605
Elcktronik A言 :aサ on lllCb gOv tr/c posta:[email protected] goV tr
Bu evrak grivenli elektronik imza ile imzalanmr$trr. http;//evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Aysun SERT
Ozcl BtrO/VHKI
ca49-aa5b-3210-bf7c-5ee8 kodu
rle teyit edilebilir
i
T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
il Milli Egitim Midirligi
17/12/2014
Sayl :89496728/620/6578571
Konu:Izin
VALILIK MAKAMINA
ilgi :A″ on Scha
ёzel Ettitim Kul‐ llmlarl GcncI Miduri Ali EVSENlin dilckocsi vc
eki.
01.12.2014 tarihindc Attonkarahisal・ 1l Milli Eこ itim Midirlitti,Afyonkarahisar ll
Miftilitti Ve Afyon Scha Ozcl ELitim Kurunllarl A:§ .araSinda yaPllan protokol kapsaminda
Afyonkarahisar Merkcz ve Mcrkcze ba二 ll Rcsmi/OzcI Anaokul,Ilkokul,Ortaokul vc Lisc
OLrCnCilerinc yё nclik"Nal■ az"l(onulu yarismalar dizcnlcnmcsi hakkindaki ilgi dilck9c
incclenilli5 olup;
Tul・ kiyC
Cumhuriycti Anayasasl,Milli ELitim TCmel Kanunu ile Turk Milli ELitiminin
gcncl ama91arina tlygun olarak, ilgili yasal diizenlenlelcrdc belirtilcn ilkc,csas vc ama91ara
ayklrlllk tcskil ctmcyccckド ckildc, 1lgili yal・ ぃmanin sorumluluЁ unun Atton SCha ozcl
ELitim Kul‐ Llmu Midurluこ i!ndC Olmasl kaydl ilc yapllmasl,MidirliЁ imiZCC uygun
gOrillllcktcdir.
Ⅳlakalllllarinlzca da uygun gbl■ lllllcsi
halindc olurlarinlza arz cdcriin.
Mcun YALcIN
II Milli Eytilη
Mid遭 山
OLUR
17/12/2014
Akgun CoRAV
Vali a.
Vali Yardllnclsl
Adres
:Karaman ls Mcttczi5 Kat(B58)AFYONMは HISAR
Elektronik AЁ
E―
Posta
:afyOn.meb.gov tr
[email protected] gOV●
Buevrakguvenli clcktronikirnzailcimzalanmrqtrr. lrLtp//evraksorgurncb.govtradrcsinden
Ozcl Biro Aysun SERT VHKl
Tcl :02722137603/212-214
Faks :0272 2137605
b02a-ff87-3b81-9205-3fcOkoduileteyitedilebilir
S.NO YARIŞMA DÜZEYİ
1 ANAOKULU
YARIŞMA İÇERİĞİ
FATİHA OKUMA YARIŞMASI
KONU BAŞLIĞI
NAMAZ
1
AKÜLÜ ARABA
SCOOTER
2
3
4
5
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
2
3
İLKOKUL
SON 10 SUREYİ OKUMA YARIŞMASI
RESİM YARIŞMASI
NAMAZ
NAMAZ
BİSİKLET
BİSİKLET
OYUN KONSOLU
OYUN KONSOLU
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
4
5
ORTAOKUL
ŞİİR YARIŞMASI
KARİKATÜR YARIŞMASI
NAMAZ
NAMAZ
TABLET
TABLET
BİSİKLET
BİSİKLET
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
6
7
8
LİSE
ÖZGÜN FOTOGRAF YARIŞMASI
KISA FİLM YARIŞMASI
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
NAMAZ
NAMAZ
NAMAZ
NOTEBOOK
AKILLI TELEFON
TABLET
FOTOGRAF MAKİNASI
TABLET
FOTOGRAF MAKİNASI
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN KÜÇÜK ALTIN
YARŞMA ÖDÜL SAYISI
8 kategoride
*Proje 28.12.2014 /21.02.2015 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.
*Yarışmalara Son Başvuru Tarihi 07.02.2015 dir.
*21.02.2015 Tarihinde Yapılacak Olan Final Programında Yarışma Ödülleri verilecektir.
Kategoriler okul bazında olup sınıf ayrımı yoktur.
ilk 5 dereceye giren öğrenciler
toplam 40
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 17/12/2014 tarih ve 6593017 sayılı